Inhoudsopgave Achtergrond 1Dovnload 39.35 Kb.
Datum14.10.2016
Grootte39.35 Kb.Vidoma
Aanzet tot het bedrijfsplan

Hans van Rooijen

Jan Koolschijn

Fred Koopman

Sjoerd de Vries
December, 2006

Enschede


Inhoudsopgave

1. Achtergrond 1

2. Labwerkplaats als basismodel 1

3. Organisatiemodel 4

3.1 Doelstelling van de exploitatieorganisatie 4

3.2 Benodigde deskundigheid 4

3.3 Samenstelling en taakverdeling 4

3.4 Activiteiten 5

3.5 Exploitatiemodel 6

4. Tot besluit 71.Achtergrond


Het Vidomaproject is in 2006 ontwikkeld in het kader van de contentstimuleringsregeling met financiële ondersteuning van Kennisnet. Deze stimuleringsregeling had tot doel om de productie van vernieuwende web based content te bevorderen,
In samenwerking met de Bilalschool in Amersfoort en Eduniek in Maartensdijk hebben Qlict en Konict in 2006, overeenkomstig de afspraken in het projectplan Vidoma van 16 december 2005, de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • We hebben een vraagverkenning onder de doelgroep (Islamitische basisscholen) uitgevoerd.

 • We hebben het Vidomadienstenmodel ontwikkeld, en een bijpassend dienstenplatform.

 • We hebben een bedrijfs- en exploitatiemodel opgesteld.

 • We hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Stichting Islamitische Scholen Besturen Organisatie gevestigd te Utrecht.

In deze rapportage beschrijven we de het bedrijfs- en exploitatiemodel dat de basis vormt voor het bedrijfsplan.2.Labwerkplaats als basismodel


Vidoma betreft een themaomgeving gebaseerd op de Labwerkplaats. Het is een online onderwijsomgeving die bestaat uit online taalwerkplaatsen en publicatiemedia. Deze ruimtes zijn in veel gevallen zelfstandig opererende websites. Het kan gaan om een redactieruimte waarbinnen een eZine wordt onderhouden en gerealiseerd. Ruimtes delen technische, beheers, en onderwijskundige diensten. Voorbeelden van gedeelde diensten zijn bijvoorbeeld: de digicoach, PrIL methode, inlogprocedures, servers, metadata profielen, en kantoorsimulaties.
1. Productieruimtes zijn bedoeld voor onderwijs waarbinnen taalproducties centraal staan. Een ruimte richt zich op een bepaald thema bijvoorbeeld de ruimtevaart of de middeleeuwen of de Ramadan.

2. Publicatiemedia zijn plaatsen waarin producties aan breder publiek kan worden getoond. Het kan om een e-zine, expositie, webcast etc. gaan.
Leerkrachten en leraren vervullen binnen de werkplaats verschillende rollen, te denken valt aan:

 • begeleider van leerprocessen,

 • producent van nieuwe content,

 • en Kennisdeler met collega’s.

Om de processen voor het succesvol werken binnen Vidoma te ondersteunen wordt er binnen dit project een aantal faciliteiten uitgewerkt, we noemen hier: • klassenmanagement, hoe en met welke vaardigheden organiseer je de werkplaats omgeving;

 • zelfstandig werken, welke benoemde attitude bij leerlingen is voorwaarde voor het succesvol werken binnen de werkplaats;

 • routeplanning, arrangementen om te komen tot de juiste prioritering bij verwerkingen in de werkplaats;

 • portfolio- en publicatievoorzieningen, laten zien wat er bereikt en gedaan is.

Een ruimte bevat diensten zoals: • informatiedeling (zoals nieuws, evenementen en kenniskaarten zoals bijvoorbeeld wie-is-wie en wat-is-wat),

 • contentmanagement (beheer van online informatie en versiebeheer),

 • communicatie (zoals interne berichten, voip voorzieningen, forums, beeldcommunicatie, en chats);

 • online samenwerking (zoals agenda's en taakondersteuning),

 • online studiediensten op het gebied van sociaalwetenschappelijk onderzoek,

 • online onderzoeksinstrumenten,

 • en online publicatiemogelijkheden.

Afnemers van de Vidoma werkomgeving hebben daarbij een eigen individuele werkruimte waarbinnen ze over alle informatie en services zoals hierboven beschreven kunnen beschikken. Vanuit deze werkruimte hebben ze toegang tot ruimtes waar ze lid van zijn. Elke typische ruimte zoals een lab, werkplaats, persoonlijke studiekamer, of community of practice heeft die diensten die relevant zijn.


Binnen Vidoma werken verschillende betrokkenen in wisselende samenstellingen samen. Zo wordt de redactieruimte door bijvoorbeeld een lokale krant, scholen, politieke partijen, en Acone opgezet en onderhouden en toegankelijk gemaakt voor ook een breder publiekleerlingen. Van belang is dat het gaat om partners die direct belang hebben bij het succesvol maken ervan. Op die manier wordt bijgedragen aan de continuïteit ervan. In figuur 1 worden voorbeelden gegeven van (mogelijke) deelnemende partijen.

Figuur 1: Overzicht van (mogelijke) deelnemende partijen binnen Vidoma


Centraal staan gebruikers en de contenteigenaren. De contenteigenaren gebruiken naast bijvoorbeeld de eigen organisatiesite een lab en/of werkplaats om hun content en diensten aan te bieden aan gebruikers. Een museum kan zo een eigen lab onderhouden als service binnen de eigen website, maar kan ook op basis van thema’s met bijvoorbeeld een openbare bibliotheek op projectbasis labs opzetten. Een school kan een eigen labwerkacademie hebben als dienst binnen de eigen electronische leeromgeving. Maar het uitgangspunt is dat voor zover mogelijk en gewenst content en diensten tussen al deze labwerkinitiatieven worden gedeeld.

3.Organisatiemodel

3.1Doelstelling van de exploitatieorganisatie


Qlict en Konict hebben de intentie om de Networked Education BV in te richten met als doel ‘Ontwikkelen, onderhouden, inbedding en exploiteren van content voor genetwerkt onderwijs. Centraal staan de uitgangspunten van Vidoma zoals geformuleerd in het Vidoma Diensten- en contentmodel.
Vidoma scholen en andere belanghebbenden worden preferred partner van Networked Education en worden mede verantwoordelijk voor de continue exploitatie van de ontwikkelde Vidoma content. Uitdrukkelijk is het doel van de Networked Education BV om ook het gerealiseerde instrumentarium inclusief content verder te ontwikkelen.

3.2Benodigde deskundigheid


De benodigde deskundigheid wordt door Qlict/Konict ofwel de Networked Education BV ingehuurd. Het uitgangspunt is dat het Qlict en Konict als ASP’s in ieder geval tot twee jaar na afloop van het project verantwoordelijk zijn voor de benodigde services. Dit is een de samenwerkingsovereenkomst jmet het ISBO vastgelegd.

3.3Samenstelling en taakverdeling


De intentie is om de Networked Education BV in de eerste helft van 2007 op te richten door Qlict en Konict. Qlict/Konict sluit een samenwerkingsovereenkomst met ISBO met een looptijd tot en met 31 december 2008. De Networked Education BV krijgt een zelfstandig bestuur dat verantwoordelijk wordt voor het opzetten en uitvoeren van het beleid en voor het dagelijks management. Er wordt in dat geval een Raad van Advies ingesteld waarin vertegenwoordigers van de scholen en externe deskundigen kunnen worden gekozen.
De Networked Education BV wordt vormgegeven als een steunpunt voor ontwikkeling en gebruik van de beoogde educatieve materialen. Dat betekent dat er voor wat betreft de content een redactie wordt gevormd en dat het onderhoud en ontwikkeling van aanvullende content deels wordt uitbesteed aan gekwalificeerde ontwikkelaars.

3.4Activiteiten

3.4.1Ontwikkelen


Het ontwikkelen vindt plaats vanuit eigen R&D en op basis van projectaanvragen van de gebruikers. Dat betekent dat naar verwachting een continue stroom zal zijn van contentprojecten die vanuit de scholen worden aangevraagd. Daarnaast is het ook mogelijk dat scholen zelf content gaan toevoegen, waardoor ze na acceptatie door de redactie en gebruikerspanel eventueel credits verdienen. Met deze credits kunnen ze weer contentprojecten aanvragen binnen de Networked Education BV. Deze ontwikkelaanpak vergroot de betrokkenheid van de deelnemers en is een zichzelf versterkende contentproductiemethodiek.

3.4.2Onderhoud


Het onderhoud van het Vidoma platform wordt uitgevoerd door Qlict/Konict. Het onderhoud van de content wordt in samenwerking met de redactie en het gebruikerspanel vorm gegeven. Op basis van gebruikerservaringen wordt de beheerde content indien mogelijk aangepast en verder versterkt.

3.4.3Beheer


De content wordt op een centrale server geplaatst en van daaruit toegankelijk gemaakt voor de deelnemers. Deze server wordt beheerd door Konict.

3.4.4Promotie en distributie


De promotie bestaat uit basismarketing. Dit betekent dat er de benodigde gedrukte informatie wordt ontwikkeld. De basis wordt verder gevormd door online marketing via de Bedrijfsportal. Doel is een kritieke massa aan deelnemers binnen de Networked Education BV te krijgen.
De distributie van de content vindt plaats binnen een passend taalinstrumentarium. Er wordt gebruik gemaakt van de VidomaPortal die toegang geeft tot de contentdatabase via drie wizards: gebruikswizard, beheerwizard, en toetswizard. Daarnaast zullen contentservices en taaltrajecten ook zelfstandig worden afgenomen. Hiervoor wordt bij het ontwikkelen ervan uitgegaan van de SCORM richtlijnen zoals die onder andere ook door Kennisnet worden onderschreven.

3.4.5Betaling


De betaling vindt plaats op basis van door de Networked Education BV vastgestelde tarieven. De betalingen zullen worden gebruikt ten behoeve van het doel van de Networked Education BV waarbij er een winstoogmerk bestaat. Voor wat betreft inkomsten wordt uitgegaan van:

 • een preferred partnerschap voor organisaties,

 • een persoonsgebonden lidmaatschap,

 • productprijzen,

 • contentontwikkelprojecten die binnen de Networked Education BV worden uitgevoerd.

Uitgaven hebben betrekking op onderhoud en beheer, ontwikkeling van content, auteursrechten en licenties, en promotie en distributie. Er wordt ervan uitgegaan dat de Networked Education BV in 2009 kostendekkend zal draaien.


3.5Exploitatiemodel


In het onderstaande exploitatieoverzicht zijn we van een voorzichtig scenario uitgegaan. Er is een voorlopige tarievenstructuur opgezet. Ook wordt er een indicatie gegeven van de verwachte uitgaven.

Uitgaven
2008

2009

2010

Onderhoud en beheer
Provider

€ 2,000.00

€ 2,000.00

€ 4,000.00
Server

€ 1,000.00

€ 1,000.00

€ 1,500.00
Helpdesk

€ 2,000.00

€ 3,000.00

€ 4,000.00
Contentbeheer

€ 2,000.00

€ 3,000.00

€ 4,000.00

Ontwikkeling
Projecten

€ 15,000.00

€ 15,000.00

€ 15,000.00
Credits

€ 3,000.00

€ 5,000.00

€ 7,000.00

Auterursrechten en licenties
€ 5,000.00

€ 7,000.00

€ 10,000.00

Promotie en distributie
€ 5,000.00

€ 5,000.00

€ 5,000.00

Netto kosten
€ 35,000.00

€ 41,000.00

€ 50,500.00

Overhead (20 %)
€ 7,000.00

€ 8,200.00

€ 10,100.00

Totaal uitgaven
42,000.00

49,200.00

60,600.00
Inkomsten

Opbrengsten deelnemers

€ 500 per school

€ 5,000.00

€ 12,000.00

€ 18,000.00

Opbrengsten gebruikers

€ 20 per gebruiker per jaar

€ 4,000.00

€ 8,000.00

€ 10,000.00

Opbrengsten contentproducten en -services

Gem € 500 per product/service

€ 5,000.00

€ 12,000.00

€ 15,000.00

Opbrengsten professionalisering

Gem € 200 per docent per jaar

€ 4,000.00

€ 8,000.00

€ 12,000.00

Opbrengsten contentaanvragen

Gem. € 2000 per projectaanvraag

€ 10,000.00

€ 12,000.00

€ 14,000.00

Totaal inkomsten
28,000.00

52,000.00

69,000.00
Resultaat
-€ 14,000.00

2,800.00

8,400.004.Tot besluit


Vidoma zal naar verwachting uitgroeien tot een voorziening voor taalonderwijs die voor veel basisscholen relevant zal worden. De ervaringen die we hebben opgedaan en verder opdoen door de samenwerking met het ISBO is hiervoor van groot belang. Door deze ervaring kunnen we goed inspringen op schoolsituaties waarin taal een problematiek is. Naast basisonderwijs zien we met name ook het VMBO onderwijs als doelgroep. We hebben dan ook alle vertrouwen in ons concept.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina