Inhoudsopgave 1 School for Earth and Environmental Sciences, bacheloropleiding Aardwetenschappen 7


Jaarindeling, roosters en studiebelastingDovnload 0.93 Mb.
Pagina3/22
Datum18.08.2016
Grootte0.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

1.6Jaarindeling, roosters en studiebelasting
1.6.1Jaarindeling en roosters


De bachelorprogramma's binnen de School for Earth and Environmental Sciences zijn opgezet volgens de academische kalender van de VU. De kalender is onderverdeeld in zes periodes.
Voor 2006-2007 geldt:

Periode 1, week 36 t/m 43, september en oktober 2006;

Periode 2, week 44 t/m 51, november en december 2006

Periode 3, week 2 t/m 5, januari 2007

Periode 4, week 6 t/m 13, februari en maart 2007

Periode 5, week 14 t/m 22, april en mei 2007

Periode 6, week 23 t/m 26, juni 2007

In enkele gevallen worden cursussen gespreid over opeenvolgende periodes, terwijl in het late voorjaar en vroege zomer door excursies en veldwerken van de uniforme kalender wordt afgeweken. De laatste week van een periode is gewoonlijk een tentamenweek.

De gedetailleerde uitgewerkte roosters voor alle studieonderdelen zijn terug te vinden op het roosterbord in de F-1 gang en zijn te raadplegen via internet http:/www.falw.vu.nl > studenten > bacheloropleidingen > Aardwetenschappen en Geoarcheologie > roosters. Of Aarde en Economie > roosters.

De gedetailleerde roosters voor de periode tot de Kerst worden doorgaans in de zomer (juli) vastgesteld en bekend gemaakt. Voor het onderwijs van januari t/m juli/augustus zijn de roosters medio november klaar.

Een jaarlijks uitgegeven roosterschema waarin gehele studiejaren in schema worden weergegeven is eveneens te downloaden van het net.

1.6.2Studielast per periode, per jaar, per opleiding


Binnen iedere periode van acht weken wordt onderwijs gegeven met een gemiddelde studielast van 12 stp. Een studiejaar bestaat uit 60 studiepunten (volgens het European Credit Transfer System), wat overeenkomt met 1680 studiebelastingsuren per jaar. Een studiepunt komt dus overeen met 28 uur studietijd. Een week voltijds studie bedraagt ongeveer 1,4 stp.

De studielast van de gehele bacheloropleiding bedraagt 180 stp.


1.6.3Roosterwijzigingen


Door omstandigheden is het onvermijdelijk dat er, nadat een rooster in alle details is vastgelegd en bekend gemaakt, soms roosterwijzigingen worden doorgevoerd. Belangrijke roosterwijzigingen worden doorgaans ruim van te voren aangekondigd. Als dit al voor het starten van de cursus bekend is, zullen de studenten die zijn aangemeld via TIS hiervan veelal via e-mail op de hoogte worden gesteld. Ook via de facultaire website worden via de Onderwijsmededelingen onder het thema Studenten, belangrijke mededelingen gepubliceerd. Bij kleine wijzigingen volstaat soms een mededeling op het eerste college, of op Blackboard.

1.7Studentenvoorzieningen
1.7.1Studiesecretariaat en -coördinatie


Op het studiesecretariaat kan men terecht voor algemene inlichtingen over de studie, het aanvragen van examens en getuigschriften, overzichten van studieresultaten en het doorgeven van een wijziging. Elke student is verplicht om adreswijziging, wijziging of beëindiging van studie, dan wel langdurige studieonderbreking, direct door te geven aan het studiesecretariaat. Voor het eerst ingeschreven studenten moeten zich bij het begin van de opleiding melden op het studiesecretariaat voor de registratie van administratieve gegevens (met pasfoto).
Aardwetenschappen

Studiesecretariaat: mw. Anouk Kist, kamer C-118a, tel. 598 7350.

Openingstijden: maandag t/m donderdag van 11.00-13.00 uur. Vrijdag gesloten. Mail: studiesecretariaat@falw.vu.nl
Onderwijscoördinatie

De onderwijscoördinator en bachelorcoördinatoren zijn belast met onderwijszaken als de uitvoering van het onderwijsbeleid, kwaliteitszorg, de roosters en de redactie van de studiegids.

Onderwijscoördinatie: dr. ir. M. Bergwerff , kamer C-124, tel. 598 7401; e-mail maarten.bergwerff@falw.vu.nl (aanwezig van maandag t/m donderdag).

Bachelorcoördinator Aarde en economie: mw. drs. M. Molendijk, kamer A-621, tel. 598 9508; e-mail: mathilde.molendijk@ivm.falw.vu.nl

Bachelorcoördinator Aardwetenschappen: mw. dr. B.P. Zoetemeijer, kamer E-154, tel. 598 7382; e-mail: reini.zoetemeijer@falw.vu.nl

1.7.2Studieinformatie en -communicatie


Informatie met betrekking tot de studie wordt via een veelheid aan kanalen aan de studenten aangeboden. Er is een studiegids (papier en online), blackboard, facultaire website, TIS, etc. Vanaf september 2006 zal via een centrale 'portal' toegang te krijgen zijn tot de verschillende digitale systemen en hoeft daarvoor nog maar een maal ingelogd te worden.

Voor de duidelijkheid even de volgende indicatie omtrent welke studieinformatie waar wordt aangeboden:Blackboard: gedetailleerde informatie op cursusniveau aangeboden door de docenten.

Studiegids (papier en online via de facultaire website): algemene informatie over de faculteit, de School en de opleiding: o.m. regelingen, voorzieningen, studieprogramma's, vakomschrijvingen, etc.

TIS: aanmelding voor cursussen en tentamens, inzage in studieresultaten.

Facultaire website: informatie op facultair en opleidingsniveau; o.m. roosters, online studiegidsen, reglementen, studiebegeleiding, veldwerksubsidies, facultaire voorzieningen, onderzoeksafdelingen, nieuws, etc.

VU-website: algemene informatie op universiteitsniveau; w.o. inschrijving, studiefinanciering, advies en begeleiding, inspraak en reglementen, voorzieningen en digitale services, etc.
Nieuws m.b.t. onderwijs

Nieuws op het gebied van onderwijs aan de faculteit wordt gepubliceerd op de facultaire website (onder het thema Studenten > Onderwijsmededelingen/ School announcements). Ook GeoVUsie zal soms over gaan tot het opnemen van onderwijsmededelingen in het tweewekelijks blad, NogSteeds.


E-mail

Het is verder belangrijk dat alle studenten regelmatig het facultaire e-mailaccount controleren dat zij hebben toegewezen gekregen bij de aanvang van de opleiding (@falw.vu.nl). Dit is het enige mailadres dat de faculteit (w.o. ook Onderwijsbureau, studiesecretariaat, examencommissie, e.a.) zal gebruiken om via e-mail te communiceren. Andere mailadressen zijn niet bekend bij de onderwijsadministratie, ook niet wanneer deze door de student zijn ingevoerd in digitale systemen als b.v. blackboard, of TIS.


1.7.3Kwaliteitsbewaking en onderwijsevaluatie


Studieonderdelen worden periodiek schriftelijk geëvalueerd. Bij de evaluaties wordt een vragenlijst van het VU Onderwijscentrum gebruikt. Dit centrum zorgt ook voor de uitwerking van de evaluaties. De evaluatierapporten van het Onderwijscentrum hebben een strikt vertrouwelijk karakter; zij worden toegezonden aan de leden van de opleidingscommissies. Indien de schriftelijke evaluatie daar aanleiding toe geeft, worden de uitkomsten van de cursusevaluatie(s) met de betreffende docent(en) en afdelingshoofd(en) besproken. Tevens wordt een samenvatting gemaakt door het Onderwijscentrum van geëvalueerde studieonderdelen binnen bepaalde fasen van de opleidingen.

De opleidingscommissie adviseert het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit van het onderwijs in de opleiding als geheel en in afzonderlijke studieonderdelen op basis van de evaluatieresultaten. Individuele docenten kunnen ook buiten de vaste evaluatierondes om hun onderwijs laten evalueren door middel van de vragenlijsten van het Onderwijscentrum. Tevens kunnen studenten door tussenkomst van de opleidingscommissie verzoeken om bepaalde onderdelen te laten evalueren.


1.7.4Onderwijsruimten


De onderwijsruimten die door de opleidingen in de Aardwetenschappen worden gebruikt, bevinden zich in het bètagebouw, aan De Boelelaan 1085. De middelgrote collegezalen waarin veel van de eerste- en tweedejaarscolleges worden gegeven, zijn F-123, C-147, F-153 en S-201. Practica spelen zich voornamelijk af in F-401 (computerpractica), F-253 (paleontologie- en stenencollectie) en F-201 (microscopiezaal). Tevens worden de kleine zalen F 301, F-453 en C-638 gebruikt.

Een voor studenten algemeen toegankelijke computerruimte bevindt zich op F-229. Voor werkzaamheden in de masterfase zijn afdelingsgebonden werkruimtes aanwezig met computerfaciliteiten. Computerondersteund onderwijs wordt gegeven in F-401, soms in de kleinere zalen in de T-vleugel op de vierde verdieping. Zie ook de informatie onder computerfaciliteiten.


1.7.5Bibliotheek


In de Bètabibliotheek vindt men de boeken- en tijdschriftencollecties Aardwetenschappen, Biologie, Milieuwetenschappen (IVM), Algemene Vorming, Natuur- en Sterrenkunde, Scheikunde, Informatica en Wiskunde. Ook is er een grote collectie aardwetenschappelijke kaarten.

De collecties staan in open opstelling en kunnen voor het grootste gedeelte, zonder tussenkomst van het bibliotheekpersoneel, worden geraadpleegd.

Boeken en kaarten kan men lenen op vertoon van een bibliotheekpas of een studentenchipkaart. Van boeken, die verplicht zijn voor bepaalde tentamens, is in ieder geval één exemplaar aanwezig. Tijdschriften worden niet uitgeleend, maar kunnen in de bibliotheek gekopieerd worden.

Het zoeken naar een boek of (gedrukt) tijdschrift gebeurt m.b.v. de online publiekscatalogus (opc) In dit systeem kan worden gezocht op titel, auteur, trefwoord of systematische code (Library of Congress Classification) Kaarten kan men opzoeken in een Inventarismap, die o.a. bij de balie staat.

De meeste tijdschriften zijn online beschikbaar via de UBVU-website (http://www.ubvu.vu.nl). Om buiten de campus toegang te krijgen tot de digitale collectie heb je een VU-net-id nodig. Meer informatie op de UBVU-website > Digitale diensten. Zie ook voor nadere informatie over het lenen, het bibliotheekreglement, de overige bibliotheken van de VU, de studiezalen, webcursussen informatievaardigheden, enz. de UBVU-website.

Vakreferenten: drs. Sandra de Maesschalck (a.d.maesschalck@ubvu.vu.nl) voor o.a. Aardwetenschappen en Algemene Vorming en drs. Ralph de Vries (m.d.vries@ubvu.vu.nl) voor Milieukunde; kamer P620, tel. (020) 598 5238.

De Bètabibliotheek bevindt zich op de zesde verdieping van het gebouw Wiskunde en Natuurwetenschappen, ingang De Boelelaan 1083.

Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00-18.00 uur en vrijdag van 9.00-17.00 uur. Telefoon balie: (020) 598 5230.


1.7.6Studieboeken en syllabi


Studieboeken zijn onder meer verkrijgbaar bij de VU Boekhandel, hoofdgebouw, tel. 020 644 4355, www.vuboekhandel.nl. Syllabi worden meestal tegen vergoeding verstrekt door de docenten. Veel studiemateriaal wordt tegenwoordig online via Blackboard aangeboden. De kosten van studiebenodigdheden voor eigen gebruik, zoals boeken, syllabi en practicummaterialen, etc., zijn voor rekening van de student.

De faculteitsvereniging GeoVUsie (zie ook later) zorgt voor gezamenlijke boekenaanschaf met korting. Ook de faculteitsvereniging van Archeologie, Underground, verkoopt boeken.


1.7.7Computerfaciliteiten


Studenten die zich inschrijven bij de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen worden op dat ogenblik geregistreerd als gebruiker van het facultaire computernetwerk, waardoor ook een persoonlijk e-mailadres en toegang tot internet verkregen wordt. Van het netwerk is gebruik te maken via de binnen de faculteit opgestelde computers, bijvoorbeeld in zaal F-229b. Daarnaast is het toegestaan gebruik te maken van onderwijszalen met computers (F401 en de zalen op T4), maar ALLEEN op de tijdstippen dat daarin geen onderwijsactiviteiten zijn geroosterd. Deze roostering wordt kenbaar gemaakt bij de ingang van de zaal. Een docent is te allen tijde bevoegd studenten te verzoeken de zaal te verlaten, wanneer deze voor onderwijsactiviteiten nodig is.
Printbeleid

Alle FALW-studenten krijgen ieder jaar in begin september een printbudget van 800 'printpunten'. Deze punten worden afgeschreven van het tegoed volgens de puntenlijst: • A4, ZW, 1 punt

 • A4, kleur, 10 punten (aanvragen bij de zaalhulp)

 • A3, kleur, 20 punten (aanvragen bij de zaalhulp)

Verhogen van het printbudget mogelijk met 250 punten tegen betaling van EUR 15 bij GeoVUsie (M-138) op woensdagen tussen 13.00 en 16.00 uur.

Restitutie van het printbudget, of meenemen van punten naar een nieuw studiejaar is niet mogelijk. Meer informatie over het printen is beschikbaar op de facultaire website. Daarop kun je ook je resterende printbudget checken.


De internetpagina van de facultaire helpdesk bevat een grote hoeveelheid informatie over het netwerk, pc's en software: http://www.falw.vu/helpdesk/

1.7.8Studentenorganisaties en -medezeggenschapGeoVUsie

GeoVUsie, de studievereniging voor alle studenten Aardwetenschappen, Geoarcheologie en Aarde en economie, telt zo'n 250 leden. De contributie voor leden bedraagt EUR 30 voor de gehele studietijd. Iedereen kan donateur worden.

De activiteiten van GeoVUsie concentreren zich rond een aantal commissies:


 • Geoflex b.v. b.v., organisator van aardwetenschappelijke excursies: elk jaar een meerdaagse excursie naar het buitenland en één of meerdere binnenlandexcursies. Ook organiseert Geoflex wekelijks een aardwetenschappelijke lezing door een staflid of iemand van buiten de universiteit, of een film;

 • Feestcommissie, verantwoordelijk voor de organisatie van feesten en de wekelijkse borrel voor studenten en medewerkers op donderdag in de studentenkamer F-045 (de donderdorst);

 • SI-commissie, die ieder jaar opnieuw de Sociale Introductie van de eerstejaars op zich neemt, zowel tijdens de IDEE-week in augustus als tijdens het altijd gezellige introductieweekend in het laatste weekend van september. Een tweede taak is het helpen op open dagen;

 • Sportcommissie, organiseert sportieve evenementen van allerlei aard, zoals het zeilweekend en het van Alebeek toernooi;

 • Geocult, zorgt voor de culturele activiteiten binnen de studievereniging, zoals de jaarlijkse filmnacht en vele andere rare dingen;

 • VIP-commissie (Vinger-in-de-Papcommissie), deze bestaat uit oude GeoVUsie-rotten die altijd bereid zijn om (soms ongevraagde) adviezen te geven en waar nodig een helpende hand toe te steken.

 • GAT-cie (Geluid, Apparatuur en Techniekcommissie), levert de technische ondersteuning bij vele GeoVUsie activiteiten.

 • GeoVizier, produceert ieder jaar een gids met onmisbare tips en handige informatie voor het eerstejaars Spanje-veldwerk. Daarnaast zorgt de GeoVizier voor het tentamen archief en een alternatieve studiegids met informatie over vakken, docenten, studenten en de faculteit;

 • GeoWeb-cie, onderhoudt de website;

 • Jaarboekcommissie, produceert ieder jaar (in samenwerking met alle stukjes-schrijvende-mensen) een prachtig jaarboek met een overzicht van alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in het afgelopen verenigingsjaar.

Als de gelegenheid zich voordoet, organiseert GeoVUsie symposia en congressen. GeoVUsie koopt voor alle leden de benodigde studieboeken, alsmede geologenhamers, kompassen, loepen etc. die je als lid met korting kunt kopen.

Voor meer informatie, kijk op www.geovusie.nl

GeoVUsie is bereikbaar via bestuur@geovusie.nl en is te vinden in kamer M-138.


Gyrinus natans

Gyrinus natans, de studievereniging van de opleidingen Levenswetenschappen, is in 1953 opgericht om elkaar te helpen studeren, studenten voor te bereiden op de arbeidsmarkt waarin zij na hun afstuderen terecht zullen komen en natuurlijk niet te vergeten voor de gezelligheid tijdens en na de studieperiode.

Gyrinus natans is een vereniging die bestaat uit studenten en medewerkers. Zij biedt door het gevarieerde aanbod van activiteiten aan iedereen de ruimte en zorgt er zo voor dat een bonte verzameling van mensen samenwerkt en één en hetzelfde doel nastreeft: gezelligheid. Meer hierover is te lezen op de webpagina: http://www.gyrinus.nl/. Het lidmaatschap dat korting geeft op Gyrinusactiviteiten, bedraagt slechts EUR 5. Voor inlichtingen, e-mail (gyrinus@bio.vu.nl) of kom langs in de Gyrinuskamer, C-153.
Underground

Underground is de studievereniging van de opleiding Archeologie. Voor studenten van de opleiding regelt Underground de boekverkoop. Daarnaast worden er regelmatig borrels, feesten en excursies georganiseerd. Nadere informatie is te vinden op de website van de vereniging http://www.studieverenigingunderground.tk/

E-mail: underground@let.vu.nl
Studenten Overleg Aard- en Levenswetenschappen en de Facultaire Studentenraad

Het Studenten Overleg Aard- en Levenswetenschappen, kortweg SOAL, bestaat uit studenten aardwetenschappen, biologie, biomedische wetenschappen en gezondheidswetenschappen. De studenten uit de verschillende opleidingen zetten zich samen in voor verbetering van het onderwijs en de gang van zaken in de diverse studierichtingen aan de faculteit. Middels commissies als Opleidingscommissies en de Computergebruikersgroep zetten ze zich in voor verbetering van onderwijs en alles wat hierbij komt kijken. Ze beslissen mee over nieuwe onderwijsprogramma's en evalueren de diverse vakken. Het SOAL heeft een postvakje in de nis op de F1-gang (studentenraad). E-mailen kan naar: soal@falw.vu.nl.


Het SOAL wordt voorgezeten door de Facultaire Studentenraad Aard- en Levenswetenschappen, kortweg FSR. Ook de FSR is er voor en door studenten en is een belangrijk inspraakorgaan van onze faculteit. De FSR heeft direct contact met onder andere het faculteitsbestuur en de examencommissies. Juist de studenten weten als geen ander wat er speelt en wat er verbeterd kan worden binnen het onderwijs. De FSR heeft als doel het behartigen van de belangen van de student en daar kun jij bij helpen! Laat je horen als je problemen signaleert, oplossingen bedenkt, of informatie wilt ontvangen over de nieuwsbrief, zitting nemen in de FSR, of andere onderwijsgerelateerde zaken. Je kunt de FSR vinden in M-112, of op internet op www.falw.vu.nl > studenten > studentenorganisaties > FSR. E-mailen kan ook naar: fsr@falw.vu.nl

1.7.9Studentenvoorzieningen Letteren (Archeologie) voor studenten GeoarcheologieStudiesecretariaat

Studiesecretariaat: kamer 10A-14, tel. 598 6424

Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag van 11.00-13.00 uur.
Bibliotheek

De bibliotheek van Archeologie bevindt zich op de 9e verdieping van het VU-hoofdgebouw. Ook de uitleenbalie en studiezaal zijn hier te vinden.

Openingstijden:

uitleenbalie: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.45 uur,

studiezaal: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Naast de UBVU-catalogus kun je voor het zoeken van literatuur gebruikmaken van elektronische bestanden: • NCC (Nederlandse Centrale Catalogus): bevat titels van boeken en tijdschriften die in Nederlandse bibliotheken aanwezig zijn;

 • OLC (Online Contents) Humaniora: speciaal tijdschriftartikelen op het terrein van Humaniora, tevens inhoudsopgaven van tijdschriften.

Van speciaal belang voor het betrokken vakgebied is: • Cetedoc Library of Christian Latin Texts: de volledige tekst van het Corpus Christianorum, Series Latina en Continuatio Mediaeualis; aangevuld met edites uit Patrologiae Latinae Supplementum en Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum.

 • Packard’s Humanities Institute: bevat de volledige teksten van het hele Latijnse corpus tot de 2e eeuw na Chr. Ook de teksten op papyri en ostraca, en inscripties.

 • Thesaurus Linguae Graecae: bevat de volledige teksten van het hele Griekse corpus tot de 4e eeuw na Chr.

Andere afdelingen van belang:

Handschriften en Oude Drukken: dr. W. Heijting, kamer 1B-48, tel.: (020) 598 5149,

e-mail: w.heijting@ubvu.vu.nl

Informatiebalie Bibliotheek, ruimte 1A-01, tel.: (020) 598 5200, e-mail: www@ubvu.vu.nl

Uitgebreide informatie is te verkrijgen bij de uitleenbalie.


Computerfaciliteiten

Omdat de opleiding archeologie werkt met specifieke archeologische applicaties, programmatuur en randapparatuur (zoals digitizers) is er in het afgelopen jaar een eigen computerzaal voor archeologen ingericht 10A-02. De zaal is bedoeld voor studenten archeologie en wordt gebruikt bij de ICT-onderdelen van colleges en voor het uitwerken van opdrachten en scripties buiten de colleges. Studenten die hiervan gebruik maken moeten een aparte inlognaam aanvragen bij de systeembeheerder van archeologie, Benno Ridderhof. Hiernaast kun je met de inlognaam van Letteren terecht in de overige facultaire computerzalen.


1.7.10Uitwisseling en internationalisering


Studeren in het buitenland is aantrekkelijk. Om te beginnen zal het je curriculum vitae sieren en de kansen op de arbeidsmarkt ongetwijfeld vergroten. De kennismaking met een ander land en met een andere cultuur, een ander studentenleven en een ander onderwijssysteem zal je een andere invalshoek aanreiken op de Nederlandse gewoonten. Voor veel studenten betekent een buitenlands verblijf ook een persoonlijke groei: je moet op eigen kracht varen in een vreemd land en alles wat je wilt maar geregeld zien te krijgen. Wanneer je hebt besloten een gedeelte van je studie aan een buitenlandse onderwijsinstelling of organisatie door te brengen, kun je gebruik maken van de bestaande uitwisselingprogramma’s, zoals het Socrates-Erasmus voor verblijf binnen Europa, GLOBE voor buiten Europa, of het ISEP programma voor de V.S. De ervaring leert dat je minimaal een jaar van tevoren met de voorbereidingen voor een buitenlands studieverblijf moet starten. Informatie over beurzen, programma’s en andere zaken waarop je moet letten, zoals goedkeuring van de examencommissie voor de onderdelen die je in het buitenland gaat volgen, wordt gegeven door de contactpersoon internationalisering van de faculteit, mw. drs. E. Salomé-Munnik. Zij is bereikbaar per e-mail: ellen.salome@falw.vu.nl voor informatie of voor het maken van een afspraak. Je kunt dan ook een overzicht krijgen van alle universiteiten waarmee FALW uitwisselingsovereenkomsten heeft en hoeveel studentenplaatsen er voor VU studenten beschikbaar zijn. Daarnaast wordt informatie verstrekt door het Centrum voor Studie en Loopbaan naast de grote balie in het hoofdgebouw van de VU en via de VU website www.vu.nl, studenten, internationaal.

: studiegidsen -> Archief -> Studiegidsen%202006%20-%202007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie faculteit 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Kunst en Cultuur Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene gezondheidswetenschappen (BSc) 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 2 Organisatie van de faculteit 10
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit Exacte wetenschappen 8
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Organisatie van de faculteit 11
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Moderne Talen en Culturen Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit der Geneeskunde 7
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Biologie (BSc) 8


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina