Inhoudsopgave 1 School for Earth and Environmental Sciences, bacheloropleiding Aardwetenschappen 7Dovnload 0.93 Mb.
Pagina7/22
Datum18.08.2016
Grootte0.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

1.15Stage en scripties
1.15.1Stage- en scriptieregeling


De faculteit kent een stage- en scriptieregeling die betrekking heeft op die studieonderdelen waarin de student min of meer zelfstandig onderzoek verricht en die worden afgesloten met een schriftelijke rapportage. Iedere student dient goed kennis te nemen van deze regeling voordat gestart wordt aan een daaronder gerekend studieonderdeel. De regeling staat vermeld op het internet: http://www.falw.vu.nl > studenten > Reglementen > Stage- en scriptieregeling.

Op deze webpagina staat tevens een lijst met studieonderdelen vermeld die vallen onder de stage- en scriptieregeling. Voor de bacheloropleiding Aardwetenschappen betreft dit de Bachelorthesis aardwetenschappen (450100), dan wel Bachelorthesis geoarcheologie (450282). Bij deze derdejaars onderdelen moeten van tevoren schriftelijke afspraken worden gemaakt tussen student en docent(en). Een invulformulier met afspraken over stages en scripties is te downloaden via de bovenstaande webpagina, of te verkrijgen op het studiesecretariaat/infotheek.


Het studiesecretariaat registreert het cijfer van het betreffende studieonderdeel vallend onder de Stage- en Scriptieregeling pas indien aan onderstaande condities is voldaan:

De student levert twee exemplaren van het verslag in bij dr. ir. M. Bergwerff, kamer C-124, tel. 598 7401 (aanwezig van maandag t/m donderdag).

Eén van deze verslagen is bedoeld voor de examencommissie en wordt ingeleverd samen met:


  • een stage-evaluatieformulier (verkrijgbaar op het studiesecretariaat, of de infotheek)

  • een Engelstalig abstract (zowel uitgeprint als digitaal).

Het tweede exemplaar van het verslag is bestemd voor openbare inzage. Dit exemplaar wordt opgeslagen in de bibliotheek.

Wanneer de totale kosten van prints/fotokopieën voor twee exemplaren meer dan EUR 10 bedragen, bestaat de mogelijkheid tot onkostenvergoeding. Het gedeelte van het bedrag dat boven de EUR 10 uitkomt, wordt in dit geval vergoed. Declaratieformulieren en bonnen kunnen worden ingevuld en ingeleverd bij dr. ir. M. Bergwerff , kamer C-124, tel. 598 7401 (aanwezig van maandag t/m donderdag).


1.15.2Richtlijnen voor de scriptie


Over het algemeen dient in eerste instantie een concept van het verslag te worden overlegd aan de docent alvorens over te gaan tot een definitieve versie. Bij de planning van de inleverdatum van zowel de voorlopige als de definitieve versie van een verslag dient vooral goed rekening te worden gehouden met de mogelijke afwezigheid van docenten, vooral in de zomer en de daaraan voorafgaande tijd. De docent zal in die periode vaak vanwege zijn overige werkzaamheden niet in staat zijn op korte termijn het werkstuk te corrigeren en/of te beoordelen.
Op het titelblad van de scriptie wordt in ieder geval melding gemaakt van:

1. Titel van het verslag.

2. Auteur en datum van publicatie.

3. Opdrachtgever indien sprake is van een externe stage.

4. Naam van de begeleider vanwege de opleiding; indien afwijkend eveneens naam van de examinator.

5. Naam van de begeleider vanwege de instelling waar de stage werd uitgevoerd indien dit niet de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen VU betreft.

6. Vakcode(s) van het(de) studieonderdeel(en) waarvoor de werkzaamheden werden uitgevoerd, met bijbehorende studiepunten.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de Stage- en Scriptieregeling zelf.

1.16Afstuderen
1.16.1Bachelorexamen


Het bachelorexamen bestaat uit een aantal onderdelen, zoals tentamens, practica, veldwerk en excursies en het schrijven van een scriptie, die op verschillende tijdstippen worden afgelegd.

Om te slagen voor het bachelorexamen gelden de volgende regelingen:

De student slaagt voor het bachelorexamen op de voorwaarden dat:


  • geen van de examenonderdelen is beoordeeld met een cijfer lager dan 5.0,

  • niet meer dan één examenonderdeel met cijfer 5.0 beoordeeld is,

  • het naar studielast gewogen gemiddelde van alle examenonderdelen ten minste 6.0 bedraagt.

Het bachelorexamen kan iedere maand (m.u.v. juli) worden afgelegd. Met het afleggen van het examen wordt bedoeld: het door de examencommissie laten vaststellen dat voldaan is aan alle exameneisen (alle vakken gehaald). De buluitreiking volgt altijd later.De uitreiking van de bachelorgetuigschriften vindt vijf maal per jaar plaats tijdens openbare zittingen van de examencommissie, te weten in de maanden september, november, februari, mei en augustus. Bachelorgetuigschriften worden veelal aan kleine groepen studenten tegelijk uitgereikt.

1.16.2Goedkeuring van het vakkenpakket


Uiterlijk drie maanden voor de gewenste examendatum dient het vakkenpakket van de bacheloropleiding te worden ingediend ter goedkeuring door de examencommissie. Het studiesecretariaat verstrekt daartoe een elektronische versie van het formulier ‘Aanvraag goedkeuring vakkenpakket’ op een zelf meegebrachte diskette of USB-stick, of via e-mail. Goedkeuring gebeurt op basis van de programma’s zoals vastgelegd in de OER(en). Na goedkeuring door de examencommissie krijgt de student hiervan schriftelijk bericht. Als er nadien nog wijzigingen optreden in de samenstelling van het programma (b.v. keuzevakken), dient voor het aanvragen van het examen eerst weer het gewijzigde vakkenpakket te worden goedgekeurd.

1.16.3Aanvragen van het examen en afgifte getuigschrift


Als het (goedgekeurde) examenpakket nagenoeg volledig is afgelegd (en de cijfers dus geregistreerd), kan het examen schriftelijk worden aangevraagd door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier is verkrijgbaar op het studiesecretariaat. Gelijktijdig wordt hiermee een verzoek tot afgifte van het getuigschrift ingediend. Het examen moet uiterlijk vier weken voor de gewenste examendatum aangevraagd worden.
Het verdient aanbeveling al enkele weken voor het indienen van het verzoek tot afgifte van het getuigschrift op een totaaloverzicht van geregistreerde studieresultaten te controleren of alle afgelegde tentamens/studieonderdelen daadwerkelijk geregistreerd staan.
Een verzoek tot afgifte van een getuigschrift (de bachelor- of masterbul) kan alleen worden ingediend als de examinandus op de aanvraagdatum staat ingeschreven als student of extraneus en als het collegegeld is betaald. Het verzoek om afgifte van het getuigschrift moet ingediend worden bij het studiesecretariaat.
De examencommissie bepaalt aan de hand van de resultaten van de onderdelen of de examinandus al dan niet is geslaagd (in overeenstemming met de OER), bekijkt of de kandidaat de juiste vooropleiding heeft en kent het judicium toe. Daartoe vergadert de examencommissie ten minste éénmaal per maand, met uitzondering van de maand juli. De datum waarop de examencommissie vaststelt dat aan alle eisen voor het examen is voldaan, wordt aan de student medegedeeld en op de bul vermeld.
Voor het toekennen van de judicia hanteert de examen­commissie de volgende voorwaarden, waarbij het naar studielast gewogen gemiddelde geldt: cum laude  8,0; met veel genoegen  7,5; met genoegen  7,0. Voor toekenning van het judicium ‘cum laude’ geldt nog een aantal beperkende voorwaarden ten aanzien van de studietijd en cijferverdeling. Voor deze verdere regels wordt verwezen naar de ‘Regels en Richtlijnen voor de examens’. Deze zijn bijgevoegd bij de Onderwijs en Examenregelingen. Tegen beslissingen van de examencommissie staat beroep open bij het College van Beroep voor de examens.

Zie voor de beroepsmogelijkheden het instellingsspecifieke deel van het studentenstatuut, of kijk op http://www.vu.nl > studenten > inspraak/reglementen.


1.16.4Beëindiging van inschrijving


Een student die de VU verlaat, omdat bijvoorbeeld het examen met goed gevolg is afgelegd, moet zelf de inschrijving als student beëindigen door middel van een schriftelijk verzoek. Het formulier daarvoor is verkrijgbaar op het studiesecretariaat en dient ingeleverd te worden gelijktijdig met het verzoek tot afgifte van een getuigschrift. De inschrijving wordt dan beëindigd in de maand volgend op die waarin het examen is afgelegd, behoudens in de maanden juli en augustus.

1.16.5Dossierverklaring


Bij beëindiging van de studie vóór het halen van het examen is het mogelijk een dossierverklaring te verkrijgen bij de examencommissie, als ten minste twee studieonderdelen met goed gevolg zijn afgelegd. In de dossierverklaring worden de studieonderdelen vermeld die met goed gevolg zijn afgerond, inclusief studiebelasting en studieresultaat.

1.16.6Inschrijving in een masteropleiding


Studenten die doorstuderen aan een masteropleiding aan de Vrije Universiteit kunnen met het formulier Aanvraag Getuigschrift tevens aanvraag tot toelating tot en inschrijving in één van de masteropleidingen doen. Gelijktijdig met het vaststellen van het bachelorexamen besluit de examencommissie over toelating tot de aangegeven masteropleiding (en -specialisatie indien van toepassing). Over doorstroom naar en toelatingseisen tot de masteropleidingen van de School for Earth and Environmental Sciences is meer informatie te vinden in het volgende hoofdstuk onder Studie- en loopbaanperspectief en in de master guide en de OERen.

: studiegidsen -> Archief -> Studiegidsen%202006%20-%202007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie faculteit 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Kunst en Cultuur Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene gezondheidswetenschappen (BSc) 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 2 Organisatie van de faculteit 10
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit Exacte wetenschappen 8
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Organisatie van de faculteit 11
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Moderne Talen en Culturen Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit der Geneeskunde 7
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Biologie (BSc) 8


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina