Inhoudsopgave 1 School for Earth and Environmental Sciences, bacheloropleiding Aardwetenschappen 7Dovnload 0.93 Mb.
Pagina2/22
Datum18.08.2016
Grootte0.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

1.3Programma en vakken

Het studieprogramma van de verschillende bachelorvarianten van de opleiding Aardwetenschappen en de daarbij behorende vakomschrijvingen zijn te vinden in de respectievelijke hoofdstukken 2 en 3 van de papieren Bachelorgids, maar ook online op www.studiegids.vu.nl> Aardwetenschappen (BSc).

Het opleidingprogramma van iedere opleiding is formeel vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Daarin kun je altijd terugzoeken hoe je vakkenpakket opgebouwd moet zijn om te kunnen afstuderen. Omdat in de loop der jaren veranderingen worden doorgevoerd in de samenstelling van de opleiding, en er dus ieder jaar nieuwe OERen worden gemaakt, kun je via de facultaire website altijd nog een OER raadplegen van het jaar waarin jij begon met de studie.

1.4Toelatingsvoorwaarden AardwetenschappenVooropleidingseisen

De toelatingseis voor de bacheloropleiding Aardwetenschappen is een vwo-diploma met het profiel: Natuur en Techniek, of Natuur en Gezondheid. Studenten met een vwo-profiel Economie en Maatschappij, of Cultuur en Maatschappij hebben uitsluitend instroomrechten tot de opleiding als zij beschikken over een voldoende eindexamen in de vakken: Wiskunde B1 + Natuurkunde + Scheikunde. Voor iedereen geldt daarnaast dat Nederlands en Engels op vwo-niveau verplicht zijn gesteld.

Studenten met een vwo-diploma (oude stijl) worden niet langer zonder meer tot de bacheloropleiding Aardwetenschappen toegelaten. Zij dienen zich bij de examencommissie van de opleiding te melden voor een toelatingsbesluit. Ook voor hen geldt dat Wiskunde A of B, Natuurkunde, Scheikunde, Nederlands en Engels onmisbaar zijn.
Vrijstelling van de vooropleidingseis op grond van andere diploma’s

Een (propedeutisch) diploma hbo geeft toegang tot de bacheloropleiding Aardwetenschappen. De faculteit stelt hierbij dezelfde eisen voor wiskunde-, scheikunde- en natuurkundekennis als bij het vwo-diploma. Ook de Engelse taal zal op vwo-niveau beheerst dienen te worden. Aankomende studenten zullen hun eventuele deficiënties ingehaald moeten hebben vóór ze aan een opleiding aan een universiteit mogen beginnen.


Verdere informatie over toelating met een andere vooropleiding (onder andere colloquium doctum) staat vermeld in de onderwijs- en examenregeling van de opleiding, of wordt verstrekt door de afdeling Studentendecanen, tel. 598 5020. Zie ook www.vu.nl > studenten > Reglementen > Onderwijs- en examenregelingen.
Toelatingsonderzoek/Colloquium doctum

Voor hen die niet voldoen aan één van de hierboven gestelde eisen, bestaat de mogelijkheid, wanneer de leeftijd van 21 jaar of ouder is bereikt, een universitair toelatingsonderzoek, colloquium doctum, te doen. Informatie hierover is te verkrijgen bij de afdeling Studentendecanen.


1.5Doelstelling en eindtermen van de bachelor Aardwetenschappen
1.5.1Doelstelling van de opleiding


Met de bacheloropleiding wordt beoogd studenten zodanige theoretische en praktische basiskennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van de aardwetenschappen en aanverwante bèta-disciplines, dat zij in staat zijn een masteropleiding in de Aardwetenschappen of aanverwante discipline te volgen, of eventueel toe te treden tot de arbeidsmarkt.

De opleiding beoogt tevens studenten kennis te laten maken met het belang van de discipline in een brede wetenschappelijke, wijsgerige en maatschappelijke context.


1.5.2Eindtermen bacheloropleidingKennis en inzicht

Richting I • De bachelor bezit specifieke vakinhoudelijke basiskennis van de geologische deelgebieden binnen de Aardwetenschappen, met name op het gebied van de Petrologie en Mineralogie, de Structurele Geologie en de Historische Geologie;

Richting II

 • De bachelor bezit specifieke vakinhoudelijke basiskennis van de fysische geografische/geomorfologische deelgebieden binnen de Aardwetenschappen, met name op het gebied van de Geomorfologie, Kwartairgeologie, Bodemkunde en Geobotanie;

Richting III

 • De bachelor bezit specifieke vakinhoudelijke basiskennis van de geologisch / ecologisch / milieukundige deelgebieden binnen de Aardwetenschappen, met name op het gebied van Klimaat(veranderingen), Bodemkunde, Ecologie en Milieukunde;

Geoarcheologie

 • De bachelor bezit specifieke vakinhoudelijke basiskennis van de geologisch / fysisch geografische /archeologische deelgebieden binnen de Aardwetenschappen, met name op het gebied van de Geomorfologie, Kwartairgeologie, Bodemkunde, Petrologie en Archeometrie en Geoarcheologische prospectiemethoden.


Algemeen

 • De bachelor heeft kennis, overzicht en begrip van de eigenschappen en structuur van de Aarde en van de werking van het systeem Aarde als systeem van lagen (sferen): lithosfeer, hydrosfeer, biosfeer en atmosfeer), kringlopen van materie, endogene en exogene dynamische processen;

 • De bachelor heeft kennis van en inzicht in de elementaire vormingsprocessen van gesteenten, van de opbouw, samenstelling, indeling en classificatie van gesteenten, van stratigrafische principes en de tijdschaal, en van sedimentatie- en vervormingsprocessen en –producten;

 • De bachelor beschikt over voldoende ruimtelijk inzicht om geologische en fysisch geografische elementen op kaarten weer te geven, te begrijpen en te analyseren, luchtfotobeelden en analyses te vertalen naar dergelijke kaarten, en om eenvoudige ruimtelijke kaart- en profielconstructies uit te voeren;

 • De bachelor is in staat te denken in grootschalige kaders van ruimte en tijd in de aardwetenschappen, zodat geologische en fysisch geografische / geomorfologische processen en fenomenen naar vorm, vormingsproces, plaats en tijd onderscheiden kunnen worden;

 • De bachelor heeft kennis van en inzicht in het gebruik van analysetechnieken van aardse materialen;

 • De bachelor heeft ruime kennis van de exacte vakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde), die nodig is bij verdere specialisatie in het vervolgtraject van de studie;

 • De bachelor kan eenvoudige kwantitatieve methoden toepassen; dwz een werkelijk aardwetenschappelijk probleem vertalen naar een wiskundig model en aan dit model berekeningen uitvoeren, met of zonder hulp van een computer;

 • De bachelor is in staat te werken met computerprogramma’s op het gebied van tekstverwerking, spread sheets, data bases en grafieken;

 • De bachelor heeft voldoende vaardigheid ontwikkeld in het gebruik van dataverwerkingsystemen en geografische informatiesystemen.


Toepassen van kennis en inzicht

 • De bachelor kan op systematische wijze gegevens verzamelen d.m.v. directe waarneming in het veld en op luchtfoto’s, aan de hand van duidelijke geologische en geomorfologische vraagstellingen; deze waarnemingen in onderlinge samenhang brengen, opslaan en interpreteren op kaarten en profielen of in andere databases en de waarnemingen verwerken in een wetenschappelijk rapport dat voldoet aan de facultaire richtlijnen;

 • De bachelor heeft een eerste ervaring met wetenschappelijk onderzoek; de ervaring wordt gaandeweg opgedaan door confrontatie met onderzoek en onderzoekers en vervolgens door deelname aan een begeleid wetenschappelijk onderzoeksproject;

 • De bachelor is in staat een specifieke aardwetenschappelijke vraagstelling te definiëren, hypothesen op te stellen en verklaringen te vormen en een strategie te bepalen voor een oplossing en deze strategie uit te voeren. (vaardigheden in probleemoplossing);

 • De bachelor kan multidisciplinair denken en verbanden leggen tussen verschillende informatie-inhouden.


Oordeelvorming

 • De bachelor is in staat verzamelde veld- en/of laboratoriumgegevens op hun waarde te schatten en hun toepasbaarheid te beoordelen;

 • De bachelor is in staat te beoordelen of kwantitatieve modellen toepasbaar zijn;

 • De bachelor is in staat om niet-specialistische vakliteratuur en rapporten op aardwetenschappelijk gebied te lezen, te begrijpen en kritisch te beoordelen;

 • De bachelor heeft inzicht verkregen in het domein van de Aardwetenschappen en het bestaan en de betekenis van bepaalde naastliggende vakgebieden;

 • De bachelor heeft inzicht in de reikwijdte, toepassing en verantwoordelijkheden van het vakgebied en in de rol van de Aardwetenschappen in wetenschap, samenleving en beroepspraktijk;

 • De bachelor is in staat ethische aspecten in (toepassing van) de wetenschap af te wegen;

 • De student heeft na het eerste jaar voldoende zicht op het gehele vakgebied en op het eigen functioneren, om uit te kunnen maken of een vervolgstudie opportuun is;

 • De bachelor is in staat een weloverwogen keuze te maken voor nadere specialisatie in het vervolgtraject van de studie (masteropleiding), dan wel voor het functioneren op de arbeidsmarkt.


Communicatie

 • De bachelor is in staat verworven kennis en inzicht mondeling en schriftelijk op heldere wijze te presenteren;

 • De bachelor is staat een mening te vormen en een standpunt te verdedigen;

 • De bachelor kan in groepsverband samenwerken.


Leervaardigheden

 • De bachelor is in staat niet-specialistische vakliteratuur in de Nederlandse en Engelse taal zelfstandig te bestuderen;

 • De bachelor is in staat zich tijdens onderzoeksprojecten ook in een vreemde (buitenlandse) omgeving te handhaven en daarin zelfstandig en in groepsverband te functioneren;

 • De bachelor leert in zijn/haar vak op academisch werk- en denkniveau te functioneren en verder te (willen) leren;

 • De bachelor is in staat en ziet de noodzaak om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen op het vakgebied.

: studiegidsen -> Archief -> Studiegidsen%202006%20-%202007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie faculteit 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Kunst en Cultuur Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene gezondheidswetenschappen (BSc) 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 2 Organisatie van de faculteit 10
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit Exacte wetenschappen 8
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Organisatie van de faculteit 11
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Moderne Talen en Culturen Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit der Geneeskunde 7
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Biologie (BSc) 8


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina