Inhoudsopgave 1Dovnload 94.81 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte94.81 Kb.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 1

Entiteit en identiteit 2

Groei 4

Zondagse samenkomsten 5Aanbidding 6

Huisgroep(en) 8

Kinderen en Tieners 9

Gebed 10


Opleiding en toerusting 11

Herderschap en Leiderschap 12

Besturen 14

Geven en Diaconie 15

Evangelisatie 16

Zending 17


Entiteit en identiteit

Het wezen van de gemeente ligt in de liefde voor God; de Drie-eenheid: God de Vader, Zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest. Daaruit voortvloeiend is liefde voor de schepping met de mens als bekroning van die schepping, een logisch gevolg.

Wij zien de bijbel als het geschreven Woord van God en door Zijn Zoon is Hij geopenbaard. Wij willen ons richten op de manier zoals ons dat in zijn Woord wordt voorgehouden. De gemeente kan getoetst worden aan wetgeving die kan indruisen tegen Gods Autoriteit: aan ons om daar wijs in te handelen.

Jezus zelf stelde gemeentes in: plaatsen waar Gods Volk onderweg, elkaar ontmoet en waar Hij Zijn heerlijkheid wil laten zien. Jezus zelf is het Hoofd van de gemeente.


Ontmoetingen kunnen op allerlei wijze plaatsvinden. De wijze waarop wij God centraal willen zetten is in de vorm van een gezins- of familiesetting. Voor de zondagse samenkomsten betekent dat in huiskerken, voor andere ontmoetingen bij voorkeur in een huiselijke setting. De keuze om samen te ontbijten in onze zondagse samenkomsten komt voort uit de gedachte om God te ontmoeten en elkaar.

Wij zijn een evangelische kerk, charismatisch als logische consequentie voor hetgeen Hij, ook door Zijn Heilige Geest, ons wil geven. Daarmee zijn de “charismata” bovennatuurlijk natuurlijk.


De gemeente is een door de Heilige Geest geleid organisme, dat levend is door transities, transformaties, innovaties en groei. Een plek waar mensen kansen krijgen: om te groeien, om fouten te maken, om uitdagingen aan te gaan.
Wij zijn een gemeente die een hart heeft voor geven: wij willen ruimhartig zijn naar onze omgeving en laten zien dat God voorziet, ook door de gemeente heen.

Wij ondersteunen projecten in Bulgarije, waar wij ook zendingsreizen naar ondernemen, zo mogelijk met participanten van andere kerken; wij sluiten daarbij niet-gelovigen niet uit.


Het hart van geven komt ook terug als het gaat over dienstbaarheid binnen de gemeente en dienstbaarheid naar buiten.

Stan Doland, een bevriende zendeling, verwoordde het zo: “Als je van Jezus houdt, wil je Hem dienen; als je van Jezus houdt, hou je ook van mensen en wil je die dienen; als je van mensen houdt, hou je ook van de gemeente, en wil je die dienen; als je van de gemeente houdt, ga je ook van het verlorene houden en ga je die dienen.”

Dienstbaarheid binnen de gemeente komt voort uit de relatie die je met Jezus hebt; vragen of je wilt groeien en daarvoor iets wilt doen (b.v. scholing, toerusting, toewijding, taken, bedieningen) komt voort uit het verlangen dat het je goed gaat. Het is een klop op de deur van je hart en niet een appèl op je plichtsbesef.
Onze manier van kerk zijn geeft op veel plaatsen mogelijkheden tot ontplooiing. God heeft ons allen gaven en talenten gegeven: wij stimuleren mensen om die te gebruiken in het Koninkrijk.
Wij voeren geen concurrentiestrijd met andere Christelijke gemeentes; wij tonen respect en zoeken toenadering om eenheid te bevorderen in de stad en omgeving. De kerken vullen elkaar aan door diversiteit. Wij pretenderen niet de beste kerk te zijn; wel dat wij ons steeds willen spiegelen aan de principes die God ons heeft gegeven.
Wij hebben er voor gekozen om een gemeente te zijn die geestelijke autoriteit en gezag ziet als een bescherming van en aanvulling op hetgeen God ons heeft toevertrouwd. Wij willen uit eigen beweging (vrijwillig) verantwoording afleggen over ons handelen, zodat dat getoetst kan worden aan Bijbelse normen en waarden, maar ook aan wetgeving en gemaakte afspraken.
Rafaël Den Bosch heeft zich geschaard onder Rafaël Nederland, dat onderdeel is van de International Church of the Four Square Gospel, die wereldwijd ongeveer 2000 gemeentes telt en in Nederland ongeveer 40.

Wij werken onder de statuten en reglementen van Rafaël Nederland. Wij zien Rafaël Nederland ook als een geestelijk huis en dragen onze tienden aan hen af, waardoor ze faciliteiten kunnen bieden aan de aangesloten gemeentes. Aan ons om daar gebruik van te maken.

Rafaël Nederland heeft een ANBI-erkenning en daardoor heeft ook Rafaël Den Bosch deze erkenning.
Binnen de beweging kunnen wij participeren aan de school voor Theologie, aan de Rapha Retraite, zowel de individuele als voor echtparen, Impactdagen (ontmoetings- en studiedagen), Pure Desire, Cleansing Stream, Jongeren en tienerweekend, U-turn. De jaarlijkse Rafaëlconferentie biedt prima mogelijkheden om de familie beter te leren kennen. Daarnaast biedt Rafaël Nederland faciliteiten voor pionierwerk en zending.

Door de relaties die ontstaan kunnen wij ook een beroep doen op diverse gemeentes voor sprekers, voor advies en ook vanuit onze gemeente mogen wij dienstbaar zijn aan andere Rafaëlgemeentes. Er zijn regio-dagen waar de diverse regionale kerken elkaar ontmoeten. Rafaël Den Bosch is tevens de voortrekker van de subregio Zuid, waar de Brabantse en Limburgse gemeentes en pionierwerken elkaar ontmoeten.GroeiBlijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Joh 15. 4-8

Voor de gemeente betekent groei: vrucht dragen. Veel vrucht dragen betekent dat je de Vader verheerlijkt. Dat is wat wij als gemeente als opdracht zien. Jezus vergelijkt ons met de rank, die alleen kan groeien als wij vast zitten aan de wijnstok, als beeld van Jezus. In de bijbel staat ook dat wij qua groei erg afhankelijk zijn van hetgeen God wil geven. Maar er staat ook dat wij, Christenen, vruchten voortbrengen die een afspiegeling zijn van de mate van onze bekering. En dat wij, als wij een goede boom zijn, ook goede vruchten voortbrengen.


Denkend aan groei moeten wij vaststellen dat groei afhankelijk is van de keuze van mensen. Dat geldt voor individuele groei, maar ook als groei van de gemeente. En sprekend over de groei van de gemeente kunnen wij alleen maar zeggen dat wij ook als gemeente dicht bij en met Jezus zullen moeten wandelen.
Wij geloven dat in Den Bosch en omstreken de akkers vol staan om te oogsten: maar werkers zijn er weinig. De werkers zijn wij, jullie. Als wij niet groeien als gemeente betekent dat, dat wij niet voldoende in Hem zijn. Daarom willen wij ieder aanmoedigen om meer en meer te groeien in Hem. Dat doe je door uiteraard zelf een goede relatie met Jezus te hebben. Maar daarnaast ook door trouw te zijn in de gemeente, trouw te zijn aan het gebed, huisgroepen, de samenkomsten. Groei komt alleen door samen te bouwen, met Jezus als bouwmeester Innerlijke en persoonlijke groei is feitelijk maar van één ding afhankelijk: Blijf jij in Hem?

.

Alhoewel groei van de gemeente en huisgroepen ook afhankelijk is van het aantal leiders dat zal gaan opstaan, geloven wij dat Hij ons ook de herders, evangelisten, leraren, priesters en profeten zal geven.


Tekstverwijzingen:

Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden. Lukas 3:8
Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Matt. 7:18-20
Terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam, door pezen en banden ondersteund en samengehouden, zijn goddelijke wasdom ontvangt. Col. 2: 19
Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft.

1 Corinthiërs 3:7


Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. Psalm 127:1

Zondagse samenkomstenEn laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen. Hebr. 10:24-25
Onze zondagse bijeenkomsten zijn de ere-diensten die wij samen willen vieren en zijn er op gericht om God eer te brengen. Dat doen wij door in Zijn Naam samen te komen: daar is Hij immers. Wij brengen Hem eer en glorie door onze lofzang, door onze aanbidding. Wij maken God ook groot door onze getuigenissen. Natuurlijk verlangen wij er naar om de grote en wondere daden van God te horen in onze levens, maar ook schijnbaar kleine getuigenissen brengen overwinning over ongeloof en wantrouwen. God is een levend God en dankbaarheid daarover door Zijn daden in ons leven te vertellen aan elkaar, is gewoonweg fantastisch.

Onze samenkomsten zijn ook bedoeld om elkaar te leren kennen. Daarom is ontbijten zo’n mooi middel daartoe. Daarnaast zet ontbijten aan tot dienstbaarheid: wij leren om elkaar te dienen.


Waar wij naar uitzien is dat ook in de zondagse samenkomsten meer vrijheid komt in de uitingen van de Heilige Geest. Daarbij denken wij niet aan manifestaties, maar juist aan de gaven die de Heilige Geest ons allen, die in de Heilige Geest gedoopt zijn, heeft gegeven. Hoe prachtig zou het zijn om een koor van tongentaal te horen, rechtstreeks naar de troon van God. Of de gave van profetie zien groeien ter opbouw van de gemeente. Of hoe wij meer en meer profetisch zullen zijn, ter opbouw van de gemeente. Is het niet jammer dat het vaak de vrees voor mensen is die ons afhoudt om de Gaven van de Heilige Geest meer en meer tot opbouw van Zijn gemeente te gebruiken.
Ons streven is om de zondagse bijeenkomsten in een huiselijke setting te blijven vieren. Door de deling naar twee huiskerken hebben wij periodiek, om de vier tot zes weken, gezamenlijke erediensten: “Meet the family”. Zoals het nu te voorzien is zullen wij ook “Meet the Family”-bijeenkomsten blijven vieren.

Wij hebben geloof voor verdere uitbouw van de huiskerken. De huiskerken zullen geleidelijk aan geleid gaan worden door de lokale verantwoordelijken en daarmee een eigen herder krijgen. Dat zal gaan in een geleidelijk proces dat parallel zal lopen met de ontwikkelingen van het leiderschap binnen de gemeente. De prediking in de huiskerken zal zowel door eigen mensen als door mensen van buiten blijven plaatsvinden. Wij willen komend jaren streven naar uitbreiding van eigen sprekers.


Het Avondmaal staat altijd klaar in de ere-dienst om te vieren als daar de behoefte voor is. Dit kan zowel individueel, in kleine groepen of als gemeente in geheel, zonder daarmee te vervallen in rituelen. Onze Avondmaalviering ligt zo dicht mogelijk bij de manier waarop Jezus het instelde. Deelname van kinderen aan het Avondmaal gebeurt onder verantwoordelijkheid van de ouders.
De uitnodigingen voor sprekers vinden plaats door de voorgangers. Suggesties kunnen bij hen worden neergelegd.
Tekstverwijzing:

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Openbaringen 12:11

AanbiddingGij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. Johannes 4:22-24
Aanbidding is heel belangrijk. Onze eerste opdracht daarin is onze levenshouding, waardoor we kunnen laten zien dat daarin Jezus centraal staat. Tijdens bijeenkomsten geven we door liederen en gebed uiting aan onze liefde voor God. Dat kan op heel verschillende manieren. Sommige mensen zullen heel rustig maar misschien wel hardop tot God bidden. Anderen zullen hun handen opheffen; misschien gaan mensen spontaan liederen zingen of bidden in de taal van de Heilige Geest; lees o.a. Hand. 2:4, 1Cor. 14, Rom.14.
Doel van aanbidding is te komen voor de troon van God en mensen uitnodigen tot die ontmoeting met Hem. Het gaat uiteindelijk om ons hart, laat dat een reukoffer zijn voor Hem. Gestreefd wordt naar verdere groei en verdieping van lofprijs en aanbidding. Dit is niet iets wat alleen geldt voor de zondag eredienst, maar in principe voor alle dagen van de week.
Iedere huiskerk, bestaande uit jong en oud, heeft een aanbiddingsleider. Vanuit de verschillende huiskerken is een aanbiddingsteam samengesteld voor de speciale gelegenheden en celebrations, Meet The Family diensten en andere evenementen.

Het aanbiddingsteam heeft als hoofddoel het voorgaan in de aanbiddingdienst en het stimuleren van aanbidding tijdens alle ontmoetingen van de huiskerken.

De taak van het aanbiddingsteam is een geestelijke taak. Daarom ligt de nadruk op geestelijke zaken en niet op het streven naar muzikale of andere perfectie. Wel streven wij ernaar dat het beste wat in ons is, naar boven komt.
Dit gebeurt voornamelijk door het zingen en begeleiden van moderne liederen uit de opwekkingsbundel, soortgelijke liederen of liederen door de Heilige Geest geïnspireerd. Daarnaast kunnen Bijbelteksten, korte getuigenissen, gedachten e.d. gebruikt worden tot opbouw van de aanbidding, waarbij er ruimte zal zijn voor uitingen van de Heilige Geest door bijvoorbeeld profetie en zingen in tongen. Het begeleiden van liederen zal bestaan uit instrumentale begeleiding, maar kan ook door dans en vlaggen.
Doordat de nadruk ligt op moderne muziek wordt gebruik gemaakt van bijbehorende instrumenten. (Een kerkorgel bv is niet geschikt voor de begeleiding van de meeste opwekkingsliederen.). Daarnaast zal zoveel mogelijk worden gekozen voor "mobiele instrumenten" zodat snelle verhuizingen mogelijk zijn en de instrumenten op meerdere locaties inzetbaar kunnen zijn. Als instrumenten worden ook gezien bv vlaggen of attributen voor bv dans. Ook een "gave stem" is een instrument. De gemeente zal normaal gesproken geen instrumenten aanschaffen om deze beschikbaar stellen aan leden. Wel zal de gemeente bijdragen in onderhoud (na overleg). Zo nodig zal de gemeente middelen tot geluidsversterking aanschaffen. Deze middelen blijven eigendom van de gemeente. De technische apparatuur voor geluidsversterking tijdens grotere samenkomsten wordt eveneens gezien als een hulpmiddel van aanbidding. Alle instrumenten van het aanbiddingsteam worden hier gemengd, versterkt en in balans gebracht. Het is daarom noodzakelijk dat deze technici regelmatig contact hebben met het aanbiddingsteam en regelmatig de voorbereidingsmomenten van het aanbiddingsteam bezoeken.

Kleine instrumenten zoals bv tamboerijn en sambaballen kunnen te allen tijde worden ingezet door iedereen, zolang dit niet als storend wordt ervaren en dit ter beoordeling van de leider van de huiskerk.


Het aanbiddingsteam staat onder verantwoordelijkheid van een leider. De richtlijnen zoals deze binnen Rafaël Den Bosch in zijn algemeenheid gelden voor leiders, gelden ook voor de leider van het aanbiddingsteam. De leider is eindverantwoordelijk binnen en voor het team en legt verantwoording af aan het oudstenteam.
Eén persoon van het aanbiddingsteam is tijdens de samenkomsten de aanbiddingsleider. Bij samenkomsten is één van de oudsten of voorgangers aangewezen als eindverantwoordelijke daarvoor. Deze is tijdens de bijeenkomst ook eindverantwoordelijk voor de aanbidding en daarmee voor de aanbiddingsleider. Voorafgaand aan de bijeenkomsten zal het aanbiddingsteam zoveel mogelijk deelnemen aan de gebedstijd.
Maandelijks zullen alle aanbiddingteams gezamenlijk vergaderen. Daarnaast zijn er oefenavonden om samen te bidden, te aanbidden en om de eenheid te bevorderen. Ten minstens 2 keer per jaar nemen leden van het aanbiddingsteam deel aan cursussen en of trainingsdagen die als thema aanbidding hebben. In overleg met de oudsten wordt een keuze gemaakt uit de mogelijke cursussen of toerustingsdagen.

Huisgroep(en)En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden; 46 en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, 47 en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.

Handelingen 2: 44-47


Voor iedereen staan de wekelijkse huisgroepen open: voor een ontmoeting met elkaar, waar God centraal staat, om tijd te nemen voor Bijbelstudie, praise en aanbidding en gebed. Een plaats waar ook ruimte is om elkaar beter te leren kennen en waar in kleine groepen getuigenissen kunnen worden gegeven en persoonlijk voor elkaar gebeden mag worden.
De verschillende huisgroepen kunnen zich ontwikkelen naar een eigen identiteit. Voor de huisgroep is een huisgroepleider of leidersteam verantwoordelijk. In principe is er tijd voor aanbidding en staat het Woord van God centraal. Het is de verantwoordelijkheid van de huisgroepleider om te bepalen hoe de tijdsindeling is en welke studies en activiteiten er worden georganiseerd. Ook het vieren van Avondmaal behoort tot de mogelijkheden.

Als er duidelijke thema’s spelen binnen de gemeente zullen deze ook binnen de huisgroepen aan de orde komen.


De huisgroep is een plaats waar je kunt groeien in gaven, talenten en bedieningen: ook in het geven van studies en onderwijs. Het streven van de huisgroepen is dan dat in overleg met de leiding van de huisgroep de leden participeren in alle activiteiten van de huisgroep. Hierdoor wordt ook de continuïteit van de huisgroep niet bij één persoon gelegd.
Ons streven is dat iedereen ook participeert in de huisgroepen. Voeding krijgen is van essentieel belang; een bron daarvoor kan de huisgroep zijn. Voeding kan natuurlijk naast de zondagse dienst ook verkregen worden door deel te nemen aan andere activiteiten binnen de gemeente (gebed, kinderen, tieners, opleidingen, Impact etc.)

We willen de huisgroepen ook graag “op maat” laten zijn voor diverse doelgroepen. Te denken valt b.v. aan een huisgroep overdag voor mensen die ’s avonds niet weg kunnen. Gezonde initiatieven zullen we graag honoreren.Kinderen en TienersSta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.

1Tim 4:12


Kinderen

Kinderen zijn een belangrijk deel van de gemeente. Ze zijn waardevol en horen bij de huiskerk. Feestdagen en Meet the Family diensten zullen de kinderen samen met de volwassenen vieren.


Verantwoordelijkheid voor de geestelijke groei van de kinderen ligt bij de ouders. Van kinderen mag niet worden verwacht dat zij middels één ochtend in de week voldoende onderwijs ontvangen hebben om geestelijk te groeien. Ouders zullen door de week heen het goede voorbeeld moeten leven en hun kinderen de ruimte en middelen geven om geestelijk te groeien. Wel worden ouders handvatten uitgereikt om de thema’s van de kinderdiensten thuis verder na te bespreken
Onderwijs voor de kinderen wordt opgesplitst in twee leeftijdsgroepen. De jongste groep krijgt onderwijs vanuit de verhalen van de kinderbijbel. In het verlengde van het verhaal maken de kinderen een creatieve knutsel. Speciale dagen als Vader – en Moederdag worden gevierd en uitgelicht. De oudste groep kinderen wordt actief gestimuleerd om teksten op te zoeken in de Bijbel door het maken van puzzels. Als er een gastspreker spreekt, zijn de oudste kinderen tijdens het woord aanwezig om actief te luisteren en aantekeningen te maken. De preek zal dan samen met een volwassene worden nabesproken. Voor beide groepen geldt dat de ochtend wordt afgesloten met gebed, waarbij de kinderen kunnen aangeven waarvoor ze willen bidden.
Tieners

Voor de tieners wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin tieners zichzelf kunnen zijn en mogen leren om open te zijn en hun leven, hoogtepunten en dieptepunten, met elkaar te delen. Een omgeving waarin ze zich geaccepteerd mogen weten, door andere tieners, door de leiding maar boven alles door Jezus.


Met het onderwijs wordt ingespeeld op onderwerpen die tieners bezig houden of die ze in hun dagelijks leven tegen komen, Dit wordt gedaan door samen te kijken naar het Woord, en gedachten, ervaringen en meningen uit te wisselen. Iets waar naar gestreefd wordt is dat tieners ontdekken wie ze zijn in Christus en wat hun unieke talenten en gaven zijn. Belangrijk is dat ze vervolgens ook aangemoedigd worden om deze te gebruiken, om uit te stappen! Met name Bulgarije is hierin een hele mooie kans. De tieners worden dan ook aangemoedigd om mee te gaan.
Onderwijs is geen eenrichtingsverkeer; wij blijven dan ook steeds op zoek naar nieuwe vormen om onderwijs te geven. Hierbij zijn interactie, afwisseling en creativiteit speerpunten.
Ontspanning is ontzettend belangrijk! Er is dus genoeg tijd om samen te eten, leuke dingen te doen zoals het kijken van een filmpje en elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Een relatie met tieners bouw je niet alleen op tijdens de tienerbijeenkomsten. Deze bouw je op door er voor ze te zijn, tijd met ze door te brengen en interesse te tonen. Ook de ouders willen wij meer betrekken bij het tienerwerk door middel van het organiseren van een ouderavond.

GebedVerblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. 1 Tess. 5:16-21
Wij bidden voor elkaar, soms met elkaar, voor allerlei doeleinden, voor eenheid, familie, voor vrede, voor genezing en bemoediging en nog veel meer. Het doel van gebed is om transformatie te brengen in deze wereld waardoor het Koninkrijk van God hier meer en meer zichtbaar wordt.
Het streven binnen de gemeente is om een biddende gemeente te zijn en daardoor Gods Plan beter te verstaan. Dit willen wij bereiken door meer en meer het belang van gebed te benadrukken in onze samenkomsten. Ook door gebed onderwerp te laten zijn van studie, prediking en te praktiseren tijdens de diverse samenkomsten willen wij groeien in gebed.
Gelegenheden om te bidden worden gestimuleerd vanuit de gemeente. Deze gelegenheden zijn onder andere:

- Gebedsgroepen op zoveel mogelijk locaties

- Gebed bij alle samenkomsten

- Dagen van gebed en vasten organiseren

- Aansluiten bij landelijke activiteiten

- Prayernights

- Gebeds- en aanbiddingsavonden
Gebed van meer persoonlijke aard vindt in de eerste plaats zijn weg via mentorschap. Daarnaast is er altijd ruimte om gebed te vragen tijdens en na de samenkomsten van huiskerk, tieners, kinderkerk en huisgroep. Specifiekere vragen voor familie, gezinnen, kinderen en ouders kunnen naar de deelnemers van de gebedsgroepen, die als regel bekend zijn. Gebedsvragen over wat verder af liggende zaken kunnen hun weg vinden via oudsten en gebedsleiders.

Opleiding en toerustingEn Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus

Efeze 4: 11-12


Toerusting van de heiligen is een opdracht aan de gemeente. Waarom onderwijs en toerusting: om te komen tot dienstbetoon die het lichaam van Christus opbouwt.
Van groot belang is het om te zien dat het opbouwen van het lichaam van Christus alleen kan gaan vanuit een goede hartsgesteldheid. Het is onmogelijk om te bouwen aan een bouwwerk waar je niet van houdt. De liefde voor Christus dwingt als het ware tot verdere behoefte aan onderwijs en toerusting. God heeft visie voor mensen die in de gemeente zijn: jong, oud, man of vrouw. Hij heeft een plan voor ieder van ons en wil ons in Zijn Plan hebben. Maar alleen op vrijwillige basis: vanuit het hart.
Wij geloven dat God ook in Den Bosch verder gaat met Zijn gemeente: wij maken daar deel van uit. Dat betekent dat wij mogen leren wat gehoorzaamheid is aan Zijn Idee voor de mensen. Dat wij mogen gaan ontdekken wie wij zijn in Christus. En ook oefenen, leren, om mensen mee te nemen in de ontwikkelingsprocessen waar wij zelf in zitten.
Dat betekent concreet dat er om te beginnen kennis van Jezus, van God, moet zijn. De bijbel is daar een belangrijke sleutel in: hierin wordt God in al Zijn aspecten beschreven. Daarnaast gaat het over het leren van daaruit voortvloeiende principes: rondom Christen-zijn, maar ook over leiderschap, ouderschap, partnerschap, vriendschap. En wat principes betekenen voor je Christen-zijn: noblesse oblige. Hoe ziet het christelijk leven er uit: voorbeelden zijn en voorbeelden overbrengen. Onder ogen durven zien als daar iets aan mankeert (en bij wie is dat niet?).
De akkers staan wit van de oogst, maar werkers zijn er weinig. Wij hebben er geloof voor dat groei van de gemeente met name zal gebeuren door niet-christenen. We geloven dat de Alpha-cursus daarin een grote rol kan spelen: initiatieven om deze te gaan verzorgen zullen dan ook aangemoedigd worden.
Voor nieuw leiderschap moeten in toerustingstrajecten naast de cognitieve zaken, ook vaardigheidsaspecten, de ethiek, karaktervorming zoals integriteit, trouw, toewijding aan de orde komen.. Voor toerusting in de zin van aanleren van vaardigheden, houding, technieken zullen speciale trajecten uitgezet worden, waarbij te denken valt aan stages bij de diverse groeperingen binnen de gemeente.

Herderschap en LeiderschapDe oudsten onder u vermaan ik dan als medeoudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot zal zijn van de heerlijkheid, welke zal geopenbaard worden: hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde. 1 Petrus 5: 1-3
De wereld heeft een grote invloed op mensen; op alle mensen, dus ook op Christenen. Wij kunnen ons alleen onderscheiden van de wereld door de invloed van God op ons leven altijd meer te laten zijn dan wat de wereld, wat andere mensen, van ons verwachten. Herders en leiders dienen te weten wie ze zijn in Christus en die deelgenoot willen zijn van het leven met Jezus.
Aspecten in bovengenoemde tekst zijn van belang: niet gedwongen, geen winzucht maar bereidwilligheid, niet uit machtswellust en als voorbeeld voor de kudde. Jethro voerde er nog wat aan toe toen hij zei tegen Mozes te zoeken naar flinke, betrouwbare en Godvrezende mensen.
Van leiders vinden wij het van belang dat ze achter de visie van huiskerken staan en de gemeente toegewijd zijn. Toegewijd zijn in de zin van: deel zijn van de gemeente, tijd, gaven en talenten beschikbaar stellen aan de gemeente, ieder naar zijn of haar vermogen. Een discipel zijn, teachable en veranderbaar is van essentieel belang.
Onderscheid in herderschap en leiderschap ligt met name in relatie met de activiteit: alle bestuursleden en oudsten zijn leider c.q. herder, maar ook degenen die kinderwerk of tienerwerk doen. Met het risico het al te breed te benoemen: iedereen die door houding of activiteiten in de gemeente positieve invloed heeft op het christelijk leven van de ander. De groei van de gemeente maakt het noodzakelijk dat er een goede afstemming komt tussen de diverse leiders: zowel van de huisgroepen als van de huiskerken.

Pastorale zorg
Handelingen 20:28 Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft.
Er is op dit moment geen duidelijk omschreven manier om pastoraat binnen de gemeente vorm te geven.

Momenteel ligt er een concept-nota pastorale zorg, welke in het voorjaar zal worden besproken. Het resultaat daarvan zal leiden tot de vaststelling van pastoraal beleid binnen de gemeente. Aansluitend daarop zullen ook mensen worden toegerust om deel te nemen aan aspecten van pastorale zorg binnen de gemeente.

Daarom voor dit moment is er een status quo, die in het kort als volgt kan worden beschreven:
De pastorale zorg is, ook letterlijk, een herderlijke taak.

De verantwoordelijkheid voor deze herderlijke zorg ligt bij herders: leiders die -een deel van- de kudde binnen de gemeente is toevertrouwd.

Leiders zijn er bij de zondagse bijeenkomsten, in de huisgroepen, bij gebedsbijeenkomsten, bij tienerbijeenkomsten en zo voorts.

Dat zijn de meest voor de hand liggende pastorale zorgers.

Binnen de gemeente pleiten we erg voor discipelschap: discipelschap betekent ook een mentor, die voor die individuele persoon als klein deel van de kudde, ook herder is.
Binnen genoemde gebieden bestaat pastorale zorg voor de dagelijkse dingen in het leven.

Op het moment dat pastorale zorg verder gaat, dieper gaat, dan belijden en vergeven, maar echt gaat over zaken waarin meer diepgang en geestelijk inzicht nodig is, zijn er binnen de gemeente op dit moment enige mensen die specifiek daarvoor benoemd zijn. Gaat het ook daar boven uit, is doorverwijzing naar hulpverleners en hulpinstanties een logische stap.

Daarnaast kunnen we op het vlak van pastoraat gebruik maken van Rapha Retraite en Cleansing Stream.

Besturen


En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen. 1 Corinthiërs 12:28
Het bestuur van de gemeente is gedeeld over het oudstenteam en bestuur. Het oudstenteam is verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn, het bestuur voor het praktisch reilen en zeilen. Deze scheiding is bewust gevormd zodat het oudstenteam zonder bevooroordeling naar personen haar geestelijke verantwoording kan uitvoeren. Daarnaast is de gedeelde aansturing ook praktisch nuttig.
Naarmate de gemeente groeit zal ook het bestuur en oudstenteam meegroeien. De samenstelling van het bestuur en oudsten zal representatief zijn voor de verschillende huisgroepen.
Aan het begin van een nieuw jaar wordt er een familieberaad gehouden. Doel van dit familieberaad is om het oude jaar af te sluiten, decharge te verlenen en om de plannen voor het komende jaar te presenteren. Iedereen die betrokken is bij de gemeente is hier van harte welkom.
Twee of drie keer per jaar zal middels een klankbordgroep het lopende jaar worden besproken. Dit overleg is bedoeld om de vaste kern van gemeenteleden de ruimte te geven zijn of haar ervaringen binnen de gemeente te delen, aan te geven wat er goed gaat en wat er beter kan. Deze input is voor het bestuur en oudsten nuttig om te bepalen of de plannen en ideeën gedragen worden door een brede groep binnen de gemeente.

Geven en Diaconie

Stel mij maar eens op de proef- zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. Mal 3:10


Geven

God houdt van ons en wil alles in ons gebruiken om Zijn liefde aan deze wereld te tonen. Onze talenten, energie, moeiten, zwakheden, geld, karakter etc. En van een kleine gave als vijf broden en twee vissen maakt Hij een maaltijd voor 5000 man, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Alles wat wij geven, al is het nog zo klein, vermenigvuldigt Hij. Deels honderdvoudig, deels zestigvoudig en deels dertigvoudig. Stel je voor hoe de wereld zou veranderen doordat wij leren geven. In onze individualistische maatschappij leren wij voor onszelf te verzamelen, op het egoïstische af. En na zoveel jaren geschiedenis is er nog steeds armoede en honger. De mensheid heeft dit tij niet kunnen keren.


Hoe moeilijk het voor ons kan zijn te geven zien wij in het verhaal van de rijke jongeling. “Heer, ik heb me aan al uw geboden gehouden, wat moet ik nog meer doen? Jezus zegt; “Als je volmaakt wilt zijn; verkoop alles wat je bezit, geef de opbrengst aan de armen en volg mij”. De jongeling ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.
Wat zal ik geven? Of: Wat zegt God dat ik mag geven? Leven met God is meer en meer op Hem gaan lijken. Wat heeft God de Vader ons gegeven? Zijn eigen Zoon. Laten wij daarom beginnen te geven, daar waar wij zijn, met alles wat God op onze weg brengt. In de gemeente, in relaties naar elkaar, zegenproject, zending. En laten wij oefenen, leren en groeien in het geven. God wil ons overvloedig zegenen als wij geven! Dat wil je toch niet missen?
Diaconie

In de huiskerk ligt het accent op samen familie zijn. De zorg voor elkaar is dan een natuurlijk uitvloeisel van het samen gemeente zijn. Noden kunnen in verschillende vormen voorkomen. Materiële nood is misschien het bekendst. Maar ook sociaal is er veel nood. De nood van mensen in de gemeente kan in de huiskerk bij oudsten en/of bestuur kenbaar gemaakt worden. Elk lid van de gemeente deelt hierin en het is dus niet alleen voor mensen die daarvoor aangesteld zijn.


Afgezien van nood waar professionele hulpverlening op zijn plaats is kunnen de leden van de huiskerk veel voor elkaar betekenen. Met een klimaat van liefde, aanvaarding en vergeving als basis, zal de gemeente tevens een helende werking uitoefenen op haar leden en iedereen die binnenkomt. In Fil 1:1 worden diakenen in de NBV vertaald met dienaren. Laten wij dienaren van elkaar zijn door Jezus, die onze dienaar is geweest.

Wellicht dat er bezoekteams zouden kunnen ontstaan die met name aandacht besteden aan ziekenbezoek, eenzaamheid, familie-aangelegenheden en isolement.

Er zijn kaders die Rafael Den Bosch wil stellen aan het geven van materiële hulp:


  • Te allen tijde wordt een verzoek voor diaconie door meerdere personen beoordeeld.

  • Van de hulpvragende wordt verwacht openheid van zaken te geven

  • Geestelijke groei is belangrijker dan materiële groei

  • De geboden hulp moet een oplossing voor de lange termijn zijn

  • De geboden hulp moet passen binnen het doel van gemeente zijn

Tekstverwijzingen:


Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Matt.25:21b
Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer gerings verleen ik je het bestuur over tien steden. Luc.19:17
Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.

Luc 6:38


Evangelisatie

Mattheüs 9:37-38 Toen zeide Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.


De wereld is in grote nood. Mensen zijn in nood. Maar hoe komen ze te weten van Jezus: alleen door ons. We geloven dat vriendschap en relaties belangrijke mogelijkheden zijn om de wereld te bereiken. God gebruikt ons op de plaatsen waar we zijn en komen. De opdracht is om de goede boodschap te zijn. Dat is de opdracht voor iedere gelovige. Als christen, maar ook als gemeente zullen we uitreiken naar onze directe omgeving. We zullen bij kerkelijke feestdagen op een creatieve manier mensen uitnodigen, daarbij gaat het om folderen en/of uitnodigingen uitdelen in de directe omgeving van de huiskerken. De gemeentedag, mannen- of vrouwendagen, Celebrations en de Alphacursus zijn bij uitstek mogelijkheden om open te staan voor anderen.

Ook het initiatief van vrije inloop-ontmoetingen “GIFT” (Grow In Friendship Together), zijn uitstekende mogelijkheden om niet-christenen bij uit te nodigen. GIFT-ontmoetingen kunnen op meerdere plaatsen worden gestart.ZendingMaar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Hand.1:8
Wij willen een zendende en gevende gemeente zijn. Rafaël Den Bosch is vanaf het ontstaan van de gemeente betrokken bij zending in Bulgarije. Belangrijkste uitgangspunt is dat zending draait om relaties. Gedurende de afgelopen 19 jaar zijn er contacten gelegd met kerken en organisaties in Sofia, Stara Zagora (en vandaar uit vele zigeunerkerken); Sliven, Varna en Gabrovo. De variatie in kerken gaat van FourSquare gemeentes, Pinkstergemeentes en Congregationele gemeentes in allerlei vormen en groottes.


In 2010 zijn verschillende zendingsprojecten ondersteund, zowel eenmalig als vaste toezeggingen. Vaste zendingsprojecten zijn Bulgarije, Mozambique en Stichting Smile. Eenmalige ondersteuning komt vaak voort vanuit liefde voor een bevriende zendeling die op bezoek is, dan wel een nood zoals Hart voor Haïti. Als zendelingen komen spreken in de gemeente zullen wij aan hen de opbrengst van de collecte als zegen meegeven.
Bulgarije

In de loop van jaren hebben zich binnen zendingsgebied Bulgarije drie speerpunten gevormd:


1. Financiële ondersteuning van gemeentestichtend werk in Stara Zagora: het betreft een maandelijkse bijdrage aan de Four Square organisatie. De financiële ondersteuning naar het gemeentestichtende werk werpt zijn vruchten af. Daardoor wordt het mogelijk dat daarbij betrokken mensen in de Four Square gemeente in Stara Zagora tenminste een tegemoetkoming in gemaakte reiskosten te geven. Veel van de gemeentes liggen tussen de 50 en 100 kilometer van Stara Zagora en de gemeentes worden geregeld bezocht voor onderwijs en advisering. De financiële ondersteuning blijft gedurende deze beleidsperiode voortbestaan: het bedrag zal jaarlijks opnieuw worden vastgesteld.
2. Materiële ondersteuning door het verzamelen van tweedehands goederen (zoals kleding, beddengoed, speelgoed, huishoudelijke artikelen, klein meubilair, schoolmaterialen en allerlei medische artikelen), welke door het jaar heen worden getransporteerd naar Stara Zagora ten faveure van de diverse plattelands- en zigeunerkerken, weeshuizen en zorghuizen voor ouderen. Daarnaast worden voor diverse gezinnen tijdens het bezoek van teams diverse houdbare etenswaren ingeslagen voor de winter, die vanuit Stara Zagora worden gedistribueerd. Daarbij valt te denken aan olie, pasta, suiker, meel.
De materiële ondersteuning is in de loop van jaren steeds groter geworden. Ook financieel is de kostenpost steeds groter geworden. Het betreft dan huur van een magazijn, reiskostenvergoeding van enige mensen die mee gaan inpakken en de daadwerkelijke transportkosten. De goederen komen in Bulgarije nog steeds goed van pas. Er is inmiddels ook een heel netwerk ontstaan van niet-christenen, die op deze wijze wel betrokken worden bij dit werk van onze kerk. Het inpakken van de goederen in het magazijn is een bindende activiteit voor de gemeente. Er wordt veel tijd besteed aan de goederen (ophalen, naar het magazijn, inpakken), maar het is wel altijd positief. Zolang de betrokkenheid van niet-christenen evident is, de betrokkenheid van de gemeenteleden groeit en er financieel mogelijkheden zijn, zullen wij deze activiteit gedurende de beleidsperiode voortzetten. Wij zullen blijven uitzien naar economisch voordeliger huur van een magazijn en transportkosten.
3. Wij gaan nagenoeg jaarlijks met teams naar Bulgarije. Het doel is vanuit relaties ondersteunen bij activiteiten, acties, evangelisatie, gemeentestichting. Uitgangspunt is het leggen van contacten, onderhouden daarvan door regelmatige contacten en bezoeken en zoveel mogelijk het linken van de medereizigers aan Bulgaarse mensen ter bemoediging en het vormen van vriendschappen. De teams worden samengesteld door vrijwillige aanmelding, zowel vanuit de eigen gemeente als bevriende gemeentes. Er hebben inmiddels een 5-tal verschillende gemeentes deelgenomen aan de reis.
Ten aanzien van de zendingsreizen is er een groeiende ontwikkeling binnen Rafaël Nederland. De zendingspoot van Rafaël Nederland, genaamd MIRA, stimuleert andere Rafaëlgemeenten om te participeren in bestaande zendingsprojecten, waaronder ons project. Vanuit MIRA komen enige revenuen beschikbaar ter verlichting van extra kosten. In grote lijnen omvat de samenwerking met MIRA dat wij (nog meer) open staan voor participatie met andere gemeentes.
Er is een groeiende belangstelling voor participatie in de zendingsreizen, mede omdat wij deze ook open stellen voor andere gemeentes. Het uitreiken naar anderen, de groei- en veranderingsprocessen bij degenen die meegaan en het bekend maken van de mogelijkheden die wij kennen op het zendingsveld, maken het continueren ervan een goede zaak. Hoe de ontwikkelingen naar MIRA zullen zijn, is wat onzeker, mede door nog niet optimale communicatie. Onze zendingsideeën zijn daar ook niet van afhankelijk, zodat continuering voor de hand ligt.
Zolang er mogelijkheden zijn om met teams er op uit te trekken, zullen wij dat blijven doen. De reizen an sich zijn self supporting, zij het dat sponsoring door de gemeente in bepaalde situaties mogelijk blijft. Daarbij valt met name te denken aan scholieren zonder inkomen of gezinsleden die het financieel niet kunnen opbrengen. Daarnaast stelt de gemeente jaarlijks een bedrag ter beschikking aan het team om ter plekke te kunnen zegenen.
Mozambique

Wij hebben er voor gekozen om Mozambique in de personen van Frank en Sandra Obdam financieel te ondersteunen. Er is een jaarbedrag toegezegd. Als het mogelijk is worden Frank en Sandra uitgenodigd in de gemeente om te spreken, waardoor het zendingsproject ook handen en voeten krijgt.


In 2011 en 2012 zullen wij de huidige ondersteuning voortzetten. Tijdens de jaarvergadering van 2012 wordt bepaald of wij de ondersteuning zullen voortzetten. Dit wordt met name bepaald door een wel of niet groeiende relatie tussen Rafaël Den Bosch en Frank en Sandra.
Stichting Smile / Stan en Molly Doland.

Wij ondersteunden John en Anna Oei door middel van een jaarlijkse bijdrage en een collecte (en sprekersgeld) als ze vanuit Stichting Smile een spreekbeurt binnen de gemeente verzorgden. Ze hebben vanwege de gezondheid van John even geen activiteiten kunnen ontplooien en derhalve hebben wij de ondersteuning stop gezet. Als zij er weer op uit trekken, zullen wij de nog vast te stellen jaarlijkse bijdrage toekennen.


Nauw verwant daaraan en met dezelfde opzet geldt het werk van Stan en Molly Doland. Voortzetting van financiële ondersteuning willen wij afhankelijk stellen van continuering van hun activiteiten en wordt steeds vóór de jaarvergadering vastgesteld.
Diverse zendelingen

Wij staan enerzijds wel open voor andere zendingsdoelen, maar zijn terughoudend omdat op het zendingsveld erg veel nood is. Wij hebben er voor gekozen om vanuit de gemeente het aantal zendingsdoelen dat wij financieel ondersteunen te beperken. Anders wordt het erg “schieten met hagel” en heeft niemand daadwerkelijk iets aan de ondersteuning. Specifieke acties, zoals voor Hart voor Haïti, willen wij incidenteel ondersteunen als daarbij met ons verwante of bevriende organisaties zijn betrokken.


Wij dragen ook het werk van Simon en Anneke Taal een warm hart toe en zullen hen bij een bezoek ook graag de opbrengst van een collecte meegeven.
Zendelingen die op ons verzoek of met onze toestemming een spreekbeurt verzorgen in de gemeente, zullen wij naast het sprekersgeld zegenen met de opbrengst van de collecte van die dienst. Als zendingsorganisaties zich presenteren zullen wij op maat ondersteuning verlenen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina