Inhoudsopgave 2Dovnload 38.92 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte38.92 Kb.Informatieboekje

groep 5
Schooljaar

2015 / 2016Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2

Algemene informatie 3

Groep vijf: 6

Aanvang school 6

Aanwezigheid van de leerkrachten 6

Dagindeling 6

Weektaak 6

Rekenen 6

Spelling 7

Lezen 8


Crea 8

Gym 8


Huiswerk 8

Leefstijl en weekkanjer 8

Coöperatief leren 10

Instructies/groepsplannen 10

Correctiewerk 11

Hulpouders 11

Viering 11

Overblijven 11

Hapje 11

Verjaardag vieren 12

Hulpjes 12

Met dit boekje willen wij u een beeld geven van de manier waarop wij werken met uw kind in groep 5.Algemene informatiePedagogisch klimaat binnen onze school

In het afgelopen schooljaar is gebleken dat er bij de kinderen een behoefte leeft naar duidelijkheid omtrent afspraken in de school. Het bleek dat er veel (kleine) verschillen waren in de manier waarop wij als team omgingen met de regels in de school. Dit schepte onduidelijkheid. Om dit in de toekomst te voorkomen hebben we alle schoolregels nog eens onder de loep genomen en gezamenlijk afspraken gemaakt. Hieronder noemen we de belangrijkste voor u als ouder:


Inloop / gang / pauze

Groep 1, 2 en 3 hebben een inloop. 10 minuten voor aanvang van de les mag u met uw kind naar binnen. Zodra de pleinwacht buiten komt, mag u naar binnen. De inlooptijd van de middag vervalt voor groep 3 na de herfstvakantie.

Vanaf groep 4 mogen de kinderen 5 minuten voor aanvang van de lestijden met de pleinwacht mee naar binnen. We streven ernaar om precies om 8.30 uur en 13.00 uur met de les te kunnen beginnen.

Er zijn voortaan twee pleinwachten tijdens de inloop.

Tijdens de pauze mogen kinderen alleen naar binnen om naar het toilet te gaan. Ze moeten dat eerst aan de pleinwacht vragen. Er gaat maar één kind tegelijkertijd naar binnen. Om 10.30 uur is iedereen buiten.

Tijdens de inloop wordt er niet op het plein gevoetbald en alléén op het voetbalveld gestept en geboard.
Effectieve lestijd / bel buiten

Omdat we merkten dat er veel tijd verloren ging met het naar binnen en naar buiten gaan, hebben we een automatische bel geïnstalleerd. Die gaat steeds 5 minuten vóór de les begint, zodat de les op tijd kan beginnen. Om 8.30 uur en 13.00 uur moeten alle kinderen in de klas zitten en ouders afscheid hebben genomen van hun kind.
Pauze gedrag

Tijdens de pauze en de inloop wordt er op het plein niet te wild gespeeld. Pleinwachten beoordelen het spel van de kinderen en grijpen in wanneer zij vinden dat het te ruw gaat. Er moet wel ruimte zijn om de energie kwijt te raken. Wij begrijpen dat vooral jongens ook behoefte hebben aan fysiek contact. Wij bewaken echter wel duidelijk de grenzen.
Afspraken rondom spullen meenemen.

Kinderen mogen, op een kleine etui, een 23-ringsmap en een Stabilo of Lamy-vulpen na, vanaf halverwege groep 4 niets meenemen. Groep 8 neemt ook een agenda mee. Bij het gebruik van een Stabilopen, moet een leerling altijd zorgen voor reserve vullingen. Deze worden niet door de school verstrekt.

Materialen van school die kwijt of kapot zijn worden door de ouders zelf vergoed. De groepsleerkracht neemt daarvoor contact op met de ouders.

Alleen op maandag mogen de leerlingen spullen mee naar school nemen.
Toiletgebruik

Tijdens instructies mogen kinderen niet naar het toilet, dat stoort de les. Vanaf groep 3 mogen kinderen het eerste en laatste kwartier van de ochtend of middag niet naar het toilet. Het is daarom een goede gewoonte uw kind thuis even naar het toilet te laten gaan voor hij/zij naar school komt. Kinderen die gebruik maken van de TSO, gaan tijdens de overblijf naar het toilet.

Er mag één kind per groep tegelijkertijd naar het toilet, deze draait dan een kaartje om, zodat alle kinderen kunnen zien dat het toilet bezet is.
Tijdens de les

In elke groep is het dagritme inzichtelijk gemaakt voor de kinderen, door dagritmekaartjes op te hangen óf in de hoogste groepen het rooster te noteren op het bord.

Ook gebruikt vanaf groep 3, elke groep het instructiebord waarop wordt aangegeven wat er die les gedaan wordt, wat de kinderen nodig hebben, hoe het moet, hoeveel tijd ze hebben, aan wie ze hulp kunnen vragen, wat ze moeten doen als ze klaar zij en welk stemniveau er gehanteerd wordt.
Als een kind straf krijgt

Bij ernstige overtreding van regels buiten de klas wordt de groepsleerkracht daarvan in kennis gesteld. Als een kind straf krijgt schrijft het (vanaf groep 4) kind zelf op wat er gebeurd is middels een waarschuwingsblad. De groepsleerkracht (en de leerkracht die het feit geconstateerd heeft) krijgen dit te lezen en bespreken het met de leerling. Bij een tweede waarschuwing in vijf (werk)dagen worden de ouders geïnformeerd. De waarschuwingsbladen worden bewaard in de klassenmap en indien van toepassing bij het rapportgesprek besproken.
Kledingafspraken

Staan in de schoolgids beschreven.
Petten

Kinderen mogen petten o.i.d. op mits de klep niet aan de voorkant zit. Wij vinden dat je elkaar in de ogen moet kunnen kijken.
Gadgets

Er mogen geen gadgets mee naar school.
Aanspreken leerkrachten

Leerkrachten worden door de kinderen altijd aangesproken met: Juf, meneer/meester + voornaam.
Kauwgom

Op school mogen kinderen geen kauwgom eten.
Gym

Kinderen die geen gymschoenen en kleren bij zich hebben, mogen niet mee gymmen i.v.m. hygiëne en veiligheid. Ook i.v.m. de veiligheid moeten alle sieraden af. Het wordt met klem aangeraden om schoenen te dragen met harde zolen.
Mobiele telefoons

Moeten uit zijn binnen het schoolterrein, anders krijgt het kind een waarschuwingsblad.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog algemene omgangsnormen, die centraal staan:
We houden rekening met elkaar

We laten elkaar in de waarde

We gaan met zorg om met spullen

We nemen verantwoordelijkheid / we zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag

We spreken elkaar aan en kunnen aangesproken worden

We spreken waardering naar elkaar uit

We houden ons aan algemene fatsoensnormen


Groep vijf:

Aanvang school


Voor de kinderen van groep 5 hebben we geen inloop meer. Dat betekent dat de kinderen pas naar binnen mogen wanneer de bel gaat. Ze mogen dus ook niet naar binnen om tassen, sleutels e.d. weg te brengen. Ouders mogen vanaf 8.20 uur en 12.50 uur naar binnen wanneer zij de leerkracht willen spreken. Dit is bestemd voor korte vragen/mededelingen of voor het maken van een afspraak. Wilt u iets vragen over bijvoorbeeld de vorderingen van uw kind of andere belangrijke zaken, dan is het fijn als u om 15.00 uur even binnenloopt. De leerkracht heeft dan meer tijd om dit rustig met u te bespreken.

Wanneer de kinderen naar binnen gaan, hangen zij hun jas op in de luizenzak en leggen ze hun tas op de kapstok of in de bak.Aanwezigheid van de leerkrachten


Marc is de hele week aanwezig en zal ook volledig de klas gaan draaien. In het eerste halfjaar hebben we ook een tweedejaars stagiaire van de PABO, Juf Daniek. Zij zal geregeld lessen geven aan de kinderen onder toeziend oog van Marc.

Dagindeling


Wanneer de kinderen in de klas komen, gaan ze aan hun eigen tafel zitten. Er is een vaste indeling die in de loop van het jaar kan wisselen. We starten iedere maandagochtend met een kring.

Na de kring werken we verder volgens het rooster. Dit rooster is een richtlijn, door omstandigheden kunnen we hiervan afwijken. Op het rooster vindt u een heel aantal vakken en activiteiten. Hiervan zullen we er enkele toelichten.Weektaak


Op dit moment staat er geen weektaak op het programma, omdat wij dit als school onder de loep gaan nemen en hier een opbouwende lijn in willen krijgen binnen de school. We zal er een paar keer in de week tijd vrij geroosterd worden, waar kinderen kunnen werken aan vakken of onderdelen die zij nog moeilijk vinden.

Rekenen


We werken in de klas volgens het grote groep – kleine groep principe. Daarbij kunnen we 3 werkniveaus onderscheiden:

  1. De grote groep volgt de reguliere les, waarbij we de methode ‘Pluspunt’ gebruiken.

  2. In een kleine groep geven we daarnaast extra begeleiding aan kinderen die moeite hebben met de lesstof. We doen dit veelal aan de instructietafel middels pre-teaching of het geven van extra instructie. Hier kunnen naast de methode ook aanvullende oefeningen en materialen gebruikt worden (MAB materiaal, klokken, werkbladen uit Maatwerk, kralensnoer, rekenrek, abacus, e.d.).

  3. Voor kinderen die de rekenstof goed beheersen en extra uitdaging kunnen gebruiken, kan er gekozen worden om de lesstof verkort aan te bieden (compacten). Dit wordt vervolgens aangevuld met een nieuw soort werkboekje genaamd “pluspunters”. Ook kan er nog extra verrijkingsmateriaal aangeboden worden, zoals Rekentoppers, Kien, Somplex, Rekenmanieren, Plustaak Rekenen, e.d.

De methode toetsen worden steeds geanalyseerd. Nog niet beheerste onderdelen worden in de daaropvolgende dagen nog eens getraind.

Regelmatig laten we de kinderen oefenen op de computer met Maatwerk en/of Hoofdwerk. Hiermee trainen we vooral het automatiseren van sommen tot 100 en de tafels van 1 t/m 10. Na de Kerstvakantie beginnen we met de tafeltempotoetsen. Wanneer de kinderen twee keer achter elkaar de toets goed maken krijgen ze hun tafeldiploma. We verwachten van de kinderen dat ze thuis regelmatig oefenen om hun kennis op peil te houden.


Spelling


We werken met de methode ‘Spelling in beeld’. Deze methode behandelt per drie weken, vijf spellingcategorieën waarbij er ook gebruik gemaakt wordt van herhaling. De methode bestaat uit uitlegkaarten en een werkboekje. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een computerprogramma.
Naast de reguliere methode zetten we ook andere materialen in, om te werken aan hiaten. De dubbelzetter (pop-pen) en de open lettergreep (a-pen) zijn bijvoorbeeld categorieën die voor veel kinderen gedurende langere tijd problemen opleveren. Het kan voorkomen dat kinderen als huiswerk een spellingblad mee naar huis krijgen om extra te oefenen. Het spreekt voor zich dat kinderen alleen oefenen met spellingcategorieën die nog niet beheerst worden. Soms krijgen kinderen een alternatieve opdracht in de vorm van een stelopdracht.

Lezen


We werken nu een paar jaar met de methode Estafette. Dit is een methode voor technisch lezen. Tijdens de lessen wordt er gewerkt aan het lezen van teksten en woorden en worden moeilijke leesproblemen behandeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘ou’ in route en trema’s. Op het rooster staan vier leeslessen van drie kwartier ingeroosterd, daarnaast lezen de leerlingen zelfstandig. Naast het reguliere lezen, hebben de leerlingen ook begrijpend lezen op het programma staan. Dit doen we via Nieuwsbegrip. Deze methode werkt met actuele onderwerpen.

Crea


Op maandag-, dinsdag en vrijdagmiddag werken we aan de creatieve vakken. De kinderen krijgen les in de volgende vakken: tekenen, handvaardigheid, ICT, drama en muziek. Dit zal wekelijks rouleren om ervoor te zorgen dat alle vakken evenveel worden aangeboden.

Gym


Groep 5 heeft op woensdagochtend en op vrijdagmiddag gym.

Na de gym moeten de kinderen douchen. Dit ter bevordering van de eigen gezondheid en tevens is dit wel zo fris t.o.v. klasgenoten. De kinderen moeten dus een handdoek en eventueel badslippers meebrengen.

Graag aparte gymschoenen (harde zool) voor in de sporthal, dus geen schoenen waar ook buiten mee gelopen wordt. Geen gymspullen betekent geen gym! Dit i.v.m. hygiëne en veiligheid.

Huiswerk


In groep 5 krijgen de kinderen soms huiswerk. In het begin van het jaar zal dit maar af en toe gebeuren. Dit kan zijn om een onderdeel extra te oefenen.

Na de kerstvakantie zal er wat vaker huiswerk komen. In het begin om te oefenen voor het tafeldiploma. Ook zal er enkele keer maakwerk of leerwerk mee naar huis gaan.


Leefstijl en weekkanjer


Minimaal één keer per week besteden we aan de hand van de methode Leefstijl aandacht aan de sociale vaardigheden van de kinderen. Daarnaast komt dit aspect natuurlijk ook veelvuldig terug in de dagelijkse gang van zaken. De eerste weken schenken we extra aandacht aan dit vakgebied omdat dit de fase van groepsvorming is. Twee belangrijke items vinden we positiviteit en respect voor elkaar hebben. Durf jezelf te zijn, met oog voor elkaar!
Iedere week wordt er op vrijdag een kind gekozen dat de daaropvolgende week weekkanjer mag zijn. Op maandag mag hij of zij dan spulletjes meenemen die iets over hem/haar zeggen. Deze spullen blijven de hele week in de klas op de speciale leerling van de week kast liggen. De hele week wordt deze leerling extra in het zonnetje gezet, d.m.v. complimenten, extra vertelbeurten en het kiezen van een spel. Daarnaast mogen klasgenoten leuke dingen over die persoon opschrijven op een speciale weekkanjernotitie. Er komt een foto van de weekkanjer op het bord in de hal te hangen!

Coöperatief leren


In de hele school werken we met coöperatief leren. Coöperatief leren is het in kleine groepen gestructureerd samenwerken aan een leertaak. Ze werken samen aan gemeenschappelijke doelen: zonder elkaar kunnen ze de opdracht niet met succes afronden.
Coöperatief leren is belangrijk omdat de kinderen eigen inbreng hebben, ze leren praten met elkaar, ze leren omgaan met verschillen en ze leren elkaar te respecteren en te waarderen.

Door coöperatief leren verbeteren de leerprestaties, leren de kinderen samenwerken, krijgen ze meer zelfvertrouwen en zijn ze meer gemotiveerd om te leren en naar school te gaan. We gebruiken op de Tuimelaar een heleboel verschillende werkvormen om kinderen vertrouwd te maken met coöperatief leren.

In de eerste schoolweken is dit ook een extra voorkomend item binnen ons programma. Van en met elkaar leren in een open sfeer.

Instructies/groepsplannen


Niet ieder kind heeft dezelfde onderwijsbehoefte. Daarom werken we met niveaugroepen. Op deze manier krijgen ze instructie op maat. Terwijl de leerkracht een groep (extra) uitleg geeft en vaardigheden begeleid inoefent, zijn andere kinderen aan het werk. Op dat moment kan zij dus niet gestoord worden. Kinderen leren hulp te vragen aan elkaar. Na de uitleg zijn alle kinderen weer van harte welkom. Er wordt een ronde gelopen zodat we kunnen zien of de leerlingen op de juiste manier bezig zijn.
Omdat de zorg wordt geclusterd en we werken met niveaugroepen werken we vrijwel niet meer met individuele handelingsplannen. Zorg wordt opgenomen in onze planning. Uiteraard kan het voorkomen dat een kind toch wat extra’s nodig heeft. Hiervoor zal het dan een eigen plan krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een handelingsplan voor lezen. Zo’n plan is vaak voor ieder kind anders!

Extra begeleiding vindt zoveel mogelijk binnen de groep plaats. Op het bord wordt aangegeven wanneer de leerkracht wel of niet gestoord mag worden. Ook het stemniveau wordt hierbij kenbaar gemaakt.

Tijdens de weektaaktijd wordt er van de kinderen verwacht dat ze een gedeelte van de tijd zelfstandig kunnen werken. Dit om de zelfstandigheid, de eigen verantwoordelijkheid en het probleemoplossend vermogen van de kinderen te vergroten. Wanneer de kinderen zelfstandig werken, heeft de leerkracht bovendien tijd voor het geven van extra begeleiding.

Correctiewerk


Er zijn het afgelopen jaar gezamenlijke afspraken gemaakt over de wijze van corrigeren. We proberen hierbij zoveel mogelijk positief te corrigeren. Dat betekent bijv. voor een dictee, 17 goed, in plaats van 3 fout. We kijken selectief na, dus lang niet al het oefenwerk wordt nagekeken. De nadruk ligt op de nieuw aangeleerde vaardigheden (zodat we meteen kunnen bijsturen) en toetsen. In het begin van het schooljaar wordt nog wat meer nagekeken, dit om een globaal beeld van de leerling en zijn of haar werkhouding te kunnen vormen.

Hulpouders


We werken met hulpouders. Deze hulp kan bestaan uit o.a. assisteren bij het thema of bij de technieklessen, begeleiden tijdens excursies, etc..

Naast de hulpouders in de klas hebben we een vacature open staan voor een klassenouder (of duo). De klassenouders coördineren op vraag van de leerkracht o.a. bij buitenschoolse activiteiten en verzorgen mede de verjaardag van de leerkrachten. Mocht u tijd en zin hebben om deze taak op u te nemen, loop dan even binnen!Viering


We hebben vier keer per jaar een viering op wisselende dagen. Kinderen uit alle groepen laten dan iets zien op het podium. Het kan bijvoorbeeld gaan om een dans, een lied of een toneelstuk. Deze viering vindt plaats in twee delen; Beide vinden plaats na de pauze. In de SonarKort EN op de website www.obsdetuimelaar.nl, kunt u lezen wanneer onze groep deelneemt aan de viering. Wanneer de maandviering afgelopen is, moeten de kinderen altijd nog even terug naar de klas.

Overblijven


Het is mogelijk om uw kind(eren) tussen de middag over te laten blijven. Op de website www.obsdetuimelaar.nl vindt u meer informatie over de overblijf.

Hapje


Het is de bedoeling dat de kinderen alleen groente, fruit of een boterham mee naar school nemen, dus geen koek, snoep of chips. Omdat wij een Gruitenschool zijn (gruiten = groente en fruit), verzoeken we u de kinderen in ieder geval op dinsdag en donderdag groente en/of fruit mee te geven. Ook het drinken willen we graag zo gezond mogelijk houden, denk hierbij aan melk, appelsap of ranja, maar zeker geen drinken dat koolzuur bevat.

Verjaardag vieren


De ouders of het kind zelf spreken met de leerkracht af wanneer de verjaardag gevierd kan worden. De traktatie kan om 8.25 uur meegebracht worden of om 10.00 uur door de ouders gebracht worden. Tijdens het feest mag het kind iets lekkers trakteren. Het is de bedoeling dat het gaat om een kleinigheidje en één ding per kind is dus genoeg. Denk bij de traktatie aan iets om te eten en niet iets om mee te spelen. We beginnen met het vieren van de verjaardag om 10.00 uur. Ouders zijn niet meer aanwezig bij het vieren van de verjaardag van hun kind.

Hulpjes


Op vrijdag worden er een aantal kinderen gekozen. Zij zijn die week erna weekhulp. Het is de bedoeling dat zij tijdens schooltijd spullen uitdelen en kleine taakjes verrichten. Na school ruimen zij in ongeveer 10 minuten de klas op. Houdt u er rekening mee dat uw kind dan iets later thuis is. Wanneer een kind op een bepaalde dag niet kan is het de bedoeling dat hij of zij zelf met iemand ruilt.
Mocht u tijdens schooltijden weinig tijd hebben om even binnen te lopen, maar wilt u toch iets vragen, of een afspraak maken, dan mag u natuurlijk altijd mailen.

Marc Heesbeenm.heesbeen@stichtingoog.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina