Inhoudsopgave 1 Faculteit der Geneeskunde 7Dovnload 473.01 Kb.
Pagina6/12
Datum20.08.2016
Grootte473.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3.5Jaarindeling

Het onderwijs start voor alle studiejaren op maandag 4 september 2006.


3.5.1Propedeuse


Het onderwijs in de Propedeuse wordt vanaf 2005/2006 niet meer gegeven. Het propedeutisch examen wordt met ingang van 2006/2007 niet meer afgenomen.

De propedeuse geeft een algemene oriëntatie op de opleiding tot arts en de latere beroepsuitoefening en legt de basis voor de latere studiejaren. Er wordt een overzicht geboden van de praktische en wetenschappelijke kanten van de geneeskunde en de gezondheidszorg. In het bijzonder wordt de basis gelegd voor de kennis over de normale bouw en functie van het menselijk lichaam, zowel in biologische, sociale als psychologische zin. Het onderwijs is opgebouwd uit blokken met parallel daaraan het lijnonderwijs. In het lijnonderwijs wordt de kennis die is verworven in de blokken, toegepast op medische problemen. Het onderdeel Ervaringsleren bestaat uit een verpleeghulpstage van vier weken. Met drie practica worden studenten op deze stage voorbereid.

Samenstelling onderwijs propedeuse uitgedrukt in EC's


Inleiding in de Geneeskunde

8.6

Van Molecuul tot Cel

8.6

Mens, Medicus, Maatschappij

10.0

Van Cel tot Weefsel

8.6

Orgaansystemen

10.0

Klinisch Lijnonderwijs 1

5.7

Vaardigheden 1

1.4

Ervaringsleren 1 (verpleeghulpstage)

7.2

Professioneel gedrag

-

Andere mogelijkheden na de propedeuseVrij doctoraal examen geneeskunde
Het vrij doctoraal examen geneeskunde is een afsluitend examen dat volgt op het propedeutisch examen geneeskunde en is samengesteld uit onderdelen die de student kiest onder goedkeuring van de examencommissie. Het vrij doctoraalexamen omvat 180 EC's. Aan de samenstelling van het vrij doctoraalexamen zijn onderstaande voorwaarden verbonden:

  • Het dient minimaal 90 EC's te omvatten uit het doctoraalprogramma van de opleiding geneeskunde aan het VU medisch centrum. Er zijn voorwaarden gesteld aan de samenstelling van deze 90 EC's.

  • Naast studieonderdelen van de opleiding geneeskunde mogen vakken gekozen worden van een andere faculteit van de Vrije Universiteit of een andere universiteit of hogeschool.

  • Het vrij doctoraalexamen dient een stage of scriptie te omvatten van minimaal 17.1 EC's. Ingeval de stage tot de opleiding geneeskunde behoort, valt deze niet onder de 90 EC's.

Aan de invulling van het vrij doctoraal examen zijn voorwaarden verbonden die door de examencommissie nader worden vastgesteld. Met de studieadviseur kan de student nagaan in welke richting de belangstelling voor een vrij doctoraal examen gaat en welke docent, gezien deze belangstelling, als 'mentor' kan optreden. De docent-mentor overlegt met de student over de samenstelling van het programma voor het vrij doctoraal examen. De student dient voor het programma een verzoek tot goedkeuring in bij de examencommissie. Indien de examencommissie het voorgestelde programma voor het vrij doctoraal examen heeft goedgekeurd, stelt zij een begeleidingscommissie in. Deze begeleidingscommissie bestaat uit minimaal één docent van de opleiding geneeskunde van het VU medisch centrum en één docent van een faculteit waar de student verschillende vakken en/of een stage volgt. De examencommissie stelt de geldigheidsduur van de tentamens behaald binnen de opleiding geneeskunde vast. Nadere informatie over het vrij doctoraal examen is te verkrijgen bij de studieadviseur.
Opleiding Medische filosofie

In principe geeft elk propedeutisch examen toegang tot het postpropedeuse-programma Wijsbegeerte. Men kan na de propedeuse geneeskunde instromen in het eerste postpropedeusejaar van de opleiding wijsbegeerte. Tijdens dit postpropedeusejaar wordt de basis gelegd voor verdere filosofiestudie, al dan niet in combinatie met de eerder aangevangen studie in de geneeskunde (een zogenaamd 'dubbele postpropedeuse'). Een nieuwe studiemogelijkheid waarover de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit beschikt is een eenjarige postdoctorale opleiding, die opleidt tot wijsgeer van een bepaald wetenschapsgebied, i.c. de geneeskunde. Verdere informatie over de (medisch-)filosofische studiemogelijkheden is verkrijgbaar bij het Centrum voor Ethiek en Levensbeschouwing, sectie Filosofie en Medische Ethiek (CEL/FME), gebouw Zuid, Amstelveenseweg 601, 1081 JC Amsterdam en de Faculteit Wijsbegeerte aan de VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.


Opleiding Biomedische wetenschappen

De opleiding Biomedische wetenschappen wordt verzorgd door de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen in samenwerking met het VU medisch centrum. Deze opleiding is gericht op de vorming van biomedische onderzoekers. Studenten geneeskunde die gedurende hun eerste studiejaar tot de ontdekking komen dat zij de opleiding tot arts niet willen vervolgen maar de richting van medisch-biologisch onderzoeker op willen, kunnen na hun propedeuse, met enkele aanvullingen, instromen in het tweede studiejaar van de opleiding Biomedische wetenschappen. Ook kunnen geneeskundestudenten keuzevakken volgen binnen de opleiding Biomedische wetenschappen. Verdere informatie is verkrijgbaar bij de onderwijscoördinator van de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen. De Boelelaan 1087, kamer C-118b (Wis- en natuurkundegebouw).


3.5.2Doctoraal


Het onderwijs van het eerste doctoraal jaar wordt vanaf 2005/2006 niet meer gegeven.

Het doctoraalprogramma heeft tot doel de student die kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen die nodig zijn om als arts te kunnen functioneren. Het gaat daarbij om de bouw en levensverrichtingen van de mens, het laatste zowel in biologische als in psychosociale zin, en de ontwikkeling van de mens in deze opzichten. Het accent ligt op de afwijkingen of stoornissen van de bouw en de levensverrichtingen, en de herkenning (diagnostiek) en beïnvloeding (therapie) daarvan. Ook in de doctoraalfase wordt aandacht besteed aan de gezondheidszorg. Van alle genoemde gebieden worden de wetenschappelijke grondslagen aan de orde gesteld. Het onderwijs is opgebouwd uit themablokken van wisselende lengte. De blokken worden elk na afloop van het onderwijs afgesloten met een tentamen.

Naast het blokonderwijs vindt lijnonderwijs plaats, bestaande uit het klinisch lijnonderwijs, vaardigheidsonderwijs en ervaringsleren. Het Klinisch Lijnonderwijs wordt elk studiejaar afgesloten met een toets. Voor het vaardigheids- en ervaringsonderwijs bestaat een aanwezigheidsplicht.

Samenstelling onderwijs doctoraal uitgedrukt in EC'sBioregulatie en Stofwisseling

7.2

Infectie en Afweer

7.2

Bloed, Oncologie en Genexpressie

7.2

Wetenschappelijke Vorming

4.3

Cultuur en Gezondheid

2.9

Hart en Bloedsomloop

8.6

Nieren en Milieu Interieur

5.7

Ademhaling

7.2

Werking van het Zenuwstelsel

10.0

Psychisch Functioneren

8.6

Voeding en Spijsvertering

7.2

Voortplanting

8.6

Filosofie, Geschiedenis en Ethiek der Geneeskunde

4.3

Gezondheidszorg

5.7

Acute geneeskunde

2.9

Beweging

7.2

Zintuigen

5.7

Huid

2.9

Ouder Worden

4.3

Opgroeien

2.9

Klinisch Lijnonderwijs 2

7.2

Klinisch Lijnonderwijs 3

10.0

Klinisch Lijnonderwijs 4 en Farmacotherapie

8.6

Vaardigheden 2, 3 en 4 (1.4, 2.9 en 2.9)

7.2

Ervaringsleren 2 en 3 (1.4 en 1.4)

2.9

Vrij keuzevak minimaal

4.3

Wetenschappelijke stage minimaal

17.2

Het aantal studiepunten voor het keuzevak en de wetenschappelijke stage is daarbij als volgt


Keuzevak: afstudeerprofiel uitgedrukt in EC's

Endocrinologie, voortplanting en metabolisme

7.2

Oncologie

5.7

Immunologie

4.3

Neurowetenschappen

5.7

Hart- en vaatziekten

5.7

Huisartsgeneeskunde

5.7

Gezondheidszorg in ontwikkelingslanden

7.2

Kind- en jeugdzorg

7.2

Bewegen

7.2

Wetenschappelijke stage: afstudeerprofiel uitgedrukt in EC'sEndocrinologie, voortplanting en metabolisme

17.2

Oncologie

18.7

Immunologie

20.1

Neurowetenschappen

18.7

Hart- en vaatziekten

18.7

Huisartsgeneeskunde

18.7

Gezondheidszorg in ontwikkelingslanden

17.2

Kind- en jeugdzorg

17.2

Bewegen

17.23.5.3Co-assistentschappen


Tijdens de co-assistentschappen wordt de kennis die in de eerste vier studiejaren is verworven, verdiept en toegepast door klinische stages, die de student volgt in de verschillende medische specialismen. De co-fase begint met een voorbereidend co-assistentschap: het Algemeen Co-assistentschap (ALCO) van zes weken, waarin de praktische vaardigheden (afnemen anamnese, lichamelijk onderzoek, therapeutisch gesprek) geoefend worden op elkaar en op simulatiepatiënten. Daarnaast wordt een aantal laboratorium-vaardigheden geoefend. Na het ALCO volgt de Introductie in de kliniek, het eerste klinische co-assistentschap van twee weken, waar de studenten worden ingevoerd in de medische opleiding en leren werken met patiënten. In deze periode worden studenten veelvuldig geobserveerd en krijgen naar aanleiding hiervan persoonlijke feedback. Volgend op de Introductie in de Kliniek zijn co-assistentschappen in elf klinische vakgebieden. Als sluitstuk wordt het Oudste co-assistentschap gevolgd, met de integratie van alle aangeleerde vaardigheden in het medisch handelen op eindniveau van de artsopleiding. Tijdens de co-assistentschappen volgen studenten op gezette tijden het Stage Overstijgend Onderwijs waarbij diverse discipline- overstijgende medische onderwerpen interdisciplinair behandeld worden. De totale duur van de co-assistentschappen bedraagt 84 weken. Er bestaan beperkte mogelijkheden om een co-assistentschap in het buitenland te lopen. Zie voor actuele mogelijkheden de meest actuele versie van de brochure Onderwijsinformatie co-fase die tijdens ALCO wordt uitgereikt en geupdate zal worden op de facultaire website.

Samenstelling co-assistentschappen uitgedrukt in EC'sALCO

8.6

Introductie in de kliniek

2.9

Inwendige Geneeskunde

12.9

Heelkunde

12.9

Neurologie

8.6

Psychiatrie

8.6

Kindergeneeskunde

11.4

Verloskunde & Gynaecologie

11.4

Dermatologie

2.9

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

2.9

Oogheelkunde

2.9

Sociale Geneeskunde

2.9

Huisartsgeneeskunde

8.6

Oudste co-assistentschap

10.0

Keuzeco-assistentschap

8.6

Stage Overstijgend Onderwijs

4.31   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina