Inhoudsopgave 1 School for Earth and Environmental Sciences, bacheloropleiding Aardwetenschappen 7


Toelating tot cursussen, veldwerken en masteronderwijsDovnload 0.93 Mb.
Pagina6/22
Datum18.08.2016
Grootte0.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

1.13Toelating tot cursussen, veldwerken en masteronderwijs
1.13.1Toelating studieonderdelen (veldwerken, bachelorthesis) en volgorde van afleggen van examenonderdelen


In een aantal gevallen kan pas worden deelgenomen aan studieonderdelen als aan bepaalde toelatingseisen is voldaan. Dit is onder meer het geval bij de verplichte veldwerken aan het einde van het eerste en het tweede jaar en de Bachelorthesis aan het einde van de bacheloropleiding. De eisen hebben betrekking op een minimum aantal behaalde studiepunten en/of de afronding van de verslaglegging van het veldwerk van het jaar daarvoor. Details omtrent toelatingseisen zijn onder andere terug te vinden bij de vakomschrijvingen van de betreffende studieonderdelen en in de OER. De OER is bepalend in dezen.

Toelating wordt vastgesteld door de examencommissie, die hiertoe in de regel de peildatum van 15 april hanteert voor de eerste- en tweedejaars veldwerken en 1 maart voor de Bachelorthesis. Studenten die niet voldaan hebben aan de toelatingseisen krijgen hiervan schriftelijk bericht.

Daarnaast worden voor een aantal studieonderdelen voorkennisadviezen gegeven. Bij deze studieonderdelen wordt de student niet uitgesloten van deelname aan het studieonderdeel; wel wordt verwacht dat men over de noodzakelijke voorkennis beschikt om het studieonderdeel met succes te volgen. De voorkennisadviezen staan eveneens vermeld bij de vakomschrijvingen in de studiegids.
Het is, onder strikte voorwaarden, toegestaan deel te nemen aan een bepaalde onderdelen van de masteropleiding nog voordat het bachelorexamen is afgelegd. De regelingen tot toelating tot de masteropleiding staan vermeld onder het kopje Studie- en loopbaanperspectief, of in de master guide en de OER.

1.14Veldwerken; veiligheid, subsidie en reisverzekering
1.14.1Veiligheid en vaccinaties


De School for Earth and Environmental Sciences voert beleid om veldactiviteiten veilig en zonder gevaar voor de gezondheid uit te voeren. Hiertoe heeft de faculteit de notitie ‘Veiligheid rond Veldwerk’ opgesteld. Als onderdeel van deze notitie moet voor elke veldactiviteit door de verantwoordelijke docent een specifieke risico-evaluatie worden opgesteld. Deze is bedoeld om deelnemers aan de veldwerken en excursies meer bewust te maken van mogelijke gevaren voor de gezondheid. Deze risico-evaluatie moet tijdens de inleiding op het veldwerk worden besproken met de deelnemers. Deelnemers aan een veldwerk of excursie moeten ook een verklaring ondertekenen dat zij kennis hebben genomen van de nota ‘Veiligheid rond Veldwerk’ en de specifieke veiligheidsrisico’s. Deze verklaring bevat tevens een aantal regels die betrekking hebben op de persoonlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de deelnemers. Op de webpagina van de faculteit is alle informatie te vinden over “veiligheid rond veldwerk”.

http://www.falw.vu.nl > studenten > bacheloropleidingen > info alle opleidingen > veiligheid


Vaccinaties

Studenten die voor studie of stage naar het buitenland gaan, kunnen hun vaccinaties gratis halen bij de Bedrijfs Geneeskundige Dienst (BGD) van de VU, telefoonnummer 020-5989015. Je kunt een afspraak maken tussen 9:00 en 9:30 uur. Neem ter bevestiging een brief van de faculteit mee als bewijs dat je inderdaad weggaat. Deze is te verkrijgen bij M. Bergwerff (kamer C-124, maarten.bergwerff@falw.vu.nl). Alleen de vaccinaties waarover de BGD beschikt zijn gratis. Voor overige kun je je wenden tot de plaatselijke GGD.


1.14.2Subsidiering van verplichte veldwerken en excursies


Voor verplichte veldwerken en excursies binnen een door de examencommissie goedgekeurd studieprogramma wordt door de faculteit subsidie verleend. Zowel voor een collectief als voor een individueel georganiseerde veldactiviteit krijgen studenten subsidie op basis van een door de verantwoordelijk docent opgestelde en door de bachelorcoördinator goedgekeurde begroting.
Studenten komen in aanmerking voor een subsidie van de faculteit onder de volgende voorwaarden:

 • De student is ingeschreven aan de Vrije Universiteit,

 • De veldactiviteit maakt onderdeel uit van een programma van een bachelor- of masteropleiding van de School for Earth and Environmental Sciences,

 • De veldactiviteit betreft (of maakt deel uit van) een studieonderdeel dat behoort tot het door de examencommissie goedgekeurde examenprogramma van de student,

 • De student voldoet aan de toelatingseisen voor het betreffende studieonderdeel.

Te allen tijde geldt dat ten onrechte ontvangen subsidie zal worden teruggevorderd.


Om de subsidie daadwerkelijk te kunnen ontvangen moet de student zijn/haar bankgegevens hebben doorgegeven aan de Financiële Administratie. Indien je dat nog niet hebt gedaan, neem dan contact op met de Financiële Administratie om te horen welke gegevens men nodig heeft en hoe die aangeleverd moeten worden.
Collectief georganiseerde veldwerken/excursies

 • Bij verplichte excursies en veldwerken waarvoor reis en verblijf collectief worden georganiseerd en afgerekend door de VU (verantwoordelijk docent) betalen de studenten een ‘eigen bijdrage’. Deze ‘eigen bijdrage’ is: 30% van de reiskosten + 50% van de verblijfkosten. De subsidie aan de student wordt verrekend met de kosten volgens het model: subsidie = totale kostendeel studenten – eigen bijdrage.

 • Het subsidiebedrag voor de heen- en terugreis is gemaximeerd op EUR 350. De totale veldwerksubsidie voor een studieonderdeel kan per student niet meer bedragen dan EUR 900.

Studenten betalen de eigen bijdrage op basis van een factuur, die zij ontvangen van de Financiële Administratie. Zolang de factuur niet is voldaan komt de student niet in aanmerking voor subsidie voor volgende excursies/veldwerken.


Individueel georganiseerde veldwerken

Bij verplichte veldwerken waarbij het aan de studenten individueel wordt overgelaten reis en het verblijf te organiseren en af te rekenen wordt aan studenten een subsidie uitgekeerd conform de hier onderstaande regels: • De studenten krijgen 70% van de reiskosten vergoed (vliegtuig, trein) op basis van de reiskosten, zoals vastgesteld in de goedgekeurde begroting. Het subsidiebedrag voor de heen- en terugreis is gemaximeerd op EUR 350.

 • Voor verblijfkosten wordt een standaardbedrag van EUR 15 uitgekeerd waarvoor geen verantwoording verschuldigd is. Deze bijdrage in de verblijfkosten betreft overnachting, maaltijden, consumpties, telefoneren, onvoorzien etc. en kan volledig naar eigen inzicht worden gebruikt.

 • Reiskosten voor lokaal vervoer kunnen uitsluitend worden gesubsidieerd indien het veldwerk onderdeel is van de bachelorafsluiting of de research projecten in de masteropleidingen. Deze kosten dienen gemotiveerd en gespecificeerd door de verantwoordelijk docent te zijn opgenomen in de begroting. Subsidie voor ‘reiskosten lokaal vervoer’ bedragen maximaal EUR 7,50 per persoon/per dag tot een maximum van 28 dagen (EUR 210).

 • De totale veldwerksubsidie voor een studieonderdeel kan per student niet meer bedragen dan EUR 900.


Veldwerkbegroting

De veldwerkbegroting moet minimaal een maand voor aanvang van het veldwerk/excursie door de verantwoordelijk docent worden ingediend bij de bachelorcoördinator.


In de begroting dient specifiek te worden aangegeven:

 • verantwoordelijke docent, deelnemende docenten en studenten,

 • de code van het studieonderdeel (zie studiegids),

 • of het een collectief, dan wel door de student individueel af te rekenen veldwerk betreft,

 • de exacte data waarop het veldwerk zich afspeelt,

 • waar het veldwerk plaatsvindt,

 • hoe het vervoer van en naar het veldwerkgebied plaatsvindt,

 • hoe lokaal vervoer voor studenten geregeld is (autohuur of eigen auto e.d.),

 • de kosten, gespecificeerd onder de rubrieken reiskosten (vliegtuig, huurbusjes, brandstof etc.), verblijfkosten (hotels, maaltijden), additionele kosten en verzekering,

 • inkomsten van derden (bijdrage van bedrijven of fondsen).

Na afloop van de excursie/veldwerk dient de verantwoordelijke docent bij de Financiële Administratie een lijst in van de studenten die daadwerkelijk aan de excursie of het veldwerk hebben deelgenomen. Hierop dient ook te worden aangegeven of studenten een veldwerk vroegtijdig verlaten en wat de datum van vertrek is. Studenten die een veldwerk voortijdig verlaten dienen de subsidie voor de niet bestede veldperiode terug te betalen.


Nadere informatie

Bovenstaande tekst over subsidiering van veldwerk en excursies is een samenvatting van de ‘Regeling subsidiering van verplichte veldwerken en excursies Aardwetenschappen’. Deze regeling is te vinden op de facultaire website: www.falw.vu.nl onder: studenten > bacheloropleidingen > Aardwetenschappen en Geoarcheologie > subsidieregeling excursie en veldwerk


1.14.3Reisverzekering


Voor deelnemers aan verplichte veldwerken en excursies wordt een collectieve reisverzekering afgesloten door de faculteit. Voorafgaande aan het veldwerk wordt informatie verstrekt over de polisvoorwaarden van de collectieve verzekering. De polisvoorwaarden zijn tevens op te vragen bij de Financiële Administratie. Indien studenten de veldwerkperiode onderbreken (bijvoorbeeld voor vakantie), dan wel eerder dan noodzakelijk naar het veldwerkgebied vertrekken of langer blijven, dan moeten zij zich voor de betreffende periode op eigen kosten bijverzekeren. Het initiatief daartoe ligt nadrukkelijk bij de student zelf.

Gedurende een stageperiode is de student de eerste twee maanden kosteloos verzekerd via de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen. Daarna kan de student zich bij de faculteit bijverzekeren. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de financiële administratie, maar zal meestal pas nodig zijn in de masterfase.: studiegidsen -> Archief -> Studiegidsen%202006%20-%202007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie faculteit 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Kunst en Cultuur Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene gezondheidswetenschappen (BSc) 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 2 Organisatie van de faculteit 10
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit Exacte wetenschappen 8
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Organisatie van de faculteit 11
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Moderne Talen en Culturen Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit der Geneeskunde 7
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Biologie (BSc) 8


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina