Inhoudsopgave 1 Inleiding 5Dovnload 0.65 Mb.
Pagina4/19
Datum19.12.2017
Grootte0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

1.10Goedkeuring


Naam

Rol

Datum

Versie

Akkoord J/N

Nico Claij

Projectleider VROM

23-11-2007

0.61

J1

Nico Claij

Projectleider VROM

01-02-2008

0.7

J

Nico Claij

Projectleider VROM

29-02-2008

0.8.21

J

Nico Claij

Projectleider VROM

02-04-2008

0.8.30

J

Nico Claij

Projectleider VROM

01-05-2008

0.8.40

J

Nico Claij

Projectleider VROM

15-07-2008

0.8.61

J

Nico Claij

Projectleider VROM

28-09-2008

0.8.80

J

Nico Claij

Projectleider VROM

03-11-2008

0.8.100

J

Nico Claij

Projectleider VROM

21-01-2009

1.0

J

Nico Claij

Projectleider VROM

01-07-2009

1.1

J

Nico Claij

Projectleider VROM

07-08-2009

1.2

J

Nico Claij

Projectleider VROM

28-09-2009

2.0

J

Nico Claij

Projectleider VROM
2.1
Nico Claij

Projectleider

VROM

2.2


2Scope

2.1Inleiding (extractie uit programma van eisen)


Het kabinet wil een modernere overheid met minder, betere en effectievere regels. VROM werkt aan de modernisering van regels op het gebied van wonen, ruimte en milieu door honderden regels te schrappen en de administratieve lasten als gevolg van VROM-regels met ruim dertig procent te verminderen. Een belangrijk onderdeel van de modernisering van de VROM-regelgeving is het project Omgevingsvergunning. VROM werkt in dit project samen met gemeenten, provincies, waterschappen, andere ministeries (BZK, EZ, LNV, OCW en V&S) en ICTU. Binnen de huidige wetgeving wordt gewerkt aan mogelijkheden om het proces -zowel voor de aanvrager als het bevoegd gezag dat de aanvraag behandelt- te versnellen. Daarnaast wordt gewerkt aan het tot standkomen van één omgevingsvergunning. Onder de omgevingsvergunning vallen ook vergunningen op beleidsterreinen van andere departementen, zoals vergunningen op het gebied van monumenten en natuurbescherming. De omgevingsvergunning wordt uiteindelijk één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Burgers en organisaties die nu nog verschillende vergunning nodig hebben en moeten aanvragen als zij een huis, fabriek of schuur willen bouwen of verbouwen, hoeven straks nog maar één vergunning aan te vragen: de omgevingsvergunning.
Onderdeel van het VROM project Omgevingsvergunning is Omgevingsloket online. Via het digitale omgevingsloket, dat voor centrale en decentrale overheden zal worden gerealiseerd, kunnen burgers en ondernemers gebruik maken van:

  • goede informatie, die hen helpt zich te oriënteren op mogelijk nodige vergunningen.

  • de gelegenheid om hun vergunningen 24 uur per dag vanuit huis of kantoor aan te vragen, via een eenvoudig en informatief elektronisch aanvraag/melding formulier.

  • statusinformatie over hun vergunningaanvraag.

  • informatie over aangevraagde en verleende vergunningen in de directe omgeving.

2.2Context van Omgevingsloket online


In het volgende figuur uit het PVE is het architectuur model van Omgevingsloket online weergegeven:Figuur 1: Architectuurmodel Omgevingsloket online(uit PVE)
In deze afbeelding zijn een aantal aspecten opgenomen die in de rest van het document en bij de realisatie als leidraad worden gebruikt:

  1. het onderscheid tussen de hoofdprocessen Oriënteren, Aanvragen, Ontvangst, Behandelen en advisering en Besluit;

  2. het onderscheid tussen de Omgevingsloket online-modules Vragenboom, Digitale aanvraag, Papieren aanvraag en Dossier (incl. broker);

  3. de interactie (verschillende aansluitvormen) tussen Omgevingsloket online en midoffice / backoffice van het bevoegde gezag. De in het PvE genoemde verzendmethoden worden in het functioneel ontwerp aangeduid als aansluitvormen, aangezien niet alleen de variatie in verzendmethode maar in aansluiting op en gebruik van de dossiermodule centraal staan.


Juridische context

Een belangrijke context voor Omgevingsloket online vormen de wettelijke kaders, die enerzijds door de Wabo gevormd worden, maar daarnaast ook door andere vigerende wetgeving, modelverordeningen en besluiten. De analyse van deze wettelijke context behoort expliciet tot de scope van het project omdat het een belangrijke basis vormt voor de inhoud van de vragenboom, aanvraag, dossier en interactie met bevoegd gezag. In de rest van dit document komt dit nader aan de orde.

Vooralsnog worden alleen de wettelijke context en regels, die besloten liggen in landelijke wetgeving en regelingen, kaderstellende IPO-documenten, modelverordeningen (VNG) en geharmoniseerde regelgeving in materiewetten meegenomen. Gemeentelijke varianten (waaronder bestemmingsplannen) worden niet meegenomen in de analyse.
Ervaringen uit pilots

Het is de bedoeling de ervaringen vanuit pilots, zoals de BRIKS, het Digitaal Bouwloket, de activiteitenmelding en overige initiatieven binnen de overheid (onder meer DigiD, e-Formulieren, stroomlijning Basisregistraties) te gebruiken bij de ontwikkeling van Omgevingsloket online. In de rest van dit document wordt, waar van toepassing, hier expliciet naar gerefereerd.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina