Inhoudsopgave 1 School for Earth and Environmental Sciences, bacheloropleiding Aardwetenschappen 7Dovnload 0.93 Mb.
Pagina14/22
Datum18.08.2016
Grootte0.93 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

2.7Algemene en wijsgerige vorming


Binnen het bachelorprogramma wordt met de studieonderdelen Wetenschapsgeschiedenis (450090) en Wijsgerige vorming (450006) invulling gegeven aan Algemene en Wijsgerige vorming. Het doel van deze onderdelen is de student inzicht te geven in de aard van de eigen wetenschap en de plaats daarvan in een ruimer verband. Hierbij wordt aandacht besteed aan de onderlinge samenhang van de wetenschappen, de geschiedenis van en wijsgerige vragen omtrent natuurwetenschappen, hun functie binnen de samenleving en aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van hun beoefenaars. In de Bèta-bibliotheek is een aparte bibliotheek Algemene vorming opgenomen.

2.8Interfacultaire keuzevakken


Interfacultaire keuzevakken maken geen deel uit van het vastgestelde examenprogramma van de bacheloropleiding Aardwetenschappen. Wil je een interfacultair keuzevak volgen dan dien je daar dus toestemming voor te vragen bij de examencommissie. Het is belangrijk dat je dit vooraf en tijdig regelt!

2.9Vakken buiten FALW en de Vrije Universiteit


De Informatheek van het Centrum voor Studie en Loopbaan is in het bezit van alle studiegidsen van de VU (welke overigens ook in digitale versie te raadplegen zijn op http://www.studiegids.vu.nl), maar ook van de andere universiteiten. Wil je een keuzevak elders volgen, raadpleeg dan de desbetreffende studiegids, het internet, of doe navraag bij docent of studiebegeleider. Deelname aan keuzevakken die niet door de School for Earth and Environmental Sciences worden georganiseerd dient vooraf te worden goedgekeurd door de examencommissie (achteraf regelen is niet mogelijk!). Aanvragen hiertoe graag tijdig indienen bij de ambtelijk secretaris van de examencommissie, voorzien van documentatie over de aard en inhoud van het vak. Examencommissie Aardwetenschappen t.a.v. M. Bergwerff, FALW, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam (maarten.bergwerff@falw.vu.nl).3Examenonderdelen


naam

Archeometrie en materiaalpracticum I

code

450219

docent

prof.dr. H. Kars

studiepunten

6

periode

5

doel

Een elementair inzicht verwerven in de natuurwetenschappelijke archeologie, met name de reikwijdte en het toepassingsgebied van de archeometrie binnen de archeologie. Inzicht verwerven van in het verleden gebruikte grondstoffen.

inhoud

Allereerst wordt een overzicht gegeven van de verschillende natuurwetenschappelijke disciplines binnen de archeologie. Daarna wordt kort ingegaan op concrete onderdelen uit de archeometrie, te weten dateringsmethoden, archeologische prospectie, herkomstonderzoek van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten en op in het verleden gebruikte technologie. Dit onderdeel richt zich vooral op het kennen en kunnen herkennen van in het verleden gebruikte grondstoffen, waarvoor basiskennis van de mineralogie en petrologie wordt aangeboden. De aangereikte stof is toepassingsgericht: aan de hand van een materialenpracticum wordt duidelijk gemaakt hoe natuurwetenschappelijke technieken en aardwetenschappelijke kennis bijdragen aan onze kennis van grondstoffenselectie en -gebruik van oude culturen.

werkwijze

Hoorcolleges, practicum archeologische materialen en grondstoffen en een dagexcursie.

literatuur

Wordt tijdens het eerste college opgegeven.

toetsing

(schriftelijk) tentamen.
naam

Archeometrie en materiaalpracticum II

code

450036

docenten

drs.ing. S. Oonk; prof.dr. H. Kars

studiepunten

6

periode

2

doel

Inzicht verwerven in de natuurwetenschappelijke archeologie, toegespitst op dat deel van de archeometrie dat zich richt op grondstoffen en oude technologie.

inhoud

Ontstaan van het vuur als energiebron voor technologische processen. Beschrijving van deze processen met aandacht voor grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten. De aangereikte stof is toepassingsgericht: aan de hand van materiaalpractica wordt duidelijk gemaakt hoe natuurwetenschappelijke technieken en aardwetenschappelijke kennis bijdragen aan onze kennis van gebruikte technologieën van oude culturen, met name voor de productie van aardewerk, metaal en glas. Een overzicht van moderne analysemethoden en hoe deze te gebruiken in het onderzoek.

literatuur

Wordt tijdens eerste college opgegeven

toetsing

Mondeling tentamen
naam

Bachelorthesis aardwetenschappen

code

450100

docent

Diverse docenten (van verschillende afdelingen)

studiepunten

18

periode

5 en 6

doel

Het leren voorbereiden en verrichten van een klein onderzoek, zelfstandig dan wel in klein groepsverband en het leren schrijven van een bachelorthesis. In de uitvoering van het praktisch werk en de verslaglegging daarvan wordt geleerd:

 • de in de bacheloropleiding verworven kennis van het aardwetenschappelijk vakgebied en de laatste ontwikelingen daarin toe te passen;

 • relevante gegevens te verzamelen uit zowel vakliteratuur als praktisch werk en deze te interpreteren;

 • informatie, ideeën en oplossingen te verwoorden in een verslag dat leesbaar is voor specialisten en niet-specialisten.

inhoud

Eigen onderzoek afgesloten met een scriptie. Dit kan een kort veldonderzoek zijn of een laboratoriumonderzoek, een modelleeronderzoek of een literatuuronderzoek. Studenten moeten een keuze maken uit onderwerpen die door de verschillende afdelingen worden aangeboden. Nadere informatie over projecten is te verkrijgen bij de afdelingscoördinatoren voor dit studieonderdeel. Zie voor uitgebreide informatie

http://www.falw.vu.nl/student/index.cfm > studenten > bacheloropleidingen >Aardwetenschappen en Geoarcheologie > afstuderen > bachelorafsluiting en de websites van de afdelingen.werkwijze

Begeleid eigen onderzoek. Het voorbereiden, vergaren van onderzoeksgegevens (in het veld) en de analyse van de gegevens maken 65% deel uit van de tijdsinspanning van de student, de overige 35% is gereserveerd voor uitwerking en de verslaglegging van de resultaten. Een thematische veldwerkopdracht kan maximaal 3 weken duren.

toetsing

Schriftelijk verslag van het hele onderzoeksproces.

opmerkingen

Deelname aan de bachelorthesis kan alleen plaats vinden indien de verslaglegging van het tweede jaars veldwerk Richting I of Richting II voor 1 maart is geregistreerd bij het studiesecretariaat. Voor studenten Richting III geldt dat het studieonderdeel Biodiversiteit en ecologisch veldwerk (470019) met succes moet zijn afgerond en geregistreerd.

Aanmelding uiterlijk 15 februari 2007 bij TIS, en per e-mail bij de betreffende coördinator met opgave van het project waaraan wordt deelgenomen  De Examencommissie controleert op 1 maart of de betreffende student aan de toelatingseisen heeft voldaan.Veldwerksubsidie (verblijfkosten) conform de facultaire norm is maximaal 3 weken. Subsidie voor reiskosten bedraagt 50% tot een maximum van 350 euro. Alle kosten na aftrek van de subsidie zijn voor rekening van de student.

Dit studieonderdeel valt onder de stage- en scriptieregeling.
naam

Bachelorthesis geoarcheologie

code

450282

docenten

prof.dr. H. Kars; dr. S.J. Kluiving

studiepunten

16

periode

4, 5 en 6

doel

Het leren voorbereiden en verrichten van een klein onderzoek, zelfstandig dan wel in klein groepsverband en het leren schrijven van een bachelorthesis. In de uitvoering van het praktisch werk en de verslaglegging daarvan wordt geleerd:

 • de in de bacheloropleiding verworven kennis van het geoarcheologisch vakgebied en de laatste ontwikelingen daarin toe te passen;

 • relevante gegevens te verzamelen uit zowel vakliteratuur als praktisch werk en deze te interpreteren;

 • informatie, ideeën en oplossingen te verwoorden in een verslag dat leesbaar is voor specialisten en niet-specialisten.

inhoud

Onder begeleiding van de docent dient zelfstandig een klein onderzoeksvoorstel geformuleerd te worden, vervolgens dient het onderzoek uitgevoerd te worden. Van de resultaten dient een verslag gemaakt te worden. Dit verslag vormt de afsluiting van de bachelors fase.

werkwijze

Het onderzoek zal in veel gevallen een hoeveelheid veldwerk inhouden, hetzij een opgraving, hetzij in een groter gebied. Meer laboratoriumgerichte projecten kunnen een alternatief zijn, terwijl een stage bij een (overheids)organisatie of bedrijf ook tot de mogelijkheid behoort.

literatuur

Literatuurstudie maakt wezenlijk onderdeel van het onderzoek uit.

toetsing

Beoordeling van de eindscriptie.

opmerkingen

Deelname aan de Bachelorthesis kan alleen plaatsvinden indien de verslaglegging van het tweedejaars veldwerk (450033) is geregistreerd bij het studiesecretariaat. Tijdige opgave middels TISVU (onder 'aanmelden diversen' voor 1 februari 2007). De Examencommissie controleert op 1 maart of de betreffende student aan de toelatingseis heeft voldaan.

Dit studieonderdeel valt onder de stage- en scriptieregeling.
naam

Basiscursus milieukunde I

code

450105

docent

dr. M.A. van Drunen (michiel.van.drunen@ivm.vu.nl)

studiepunten

6

periode

5

doel

De doelstellingen van de deze cursus zijn:

 1. Het krijgen van overzicht in hedendaagse milieuproblemen.
  Studenten moeten weten wat verzuring, broeikaseffect, eutrofiëring, vervuiling, verspreiding, etc. zijn en kunnen uitleggen wat de samenhang is tussen deze milieuproblemen (bijvoorbeeld gemeenschappelijke veroorzakers).

 2. Het verwerven van kennis en inzicht in de wetenschappelijke en maatschappelijke aspecten van milieuproblemen.
  Studenten moeten kunnen uitleggen wat de oorzaken zijn van milieuproblemen vanuit verschillende disciplines, zoals ecotoxicologie (schade ontstaat door een bepaalde emissie) of de economie (schade ontstaat omdat het milieu niets kost). Ze moeten begrijpen welke technieken milieuwetenschappers kunnen gebruiken om milieuproblemen te analyseren, zoals levenscyclusanalyse (LCA) en milieu-effectrapportage (mer), en in grote lijnen begrijpen hoe die technieken werken.

 3. Het verwerven van inzicht in mogelijke oplossingsrichtingen. Studenten moeten kunnen aangeven welke mogelijkheden managers en beleidsmakers hebben om milieuproblemen op te lossen en welke beperkingen deze mogelijkheden hebben.

inhoud

In de cursus, die is bedoeld voor ouderejaarsstudenten van alle faculteiten, worden aan de hand van het boek Environmental Science, a Global Concern de achtergronden van de milieuproblematiek besproken. Hoe stellen we milieuproblemen vast, hoe zijn ze ontstaan en wat zijn de mogelijkheden om ze op te lossen?

In de (discussie-)colleges worden actuele milieuproblemen toegelicht vanuit diverse invalshoeken, zoals culturele antropologie, psychologie, economie, ecologie en toxicologie. Ook komen milieubeleidsinstrumenten aan de orde, zoals wetgeving en ecotax.

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving Blackboard voor het structureren van informatie, uitwisselen van bestanden en om te discussiëren.


werkwijze

werkcolleges

literatuur

William P. Cunningham, Mary Ann Cunningham and Barbara Woodworth Saigo (2004). Environmental science: a global concern. 646 pp. McGraw Hill, New York, UK Edition, ISBN: 0071111123

toetsing

De cursus wordt getoetst aan de hand van een schriftelijk tentamen.

opmerkingen

Na de cursus kan de Scriptie milieubeleid (450136) worden gevolgd. Ook zijn er diverse mogelijkheden voor milieukundige onderzoekstages.

Voor inlichtingen en inschrijvingen: Dr. Michiel van Drunen, michiel.van.drunen@ivm.vu.nl, De Boelelaan 1085, kamer A645, tel. 020-598 9534.


naam

Biodiversiteit en ecologisch veldwerk

code

470019

docenten

dr. M.P. Berg (cursusleider); dr. J.H.C. Cornelissen; Gastdocenten

studiepunten

6

periode

04.06.2007 - 29.06.2007

doel

De samenhang tussen de geomorfologie, bodem en microklimaat van het landschap en het voorkomen van planten en dieren staat centraal. Onderliggend doel is de opbouw van soortenkennis door i) het determineren van planten en dieren, ii) het toepassen van bemonsteringtechnieken om de diversiteit in het veld vast te stellen en iii) de organismen te plaatsen in het landschap.

Eindtermen

A. Kennisleerdoelen: Na de cursus kun je: • de samenhang tussen geologie, klimaat, bodemtype en het voorkomen van soorten omschrijven;

 • duinvorming omschrijven en de invloed van duingeomorfologie op het voorkomen van planten en dieren beschrijven;

 • hoog- en laagveenvorming omschrijven en kensoorten voor veentypen noemen;

 • het begrip indicatorsoort omschrijven en voorbeelden van indicatorsoorten uit de groep van planten, libellen, sprinkhanen en vogels noemen;

 • Nederlandse plant- en diergeografische districten omschrijven en hun bijbehorende kensoorten noemen;

 • monitormethoden selecteren die een beschrijving van diversiteit geven.

B. Vaardigheidsleerdoelen: Na de cursus kun je:

 • de belangrijkste plantenfamilies en Arthropoda- groepen in het veld herkennen;

 • met een determinatiegids planten en dieren op naam brengen;

 • inventarisatietechnieken en methoden toepassen;

 • zelfstandig waterkwaliteit beoordelen aan de hand van macrofaunabemonstering;

 • vegetatieopnamen maken en geleidsbaarheidmetingen uitvoeren;

 • mondeling de resultaten uit veldonderzoek overbrengen en toelichten.

niveau: 1

inhoud

De cursus geeft een inleiding op de ontstaansgeschiedenis van de duinen, het veenweidegebied en de pleistocene dekzanden. Verdere toelichting vindt plaats aan de hand van excursies naar deze landschappen. De nadruk ligt op planten en dieren die kenmerkend zijn voor het landschap. Door het hanteren van kwalitatieve of kwantitatieve veldtechnieken die een indruk geven van locale diversiteit wordt de soortenkennis verder uitgebouwd.

De aangeboden theorie omvat de volgende elementen • Floristiek en faunistiek van Nederland;

 • Ontstaansgeschiedenis van het duin en duinvegataties;

 • Organismen in de getijdenzone;

 • Veen en veenvormende vegetaties;

 • Dekzanden, boven/laat pleniglaciaal;

 • Plant / dierrelaties en indicatorsoorten;

Het practicum en de veldweek omvat de volgende elementen:

 • Determineren van planten en Arthropoda;

 • Herkenning van 10 plantenfamilies en 60 kensoorten;

 • Herkenning van 60 Arthropoda families en orden;

 • Toepassen bemonsteringsmethoden (gradiënt, transect, looproute, territoriumkartering,  potval, steekboor, zeef, smeer, kwikdamplamp, vleermuisdetector, malaiseval,  vegetatieopname).

werkwijze

Hoorcolleges en gastdocenten:10 uur; Opdrachten (verplicht): 10 uur ; Practica (verplicht): 18 uur; Excursies (verplicht): 20 uur, 3 1/2 dag ; Veldwerkweek Rijk van Nijmegen (verplicht): 40 uur, 6 dagen; Zelfstudie: 62 uur; Tentamen (opdrachten, presentatie, praktijktentamen).

literatuur

 • Studiehandleiding Biodiversiteit: (ongeveer 12 euro);

 • R. van der Meijden, 1996. Heukels' Flora van Nederland. Wolters-Noordhoff (23e druk) (ongeveer 70 euro);

 • M. Chinery, 2004. Nieuwe Insectengids Tirion (5e druk) (40 Euro).

toetsing

Opdrachten en presentatie:

 • Opdracht veldwerk (30 punten), benoemen plant / dier (dia's, 30 punten), relatie landschap / organismen (essayvragen, 20 punten).

 • Vaardigheidstoets: determineren plant / dier (20 punten).

Eindcijfer is het rekenkundig gemiddelde van de toetsonderdelen.

entreevoorwaarden

Voor studenten Aardwetenschappen (richting III) gelden de toelatingseisen: a) voldoendes voor Veldwerk eerste jaar (450039) en voor Veldwerkverslag eerste jaar (450020) en b) minimaal een totaal van 72 studiepunten uit de opleiding (richting III). Per 15 april 2007 controleert de examencommissie of aan deze eisen is voldaan.

doelgroep

Verplicht voor eerstejaars bachelorstudenten Biologie. Verplicht voor tweedejaars studenten Aardwetenschappen met differentiatie Milieuwetenschappen (richting III).

voorkennis

geen

opmerkingen

Aanschaf loupe (15x) is noodzakelijk.
naam

Bodem en milieu

code

450098

docenten

dr. J. van Huissteden; dr. L.A. Bruijnzeel; dr. B.M. van Breukelen (en ondersteunend personeel veldwerkmagazijn en laboratorium)

studiepunten

6

periode

4

doel

Begrijpen van fysische en chemische processen in de bodem en hun relatie met biosfeer en atmosfeer, en de invloed van menselijke ingrepen (erosie, verontreiniging) op deze processen.

Het leren werken met bodemkundige meet- en analysetechnieken en kwantitatieve modellen.inhoud

De theoretische kennis die in deze cursus aan de orde komt bestaat uit basisbegrippen en concepten op het gebied van:

 • Bodemfysica: water- en warmtetransport, verdamping, drainage, uitwisseling van gassen

 • Bodemchemie: verwering, nutrienten, adsorptie, afbraak en omzetting organische stof

 • Bodemerosie: processen en meettechnieken

 • Biota en organische stof: opname van nutrienten door planten, ontstaan van en opname van (broeikas)gassen in de bodem

 • Bodemverontreiniging: soorten verontreinigingen, bronnen, gedrag in de bodem, aanpak/sanering

 • Practische vaardigheden die in de cursus aangeleerd worden bestaan uit een aantal veld- en laboratoriumtechnieken en een kennismaking met simpele rekenmodellen in de bodemkunde.

 • Veld: monstername, infiltratie, tensiometrie, bodemvochtmeting met behulp van Time Domain Reflectometry (demonstratie), meting gasfluxen op het terrein van de VU of een lokatie dichtbij Amsterdam

 • Laboratorium: bepaling korrelgrootte, organische stof, pH, porositeit, doorlatendheid

 • Modellen: demonstratie PEATLAND model, werken met enkele eenvoudige modellen voor warmtetransport en organische stofomzetting.

werkwijze

12 x 2 uur college, 2 dagen laboratoriumpracticum, 2 dagen veldpracticum, 1 dag computerpracticum

literatuur

Hoofdstukken uit

W.P. Locher en H. de Bakker. Bodemkunde van Nederland, Deel 1, Algemene Bodemkunde (al in gebruik bij cursus Bodemkunde)

R.P.C. Morgan (2005). Soil Erosion and Conservation, Blackwell Publishing.

Geselecteerde aanvullende literatuur (uit te reiken tijdens colleges)toetsing

schriftelijk tentamen over de behandelde stof, verslaglegging van uitwerking veldmetingen, lab-analyses en overige praktische opgaven.

voorkennis

Inleiding hydrologie (450024), Bodemkunde (450091).

: studiegidsen -> Archief -> Studiegidsen%202006%20-%202007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie faculteit 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Kunst en Cultuur Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene gezondheidswetenschappen (BSc) 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 2 Organisatie van de faculteit 10
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit Exacte wetenschappen 8
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Organisatie van de faculteit 11
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Moderne Talen en Culturen Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit der Geneeskunde 7
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Biologie (BSc) 8


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina