Inhoudsopgave Aankondiging 1 1 aankondiging van een opdracht 2Dovnload 0.82 Mb.
Pagina1/36
Datum23.08.2016
Grootte0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


Inhoudsopgave

Aankondiging 1

aankondiging 1

1 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 2

1 TOEPASSELIJKE DOCUMENTEN 9

2 AFWIJKINGEN + EVENTUELE MOTIVERING (KB van 26
september 1996 – artikel 3) 9


3 AANBESTEDENDE OVERHEID ( 9

4 VOORWERP VAN DE OPDRACHT (K.B. 26/09/1996 – art. 2.2°) 9

5 GUNNINGSWIJZE (W. 23/12/1993 – art. 13 en K.B. 26/09/1996 –
art. 2.2°) 10


6 WIJZE VAN PRIJSBEPALING (W. 23/12/1993 – art. 7 en K.B.
26/09/1996 – art. 2.2° en 86) 10


7 PRIJSOPGAVE (K.B. 08/01/1996 – art. 100, § 2) 10

8 INDIENING VAN DE OFFERTES (K.B. 08/01/1996 – art. 104 en
K.B. 26/09/1996 – art. 2.2°) 10


9 PLAATS, DAG EN UUR VAN DE OPENING DER OFFERTES
5.B. 08/01/1996 – art. 106, 1°lid) 10


10 UITVOERINGSTERMIJN (K.B. 26/09/1996 – art. 2.2° en K.B.
26/09/1996 – art. 28, 52 en 69) 10


11 REGISTRATIE (K.B. 05/10/1978 – bijlage) 10

12 ERKENNING (W. 20/03/1991 en M.B. 27/09/1991) 11

1 Rechtskarakter van de overeenkomst 16

2 Opdracht, werk, Meerjarig Onderhoud, prijs en datum van
oplevering 16


3 Contractdocumenten 18

4 Betekenis van het begrip ‘dag’ 19

5 Ontwerpwerkzaamheden 20

6 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 20

7 Informatie en goederen die aan de aannemer ter beschikking
worden gesteld 21


8 Vrijkomende materialen 21

9 Onderaannemers 21

10 Prijsherziening 22

11 Toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden 22

12 Acceptatieplan 22

13 Overleggronden en logboeken 23

14 Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen 23

15 Leveranties 23

16 Betalingsregeling 23

17 Stelposten 24

18 Middelen van optreden 24

19 Borgtochtstelling 24

1 INLEIDING 32

1.1 Begrippen 32

1.2 Definities 33

2 TER ACCEPTATIE TE OVERLEGGEN BESCHEIDEN 33

2.1 Volmacht vertegenwoordiging aannemer 33

2.2 Volmacht vervanger vertegenwoordiging aannemer 34

2.3 Onderaannemers 34

2.4 Plaats, uiterlijk en afmetingen van aanduiding van naam en bedrijf opdrachtgever, aannemer en adviseur (projectinformatiebord) 35

2.5 Termijnstaten 35

2.6 Gefaseerde ingebruikname clusters 36

2.7 Projectkwaliteitsplan 362.7.1 Projectkwaliteitsplan 36

2.8 Detailplanning van het werk 39

2.9 Afwijkingen 39

2.10 Opleveringsprotocol 40

2.11 Opleveringsdossier 40

2.12 Revisiedossier 41

2.13 Meerjarig Onderhoud 42

1 INLEIDING 45

1.1 Begrippen 45

1.2 Definities 45

2 Voor te leggen gegevens 46

2.1 Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen aangevraagd door de


aannemer 46

2.2 Risicodossier 46

2.3 Afwijkingsrapporten 47

2.4 As-builtinformatie 47

2.5 Voorlopig ontwerp per cluster 48

2.6 Definitief ontwerp per cluster 48

2.7 Uitvoeringsplan 49

1 VRIJKOMENDE MATERIALEN 51

1.1 Materialen die in het bezit blijven van de opdrachtgever 51

1.2 Materialen geschikt voor hergebruik 51

1.3 Materialen niet geschikt voor hergebruik 51

1.4 Vrijkomende grond 51

1 Algemene omschrijving 66

1.1 Algemeen 66

1.2 Omvang werk 66

2 Algemene voorschriften 66

2.1 Geldende normen 66

2.2 Taal, vorm en software 67

2.3 Eisen aan tekeningen en berekeningen 672.3.1 Tekenwerk 67

2.3.2 Berekeningen 67

2.4 Onderaannemers 683 Kwaliteitsborging 68

3.1 Kwaliteitsplan 683.1.1 Organisatie en personeel 68

3.1.2 Werkplan (deelkwaliteitsplan) 69

3.1.3 Projectplanning (deelkwaliteitsplan) 69

3.1.4 Plan voor de documentenbeheersing 69

3.1.5 Toetsings- en acceptatieplan 69

3.1.6 Keuringsplan Ontwerpwerkzaamheden (deelkwaliteitsplan) 70

3.1.7 Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden (deelkwaliteitsplan) 70

In het ‘Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden’ dienen alle keuringen met betrekking tot bouwstoffen, (tussen)producten en (tussen)resultaten opgenomen te worden waarvoor in de overeenkomst de normen zijn beschreven. Hierin dient te worden aangegeven hoe wordt vastgesteld dat aan de eisen uit deze overeenkomst is voldaan. Per keuring of proef het volgende specificeren:


- verwijzing naar het betreffend artikel in de overeenkomst;
- eis (norm en tolerantie);
- de in de overeenkomst voorgeschreven keuringsmethode (verwijzing of beschrijving);
- te gebruiken instrumenten (vermelding type/model en meetonnauwkeurigheid);
- tijdstip en/of frequentie van de keuring;
- datum van de keuring(en) en de uitslag van de keuring(en);
- verwijzing naar het keuringsrapport. 70


3.1.8 Kwaliteitsregistratie 70

3.2 Keuringsdossier 71

3.3 Bouwstoffen 71

3.3.1 Kwaliteit van bouwstoffen 71

3.3.2 Keuring van bouwstoffen 71

3.3.3 Verwerking van bouwstoffen 72

3.3.4 Plan voor afvoer bouwstoffen 72

4 Arbeidsomstandigheden 74

4.1 Veiligheidsvoorschriften 74

4.2 V&G-coördinatie 75

4.3 V&G-plan 75

4.4 V&G-dossier 76

4.5 Ongevallen 77

4.6 Voorlichting 77

4.7 EHBO-voorzieningen 775 Ontwerpfase 77

5.1 Algemeen 77

5.2 Inventarisatie gegevens 77

5.3 Plaatsbeschrijving bestaande toestand 77

5.4 Kabels en leidingen 78

5.5 Vergunningen 79

5.6 Geotechnisch en milieukundig onderzoek 79

5.7 Bemalingsadvies 79

5.8 Ontwerp drukriolering 80

5.8.1 Uitgangspunten 80

5.8.2 Aan te sluiten objecten 80

5.8.3 Werkzaamheden op grondgebied buurgemeente 80

5.8.4 Hydraulische advies 81

5.8.5 Ontwerptekeningen 81

5.8.6 Werkomschrijving 81

5.8.7 Opdrijfberekeningen 81

6 Voorbereidingsfase 82

6.1 Algemeen 82

6.2 Communicatieplan 82

6.2.1 Voorlichting bewoners 82

6.2.2 Vragenuur en servicenummer 83

6.3 Overleg met de eigenaren 83

6.4 Vestigen zakelijk recht 83

7 Algemene uitvoeringseisen 84

7.1 Algemeen 84

7.2 Uitvoeringsplanning 84

7.3 Vastlegging voortgang 84

7.4 Maandrapporten 84

7.5 Overleggen 857.5.1 Werkoverleggen 85

7.5.2 Bouwvergaderingen 85

7.5.3 Overleg bewoners 85

7.6 Logboek bewonersoverleg 85

7.7 Logboek overleg derden 86

8 Civieltechnische eisen drukriolering 86

8.1 Grondwerk 868.1.1 Algemeen 86

8.1.2 Grond ontgraven 86

8.1.3 Aanvullen grond 87

8.2 Bestratingen 87

8.3 Leidingen 88

8.3.1 Algemeen 88

8.3.2 Persleidingen 88

8.3.3 Voedingskabels 89

8.3.4 Signaalkabels 89

8.3.5 Gravitaire riolering 89

8.3.6 Aansluiting gravitaire riolering 91

8.3.7 Aansluiting op bestaande persleiding 91

8.4 Pompput 91

8.5 Opruimingswerkzaamheden 91

8.6 Verkeersmaatregelen 92

8.7 Bijkomende werkzaamheden 94

8.8 Schadevergoedingen 948.8.1 Beschadigde bomen 94

8.8.2 Werkzaamheden in de buurt van bomen 94

8.9 Geluidshinder materieel 959 Keuring, oplevering en garantie 95

9.1 Algemeen 95

9.2 Rioolinspectie 95

9.3 Afpersen leidingen 95

9.4 Voorafgaande keuringen in de werkplaatsen van de constructeur 96

9.5 Inspectie/keuring elektromechanische installaties 96

9.6 Keuringen na montage op de werf 97

9.7 Keuring, aanvaarding en oplevering 97

9.8 Ingebruikstelling drukriolering 97

10 Meerjarig onderhoud 98

10.1 Algemeen 98

10.2 Definities 98

10.3 Preventief onderhoud 98

10.4 Correctief onderhoud 99

10.5 Garantie 9911 Tekeningen, revisiegegevens en inmetingen 100

11.1 Projectdossier 100

11.2 Revisietekeningen 100

11.3 Objectenlijst en huisaansluitingskaartjes 101

11.4 Berekeningen en rapporten 101

11.5 Documentatie bouwstoffen 101

11.6 Documentatie E/M-installaties 101

1 ALGEMENE OMSCHRIJVING 105

1.1 Algemeen 105

1.2 Materialen en werkzaamheden 105

1.3 Het werk 105

1.4 Uitgangspunten voor het ontwerp 106

2 ELEKTROMECHANISE INSTALLATIE 106

2.1 Algemeen 106

2.2 Pompen voor de drukriolering 106

2.2.1 Algemeen 106

2.2.2 Omschrijving 107

2.2.3 Dichtingen bij dompelpompen 109

2.2.4 Montage van de pompen 109

2.3 Tussengemalen 109

2.4 Leidingwerk 110

2.4.1 Normen leidingen en appendage 110

2.4.2 Algemeen 110

2.5 Appendage in gesloten leidingen 1112.5.1 Algemeen 111

2.5.2 Kogelafsluiter 111

2.5.3 Balkeerklep 111

2.5.4 Terugslagkleppen aan de uitstroomopening van een leiding 111

2.6 Muurdoorvoeringen 1112.6.1 Muurdoorvoering door middel van boren 111

2.6.2 Muurdoorvoering bij ingieten 112

2.7 Wandafsluiter 1122.7.1 Omschrijving 112

2.7.2 Opstelling 112

2.8 Ontluchting 112

2.9 Conservering 112

2.10 Hijsvoorziening 1123 ELEKTRISCHE INSTALLATIE 113

3.1 Algemeen 1133.1.1 Algemene opbouw 113

3.1.2 Elektrische aansluiting 113

3.2 Schakelkast en verdeelinrichting 1143.2.1 Schakelkast ten behoeve van centrale voedingskasten 114

3.2.2 Verdeelinrichting ten behoeve van centrale voedingskasten 115

3.2.3 Binnenkast ten behoeve van centrale moederkast 116

3.2.4 Schakelkast ten behoeve van de moederkast 116

3.2.5 Verdeelinrichting ten behoeve van de moederkast 116

3.2.6 Binnenkasten ten behoeve van de moederkasten 116

3.2.7 Schakelkast ten behoeve van dochterkasten 117

3.2.8 Verdeelinrichting ten behoeve van dochterkasten 118

3.2.9 Binnenkast ten behoeve van dochterkast 118

3.2.10 Buitenopstellingskast ten behoeve van tussengemaal 118

3.2.11 Verdeelinrichting ten behoeve van tussengemalen 118

3.2.12 Binnenkast ten behoeve van tussengemalen 118

3.3 Voorzieningen 1193.3.1 Mantelbuizen ten behoeve van pompput 119

3.3.2 Mantelbuizen ten behoeve van voeding 119

3.3.3 Mantelbuizen ten behoeve van telefoonverbinding 119

3.3.4 Mantelbuizen ten behoeve van afgaande voeding (vaste verbinding) 119

3.3.5 Niveaumetingen 119

3.4 Besturingsmodule 120

3.5 Centrale post 120

3.6 Bediening, signalering en werking 1223.6.1 Bediening lokaal (op de pompput) 122

3.6.2 Signalering 122

3.6.3 Werking moeder- en dochtergemalen 122

3.6.4 Werking tussengemalen 123

3.7 Telemetrie 1233.7.1 Algemeen 123

3.8 Voorschriften voor de uitvoering 1243.8.1 Voorschriften 124

3.8.2 Randvoorwaarden 125

3.8.3 Centrale schakelkast en verdeelinrichting 125

3.8.4 Bekabeling 126

3.8.5 Veilige werkplek 127

3.8.6 Overige 127

4 Pompputten en afsluiterput 129

4.1 Pompput 129

4.2 Tussengemaal 131

4.3 Afsluiterput 1315 Tekeningen, bedienings- en onderhoudsvoorschriften 132

5.1 Algemeen 132

5.2 Tekeningen 132

5.3 Aftekenlijst 133

5.4 Documentatie 133

6 Meerjarig onderhoud 134  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina