Inhoudsopgave 1 Inleiding 5Dovnload 0.65 Mb.
Pagina8/19
Datum19.12.2017
Grootte0.65 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

3.6Bepaling bevoegd gezag


Op aanvraag niveau:

De bepaling van het bevoegd gezag wordt automatisch uitgevoerd ten behoeve van de specifieke concept aanvraag zodra de activiteiten zijn gekozen door de aanvrager en de locatie waar de activiteiten worden uitgevoerd bekend is. Als er extra activiteiten worden toegevoegd of worden verwijderd dient de bepaling te worden herhaald.


Het resultaat van de bepaling wordt opgeslagen bij de aanvraaggegevens en getoond aan de aanvrager / gemachtigde. Onder strikte voorwaarden is het voor de gebruiker mogelijk het automatisch bevoegd gezag te wijzigen. Verderop in deze paragraaf wordt daar nader op ingegaan.
De bepaling vindt als volgt plaats:

  1. bepaling van het type bevoegd gezag (rijksoverheid, provincie of gemeente) o.b.v een kennismodel. In geval van rijksoverheid valt ook het specifieke ministerie af te leiden. Op basis van de huidige scope van Omgevingsloket online/1 zal het afgeleid type bevoegd gezag altijd ‘gemeente’ zijn, uitgezonderd een aanvraag Omgevingsvergunning – Oprichten, veranderen mijnbouwwerk. Voor dit type aanvraag wordt het bevoegd gezag Ministerie van Economische Zaken afgeleid.

  2. bepaling van de specifieke gemeente of provincie aan de hand van de door de aanvrager / gemachtigde opgegeven locatie (1e vraag in vragenboom -> leidt tot gemeente en via provinciecode naar provincie).

Indien er sprake is van een gemeente met deelraden (zoals het geval is in Amsterdam en Rotterdam), zullen niet de afzonderlijke deelraden, maar de gemeente als geheel als bevoegd gezag beschouwd worden.


Eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag’ :

Als er sprake is van een niet geëxpireerde vergunning en de aanvraag heeft betrekking op (een deel van) hetzelfde project/ruimtelijke object(en) dan is het bevoegd gezag dat die eerdere vergunning verleend heeft ook het bevoegd gezag voor de nieuwe aanvraag. Is er geen niet-geëxpireerde-vergunning dan wordt bevoegd gezag bepaald obv activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft (zie eerste deel van deze paragraaf). Of een vergunning al dan niet geëxpireerd is volgt uit de zaak zelf, bijv. een milieuvergunning expireert niet, deze kan op verzoek van aanvrager, adviseur, derdebelanghebbenden en bevoegd gezag ingetrokken worden.
Algemeen kan gesteld worden dat de regel ‘eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag’ (hierna de ebg-abg regel) inhoudt dat voor een aanvraag hetzelfde bevoegd gezag zal gelden als het geval was bij een eerdere aanvraag voor hetzelfde ruimtelijke object. Bij het zoeken naar een eerdere aanvraag overeenkomstig de ebg-abg regel is het niet van belang of de eerder aanvraag door dezelfde persoon (aanvrager / gemachtigde) is gedaan. Het kan nameljk het geval zijn dat het door een verhuizing of een machtiging een andere aanvrager of gemachtigde betreft, terwijl het toch om hetzelfde ruimtelijke object gaat.
De volgende criteria worden gebruikt om de eerdere aanvraag overeenkomstig de ebg-abg regel te vinden:

  1. De eerdere aanvraag moet een activiteit bevatten die betrekking heeft op dezelfde locatie (hetzelfde ruimtelijk object). Tot een koppeling met de basisregistraties mogelijk is om een exacte vergelijking van locaties te maken, zal dit op basis van de invoer van de gebruiker gebeuren.

  2. De eerdere aanvraag moet een niet-geëxpireerde-vergunning vergunning betrefffen. Een gevonden aanvraag met een geëxpireerde vergunning kan in Omgevingsloket online de volgende statussen hebben: ‘in behandeling’, ‘aanvulling gevraagd’, ‘aanhouden beslissing’, ‘ontwerpbesluit’ en ‘beschikking’ (dus alle mogelijke statussen behalve ‘concpet’ en ‘verwijderd’.


De regel dat het hoogste bevoegd gezag op aanvraagniveau hetzelfde is als het hoogste bevoegd gezag onder alle actitviteiten heeft voorrang op de ebg-abg regel. Het kan dus het geval zijn dat een activiteit volgens de ebg-abg regel het bevoegd gezag gemeente betreft, terwijl een andere activiteit het bevoegd gezag provincie betreft. In dat geval is het bevoegd gezag op aanvraagniveau provincie.
Mogelijkheid tot wijzigen bevoegd gezag door aanvrager

Het is voor een gebruiker van Omgevingsloket online applicatie mogelijk om het automatisch bevoegd gezag te wijzigen. Dit is alleen mogelijk voor de volgende rollen en onder de volgende voorwaarden:  1. Een zakelijke aanvrager en een baliemedewerker kunnen in de status ‘concept’ het bevoegd gezag wijzigen van gemeente naar provincie of van provincie naar gemeente. Hierbij geldt het automatisch bevoegd gezag gemeente is. Hierdoor kan een aanvrager het bevoegd gezag niet lager zetten dan het automatisch bepaalde bevoegd gezag, zoals dit via het kennismodel of de ebg-abg regel wordt bepaald.

  2. Een coördinator van het bevoegd gezag waar de aanvraag is binnengekomen kan in de status ‘in behandeling’ het bevoegd zonder beperkingen wijzigen, mits dit gebeurt voor het verzenden van het bericht ‘In behandeling’ (zie bijlage D procesmodel).

3.7Bepaling Wabo procedure


De bepaling van de Wabo procedure (regulier / uitgebreid) wordt automatisch uitgevoerd o.b.v. een kennismodel ten behoeve van de specifieke concept aanvraag zodra de activiteiten zijn gekozen door de aanvrager. Als er extra activiteiten worden toegevoegd of worden verwijderd dient de bepaling te worden herhaald.

Het resultaat van de bepaling wordt opgeslagen bij de aanvraaggegevens en getoond aan de aanvrager / gemachtigde. Het bevoegd gezag zelf heeft de mogelijkheid na indiening van de aanvraag om de automatisch bepaalde procedure alsnogte wijzigen (zie bijlage D).Opmerking: de mogelijkheid tot faseren van de aanvraag is deels uitgewerkt in de huidige versie van Omgevingsloket online. Een ‘Aanvrager’ kan in de huidige versie van Omgevingsloket online aangeven de aanvraag te gefaseerd te willen indienen.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina