Inhoudsopgave 1 Inleiding 5Dovnload 0.65 Mb.
Pagina6/19
Datum19.12.2017
Grootte0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

3Processen van Omgevingsloket online

3.1Inleiding


In dit hoofdstuk wordt ingegaan op Omgevingsloket online-processen, waarbij op basis van de statussen van een aanvraag / melding het proces op hoofdlijnen beschreven wordt. Vervolgens wordt ingegaan op de uitwerking van de procesanalyse, waarin de processen binnen de verschillende statussen in detail worden beschreven. Paragraaf 3.4 laat zien dat de dossiermodule meer functies en services biedt dan de organisatie-onafhankelijke uitwerking van de procesanalyse.

3.2Statussen van de aanvraag


Bij het uitwerken van de procesanalyse zijn de verschillende fasen van het aanvraagproces als uitgangspunt genomen. Deze fasen kunnen beschouwd worden als de statussen van een vergunningsaanvraag en hangen nauw samen met hoofdprocessen, zoals deze in het vorige hoofdstuk in het architectuurmodel van Omgevingsloket online staan beschreven. Op de volgende pagina staat het status-transitiediagram.
Status transitie diagram procedure vergunningverlening (inclusief melding) Omgevingsloket online:


Figuur 1: Status-transitie-diagram

De voornaamste wijzigingen van het procesmodel ten opzichte van de versie 0.8.80, zijn:  • Aanpassingen van de statussen (‘Aanvulling gevraagd’ / ‘Aanhouden beslissing’ / ‘Ontwerpbesluit’ en ‘Gemeld’ zijn beschikbaar);

  • Ondersteuning van het bevoegd gezag bij het door mandateren, delegeren of uitbesteden opdragen van de uitvoering aan een andere organisatie (nu nog beperkt tot Activiteitenmeldingen Milieu en een enkelvoudige aanvraag Omgevingsvergunning - Milieu). Het bevoegd gezag kan instellen dat de Milieudienst ‘uitvoerder’ is van de behandeling van Activiteitenmeldingen of van een aanvraag Omgevingsvergunning - Milieu. De meldingen en aanvragen gaan dan rechtstreeks naar de Milieudienst, het bevoegd gezag ontvangt desgewenst een notificatie.

  • Procedure-informatie is beschikbaar;

  • Een melding die wordt ingediend, krijgt de status ‘Gemeld’ toegekend. Binnen deze status is het voor het bevoegd gezag mogelijk om het bevoegd gezag te wijzigen, indien nodig. De melder kan tijdens deze status nog bijlagen indienen. Vervolgens kan het bevoegd gezag het dossier sluiten en krijgt de melding de status ‘LVO dossier gesloten’.


Toelichting bij de statussen

Hieronder worden de verschillende statussen kort toegelicht in de zin dat de basisfunctionaliteiten worden beschreven. Voor een meer gedetailleerde beschrijving per status wordt verwezen naar het procesmodel in bijlage D.


Concept

De ‘Aanvrager’ wil een aanvraag en / of melding indienen en bepaalt in Omgevingsloket online de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden. Vervolgens worden de werkzaamheden, benodigde vergunningsonderdelen en de verplichtingen bepaald. Daarna kan de aanvraag worden opgesteld en eventueel bijlagen worden toegevoegd en kan de aanvraag en / of melding worden ingediend. Indien de aanvrager bijlagen op papier aanlevert, kunnen deze door het bevoegd gezag worden toegevoegd. In het geval dat er alleen sprake is van één of meerdere meldingen, wordt de status van de aanvraag gewijzigd in ‘Gemeld’ en ontvangt het bevoegd gezag en/of uitvoerder een bericht dat er een één of meerdere meldingen ingediend zijn.


In het geval dat er sprake is van een vergunningaanvraag, wordt de status van de aanvraag gewijzigd in ‘In behandeling’ en ontvangt het bevoegd gezag een bericht met dat de aanvraag is ingediend. Indien er sprake is van een combinatie van een vergunningaanvraag en melding, zal de aanvraag / melding bij indienen worden gesplitst en doorlopen de vergunningaanvraag en melding elk hun eigen proces.
De ‘Aanvrager’ kan ook (voor)overleg voeren met het ‘Bevoegd gezag’ of met de ‘Uitvoerder’ (als dit in Omgevingsloket online is ingesteld), waarbij vanuit Omgevingsloket online het verzoek tot overleg het ‘Bevoegd gezag’ wordt gestuurd. Het ‘Bevoegd gezag’ krijgt vervolgens toegang tot de conceptaanvraag en kan na het toewijzen van een
‘Coördinator’ en eventueel ’Behandelaar’, documenten inzien en toevoegen. Verder kan de ‘Coördinator’ een ‘Adviseur’ inschakelen ten behoeve van dit vooroverleg, die ook weer documenten inzien en toevoegen. Daarnaast heeft de ‘Adviseur’ de mogelijkheid weer een andere ‘Adviseur’ in te schakelen. Op basis van het vooroverleg kan de ‘Aanvrager’ besluiten de aanvraag / melding te wijzigen, in te dienen of te verwijderen uit Omgevingsloket online.

De ‘Aanvrager’ kan ook besluiten om het openstellen van het dossier t.b.v. het (voor)overleg in te trekken. Bevoegd gezag en eventueel adviseurs hebben dan geen inzage meer in de conceptaanvraag.


De ‘Aanvrager’ kan een omgevingsvergunning gefaseerd aanvragen.
In behandeling

Nadat de aanvraag is ingediend wordt een medewerker van het ‘Bevoegd gezag’ de rol ‘Coördinator’ van de aanvraag toegewezen. Die rol is verantwoordelijk voor het bewaken van het proces en de statusovergangen. Deze controleert of de aanvraag bij het juiste bevoegd gezag is ingediend en correct door Omgevingsloket online is bepaald. Is dit niet het geval, kan de ‘Coördinator’ het bevoegd gezag wijzigen.


Door de ‘Coördinator’ wordt aan één of meer andere medewerkers de rol ‘Behandelaar’ toegewezen (door het aanvragen van beoordeling) en / of andere organisaties in de rol van ‘Adviseur’ gevraagd om bepaalde onderdelen van de aanvraag te beoordelen op volledigheid. De ‘Behandelaars’ voeren net als de ‘Çoördinator’ deze taak zelf in Omgevingsloket online uit, terwijl de ‘Adviseur’ (nadat de adviesaanvraag aan een specifieke medewerker is toegewezen) het advies als document upload in Omgevingsloket online. In beide gevallen wordt de ‘Çoördinator’ geïnformeerd over het feit dat een beoordeling is uitgevoerd of een advies is geuploaded. Overigens mogen ‘Behandelaars’ zelf ook een adviseur inschakelen en kan ook een ‘Adviseur’ weer een andere ’Adviseur’ inschakelen (de ‘Adviseur’ van de ‘Adviseur’).
Indien de aanvraag onvolledig is, wordt de ‘Aanvrager’ (meerdere malen) in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. De ‘Coördinator’ vraagt in dat geval aanvulling aan.

De eerste keer dat de ‘Coördintor’ een verzoek tot aanvullingen doet bij de ‘Aanvrager’ wijzigt de status van de aanvraag in ‘Aanvulling gevraagd’. (met als gevolg dat de beslistermijn door bevoegd gezag wordt opgeschort, dat kan eenmalig. De verdere termijncalculatie en afleiding naar aanleiding hiervan wordt nog niet ondersteund in de huidige versie van Omgevingsloket online).


Indien de aanvraag volledig is, schakelt de ‘Coördinator’ weer (dezelfde) ‘Behandelaars’ en / of ‘Adviseurs’ in om activiteiten te beoordelen in het kader van vergunningverlening. De ‘Behandelaars’ voeren net als de ‘Coördinator’ deze taak zelf in Omgevingsloket online uit, terwijl de ’Adviseur’ (nadat de adviesaanvraag aan een specifieke medewerker is toegewezen) het advies als document upload in Omgevingsloket online. In beide gevallen wordt de ‘Coördinator’ geïnformeerd over het feit dat een beoordeling is uitgevoerd of een advies is geuploaded. Overigens mogen ‘Behandelaars’ zelf ook een ‘Adviseur’ inschakelen en kan ook een ‘Adviseur’ weer een andere ‘Adviseur’ inschakelen (de ‘Adviseur’ van de ‘Adviseur’).
Indien een activiteit VVGB-plichtig is, vraagt de coördinator een VVGB aan bij een adviseur. Op dezelfde wijze waarop een advies wordt toegevoegd, wordt ook een VVGB door een adviseur toegevoegd. De coördinator ontvangt hierover een bericht.
Wanneer de aanvraag beoordeeld is, kan er beschikt worden (toewijzen of afwijzen). In het geval van een reguliere procedure kan de vergunning van rechtswege verleend worden indien niet binnen de gestelde behandeltermijn is beschikt. In het geval van een uitgebreide procedure zal het gaan om een ontwerpbesluit en wijzigt de status van de aanvraag in ‘Ontwerpbesluit’. Indien er een reden is om het besluit nog niet te nemen, kan de ‘Coördinator’ besluiten de beslissing aan te houden. In dat geval wijzigt de status van de aanvraag in ‘Aanhouden beslissing’. Indien er geen reden voor aanhouding is, kan de definitieve beschikking door de ‘Coördinator’ geregistreerd worden en wijzigt de status van de aanvraag in ‘Beschikking’.
Het is de ‘Aanvrager’ in de fase ‘In behandeling’ te allen tijde toegestaan de aanvraag in te trekken. De ‘Coördinator’ krijgt hierover bericht en wijzigt de status van de aanvraag in ‘LVO Dossier gesloten’.
Aanvullingen gevraagd

Nadat het bevoegd gezag aan de ‘Aanvrager’ aanvulling heeft gevraagd, kan deze bijlagen toevoegen en de aanvulling indienen en wijzigt de status van de aanvraag naar ‘In behandeling’. Indien de ‘Aanvrager’ bijlagen op papier aanlevert, kunnen deze door het bevoegd gezag worden toegevoegd. Indien de aanvulling tijdig zijn ingediend, wordt de aanvulling door de ‘Coördinator’ aan het dossier toegevoegd.


Indien de aanvraag onvolledig na aanvulling is, kan een beschikking volgen dat de aanvraag buiten behandeling is gelaten of kan de aanvraag toch weer in behandeling worden genomen.
Het is de ‘Aanvrager’ in de fase ‘Aanvulling gevraagd’ te allen tijde toegestaan de aanvraag in te trekken. De ‘Coördinator’ krijgt hierover bericht en wijzigt de status van de aanvraag in ‘LVO Dossier gesloten’.
Ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit is geregistreerd en gepubliceerd. Naar aanleiding van de publicatie is het zes weken mogelijk om een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen worden in overweging genomen, waarvoor de ‘Coördinator’ weer (dezelfde) ‘Behandelaars’ en / of ‘Adviseurs’ kan inschakelen. De ‘Behandelaars’ voeren net als de ‘Coördinator’ deze taak zelf in Omgevingsloket online uit, terwijl de ‘Adviseur’ (nadat de adviesaanvraag aan een specifieke medewerker is toegewezen) het advies als document upload in de Omgevingsloket online. In beide gevallen wordt de ‘Coördinator’ geïnformeerd over het feit dat een beoordeling is uitgevoerd of een advies is geuploaded. Overigens mogen ‘Behandelaars’ zelf ook een ‘Adviseur’ inschakelen en kan ook een ‘Adviseur’ weer een andere ‘Adviseur’ inschakelen (de ‘Adviseur’ van de ‘Adviseur’).

Wanneer alle zienswijzen in overweging zijn genomen en het ontwerpbesluit heroverwogen is, kan er definitief beschikt worden (verlenen of weigeren). Indien er een reden is om het besluit nog niet te nemen, kan de ‘Coördinator’ besluiten de beslissing aan te houden. In dat geval wijzigt de status van de aanvraag in ‘Aanhouden beslissing’. Indien er geen reden voor aanhouding is, kan de beschikking door de ‘Coördinator’ geregistreerd worden en wijzigt de status van de aanvraag in ‘Beschikking’.
Het is de ‘Aanvrager’ in de fase ‘In behandeling’ te allen tijde toegestaan de aanvraag in te trekken. De ‘Coördinator’ krijgt hierover bericht en wijzigt de status van de aanvraag in ‘LVO Dossier gesloten’.
Aanhouden beslissing

Indien de reden voor aanhouding is vervallen, kan de beslissing genomen en gepubliceerd worden, door deze in Omgevingsloket online te registreren. De status van de aanvraag wijzigt dan in ‘Beschikking’.


Het is de ‘Aanvrager’ in de fase ‘Aanhouden beslissing’ te allen tijde toegestaan de aanvraag in te trekken. De ‘Coördinator’ krijgt hierover bericht en wijzigt de status van de aanvraag in ‘LVO Dossier gesloten’.
Beschikking

In de status ‘Beschikking’ kan het mogelijk zijn dat er nog uitgestelde bijlagen door de ‘Aanvrager’ worden toegevoegd en ingediend. Indien de ‘Aanvrager’ bijlagen op papier aanlevert, kunnen deze door het ‘Bevoegd gezag’ worden toegevoegd. Als dat niet nodig is of alle uitgestelde bijlagen zijn ingediend kan het dossier gesloten worden en zijn de gegevens gereed zijn om naar de (archief)systemen van het bevoegd gezag overgebracht te worden. Ook kan het bevoegd gezag overgaan tot sluiten van het dossier op basis van een halfjaarlijks notificatie. De ‘Coördinator’ ontvangt halfjaarlijks een overzicht van zijn aanvragen in de status ‘Beschikking’.


Gemeld

In de status ‘Gemeld’ is het mogelijk dat er nog uitgestelde bijlagen door de ’Melder’ worden toegevoegd en ingediend.

Daarnaast geldt dat bij vermoeden van verkeerd ‘Bevoegd gezag’, het ‘Bevoegd gezag’ tijdens deze status kan worden gewijzigd.

Als dat niet nodig is of alle uitgestelde bijlagen zijn ingediend kan het dossier gesloten worden en zijn de gegevens gereed om naar de (archief) systemen van het ’Bevoegd gezag’ overgebracht te worden. De ‘Coördinator’ sluit het dossier en en vervolgens wijzigt de status van de melding in ‘LVO Dossier gesloten’.


LVO Dossier gesloten

De (beschikte) aanvraag/melding is gearchiveerd. Aanvragen met de status LVO Dossier gesloten staan gereed om te worden overgebracht naar de (archief) systemen van het bevoegd gezag, die bij de statuswijziging naar de status ‘LVO Dossier gesloten’ hierover een notificatie ontvangt.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina