Inhoudsopgave 1 Inleiding 5Dovnload 0.65 Mb.
Pagina19/19
Datum19.12.2017
Grootte0.65 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

9.5Beheer van adviesorganisaties


Bij het aanvragen van advies is er voor de gebruiker (coördinator, behandelaar of adviseur) de mogelijkheid om het soort organisatie aan te geven:

 • Rijk

 • Provincie

 • Gemeente

 • Waterschap

 • Milieudienst

 • Andere adviserende organisatie.

Voor elke andere adviserende organisatie geldt dat de organisatie zelf in Omgevingsloket online aanwezig is, wil men geselecteerd worden. Een adviserende organisatie dient door de landelijk beheerder te worden aangemaakt. De lokaal beheerder (bevoegd gezag) dient zelf middels beheer in te stellen welke ‘Overige adviserende organisaties’ voor hun organisatie werkzaam is.

9.6Uitbesteding van diensten


Bij iedere melding wordt bepaald wie het bevoegd gezag is en wie de uitvoerder is. Meestal is de uitvoerder hetzelfde als het bevoegd gezag, maar voor meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit kan de lokale beheerder instellen dat deze meldingen bij een externe organisatie terechtkomen. Dit kan ook van toepassing zijn op enkelvoudige aanvragen voor een Omgevingsvergunning – Milieu.
Voor Omgevingsloket online/1 geldt dat de lokale beheerder de uitvoering, bij deze release, alleen aan de milieudienst kan uitbesteden. Hij kan dit op de volgende manieren instellen:

 • Het bevoegd gezag krijgt geen notificatie van de melding/aanvraag als een externe organisatie uitvoerder is.

 • Het bevoegd gezag krijgt wel een notificatie van de melding/aanvraag als een externe organisatie uitvoerder is.

 • Het bevoegd gezag krijgt wel een notificatie van de melding/aanvraag als een externe organisatie uitvoerder is én het contact met de melder/aanvrager blijft via het bevoegd gezag lopen.

Zodra een melding/aanvraag wordt ingediend, wordt nagegaan of de uitvoering is uitbesteed.

Als dit zo is, wordt de melding/aanvraag automatisch naar de uitvoerder doorgestuurd. Het bevoegd gezag behoudt wel inzagerecht, maar de uitvoerder krijgt alle behandelrechten die normaal gesproken door het bevoegd gezag worden uitgeoefend.
Indien in het kader van ondersteuning bij incidenten tijdelijk inzagerecht van de landelijk beheerder vereist is, kan alleen de lokale beheerder van de uitvoerder dit recht verlenen.
De melder/aanvrager ziet dat de uitvoering van de melding/aanvraag bij een andere uitvoerder dan het bevoegd gezag is uitbesteed, tenzij het bevoegd gezag kiest voor de instelling waarbij het contact met hen verloopt. Ook wanneer een melder/aanvrager een verzoek doet tot vooroverleg, zal op basis van de instellingen de uitvoerder en/of het bevoegd gezag genotificeerd worden.

9.7Privacy


Alle aanvraag- en meldinggegevens zijn slechts zichtbaar voor de aanvrager / gemachtigde, de door de aanvrager / gemachtigde zelf toegevoegde betrokkenen, medewerkers van bevoegd gezag en ingeschakelde adviseurs van bevoegd gezag. Publicatie naar derden is nog niet gerealiseerd in de 0.8.80 release, maar daarbij worden de geldende privacy voorschriften in acht genomen (conform besluitvorming BZK, WBP, case Nijmegen en nieuwe bouwformulier).

Sterk privacy gevoelige gegevens zoals het BSN-nr van de aanvrager wordt slechts getoond aan de direct betrokkenen (aanvrager / gemachtigde, coördinator, behandelaars).


9.8Landelijk beheer


Er wordt voor Omgevingsloket online ook een landelijk beheerder (rol) onderkend. De beheerder fungeert enerzijds als een soort ‘superuser’ en helpdesk om decentrale beheerders te ondersteunen en anderzijds als een functioneel beheerder van landelijke instellingen.
De landelijk beheerder kan de volgende instellingen wijzigen:

 • aanmaken van (advies)organisaties;

 • aanmaken en wijzigen van gebruikers t.b.v. alle bevoegd gezagen en adviseurs. In praktijk is alleen het aanmaken van de decentraal beheerder zelf noodzakelijk t.b.v. het initieel aansluiten van een bevoegd gezag of adviseur;

De landelijk beheerder heeft ook de mogelijkheid om aanvragen en meldingen van een specifiek bevoegd gezag in te zien als de betreffende lokale beheerder hem/haar inzagerecht verleend.. Dit is in kader van ondersteuning bij incident management.


Bovenstaande functionaliteit wordt in overleg met de landelijk beheerder zelf nog verder uitgebreid.

10Bijlagen


De bijlagen A en B zijn opgenomen in dit document. De overige bijlagen (C t/m H) zijn beschikbaar in aparte documenten.

10.1 Bijlage A – open issues

De volgende issues worden uitgewerkt in een latere versie van dit functioneel ontwerp:

1. T.b.v. aanvrager / gemachtigde:
 • [2009] Generatie van op maat leeg papieren formulier

 • [2010] Koppeling met basisregistraties zodra beschikbaar (meer voorinvulling);

 • .

2. T.b.v. bevoegd gezag:

 • ;

 • [2009] Wijzigen wachtwoord faciliteit

 • ;

 • [2010] Automatische schoning van oude concept aanvragen en andere concept aanvragen; archivering;

 • [2010] Mandatering / delegatie (algemeen)

;

 • [2010] Rapportage mogelijkheden

Zie verder 2010 issues in Gemini / JIRA.10.2Bijlage B – ontwerp beslissingen
Nr

Ontwerpbeslissing

Toelichting / Motivatie

1

Legal Blueprint en onderliggend wettelijk kader wordt ondergebracht in aparte voorziening (LegalWise). Tzt wordt deze informatie gemigreerd naar Be Informed. Vanuit de voorziening (vragenboom, helpinfo, etc.) wordt de relevante juridische informatie gekoppeld.

Voortgang van juridische analyse mag niet in gevaar komen, ervaring van juristen kan zo sneller geborgd worden en afgestemd. Viewpoint van de nog te bepalen juridisch beheerder wordt zo ook duidelijker.

Migratie naar Be Informed is echter wel het uiteindelijk doel omdat zo impactanalyses beter zijn uit te voeren

Wetgevend kader kan dan voor alle betrokkenen (zowel tactisch als operationeel) op eenvoudige wijze ook ontsloten worden, zonodig met aparte autorisatiestructuur.


2

Begrippenkader en selecties binnen Omgevingsloket online worden volledig op Wabo gebaseerd (dus bijv. activiteiten i.p.v. vergunningen). T.b.v. Omgevingsloket online1 is de gebruikte terminologie aangepast aan huidige wetgeving

Eenduidigheid van begrippen

Complexiteit reductie door hanteren van 1 wetgevend kader3

Vrijblijvend Orienteren en Gestructureerd Adviseren worden middels de kennisbank van Be Informed gerealiseerd. Het invullen en aanvullen van de aanvraag vindt plaats binnen de case management omgeving van Be Informed.

Karakteristieken en eigenschappen komen zo het meest overeen met de mogelijkheden van Be Informed en sluiten aan bij de startarchitectuur Omgevingsloket online.

4

Interactieontwerp Particulier en Zakelijk is t/m de 0.8.80 versie gelijk gehouden, echter ten gevolge van het UI verbetertraject t.b.v. de 0.8.100 versie is er differentiatie aangebracht, met name qua toeleiding.

Geen goede argumenten om af te wijken. In de 0.8.100 versie worden de punten waarop wel wordt afgeweken (m.n. toeleiding) expliciet gemaakt.

5

Indieningsvereisten

Bij het opstellen van de indieningsvereisten van de activiteitgebieden vam BRIKS is uitgegaan van juridisch bronmateriaal (zoals Bouwbesluit) en de functionele ontwerpen van E-formulieren. Bij het opstellen van de indieningsvereisten van de overige activiteitgebieden is de analyse van het gegevenswoordenboek door Haskoning uitgangspunt geweest.

6

Onderscheid gemaakt in werkzaamheid (in ogen gebruiker), onderdeel (vergunning/meldingsplichtige) en vergunning (betrekking hebbende op 1 of meer onderdelen)

Dichter bij perceptie gebruiker

Meer toekomstgericht (we kunnen ook extra werkzaamheden ‘bedenken’)Flexibiliteit aan zijde bevoegd gezag t.b.v. combineren onderdelen in vergunning
1 Onder voorwaarde verwerking (met name tekstueel) reviewcommentaar

2 De concept regelgeving zoals beschikbaar op 28 juli 2009 en is aangeboden aan Raad van State is als basis gebruikt.

3 Het concept is dat een aantal testgemeenten worden toegevoegd in Omgevingsloket die kunnen worden toegewezen aan en worden ingesteld via de beheermodule door leveranciers. Zie ook functioneel ontwerp bijlage H.

4 Waar aanvrager staat kan ook Melder gelezen worden in het geval van een Melding.

5 De basis hiervoor is een spreadsheet afkomstig van VROM, die als een aparte bijlage gezien kan worden van dit functioneel ontwerp.

Functioneel Ontwerp Omgevingsloket online versie 2.2 Pagina van


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina