Inhoudsopgave 1 School for Earth and Environmental Sciences, bacheloropleiding Aardwetenschappen 7Dovnload 0.93 Mb.
Pagina5/22
Datum18.08.2016
Grootte0.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

1.10Onderwijs- en examenregeling

Voor elke opleiding binnen de faculteit bestaat een Onderwijs- en Examenregeling (OER) waarin formeel het onderwijsprogramma en de regelingen over het onderwijs en de examens zijn vastgelegd. Via het internet (http://www.falw.vu.nl > studenten > Reglementen > Onderwijs- en examenregelingen) is de OER van elke opleiding te raadplegen en te downloaden. Indien er verschillen zouden bestaan tussen de OER en deze studiegids, geldt de regelgeving zoals beschreven in de OER.


1.11Verplichte aanmelding studieonderdelen en tentamens
1.11.1Aanmelding voor cursussen, veldwerken, e.a.


Binnen de opleidingen aan de School for Earth and Environmental Sciences bestaat een aanmeldingsverplichting voor alle cursussen en tentamens. Aanmelding vindt plaats via het programma TIS (Tentamen Informatie Systeem VU). Inschrijving via TIS kan vanaf de computer thuis, of op de faculteit. Toegang tot TIS verloopt via de internetpagina http://tisvu.vu.nl waarop met behulp van het VU-net ID kan worden ingelogd. Aan het begin van de studie worden alle studenten goed geïnformeerd over de werking van TIS en de regelgeving rondom de aanmelding voor cursussen en tentamens. De eerstejaars studenten zijn voor de eerste onderwijsperiode in september en oktober automatisch ingeschreven bij de betreffende studieonderdelen van het eerste jaar. De rest van hun studie dienen zij zelf zorg te dragen voor aanmelding.

In enkele gevallen zullen docenten je ook verzoeken je aan te melden via Blackboard, of directe e-mail aan het adres van de docent. Zorg er in die gevallen voor ook altijd via TIS aangemeld te zijn!


Inschrijven voor een reguliere cursus kan tot uiterlijk 4 weken voor aanvang. N.B. voor veldpractica, excursies en veldwerken zal de periode van inschrijving veel eerder sluiten, gezien de vaak langdurige voorbereiding van deze vormen van onderwijs. Om ICT-technische redenen zijn deze onderdelen in TIS ondergebracht onder "Aanmelden Diversen". De inschrijvingstermijnen voor deze studie- of cursusonderdelen zijn aangegeven in TIS, worden vaak vermeld bij de beschrijvingen van de examenonderdelen in de studiegids, of worden anderszins tijdig kenbaar gemaakt. Het spreekt voor zich dat je jezelf ook op tijd afmeldt als je op een later stadium alsnog besluit af te zien van deelname aan een cursus. Let er ook op dat je jezelf in de zomer aanmeldt voor de cursussen die starten in september. Zodra je bent heringeschreven voor het nieuwe jaar, kun je weer op TIS terecht voor de cursussen van periode 1 van het komende jaar.
De vakken staan in TIS weergegeven onder de studentenadministratie die 'penvoerder' is van een bepaald vak. Vakcodes beginnend met 45 en 46 zijn terug te vinden onder FALW-Aardwetenschappen; 47 bij FALW-Levenswetenschappen; 50 bij Letteren, 60 bij Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde en 99 bij het Onderwijscentrum VU.

Studenten die vakken willen volgen bij andere faculteiten wordt aangeraden zich op de betreffende studiesecretariaten (of middels internet/studiegidsen) te informeren over de daar geldende regelingen rondom aanmelding voor vakken en tentamens. Aanmelding via TIS is nagenoeg overal verplicht!


Sancties

Wanneer je niet bent ingeschreven via TIS, word je alleen toegelaten tot een cursus/ cursusonderdeel wanneer de faciliteiten dat toestaan. Bij cursussen met practica of veldexcursies kan dat om logistieke redenen soms niet meer mogelijk zijn. Toelating zonder vooraf ingeschreven te zijn via TIS kan alleen worden toegezegd door het Onderwijsbureau, niet door de docent in kwestie. Indien je alsnog wordt toegelaten zal een bedrag van EUR 15 in rekening worden gebracht.


Problemen

Het VU-net-ID en paswoord worden aan iedere student schriftelijk door de centrale Studentenbalie VU verstrekt. Problemen die zich voordoen met het gebruik van TIS, of het inloggen, dienen eveneens bij de Studentenbalie in het hoofdgebouw te worden voorgelegd (studentenbalie@dienst.vu.nl). Het studiesecretariaat van de faculteit kan hierin helaas niets betekenen. Veel informatie en vaak gestelde vragen zijn ook terug te vinden op: www.digidesk.vu.nl


1.11.2Aanmelding tentamens


Wanneer je jezelf aanmeldt voor een cursus, word je per 2006 ook automatisch aangemeld voor het afsluitende tentamen dat bij die cursus hoort. Herkansers die niet aan een cursus deelnemen, maar wel aan het bijbehorende tentamen, geven zich alleen via TIS voor dat tentamen op. Aan- of afmelden kan tot 1 week voorafgaand aan het tentamen. Deelname aan het tentamen zonder toegelaten te zijn door het Onderwijsbureau betekent dat het resultaat in TIS zal verschijnen als 'not registered'. Pas wanneer aan de betaling van EUR 15 is voldaan, worden de bijbehorende studiepunten vrijgegeven. Vergeten af te melden voor een tentamen betekent dat het cijfer 1 wordt geregistreerd.

1.12Tentamens, regels en richtlijnen
1.12.1Voorschriften voor deelnemers aan tentamens


  • De collegekaart behoort zichtbaar op tafel te liggen ter controle.

  • Mobiele telefoons zijn tijdens het tentamen uitgeschakeld.

  • Boeken, dictaten, uittreksels, enzovoort, mogen niet worden gebruikt of aanwezig zijn tenzij uitdrukkelijk door de examinator gebruik van een boek en/of ander materiaal wordt toegestaan.

  • Schrijfpapier wordt verstrekt. Gebruik van eigen blocnote of schrijfpapier is niet toegestaan.

  • Nadat de eerste tentamenopgave is uitgereikt, mag er niet meer worden gesproken.

  • Na afloop van het tentamen dient het gemaakte werk te worden ingeleverd.

In geval van fraude kan de examinator/surveillant de examinandus uitsluiten van verdere deelname aan het desbetreffende tentamen. De examinator rapporteert dit terstond schriftelijk aan de examencommissie,die extra sancties kan opleggen.

1.12.2Deeltentamens


Tentamens staan aangegeven in het rooster. De examinator kan een tentamen splitsen in deeltentamens. Het tentamencijfer wordt in dat geval bepaald door het gewogen gemiddelde van de resultaten van de afzonderlijke deeltentamens. Daarom moet het resultaat van elk deeltentamen, ook als dat betrekking heeft op veldactiviteiten, worden bepaald door toekenning van een cijfer.

De student wordt, op diens verzoek, ten minste één maal per jaar in de gelegenheid gesteld om tentamen af te leggen over het gehele betrokken examenonderdeel, uitgezonderd daarvan deel uitmakende veldactiviteiten en practica waarvoor een afzonderlijk deeltentamen is voorzien. Deeltoetsen kennen in tegenstelling tot deeltentamens geen formele status. Een docent kan m.b.t. deeltoetsen dus andere regels hanteren, maar dient deze tevoren duidelijk aan de studenten te hebben gecommuniceerd.


1.12.3Hertentamens


Na hertentaminering van een (deel)tentamen geldt het hoogst behaalde cijfer als het resultaat van het desbetreffende (deel van het) examenonderdeel. Op verzoek van de student kan een tweede hertentamen door twee leden van het wetenschappelijk personeel worden afgenomen. Studenten die ook na herhaalde tentamens geen voldoende resultaat hebben behaald, kunnen door de examencommissie nader worden beoordeeld.

Binnen het examenprogramma mogen niet meer dan drie tentamens worden herkanst die eerder met een voldoende resultaat werden afgesloten. De geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde examenonderdelen is onbeperkt. De Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de Regels en Richtlijnen voor de Examens bevatten de regelingen met betrekking tot de tentamens.


De examenonderdelen (behalve veldwerk en excursie) van het bachelorprogramma worden in ieder geval twee maal per jaar getentamineerd. De eerste keer kort na beëindiging van het onderwijs van het onderdeel, een tweede keer direct voor of na de Kerstvakantie en/of in de tweede helft van augustus, dan wel een andere nader vast te stellen periode. De data van de hertentamens zijn eveneens terug te vinden in het rooster. Een tweede hertentamen kan in het volgende jaar worden afgelegd, op de reguliere data die in het rooster zijn aangegeven. Veldwerk en excursies kunnen pas het volgend studiejaar opnieuw worden gedaan. Studenten die zich voorbereiden op het bachelorexamen worden desgewenst gedurende vier aaneensluitende studiejaren na de aanvang van hun studie in de gelegenheid gesteld de examenonderdelen af te leggen conform het studieprogramma dat gold bij het begin van hun bachelorstudie. Als die termijn is verlopen en bepaalde vakken inmiddels niet meer worden gegeven, moeten zij in overleg treden met de examencommissie om aanpassing van hun programma te laten goedkeuren.

1.12.4Tentamenuitslagen en -administratie


Van iedere student wordt een dossier met studieresultaten bijgehouden door het studiesecretariaat. Studenten kunnen zelf gedurende het gehele jaar hun studieresultaten inzien via TIS. Onjuistheden in door TIS gepresenteerde gegevens moeten direct worden bericht aan het studiesecretariaat.
Registratie van een regulier tentamen geschiedt op een door het studiesecretariaat vervaardigde lijst van studenten. Studenten die zich via TIS voor het tentamen hebben aangemeld, staan automatisch op deze lijst vermeld. De docent zorgt ervoor dat de lijst met namen voorzien van cijfers, door het studiesecretariaat wordt geregistreerd.

Registratie van een individueel afgelegd tentamen gebeurt door middel van een tentamenbriefje dat door de student wordt ingevuld (studentnummer, vakcode, enzovoort) en door de docent wordt voorzien van cijfer en handtekening. Tentamenbriefjes zijn af te halen op het studiesecretariaat, of in de infotheek (C-148). De docent overhandigt ter bewijs de student een kopie en levert het tentamenbriefje in bij het studiesecretariaat, dat voor registratie zorgdraagt.


Tentamenresultaten van mondeling afgelegde examenonderdelen worden direct bekendgemaakt. De resultaten van schriftelijk afgelegde examenonderdelen worden binnen dertig dagen na het afleggen van het tentamen bekend gemaakt op het bord ‘Tentamenuitslagen Aardwetenschappen’ in de C1-gang en in TIS. De uitslag van veldwerkverslagen wordt binnen zes weken na de inleverdatum bekendgemaakt. Ingevoerde cijfers worden via een automatisch mailbericht aan de student doorgegeven.

De student wordt, op diens verzoek, binnen een termijn van dertig dagen na het bekend worden van de tentamenuitslag inzage gegeven in het beoordeelde werk en in de gestelde vragen c.q. de gegeven opdrachten.


1.12.5Vrijstellingen


Vrijstellingen voor studieonderdelen kunnen alleen door de examencommissie verleend worden. Een verzoek tot vrijstelling wordt door de student schriftelijk ingediend, vergezeld van nauwkeurige documentatie op grond waarvan hij/zij veronderstelt in aanmerking te komen voor vrijstelling. Het kan dan gaan om inhoud en omvang van reeds eerder met goed gevolg afgelegde tentamens, dan wel anderszins (bijvoorbeeld in de beroepspraktijk) opgedane kennis en vaardigheden die relevant zijn voor het studieonderdeel. De examencommissie verleent vrijstelling mede op advies van de docent.

Verzoeken om vrijstelling kunnen worden ingediend bij de ambtelijk secretaris van de examencommissie; dr.ir. M. Bergwerff, tel. 598 7401, kamer C-124 (postvak Onderwijsbureau).: studiegidsen -> Archief -> Studiegidsen%202006%20-%202007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie faculteit 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Kunst en Cultuur Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene gezondheidswetenschappen (BSc) 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 2 Organisatie van de faculteit 10
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit Exacte wetenschappen 8
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Organisatie van de faculteit 11
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Moderne Talen en Culturen Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit der Geneeskunde 7
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Biologie (BSc) 8


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina