Inhoudsopgave 1 Faculteit der Geneeskunde 7Dovnload 473.01 Kb.
Pagina4/12
Datum20.08.2016
Grootte473.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

2.8Tentamens/Examens
2.8.1Tentamens


De exacte data zijn opgenomen in het college- en practicumrooster.
Inschrijving

De student schrijft zich in voor het tentamen via het Tentamen Informatie Systeem (TIS) via internet http://tisvu.vu.nl. De student moet voor dit doel zelf een pincode aanmaken, waarmee hij in het programma kan komen.

Pc's staan hiervoor op de eerste etage naast de studentenbalie, in de computerzalen en in de hal van de medische faculteit. Studenten kunnen ook vanaf thuis inloggen.
De termijn om voor een tentamen te kunnen inschrijven begint voor de eerste gelegenheid bij aanvang van het studiejaar. Voor de tweede en derde gelegenheid na afloop van de eerste respectievelijk de tweede gelegenheid. Men kan dus nooit voor twee of drie gelegenheden van een zelfde tentamen tegelijk ingeschreven zijn. Indien een student wel voor meer gelegenheden heeft ingeschreven, vervalt automatisch de laatste inschrijving.
Voor elk tentamen is een sluitingsdag voor inschrijving vastgesteld. De data worden vermeld in het college- en practicumrooster. Om te controleren of de inschrijving goed is gegaan ontvangt men een bevestiging via e-mail. Het is de verantwoordelijkheid van de student te controleren of men op de lijst staat, en mee kan doen aan het tentamen. Indien een student zich na de sluitingsdatum alsnog wil inschrijven voor een tentamen, kan hij zich melden bij het onderwijssecretariaat. Tot op de laatste dag vóór de tentamendatum is inschrijving mogelijk tegen betaling van 10 euro. Blijkt tijdens het tentamen dat de student zich niet heeft ingeschreven, dan is onder voorbehoud deelname alsnog mogelijk tegen betaling van 20 euro bij het onderwijssecretariaat.
Tijdstip en plaats van het tentamen

De datum waarop een tentamen afgenomen wordt, wordt vermeld in het college- en practicumrooster. Wijzigingen in de loop van het studiejaar worden bekendgemaakt via TIS en Blackboard.


Bekendmaking uitslag tentamens

De tentamenuitslagen worden op alfabetische volgorde op Blackboard gezet. Telefonisch worden geen tentamenuitslagen doorgegeven.


Inzage in studieresultaten

De student kan zelf op ieder moment een gecumuleerd overzicht van de afgelegde tentamens opvragen via TIS (zie inschrijving tentamens). Indien een student van mening is dat een cijfer in het tentamenoverzicht niet klopt met de uitslag op blackboard kan hij tot uiterlijk 31 augustus van het collegejaar dat volgt op het jaar waarin het tentamen is afgelegd, dit melden bij het onderwijssecretariaat. Daarna is geen herziening meer mogelijk.

2.8.2Examens


Doctoraal

Het doctoraal examen wordt aangevraagd bij de balie van het onderwijssecretariaat op de vastgestelde inschrijvingsdagen.

Voorwaarden voor inschrijving:


 • bewijs van inschrijving als student aan de Vrije Universiteit;

 • bewijs dat alle examenonderdelen van de doctoraalfase met voldoende resultaat zijn afgelegd (6 of hoger dan wel een aftekening);

 • voldoende beoordeling van de Wetenschappelijke Stage.

Inschrijving door iemand anders is mogelijk, indien deze persoon beschikt over de benodigde bewijzen en gegevens (zie voorwaarden inschrijving).


Arts

Inschrijving voor het artsexamen (buluitreiking) kan geschieden onder overleggen van: • bewijs van inschrijving als student aan de Vrije Universiteit;

 • uittreksel uit het Bevolkingsregister (of kopie daarvan);

 • formulieren van alle afgelegde examens van de co-schappen;

 • alle beoordelingen van de co- schappen;

 • beoordelingen van oudste- en keuze co-schappen;

 • bewijs voldaan SOO- en reflectieonderwijs;

 • uitslag van het examen inwendige geneeskunde moet reeds bekend zijn.

Inschrijving is uitsluitend mogelijk op de vastgestelde data!


2.9Regels Practica

De hiernavolgende regels over het kleine-groepsonderwijs (KGO) hebben betrekking op alle practica, werkgroepen en COO die onderdeel uitmaken van het blokonderwijs, het lijnonderwijs en het ALCO.


Inschrijving voor practica
De inschrijving en registratie van practica vindt plaats met behulp van het Elektronische Practicum Registratiesysteem (EPR). Deze webapplicatie is via het internet overal ter wereld bereikbaar. Voor aanvang van het studiejaar schrijft de student zich in voor de practica die de student wil gaan volgen. Let daarbij wel op de uiterste inschrijfdatum. Vervolgens wordt de student ingedeeld in een practicumgroep. Gedurende het hele studiejaar is dit een vaste groep. Zodra de student is ingedeeld is dat zichtbaar in het EPR. De practicumgroepindeling is eind augustus bekend.
Deelname aan practica

Deelname aan practica is verplicht. Deelname is alleen mogelijk indien men zich daarvoor ingeschreven heeft. Na indeling in een practicumgroep is wisselen van groep niet meer mogelijk. Dit betekent dat men alleen op de voor de betreffende practicumgroep aangegeven data/tijden het onderwijs kan volgen.
 • Indien een student niet in staat is om deel te nemen aan een practicum, dan dient hij dit met opgaaf van redenen onverwijld aan de verantwoordelijke docent mee te delen. Afwezigheid zonder geldige reden is niet toegestaan;

 • Indien een student met geldige reden (ter beoordeling van de docent) een practicum/werkgroep/COO verzuimt, krijgt hij binnen het studiejaar een inhaal-mogelijkheid of vervangende opdracht. De student moet hiertoe zelf een afspraak maken met de docent. Deelname aan een tentamen is pas toegestaan, nadat de student met voldoende resultaat heeft deelgenomen aan de tot het betreffende onderdeel behorende practica;

 • Indien de student door overmacht de practica niet kan afronden vóór de tentamendatum, kan hem door de examinator (= onderwijsgroepvoorzitter) toestemming worden verleend aan het tentamen deel te nemen.

Registratie van deelname


Deelname aan de practica wordt door de docenten in EPR bijgehouden. Via het EPR kan de student per practicum controleren hoe hij/zij ervoor staat.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina