Inhoudsopgave 1 Inleiding 5Dovnload 0.65 Mb.
Pagina5/19
Datum19.12.2017
Grootte0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

2.3Scope

2.3.1Scope increment 1


Samen met projectmanagement van VROM is de scope van increment 1 gedefinieerd. In hoofdlijnen is de scope als volgt opgebouwd (zie ook beslissingen B001 t/m B006 in de projectlog):

 1. Het eerste increment heeft tot doel het aantonen van de functionele werking van Omgevingsloket online. In dit increment wordt daarom de basisfunctionaliteit van de aanvraag- en dossiermodule gerealiseerd. Dit wordt gezien als de belangrijkste functionaliteit.

 2. Er worden nog geen koppelingen met externe systemen, bronnen, basisregistraties en authenticatie gerealiseerd;

 3. Voor de lay-out wordt gebruik gemaakt van de standaard door Be Informed gegenereerde lay-out. Op basis van deze schermen kan worden bepaald welke aanpassingen nodig zijn;

 4. De door BRIKS ontsloten wetten worden in het eerste increment opgenomen. De 8.40-AMvB’s behoren hier echter niet toe.

 5. De CAD-viewer wordt in het eerste increment niet gerealiseerd, maar het dient wel mogelijk te zijn om .PDF documenten te openen waardoor teksten en tekeningen in .PDF-formaat kunnen worden getoond. Gedurende het eerste increment wordt samen met VROM een traject gestart voor de selectie van de definitieve CAD-viewer;

 6. Authenticatie door middel van DigiD wordt gesimuleerd met behulp van een gebruikers-id en wachtwoord van Be Informed, aangezien het niet mogelijk is om op korte termijn te beschikken over een DigiD aansluiting;

 7. VROM heeft in een versie van het PVE, zie ref [1], aangegeven welke punten uit het PVE in welk increment gerealiseerd zou moeten worden. In dit functioneel ontwerp worden deze eisen verder geconcretiseerd, mede omdat een aantal eisen in het PVE in de praktijk voor meerdere interpretaties vatbaar zijn.

2.3.2Scope increment 2


Samen met het projectmanagement van VROM is de scope van increment 2 als volgt gedefinieerd:

 1. Het tweede increment heeft als doel het aantonen van de volledige functionele werking van Omgevingsloket online;

 2. Er wordt een koppeling met de authenticatievoorziening DigiD voor particulieren gerealiseerd;

 3. Qua vormgeving worden voor zover mogelijk een groot aantal stijlelementen van het Visual Design geïmplementeerd. De afronding hiervan vindt plaats in het derde increment;

 4. Voor de juridische analyse en kennismodellen wordt de volledige scope van Wabo inclusief de aangehaakte toestemmingen meegenomen;

 5. Op het gebied van vragenbomen, invullen van aanvragen, het genereren van formulieren op papier en StUf berichtuitwisseling worden de door BRIKS ontsloten wetten als scope gehanteerd. De overige wetten volgen in het derde increment;

 6. Proof of concept van de gekozen CAD viewer;

 7. Realisatie couleur locale.

2.3.3Scope increment 3 inclusief nalevering


Naast de functionaliteit van increment 2 worden ook de volgende functionaliteiten in het derde increment gerealiseerd:

 1. Omgevingsloket online beheerfuncties;

 2. Er wordt een koppeling met de authenticatievoorziening DigiD voor bedrijven gerealiseerd;

 3. Realisatie van de overige wetten t.b.v. vragenboom, invullen van de aanvraag, papieren formulier en StUf berichtuitwisseling;

 4. Afhandeling van meldingen;

 5. Redactionele aanpassingen;

 6. Verbeterde voortgangsinformatie;

 7. Realisatie autorisaties binnen Omgevingsloket online.

2.3.4Scope release 0.8.21


  • Omgevingsloket online versie 0.8.21 is conform het programma van eisen van VROM, met uitzondering van de aangegeven openstaande issues. De activiteitengebieden BRIKS en Exploiteren Inrichting behoren tot de scope van deze oplevering. Overige activiteitengebieden volgen in latere opleveringen.

  • Ondersteuning middels de CAD Viewer wordt in een proof of concept wijze van implementatie geboden.

Nieuw ten opzichte van de vorige oplevering d.d. 11 februari jl.: • Intrekken van een aanvraag

 • Ondersteuning t.b.v. "niet ingezetenen" en "buitenlandse bedrijven" (en anderen zonder DigiD)

 • Vergunningsplicht bepaling t.b.v. Exploiteren inrichting (milieu) uitgebreid

2.3.5Scope release 0.8.30


  • Scope is ongewijzigd t.o.v. release 0.8.30.

  • Er is een besluit genomen v.w.b. de keuze van de CAD Viewer. Na de migratie van Omgevingsloket online naar hosting partij NXS wordt de CAD Viewer pas weer aangeboden als deze is gemigreerd naar het doelplatform (MS Windows)

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van release 0.8.21 • Migratie naar laatste versie procesmodel: Omgevingsloket online Procesmodel v1.2

 • Mogelijkheid tot onderhoud welkomstteksten homepagina door landelijk beheerder

 • Extra informatie bevoegd gezag (adres, emailadres, etc.) opvraagbaar vanuit aanvraag overzicht scherm

2.3.6Scope release 0.8.40


 • De activiteit ‘Exploiteren inrichting’ (milieu) kan gespecificeerd worden

 • Extra vragen omtrent monumenten, natuur en flora & fauna zijn toegevoegd aan de vragenboom

 • Typering van activiteiten is beter zichtbaar in Omgevingsloket online

 • Er zijn verbeteringen ten behoeve van het gebruik aangebracht, waaronder een explicieter stappenplan voor een nieuwe aanvraag

 • De mogelijkheid voor de landelijk beheerder om adviesorganisatie toe te voegen

 • De mogelijkheid voor de lokaal beheerder om relaties tussen bevoegd gezag en adviesorganisaties toe te voegen

 • Verbeterde registratie van Wabo termijnen, inclusief visualisatie middels statusbalk

2.3.7Scope release 0.8.61


Naast het oplossen van diverse issue zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van de vorige release doorgevoerd:

 • Er is een nieuwe rubricering van activiteiten

 • Advies welke bijlage typen verwacht worden a.d.h.v. de gekozen activiteiten, incl. koppeling bestanden

 • Opname 1e versie berichtencatalogus

 • De activiteiten ‘alarminstallatie’, ‘weg aanleggen’ en ‘bedrijfsmatig gebruik maken van een gebouw’ zijn toegevoegd

 • De mogelijkheid tot het kunnen printen van resultaatpagina plichtbepaling

 • Er zijn vragen t.b.v. ippc inrichtingen toevoegd

 • De koppeling richting AIM module (meldingsplicht bepaling) beter uitgewerkt

 • De handleiding voor de lokale beheerder is toegevoegd

2.3.8Scope release 0.8.80


Naast het oplossen van diverse issue zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van de vorige release doorgevoerd:

 • eReview CAD viewer beter geïntegreerd met Omgevingsloket online – rollen/ autorisaties zijn op elkaar afgestemd. Zie verder bijlage I van het functioneel ontwerp.

 • automatische conversie van bijlagen tijdens proces van uploaden ingebouwd;

 • leeg papieren formulier uitgebreid met gemeentelijke variatie (indien aanwezig);

 • extra aansluitparameters toegevoegd t.b.v. lokaal beheerder.

 • XML-bijlage van de aanvraag wordt meegestuurd in emailbericht.

2.3.9Scope release 0.8.100


Deze release is een major change op Omgevingsloket online: in deze release (benoemd Omgevingsloket online) zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:

 1. Aanpassingen ten behoeve van Omgevingsloket online, zie ook ref. [12]. Dit omvat onder meer:

  1. aangepast procesmodel: o.a. minder statussen, mogelijkheid tot toevoegen meerdere beschikkingen en aanvullingen, termijninformatie niet tonen en/of communiceren

  2. beperking in scope tot BRIKS, Gebruiksmelding, Gebruiksvergunning en Melding Activiteitenbesluit;

  3. beperking in combinatie: BRIKS, Gebruik en melding Activiteitenbesluit kan niet in 1 aanvraag gecombineerd worden;

  4. extra aansluitoptie bevoegd gezag: elk bevoegd gezag kan instellen of ze BRIKS, Gebruik en/of AIM via Omgevingsloket online wil laten lopen.

 2. Migreren (nabouwen) van de huidige Activiteiten Internet Module (AIM) naar Omgevingsloket online. Onder nabouwen wordt verstaan het minstens bieden van vergelijkbare functionaliteit, waarbij vragenstructuur, labels en toelichtingen identiek behoren te zijn. Als extra wordt gerealiseerd: mandatering / delegatie concept, ref. [13] en copy melding naar waterkwaliteitsbeheerder, zie ref. [15]

 3. Aanpassingen t.g.v. user-interface verbetertraject met als primaire focus ‘de burger’, met als uitgangspunt voor de 0.8.100 versie dat de burger-interface zoveel mogelijk ook wordt toegepast voor de zakelijke gebruiker. Een expliciet UI verbeter traject t.b.v. de zakelijk gebruiker volgt in 2009. De nu onderkende aanpassingen omvatten (highlights functioneel) – zie ook ref. [14]:

  1. introductie van term en entiteit ‘werkzaamheid’, bedoeld om aan te geven wat de gebruiker voor ogen heeft. Daarnaast is de term ‘activiteit’ vervangen door ‘onderdeel’ (onderdeel van vergunning of melding). Dit heeft behoorlijke impact gehad op de vergunningscheck, de achterliggende kennismodellen, de database onder Omgevingsloket online en de aanvraagmodule;

  2. voorinvulling locatie werkzaamheden, aanvrager en gemachtigde o.b.v. postcode database;

  3. het abstracte begrip ‘Object’ is tastbaarder gemaakt t.b.v. de gebruiker (hoofdgebouw, bijgebouw x, locatie) en wordt zover mogelijk automatisch afgeleid / vooringevuld;

  4. shortcut t.b.v. aanvragers die al weten dat ze vergunningsplichtig- of meldingsplichtig zijn -> dus direct naar aanvraag en dan werkzaamheden kunnen toevoegen;

  5. de interface om bijlagen te kunnen toevoegen aan Omgevingsloket online in de 0.8.80 release is te complex. Deze is nu vereenvoudigd;

  6. vergunningsvrije onderdelen volgens de check worden niet automatisch meer meegenomen naar de aanvraag;

 4. (Nieuw) bouwformulier op maat: het nieuwe bouwformulier (aug 2008) wordt in digitale zin op maat naar type bouwwerk aangeboden. Een consequentie hiervan is ook dat een bouwvergunning in Omgevingsloket online kan bestaan uit meerdere vergunningsonderdelen / benodigde formulieren (je kan immers in de huidige situatie op 1 bouwformulier aangeven dat je een dakkapel en aanbouw plaatst).

 5. Nieuwe versie gebruiksvergunning / melding: er is in oktober 2008 een nieuwe versie hiervan doorgevoerd in de 0.8.100 release.

2.3.10Scope release 1.0


Zelfde scope als release 0.8.100, echter Omgevingsloket online AIM module (melding activiteiten besluit) is niet toegankelijk gemaakt tbv gebruikers, maar wordt alleen nog m.b.v. deeplink aangeboden. De reden hiervan is dat de ontwikkeling / test van deze module nog onvoldoende ver was gevorderd tbv livegang en daarnaast een belangrijke functionaliteit (tussentijds opslaan) nog niet mogelijk is.

Update: postcode tabel van 1 januari 2009 (TNT) verwerkt.


2.3.11Scope release 1.1


De volgende wijzigingen (hoofdpunten) zijn aangebracht ten opzichte van release 1.0:

 • De milieu module tbv melding activiteiten besluit, inclusief tussentijds opslaan van de check, is opgeleverd ten behoeve van tests en afstemming met expertise en klankbordgroepen

 • In het procesmodel van Omgevingsloket online (zie bijlage D) zijn aanpassingen gedaan ten behoeve van meldingen activiteitenbesluit. Voorbeeld: toevoegen bevoegd gezag (m.n. waterkwaliteitsbeheerders);

 • De berichtcatalogus versie 1.1 wordt beschikbaar gesteld via deeplink en site van bevoegd gezag. Zie ook nieuwe versie van bijlage H van het functioneel ontwerp;

 • Issues ten behoeve van berichtuitwisseling zijn opgelost (o.m. extra berichten tbv vooroverleg en mogelijkheid tot ftp sessies in combinatie met email) en in relatie met OSB gateway. Een nieuwe rol Applicatiebeheerder is geintroduceerd ten behoeve van de inkijk op verstuurde en ontvangen (soap) berichten;

 • Diverse OLON beheerissues (50) op release 1.0 zijn verholpen. Bij Slopen en Kappen heeft dit geleid tot extra/gewijzigde attributen op formulier met dus ook impact voor papieren formulier (PDF), berichtuitwisseling en berichtencatalogus. Zie ook bijlage F van het functioneel ontwerp;

 • De milieuvergunning is nog in ontwikkeling, maar voor zover gereed (57 rubrieken) beschikbaar gesteld op de zgn. demo omgeving. Functionele uitgangspunten en ontwerpkeuzes zijn opgenomen in bijlage K van het functioneel ontwerp;

 • Refactoring van de userinterface code heeft plaatsgevonden, hetgeen leidt tot een betere beheerbaarheid en het oplossen van een aantal issues. Verder geen verandering van functionaliteit;

 • Update van postcode tabel (mei 2009) doorgevoerd.

2.3.12Scope release 1.2


De volgende wijzigingen (hoofdpunten) zijn aangebracht ten opzichte van release 1.1:

 • De milieuvergunning module wordt opgeleverd op de aansluit / inregelomgeving ten behoeve van bevoegd gezagen (met name provincies). Dit is exclusief mogelijkheid tot vergunningscheck;

 • Browser Internet Explorer versie 8 wordt nu ook ondersteund;

 • De functionaliteit ten behoeve van ondersteuning van aanvrager / gemachtigde door de baliemedewerker alsmede het digitaliseren van op papier binnenkomende aanvragen en bijlagen is uitgebreid en diverse hiermee samenhangende issues zijn opgelost.

 • Het aanvragen van vergunningen en doen van meldingen door de gemeente zelf wordt nu goed ondersteund;

 • Diverse OLON issues zijn opgelost met als voornaamste resultaat dat hiermee de stabiliteit van OLO zichtbaar en onzichtbaar is verbeterd;

 • Diverse Gemini AIM issues met prio hoog en zeer hoog, onder meer opgemerkt vanuit klankbordgroep, zijn opgelost in deze release. Daarnaast is de mogelijkheid ingebouwd om de AIM module te kunnen uitzetten tbv specifieke omgevingen (productie en inregel);

 • Mogelijkheid voor bevoegd gezag om aan te geven dat bijlagen niet meer relevant zijn tbv beoordelen (vervallen).2.3.13Scope release 2.0


WABO aanpassingen:

 • het huidige (referentie) procesmodel van Omgevingsloket is uitgebreid met een aantal statussen en taken. Het bestaande model is aangescherpt voor laatste ontwikkelingen.

 • de aanvrager kan gefaseerd een aanvraag indienen;

 • Vergunningsplichtige en meldingsplichtige onderdelen van BRIKS, Gebruik en Milieu kunnen gecombineerd via 1 aanvraag worden ingediend.

 • de totaaluitkomst van de vergunningscheck wordt getoond;

 • de aanvrager kan aangeven voor een gedeelte van zijn aanvraag een vergunning te willen ontvangen;

 • het begrip onlosmakelijkheid wordt ondersteund middels integratie van checks (monumenten en BRIKS onderdelen) en expliciete uitleg;

 • Bij indienen van een aanvraag moet aanvrager een projectomschrijving toevoegen.

Betere ondersteuning van vooral de zakelijke doelgroep

 • flexibele navigatie bij het invullen van aanvraagformulier (-onderdelen)

 • gebruikersvriendelijk beschikbaar stellen van alle wabo onderdelen

 • Meer inzicht in het behandelproces

 • Mogelijkheid opslaan en hergebruik gegevens (zoals naam en adres) in profiel zakelijke gebruiker

 • duidelijkere navigatiestructuur voor ontsluiting van content / informatie


Wijzigingen in materiewetten

Ten opzichte van release 1.2 is de scope van de materiewetten uitgebreid en zijn reeds ondersteunde onderdelen gewijzigd. De WABO dient als uitgangspunt voor de scope. Een overzicht van alle onderdelen staat in het document ‘Reikwijdte WABO’. In release 2.0 is het volgende aangepast:Milieu

 • Milieuvergunning (oude term): op basis van tests door Haskoning en onder meer IPO/VNG zijn issues en openstaande punten opgelost. De mogelijkheid tot generatie van een papieren formulier is toegevoegd;

 • Wijziging milieu (voormalig melding 8.19): formulier toegevoegd, als optioneel toe te voegen onderdeel;

 • Provinciale milieu verordening (PMV): formulier, inclusief tabellen, toegevoegd.

Toevoeging van dit onderdeel is optioneel;

 • Melding in kader Activiteitenbesluit (8.40): vanuit Omgevingsloket wordt voor de vergunningscheck en het doen van de melding verwezen naar de huidige in productie zijnde activiteitenmodule.


Gebruik

Mogelijkheid voor: • Combineren van een gebruiksmelding en gebruiksvergunning (oude term) binnen een werkzaamheid brandveilig gebruik van bouwwerken.


Monumenten

 • Integratie vragen m.b.t. monumentale status binnen de vergunningscheck van BRS. Als onderdeel is een specifiek formulier voor monumenten is toegevoegd.

 • Opname specifiek formulier voor onderhoud en restauratie van monumenten.


Ontheffing flora en Fauna/ Gebiedsbescherming/ ruimtelijke ordening

 • Opname specifieke formulieren, als onderdeel toe te voegen aan diverse

werkzaamheden. Aanvrager wordt gewezen op zorgplicht.

 • Formulier was voorheen tijdelijk geintegreerd als rubriek van de milieuvergunning, nu dus apart formulier.2.3.14Scope release 2.1


WABO aanpassingen:

 • de aanvrager heeft de mogelijkheid tot fasering van de aanvraag [B-1]. Op het moment van indienen van een fase 1 aanvraag wordt er automatisch een concept fase 2 aanvraag klaargezet, waarin aanvraag-, aanvrager-, gemachtigde- en locatie-gegevens zijn gekopieerd;

 • Bij het indienen van een aanvraag worden de vergunningsplichtige en meldingsplichtige onderdelen gesplitst in een aanvraag tot omgevingsvergunning en een melding [B-2];

 • het begrip onlosmakelijkheid wordt extra ondersteund middels expliciete uitleg in de vorm van gerichte content [B-5];

Betere ondersteuning van de zakelijke doelgroep

  • iets gewijzigde interactie bij invullen van formulieren

  • mogelijkheid tot opslaan, wijzigen en hergebruik van (zoals naam en adres) in profiel ten behoeve van de zakelijke doelgroep [B-52]

  • aanbieden van release-notes en nieuws aan de zakelijke doelgroep en bevoegd gezag [B-30]

  • zoeken op en filteren van aanvragen ten behoeve van aanvragers en bevoegd gezagen [B-23]


Wijzigingen in materiewetten:

Milieu

 • Milieuvergunning (oude term) is opgesplitst in de onderdelen Oprichting, Verandering en Revisie. In het geval van Verandering zijn er minder rubrieken verplicht in te vullen door de aanvrager.

 • Het is mogelijk gemaakt om een aantal tabellen via een bijlage te specificeren in plaats van deze in te vullen op het formulier. Dit is mede op verzoek van IPO.

 • De bijlagen afleiding is aangepast (meer standaardisatie). De standaardisatie van bijlagen wordt nog verder uitgewerkt in release 2.2

 • Inhoudelijk zijn velen rubrieken op attribuutniveau gewijzigd, op basis van issues gemeld door IPO en anderen. Ook heeft consolidatie van algemene rubrieken plaatsgevonden.

 • Algemene milieurubriek gegevens zijn opgenomen in StuF XML schema, van andere milieurubrieken voorlopig alleen de naam.

Bouwen

 • Aanpassing vergunningcheck Bouwen voor de nieuwe wet & regelgeving2 Vergunningsvrij Bouwen. Hierdoor vervalt het onderscheid in de huidige bouwregelgeving van licht / regulier. In plaats hiervan wordt afgeleid of sprake is van een reguliere dan wel uitgebreide procedure volgens WABO.

Monumenten

 • Aanpassing van vergunningscheck en formulier naar aanleiding van opmerking van expertgroep.

Ontheffing flora en Fauna/ Gebiedsbescherming/ ruimtelijke ordening

 • Aanpassing van vergunningscheck en formulier naar aanleiding van opmerkingen van expertgroepen.

Ten gevolge van bovenstaande wijzigingen is ook de werkzaamheden / onderdelen lijst aangepast..Extra functies en koppeling met andere e-overheid voorzieningen:

 • mogelijkheid tot intrekken, wijzigen en toevoegen van een machtiging [B-57]

 • ondersteuning van meerdere formulierversies tegelijk: dit is relevant in geval van ingediende aanvragen met een gewijzigde wetgeving sinds de datum van indiening (in relatie tot overgangsrecht), maar ook bij onduidelijkheid over papieren versies [B-58]

 • ondersteuning van de europese dienstenrichtlijn m.b.t. buitenlandse ondernemers door middel van koppeling aan de berichtenbox (EZ/ICTU) en kunnen ingeven van buitenlandse adressen inclusief integratie van GBA landentabel [B-51]

 • opnemen van beperkte validatieservice3 ten behoeve van leveranciers van midoffice / backoffice voorzieningen van gemeenten [B-56]

 • aankondigen verlengen beslistermijn [B-9].

 • vergunning samenstellen op basis van onderliggende documenten [B-13].

 • voorbereiding op beveiligd filetransfer van bijlagen van Omgevingsloket naar bevoegd gezagen door het opnemen van extra parameters in lokale beheerder scherm.

2.3.15Scope release 2.2

Wabo aanpassingen • Bevoegd gezagen krijgen de mogelijkheid om de behandeling van enkelvoudige milieu

werkzaamheden (d.w.z. niet in combinatie met andere werkzaamheden) uit te besteden aan een milieudienst. Voorheen beperkte deze mogelijkheid zich tot uitbesteding van meldingen in kader activiteitenbesluit;

 • Bevoegd gezagen krijgen overzichtelijker audittrail te zien. Events die uitsluitend de aanvrager aangaan komen niet meer terug in de audittrail.

Betere ondersteuning van de zakelijke doelgroep • Mogelijkheid tot het afbreken van vooroverleg toegevoegd. Dit leidt tot notificatie aan bevoegd gezag en afscherming van het aanvraagdossier t.o.v. bevoegd gezag.

Wijzigingen in materiewettenMilieu

 • Milieuvergunning (oude term): het is mogelijk gemaakt om een eerdere keuze voor onderdeeltype Oprichting, Verandering of Revisie aan te passen. Zo kan het voorkomen dat milieuactiviteiten die eerst als Verandering werd aangemerkt bij nader inzien (bijvoorbeeld naar aanleiding van vooroverleg) beter via een Revisie kan worden ingediend. • De vergunningscheck van milieu is aangepast, enerzijds om de toeleiding ten behoeve van mijnbouw activiteiten te integreren en anderzijds om de resultaten (vergunningsplichtigheid afleiding) vanuit de (externe) AIM module, weliswaar op handmatige wijze, te integreren in de vergunningscheck.

Dit laatste heeft tevens als voordeel dat wanneer doorgegaan wordt naar aanvraag er direct een werkzaamheid tbv milieu wordt aangemaakt;

 • Ten behoeve van mijnbouw op zee (bijv. boorplatform) is het mogelijk gemaakt

om een overeenkomstige locatie-aanduiding op te geven. Bevoegd gezag is ministerie van economische zaken;

 • Forse aanpassing in milieurubriek Houden van Dieren

 • Op het gegenereerde papieren formulier bij indiening ontbraken nog wat

milieurubrieken. Deze zijn toegevoegd;

 • Inhoudelijk zijn een aantal rubrieken op attribuutniveau gewijzigd, op basis van issues

gemeld door stakeholders.
Bouwen

 • De regels binnen de vergunningscheck voor ca. 9 bouwwerken zijn aangepast op basis van wijzigingen zoals aangegeven door VROM (PRC)


Monumenten

 • Aanpassing van vergunningscheck en formulier naar aanleiding van opmerking van expertgroep.


Ontheffing flora en Fauna/ Gebiedsbescherming/ ruimtelijke ordening

 • Aanpassing van vergunningscheck en formulier naar aanleiding van opmerkingen van expertgroepen.

Extra functies en koppeling met andere e-overheid voorzieningen

 • Op maat kunnen samenstellen van een leeg papieren formulier (PDF) door aanvragers

en bevoegd gezagen;

 • Ondersteuning van vergeten wachtwoord procedure ten behoeve van bevoegd

gezagen, niet-ingezetenen en buitenlandse bedrijven. Ook handig bij van de uitgifte van

nieuwe accounts; • Ondersteuning van meerdere formulierversies tegelijk – doorvoeren ten behoeve van

alle formulieronderdelen: dit is relevant in geval van ingediende aanvragen met een

gewijzigde wetgeving sinds de datum van indiening (in relatie tot overgangsrecht), maar

ook bij onduidelijkheid over papieren versies [B-58]


 • Infrastructurele aanpassingen ten behoeve van veiliger integratie met eReview;

 • Infrastructurele aanpassingen ten behoeve van beveiligd filetransfer van bijlagen van

Omgevingsloket naar bevoegd gezagen zijn doorgevoerd;

 • Infrastructurele aanpassingen ten behoeve van beveiligde communicatie naar de

berichtenbox zijn doorgevoerd;

2.3.16Doorgeschoven naar volgende releases in 2009 en 2010


Zie bijlage A.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina