Inhoudsopgave 1 School for Earth and Environmental Sciences, bacheloropleiding Aardwetenschappen 7


Studiebegeleiding en studievoortgangDovnload 0.93 Mb.
Pagina4/22
Datum18.08.2016
Grootte0.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

1.8Studiebegeleiding en studievoortgang
1.8.1Studiebegeleiding


De studiebegeleiding binnen de School for Earth and Environmental Sciences kent verschillende structuren in de bachelor- en de masteropleiding. Gedurende de gehele bacheloropleiding heeft ieder cohort (studiejaar) een vaste begeleider.

De studiebegeleiders houden individuele gesprekken en groepsgesprekken met studenten, geven studieadviezen en zorgen voor de voorlichting over keuzemogelijkheden binnen de studie.

De studiebegeleiders voor de bacheloropleiding Aardwetenschappen zijn:

Cohort 2006/2007: dr. Simon R. Troelstra, kamer E-319, tel: 020- 598 7292, e-mail: simon.troelstra@falw.vu.nl

Cohort 2005/2006: dr. Ernst Willingshofer, kamer E-153, tel 020- 598 7353, e-mail: ernst.willingshofer@falw.vu.nl

Cohort 2004/2005: dr. Marlies ter Voorde, kamer H-352, tel: 020- 598 7843, e-mail: marlies.ter.voorde@falw.vu.nl

Cohort 2003/2004: dr. Simon R. Troelstra, kamer E-319, tel: 020- 598 7292, e-mail:

simon.troelstra@falw.vu.nl


Alle studenten in de richting Geoarcheologie worden begeleid door Prof. dr. Henk Kars, kamer O-439, tel: 020 598 7381, e-mail: henk.kars@falw.vu.nl
Zodra een student de overstap maakt naar een masteropleiding wordt de studiebegeleiding overgenomen door de daartoe aangestelde mastercoördinator van de betreffende opleiding. In de Master Guide Earth Sciences, Environmental Sciences, and Geoarchaeology, of op de facultaire website is te vinden wie de mastercoördinatoren van de verschillende opleidingen zijn.
De studiebegeleider kan helpen bij studieproblemen of adviseren bij studievertraging. Zo nodig verwijst de studiebegeleider naar andere instanties, zoals de afdeling Studentendecanen of de afdeling Studentenpsychologen aan de VU.

Drs. H. Boswijk, tel. (020) 598 5020, e-mail: h.boswijk@dienst.vu.nl is de studentendecaan voor de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen.


1.8.2Studieplanning en studievertraging


Vooral in het eerste jaar van de studie is het oplopen van studieachterstand niet ongebruikelijk. Daarvoor zijn vele redenen aan te wijzen. Eén van de belangrijkste is een onjuiste studieplanning. Inzicht in de tijdstructuur van het onderwijs en van de tentamens is een eerste vereiste om een vlot studieverloop te realiseren.
In de laatste week van december of eerste week van januari vinden hertentamens plaats van die onderdelen uit periode 1. De volgende herkansingsperiode valt in de tweede helft van augustus, dus tegen het einde van de zomervakantieperiode. Dan is het mogelijk de overige tentamens te herkansen. Hertentamens worden altijd zo geroosterd dat ze niet interfereren met ander onderwijs, vandaar dat ze veelal in vakantieperiodes worden georganiseerd. Meer herkansingsmogelijkheden zijn er vervolgens weer op de tentamen- en hertentamendata van het volgende jaar. Veldwerken worden slechts één maal per jaar georganiseerd.
Schroom niet om bij je studiebegeleider aan te kloppen voor hulp bij het maken van een juiste studieplanning en voor andere zaken die van invloed zijn op je studieverloop.

1.8.3Studievoortgangscontrole en studieadviezen


Met behulp van TIS is het voor iedere student mogelijk om gedurende het gehele jaar zelf de studievoortgang te controleren. Het is raadzaam met enige regelmaat te controleren hoe je studieregistratie er voor staat, of er mogelijk fouten zijn opgetreden in de cijferregistratie, of studiepunten nog niet zijn toegekend omdat je bijvoorbeeld nog niet EUR 15 betaald hebt na te laat of verzuimd aanmelden voor tentamens/cursussen (zie ook later onder 'Verplichte aanmelding studieonderdelen en tentamens). Indien je vermoedt dat er dingen niet kloppen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het studiesecretariaat.

De examencommissie stelt zich regelmatig van de studievoortgang op de hoogte, bijvoorbeeld in geval van controle op toelatingseisen met betrekking tot veldwerken of andere studieonderdelen, of toelating tot masteronderwijs.


Préadvies in het eerste jaar

Eerstejaars studenten die medio januari minder dan 50% van het op dat moment maximum aantal te behalen studiepunten hebben behaald, ontvangen een zogenaamd préadvies van de examencommissie. Het préadvies wordt eveneens ter kennis gebracht van de studiebegeleider die de studenten in kwestie zal uitnodigen voor een gesprek. Het préadvies wordt onder meer afgegeven in verband met de mogelijkheid voor 1 februari de studiefinanciering stop te zetten, waarbij de ontvangen maanden prestatiebeurs een gift worden.


Studieadvies in het eerste jaar

Vóór 1 juli krijgen alle eerstejaars bachelorstudenten schriftelijk een wettelijk studieadvies van de examencommissie. Bij het advies wordt een overzicht gegeven van de behaalde studiepunten. Hierbij worden drie adviezen onderscheiden:Advies A (42-60 stp. behaald): doorgaan
De student kan, als hij/zij in dit tempo doorstudeert, binnen 6 jaar de studie (bachelor + master) voltooien. De student wordt geadviseerd de studie voort te zetten.
Advies B (25-41 stp. behaald): waarschuwing
De student loopt bij ongewijzigd studietempo gevaar de studie niet te kunnen voltooien binnen 6 jaar. De student wordt opgeroepen voor een gesprek over de verdere studievoortgang.
Advies C (0-24 stp. behaald): herbezinning
De studievoortgang van de student biedt weinig uitzicht dat de studie binnen 6 jaar voltooid kan worden. De student moet zich ernstig afvragen of de studiekeuze wel juist is geweest en of het niet beter is de studie te staken. De student wordt door de studiebegeleider opgeroepen voor een gesprek om hierover te praten.

Bij een C-advies wordt eventueel een verwijzing naar de studentendecanen gegeven. Een negatief studieadvies is niet bindend.


1.9Opleidings- en examencommissie
1.9.1Opleidingscommissie


Elke opleiding heeft een opleidingscommissie. In de opleidingscommissie zit een gelijk aantal stafleden en studentleden. In beginsel is elke student van een opleiding benoembaar in de opleidingscommissie van die opleiding.

De opleidingscommissie heeft tot taak:  • adviseren over het onderwijs, waaronder de Onderwijs- en Examenregeling;

  • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de Onderwijs- en Examenregeling;

  • het desgevraagd, of uit eigen beweging uitbrengen van advies over alle aangelegenheden betreffende onderwijs in de desbetreffende opleiding.

De opleidingscommissie van de bacheloropleiding Aardwetenschappen bestaat uit:

stafleden: drs. F.F. Beunk (voorzitter), dr. K. Kasse, dr. J. van Huissteden en dr. H.B. Vonhof. En studentleden: R.D. Groen, N. Huwald, I.R. Pit en I.T.E. Verhagen.

1.9.2Examencommissie


De examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken bij tentamens, controleert op naleving van toelatingseisen en stelt de uitslag van de examens vast. Verder wijst zij examinatoren aan en kan hen richtlijnen geven met betrekking tot de beoordeling van tentamens.

Er bestaat één gezamenlijke examencommissie voor de opleidingen Aardwetenschappen (BSc), Earth Sciences (MSc), Hydrology (MSc) en Geosciences of Basins en Lithosphere (MSc). Zij bestaat uit: prof. dr. J. Smit (voorzitter), dr. B.P. Zoetemeijer (secretaris), dr. M.J. Waterloo en dr. S.J.P. Bohncke.

Correspondentie naar de examencommissie kan gericht worden aan de ambtelijk secretaris; dr.ir. M. Bergwerff, kamer C-124, De Boelelaan 1085, 1081 HV AMSTERDAM, maarten.bergwerff@falw.vu.nl.

De commissie vergadert iedere tweede woensdag van de maand, m.u.v. van de maand juli. In augustus wordt op de laatste woensdag van de maand vergaderd. In de regel worden vergaderstukken (w.o. brieven) een week voorafgaand aan de vergadering verspreid onder de commissieleden. Tijdig inzenden van brieven aan de commissie is dus belangrijk.: studiegidsen -> Archief -> Studiegidsen%202006%20-%202007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie faculteit 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Kunst en Cultuur Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene gezondheidswetenschappen (BSc) 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 2 Organisatie van de faculteit 10
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit Exacte wetenschappen 8
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Organisatie van de faculteit 11
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Moderne Talen en Culturen Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit der Geneeskunde 7
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Biologie (BSc) 8


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina