Inhoudsopgave algemene uitvoeringsbepalingenDovnload 160.65 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte160.65 Kb.

Weer ROLS
Inhoudsopgave 1. ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN
  1. Algemene voorschriften en (lijnolie)

  2. Verfbestek deel A en B

  3. Kleurtoepassing

  4. Houtvochtgehalte

  5. Conditiemeting schilderwerk


ONDERGROND VOOR BEHANDELINGEN


  1. Ondeugdelijke verflagen

  2. Binnen- buitenwerk

  3. Vervangen van aangetast hout

  4. Reparatie door middel van epoxy reparatiecompound

  5. Corrigeren omtrekspeling

  6. Afronden scherpe kanten

  7. Openstaande verbindingen

  8. Dichten van scheuren

  9. Herstel / stoppen spijker- en schroefgaten

  10. Stopverfranden vervangen

  11. Afdichten naad glas- stopverfrand

  12. Vervangen / herplaatsen glaslatten

  13. Herstellen kitvoegen beglazing / profielen / panelen

  14. Aanbrengen neuslatten


VERFSYSTEMEN VOLGENS BASISVERF- EN GLASBESTEK 2006


  1. Hout dekkend

  2. Hout transparant

  3. Steenachtig hydrofoberen

  4. Geschilderd beton en muurwerk

  5. Geschilderd metaal verzinkt

  6. Geschilderd ijzer en staal

  7. Kunststof panelen, hemelwaterafvoeren, e.d.

Rolsma lijnolieverven B.V. t053 4804099

info@rolsmapaint.com / www.rolsmapaint.com
HET STAMBESTEK A IS BEDOELD ALS EEN ALGEMEEN SCHILDERSBESTEK

DAT OP ALLE MERKEN EN SOORTEN TOEPASBAAR KAN ZIJN. EN IN DE MEEST

VOORKOMENDE SCHILDERWERKEN EEN STANDAARD BESTEK IS.
BESTEK.

ANDERE DELEN BLIJVEN ONVERKORT GEHANDHAAFT.OF DAN ANDERS WORDT GENOEMD.


1.0. Bestek's voorschrift voor monumentaalwerk en restauratiewerken. Voor het gebruik van Rolsma Lijnolieverf en Rolsma Monumentenverf.
Voor Monumenten, Algemene opmerking: verf bestek.
In deze categorie werkzaamheden hebben vaak verschillende regelgeving en bestek's voorschrift dit kan per organisatie, vereniging of diensten sterk verschillen van elkaar hier is de regelgeving niet altijd eenduidig. Door het verschil van opvatting kan er een sterk uiteenlopen bestek en regelgeving geschreven worden. Hier dient men rekening mee te houden en deze altijd aan te vragen en naar de letter uit te voeren. Bij eventuele wijzigingen in goed overleg, en deze wijzigingen dan vast te leggen. Ook verschillende gemeentelijke regelingen in verband met brandveiligheid en andere bepalingen zullen hier in acht moeten worden genomen.
De hoofd besteken van de opdrachtgever en voorschriften en wat te schilderen hebben altijd voorrang op het rolsma bestek, mits deze niet ten nadele van het schildersysteem komt anders altijd in overleg met opdrachtgever en rolsma lijnolie verf.

Richtlijnen:
Stam bestek is bedoeld als een algemeen verfbestek voor het schilderen met rolsma lijnolie verf

De aantallen , hoeveelheden en delen die geschilderd dienen te worden

zijn hier niet in aangegeven of opgenomen. De te behandelen onderdelen zijn in dit verfbestek allen maar van toepassing. Bij onduidelijkheden of strijdige bestek's delen of delen die hier niet genoemd zijn in dit verfbestek contact op te nemen met rolsma lijnolie verf 0031(0)53 4804099.
Bij uitgaven van een rolsma verf bestek is rolsma altijd bevoegd werken te bezoeken en te controleren op de naleving hiervan en te toetsen op zijn deugdelijkheid, dit altijd in overleg met de opdrachtgever.

Bij gebreken en het in gebreken blijven van de applicateur door het niet in acht nemen van

het schildersbestek .en daardoor ondermaats werk kan leveren zal dit gerapporteerd worden aan de opdrachtgever.

Bij een mistig, vochtig of regenachtig weer bij een relatieve vochtigheid hoger dan 85% en bij en een temperatuur onder de 7° en bij vorst mag er niet worden geschilderd, een en ander ter beoordeling van de directie, schade aan het schilderwerk ontstaan door regen, dauw, zand, stof of dergelijke oorzaken moeten door de aannemer voor zijn rekening worden hersteld .Uitgangspunt rolsma lijnolie verf

Het uitgangspunt van rolsma lijnolie verf is tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen samen met zijn opdrachtgever en zijn applirateur . Bij eventuele onduidelijkheden,twijfel, vraag , verder uitleg is rolsma lijnolie verf hier toe altijd bereid. Geldende garantiebepalingen schilderwerkAlle verdere technische informatie

rolsma lijnolie verf Alle uitgebreide technische informatie. Als; kenmerkbladen,veiligheidsbladen,stambestek en lijnolieverf handboek.info@rolsmapaint.com / www.rolsmapaint.com
1.Algemene uitvoeringsbepalingen;

1.1. VOORSCHRIFTEN


 • “Tenzij anders overeengekomen is op de uitvoering van het schilderwerk van toepassing het Basisverf- en glasbestek 2006 voor nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gouda onder nummer 40409386 datum 24 mei 2006. Dit Basisverf- en glasbestek 2006 voor nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden ligt zowel bij de Kamer van Koophandel Gouda als bij het uitvoerend bedrijf ter inzage”.
 • De algemene inkoopvoorwaarden van zijn onvoorwaardelijk van toepassing.

- De opname van het werk is steekproefsgewijs uitgevoerd. Derhalve kunnen er incidenteel gebreken voorkomen in het werk, waarvoor in het advies geen voorziening is gegeven.


- Alle technische specificaties van de in dit stambestek genoemde producten zijn terug te vinden op de internetsite van de desbetreffende leverancier.

Mocht u na het bezoeken van de internetsite nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw commercieel technisch adviseur.
 • De applicateur verklaart bij aanvaarding van de opdracht, dat hij kennis heeft genomen van de laatst uitgegeven productkenmerkenbladen en productveiligheidsbladen, dat hij zich hiermee verenigt en dat hij bij de uitvoering hiermee rekening houdt.

Verder zijn van toepassing alle bepalingen/algemene bepalingen en verwerkingsvoorschriften van de verffabrikanten.


 • De applicateur moet voldoen aan alle wettelijke voorschriften, ARBO eisen en wettelijke milieueisen.
 • Het werk wordt uitgevoerd volgens opdracht in goed, degelijk, strak en schoon werk en met vakbekwaam personeel.
 • Onvolkomenheden aan het te behandelen bouwmateriaal herstellen in de structuur van de ondergrond. Is dit niet geheel mogelijk, dan prevaleren de technische normen boven de esthetische. Bij voegafdichtingssystemen prevaleren in alle gevallen de technische eisen boven de esthetische.
 • Onvolledig uitgevoerde systemen die - om welke reden dan ook - gedurende een langere periode overstaan, reinigen en herstellen alvorens ze verder af te werken.
 • Het toepassen van plamuurlagen op buitenwerk tot het uiterste beperken.
 • Reinigingsmiddelen mogen geen residuen achterlaten.
 • Reinigen van glas, kozijnen, wanden na schoonmaken van te behandelen onderdelen.
 • 2x gronden te lezen als, 1x gronden met grondverf en 1x met dekverf, nieuw hout altijd te gronden met rolsma lijnolie grondverf.

De keus tot het gebruiken van synthetische middelen als kitten reparatiemiddelen

ligt altijd ter goedkeuring bij de opdrachtgever,en wordt dan aan gegeven in deel
Het is altijd het uitgangspunt bij het interpreteren van het bestek dat de regels van de

bewerkingsvoorschriften ten goede moeten komen van bewerking met lijnolieverven .1.2 VERFBESTEK DEEL A EN B
Het verfbestek dient op het werk aanwezig te zijn en eventueel ter beschikking gesteld worden aan de toezichthouder en/of adviseur.

Bij eventuele ontbrekende of onduidelijke gegevens in de bestek opgave kunt u zich wenden tot de contactpersoon.

Toegevoegde bepalingen en werkomschrijving van opdrachtgever hebben voorrang op dit stam bestek deel A.

In de code aangegeven bewerking zijn alle tussenliggende behandelingen ingesloten om tot een technisch en esthetisch goed werk te komen.

Bergingen behoren altijd tot de woning tenzij anders aangegeven
1.3 KLEURTOEPASSING / GLANSGRAAD
De aan te brengen verflagen van dezelfde kleur dienen onderling van tint te verschillen. In verband met dekking kan het noodzakelijk zijn een extra laag aan te brengen.

De kleur van grond- of voorlak afstemmen met de eindkleur.

Bij kleurhandhaving in het werk controleren en/of aanpassen van bestaande kleurnummers. Bij het bijwerken de huidige kleur en glansgraad benaderen.

Met bijwerken van bestaand werk rekening houden met het kleurverloop van de bestaande laag als gevolg van onder meer veroudering en milieu-invloeden.

Geringe kleurverschillen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ zijn dientengevolge niet altijd te vermijden.
1.4 HOUTVOCHTGEHALTE
Van het houtwerk met een vochtgehalte van 18% of hoger, alle oude verflagen verwijderen. Het houtwerk laten drogen tot het vochtpercentage lager is dan 18%. Daarna het kale hout behandelen conform onderstaand verftechnisch advies.
1.5 CONDITIEMETING SCHILDERWERKEN
Waardering:

Hieronder de verklaring van het inspectieoordeel die op blad 1 van het verfbestek Deel B staat vermeld;
Conditiemeting

 

 

 

Technische conditie beoordeling

2

3

Esthetische conditie beoordeling

4


Definities Technische gebreken.

Esthetische gebreken.


Technische gebreken: gebreken die afbreuk doen aan de primaire functie van het schilderwerk. Bescherming van de ondergrond. Technische gebreken hebben meestal ook invloed op de esthetische conditie van het schilderwerk.
Esthetische gebreken: gebreken die afbreuk doen aan de beleving en de uitstraling van het schilderwerk. Het schilderwerk wordt hierdoor “minder mooi”. De bescherming van de ondergrond komt door deze gebreken niet in het geding.
Op basis van conditiemeting NEN 2767 schilderwerk.
Steekproef;

Onderdeel van de conditiemeting is het uitvoeren van een aantal steekproeven om de intensiteit van de aangetroffen gebreken te bepalen. Voor het aantal uit te voeren steekproeven geldt dat 5% geïnspecteerd moet worden. Om een representatief beeld te krijgen moet het aantal steekproeven verdeeld zijn over alle voorkomende elementen.


Waardering;
Esthetische en Technische gebreken.

Uitstekend

0

Geen of zeer beperkte veroudering

Goed

1

Beginnende veroudering door gebruik, weer en wind

Redelijk

2

Het verouderingsproces is op gang gekomen. Incidenteel kan een gebrek zich voordoen

Matig

3

Het verouderingsproces heeft het element duidelijk in zijn greep gebreken komen plaatselijk voor

Slecht

4

Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden. Het einde van de technische levensduur is vrijwel bereikt, regelmatig komen ernstige gebreken voor

Zeer slecht

5

Maximaal gebrekenbeeld, het einde van de technische levensduur is bereikt2. Ondergrond voorbehandelingen
2.1 ONDEUGDELIJKE VERFLAGEN
Onder niet intact zijnde verflagen ( dekkend en transparant ) wordt o.a. verstaan: gebarsten, gebladderde, niet voldoende hechtende en/of gecraquleerde verflagen. Van poederende verflagen de poederlaag zeer goed verwijderen. Randen van niet verwijderde verflagen dienen vloeiend te worden afgeschraapt en/of geschuurd, zodanig dat er geen ' eilandvorming ' ontstaat.

Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van verflagen uitvoeren door schrapen, branden, afbijten, föhnen, schuren en dergelijke. Bij branden eventuele schroei- en brandplekken wegschuren tot op het gezonde hout. Bij afbijten aansluitend de ondergrond ontvetten. Zonodig de vlakheid van de ondergrond herstellen. Keuze voor bepaalde voorbehandelingsmethoden is aan de applicateur, inclusief de financiële consequenties.


BIJ AFBRANDEN BEZIEN OF DIT (WETTELIJK) IS TOEGESTAAN!

2.2 BINNEN-BUITENWERK (indien van toepassing)
Om de kwaliteit van het buitenschilderwerk te kunnen garanderen zijn bij onderhoud aan klimaatscheidende elementen, zoals kozijnen, ramen en deuren, tevens voorzieningen aan de binnenzijde van deze elementen (het zogenaamde binnen-buitenwerk) vereist.

Onder binnen- buitenwerk wordt verstaan: de binnenzijde van in buitengevels aangebrachte elementen. Tot het buitenwerk behoren de omkanten van de te behandelen naar buiten draaiende delen, zoals ramen en deuren.

Tot deze voorzieningen behoren minimaal: het onderhoud aan het verfsysteem, afdichten van naden en opengetrokken houtverbindingen en herstellen van de beglazingsafdichting.
2.3 VERVANGEN VAN AANGETAST HOUT , vervangen met nieuw hout
Houtaantastingen > 10cm, afhankelijk van het te vervangen onderdeel, geheel en/of gedeeltelijk vervangen door nieuw hout. De schilder zal vroegtijdig de aannemer inschakelen (BIJ GROTE

REPARATIES IN OVERLEG MET DE OPDRACHTGEVER).


Opmerking:

- Voor een duurzaam eindresultaat is het noodzakelijk om bij kozijnen de gehele onderdorpel of (tussen)stijl te vervangen. Bij ramen, deuren en/of boeiboorden is het noodzakelijk om het onderdeel te vervangen.

- Nieuwe houten onderdelen rondom tweemaal te gronden met rolsma lijnolie grondverf voor het te plaatsen

- Bij het schilderen van het Rabat hout, schroten rekening houdend met ruimere maat tussen groef en veer in verband met de oxidatie van lijnolie verf.( Nieuw hout)

- Bij vervanging van een onderdorpel die dicht aan het maaiveld ligt rekening houden met vervanging door DTS dorpel met neuten van 10cm hoog. IN OVERLEG MET DE OPDRACHTGEVER
2.4 REPARATIE VAN HOUT VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN DOOR MIDDEL VAN EEN EPOXY REPARATIECOMPOUND (ter beoordeling van opdrachtgever)
Het herstel van de reparaties mag alleen door getraind en gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd .DIT IN OVERLEG MET DE OPDRACHTGEVER
Houtrot < 10 cm (0,75cm3) repareren met epoxy houtreparatie compound.

> 10 cm (0,75cm3) nieuwe houten delen (gegrond, droge laagdikte 100 micron) plaatsen door timmeraannemer aangewezen door OPDRACHTGEVER en ter beoordeling van de toezichthouder. De schilder zal vroegtijdig de aannemer inschakelen.


1. Al het aangetast hout verwijderen door middel van frezen tot en met 3 à 4 cm van het hieraan grenzende gezonde hout. Het nog gezonde hout is o.a. herkenbaar door de afwezigheid van plaatselijk voorkomende roestbruine kleur. De houtvochtigheid dient max. 18% te bedragen alvorens men tot reparatie over kan gaan.
2. Een twee componenten epoxy houtreparatiemiddel (volgens voorschrift en onder verantwoording van de desbetreffende fabrikant) aanbrengen in de reparatieplaats en modelleren in de vorm van het oorspronkelijke timmerwerk een en ander volgens de richtlijnen van de leverancier. Indien noodzakelijk om de reparatieplaats een eenvoudige bekisting aanbrengen met behulp van plankjes, rondom omwikkeld met plastic folie (polyethyleen). Het geheel zonder luchtinsluiting aanbrengen.
3 ALLE AFVAL GEHEEL TE VERWIJDEREN VOLGENS DE MILIEU WETGEVING

2.5 HET CORRIGEREN VAN DE OMTREKSPELING BIJ DRAAIENDE DELEN
Te kleine omtrekspelingen bij draaiende delen dienen te worden gecorrigeerd door middel van schaven tot de onderstaande maten:
naar binnen naar buiten

draaiende delen draaiende delenscharnierzijde 2 mm 2 mm

sluitzijde 3 mm 3 mm

onderkant 4 mm 5 mm

bovenkant draaideel 2 mm 2 mm

zijkanten klep- of valraam 2 mm 2 mm

Indien niet aanwezig, de benodigde omtrekspeling realiseren door het inschakelen van de timmeraannemer.

Het onbehandelde hout dient te worden voorzien van de eerste twee lagen die voor het desbetreffende onderdeel in het verfsysteem zijn voorgeschreven.
2.6 HET AFRONDEN VAN SCHERPE KANTEN VAN HOUTEN GEVELELEMENTEN

DIT IN OVERLEG MET DE OPDRACHTGEVER (dit is niet altijd toegestaan)

Scherpe kanten van gevelelementen afronden tot een diameter van minimaal 5 mm en het onbehandelde hout voorzien van de eerste twee lagen die voor het desbetreffende onderdeel in het verfsysteem zijn voorgeschreven.
2.7 HET DICHTEN VAN EEN OPENSTAANDE VERBINDING AAN DE BUITENZIJDE ROND DE LIGGENDE DELEN VAN DE KOZIJNEN


 1. Een openstaande verbinding met een grotere opening dan 1 mm: het geen te bepalen met een voelermaat.

2. De openstaande verbindingen ruim uitkrabben tot op het gezonde hout en de gemaakte groef stofvrij maken.

3. De gemaakte groef ter plaatse van de verbinding glad en strak afdichten met een elastisch blijvende, één component KIT l(volgens voorschrift en onder verantwoording van de desbetreffende fabrikant). 1. De gevulkaniseerde kitvoeg behandelen met een grondverf zoals in bestek is genoemd.


2.8 HET DICHTEN VAN SCHEUREN AANWEZIG IN HOUTEN GEVELELEMENTEN
1. Het vochtgehalte van het hout dient niet hoger te zijn dan 18%.

2. Ondeugdelijke verflagen verwijderen, alsmede vergrijsd hout en het hout ontdoen van vuil en vet.

3. De scheuren vullen met een daarvoor geëigend middel, volgens voorschrift en onder verantwoording van de desbetreffende fabrikant.

Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden voor bijvoorbeeld een 2 componenten houtrotreparatiemiddel of een elastisch blijvende kit.

4. Na het dichten van de scheuren, het gehele onderdeel gronden met een laag grondverf

zoals in bestek is genoemd. ( reparatiemiddel als aangegeven in bestek.)


2.9 HERSTEL/ STOPPEN SPIJKER EN SCHROEFGATEN

(niet verrekenbaar als houtrot herstel)

1. Geroeste bevestigingsmiddelen verwijderen en vervangen door roestvrijstalen spijkers/schroeven. Ter plaatse van de spijker- en schroefgaten het aanwezige vulmiddel en aangetast hout verwijderen.

2. De ondeugdelijke spijkers drevelen, schroeven dieper wegdraaien tot 4 mm onder het oppervlak en uitstoppen met een twee componenten epoxy houtreparatiemiddel (volgens voorschrift en onder verantwoording van de desbetreffende fabrikant).of stopverf.

GEBRUIK VAN STOPMIDDEL ALS IN BESTEK WORDT AANGEGEGEVEN, OF IN OVERLEG.

3. Na het schuren van deze plaatsen het geheel overgronden met grondverf.


2.10 DE ONTHECHTE OF GEBARSTEN STOPVERFRAND VERVANGEN AAN HOUTEN ONDERDELEN
1. De onthechte of gebarsten stopverfrand verwijderen en daarna de sponning schuren en reinigen.

2. Daar, waar de stopverfrand is verwijderd, dient de sponning te worden gegrond met grondverf.

3. Na droging van de verflaag de sponning vullen met stopverf of –pasta(volgens voorschrift en onder verantwoording van de desbetreffende fabrikant).

4. Alvorens het voor het onderdeel voorgeschreven verfsysteem toe te passen afhankelijk van het toegepaste type stopmateriaal,( na uitharding ) gronden met grondverf.


2.11 HET RONDOM AFDICHTEN VAN DE NAAD TUSSEN GLAS EN STOPVERFRAND
1. De stopverfranden afbramen met behulp van een scherpe krabber.

2. Stofvrij maken en het glas in de directe omgeving van de stopverfrand ontvetten.

3. De naad tussen ruit en stopverfrand afdichten met een elastisch blijvende kit(volgens voorschrift van de opdrachtgever).
2.12 VERVANGEN/HERPLAATSEN GLASLATTEN


 1. Alle loszittende, niet goed ingekitte of ondeugdelijke glaslatten uitnemen.

 2. Sponningen, glas en bruikbare glaslatten reinigen.

 3. Ondeugdelijke glaslatten vervangen.

 4. Glaslatten (alzijdig) inclusief de sponningen tweemaal behandelen met een in het systeem passende grondverflaag.

 5. Beglazingsband op de glaslatten aanbrengen.

 6. Glaslatten in de sponning plaatsen, tegen het glas aandrukken en vastzetten met roestvast bevestigingsmateriaal.

 7. De voegen afdichten met een op het verfsysteem passende één component gemodificeerde beglazingskit(volgens voorschrift en onder verantwoording van de desbetreffende fabrikant).

 8. Overtollige kit afwaterend afbaarden.


2.13 HERSTEL KITVOEGEN VAN BEGLAZING/BEGLAZINGSPROFIELEN/PANELEN
1. De afdichting onder een hoek van 45° met een scherp mes doorsnijden, van de ruit / paneel afsteken en verwijderen. Ter plaatse de ruit / paneel reinigen.

2. De gevormde groef afwaterend vullen met een op het verfsysteem passende één component gemodificeerde beglazingskit(volgens voorschrift en onder verantwoording van de desbetreffende fabrikant). Elastische beglazingskitten bij voorkeur niet overschilderen.


2.14 AANBRENGEN VAN NEUSLATTEN.
Bij aantreffen van aluminium stoeltjesprofielen en/of komolatten deze vervangen, zowel bij vast glas als in draaiende delen, Dit in overleg met opdrachtgever.
Werkomschrijving voor het aanbrengen van neuslatten volgens NPR 3577;
Bevestigings- en hulpmaterialen voor het beglazen.

Algemeen.

De vormgeving en de bevestiging van materialen in het raamwerk dienen als een integrerend deel van de sponning te zijn uitgevoerd.Bevestigingsmaterialen in houten kozijnen, ramen en deuren.

Houten glaslatten voor onder- en tussendorpels.

Materiaal:

De glaslatten dienen te zijn gemaakt van kernhout van een houtsoort van de duurzaamheidklasse I of II MERANTI,ACCOYA,OF LAMIKON dit in overleg met opdrachtgever Gelamineerd hout mag niet toegepast worden


Kwaliteit:

Glaslatten dienen te zijn gemaakt van rechtdradig hout, zonder onvolkomenheden, behoudens enkele verspreid voorkomende gezonde pitkwasten. Het houtvochtgehalte mag maximaal 14± 2% (m/m) bedragen.Figuur2 – Voorbeeld van een houten glaslat op de onderdorpel.Breedte:

De breedte van glaslatten dient, bij het beglazen van buitenaf, tenminste 30mm te zijn wanneer aangebracht in niet-beweegbare delen en tenminste 25mm wanneer aangebracht in beweegbare delen. Bij beglazen van binnen uit dient de breedte van de glaslat tenminste 18 mm te zijn in niet-beweegbare delen en tenminste 14mm in beweegbare delen. De breedte dient ten hoogste 60mm te bedragen.Vorm:

Het bovenvlak van de glaslat dient minimaal 15° afwaterend te zijn, voorzien van afgeronde randen met een straal van 5mm.

De zijkant van de glaslat moet aan de glaszijde evenwijdig lopen aan het vlak van de ruit. De open verbinding tussen sponning en buitenlucht dient door de vorm van de glaslat of door de wijze van aanbrengen te zijn gerealiseerd. De glaslat mag tenminste 15mm uitsteken buiten de onderdorpel.

Opmerking

een te gering overstek zal de afwatering negatief beïnvloeden, terwijl een te groot overstek mechanische problemen oproept.

- plaatsen van neuslatten inclusief het contramallen bij de scharniersponning voor goede maatvoering kitnaad.
Houten glaslatten;
Uiteinden:

In verstek uitgevoerde uiteinden bij ontmoetingen zijn alleen toegestaan aan de bovenzijde en bij beglazen van binnen uit. De aansluiting van de verticale glaslatten op de horizontale glaslatten of op de onder- of tussendorpels dienen te worden uitgevoerd met een tussenruimte van 4mm, af te dichten met elastische kit.Toelichting

De tussenruimte van 4mm is vooral bedoeld om de glaslat op de onderdorpel te kunnen losmaken indien de glaslatten van de stijlen aansluiten op de glaslat op de onderdorpel. Ter voorkoming van het binnendringen van vocht, vooral indien de verticale glaslatten doorlopen tot op de onderdorpel, dienen de naden te worden afgekit.Bevestigingsmiddelen:

De glaslatten moeten worden bevestigd met nagels of nieten van corrosievast staal of messing. Indien de glaslatten met dekkende verf zijn behandeld en de toegepaste houtsoort geen agressieve inhoudstoffen bevat, kan elektrolytisch verzinkt of gesherardiseerd staal worden gebruikt. De lengte van nagels/nieten dienen zo te zijn dat de nagels/nieten tenminste 15mm in het hout dringt.


Uitvoering van beglazing;

Houten glaslatten;

Bevestiging;

Houten glaslatten dienen te worden bevestigd te beginnen op 40mm vanuit elk hoekpunt. De onderlinge afstand van de bevestigingsmiddelen dient niet groter te zijn dan 150mm, bij toepassing van nagels en nieten; zie ook NPR 3671. De bevestiging dient zo dicht mogelijk bij de ruit te worden aangebracht, echter tenminste 5mm vanaf de glaslat rand.


Aanvullende plaatsingsvoorschriften van ” opdrachtgever


  • De nieuw aan te brengen neuslatten dien voorzien te zijn van minimaal 80µ (in twee lagen) grondverf te voorzien. Ook de zaagkanten moeten in de grondverf gezet worden.

  • Schilderwerk van de neuslatten uitvoeren conform bestek deel B. De neuslat dient rondom voorgelakt te zijn alvorens te monteren.

  • Het aanbrengen van rubber afstandblokjes (dikte min 5 mm) aan de onderzijde van de neuslat ter plaatse van de bevestigingsmiddelen. Deze afstandblokjes zijn bijvoorbeeld te maken uit rubber stelblokjes.

  • De neuslat aanbrengen in kozijn, na aflakken onderdorpel, met behulp van celband en voorgeschreven beglazingskit. De bevestiging dient te geschieden met corrosievast staal. De maat van de nagels/nieten aanpassen aan de afmeting van de te plaatsen neuslat. De nagels in het hout verzinken en plamuren(stopverf) niet schroeven.

  • Na het pasmaken van de bestaande staande glaslat het kale kopse hout goed inschilderen met grondverf. De aansluiting van de staande glaslat met de neuslat afkitten.

3 Verfsystemen vlgs Basisverf- en glasbestek 2006.

Hieronder enkele van de meest voorkomende codes die toegepast worden. De niet vermelde coderingen staan in het basisverf- en glasbestek 2006.3.1 HOUT DEKKEND;
Opmerking:

- Alle hieronder genoemde producten niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%. Tevens dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn.

- 1x extra gronden van alle liggende delen of bovenzijde neuslatten aan weerzijde (uitpandig) wordt extra aangegeven bij de code in deel B.

OHD 03 plaatselijk verwijderen, 1x bijwerken grondverf, 1x geheel grondverf, 1x geheel dekverf.
1. Eventuele ondeugdelijke verflagen en aangetast hout grondig verwijderen door middel van schrapen, afbranden, afföhnen of afbijten.

2. Het geheel goed schoonmaken met een daarvoor geëigend middel volgens voorschrift en onder verantwoording van de desbetreffende fabrikant en het geheel grondig schuren.

3. Het kaal gekomen houtwerk en gerepareerde delen na reinigen en schuren gronden.

4. Na het schuren van deze plaatsen het geheel overgronden, waarvan de kleur is afgestemd op de kleur van de afschilderverf.

5. Na drogen en licht schuren, het geheel vol en dekkend afwerken.
OHD 05 plaatselijk verwijderen, 2x bijwerken grondverf, 1x geheel dekverf
1. Plaatselijk verflagen en aangetast hout verwijderen door middel van schrapen, afbranden, afföhnen of afbijten.

2. Het geheel goed schoonmaken met een daarvoor geëigend middel volgens voorschrift en onder verantwoording van de desbetreffende fabrikant en het geheel grondig schuren.

3. Het kaal gekomen houtwerk en gerepareerde delen na reinigen en schuren gronden met grondverf.

4. Deze plaatsen, alsmede de plaatsen waar nog maar één grondverflaag op het kale hout aanwezig is, schuren en overgronden met grondverf, waarvan de kleur is afgestemd op de kleur van de afschilderverf.

5. Na drogen het geheel licht schuren en vol en dekkend afwerken.
OHD 08 geheel verwijderen, 1x geheel grondverf, 2x geheel dekverf
1. Alle verflagen grondig verwijderen door middel van afbranden, afföhnen of afbijten. Vervolgens het houtwerk goed opzuiveren en schuren tot op het gezonde hout.

2. Het geheel schuren en vervolgens het geheel gronden, waarvan de kleur is afgestemd op de kleur van de afschilderverf.

4. Licht schuren en het geheel dekkend voorlakken.

5. Licht schuren en het geheel vol en dekkend afwerken.OHD 09 geheel verwijderen, 2x geheel grondverf, 2x geheel dekverf
1. Alle verflagen grondig verwijderen door middel van afbranden, afföhnen of afbijten. Vervolgens het houtwerk goed opzuiveren en schuren tot op het gezonde hout.

2. Het geheel schuren en vervolgens het geheel gronden.

3. Na schuren het geheel overgronden, waarvan de kleur is afgestemd op de kleur van de afschilderverf.

4. Licht schuren en het geheel dekkend voorlakken.

5. Licht schuren en het geheel vol en dekkend afwerken.

3.2 HOUT TRANSPARANT;
Opmerking:


 • Alle hieronder genoemde producten niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%. Tevens dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn.OHT 01 plaatselijk schrapen, 1x bijwerken transparante beits, 1x geheel transparante beits.
1. Eventuele ondeugdelijke verflagen plaatselijk schrapen. Het geheel goed schoonmaken met een daarvoor geëigend middel volgens voorschrift en onder verantwoording van de desbetreffende fabrikant.

2. Eventueel verweerde plaatsen goed opzuiveren en grondig schuren tot op het gezonde hout.

3. Plaatselijk aanbrengen van 1x transparante beits(eventueel bijkleuren).

4. Licht schuren en het geheel afwerken.


OHT 03 plaatselijk verwijderen, 2x bijwerken transparante beits, 1x geheel transparante beits.


 1. Eventuele ondeugdelijke verflagen per onderdeel in zijn geheel verwijderen. Het geheel goed schoonmaken met een daarvoor geëigend middel volgens voorschrift en onder verantwoording van de desbetreffende fabrikant.

 2. Eventueel verweerde plaatsen goed opzuiveren en het geheel grondig schuren tot op het gezonde hout.

3. Plaatselijk aanbrengen van 1x transparante beits(eventueel bijkleuren).

4. Plaatselijk licht schuren, plaatselijk aanbrengen van 1x transparante beits.

3. Licht schuren en het geheel afwerken met transparante beits.

3.3 STEENACHTIG HYDROFOBEREN
Opmerking:


 • Bovengenoemd(e) product(en) niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.OSH 01 1x geheel Hydrofoberen.


 1. Indien alg- of mosaangroei op de ondergrond aanwezig is, vooraf deze plaatsen voorstrijken en 24 uur laten inwerken. Indien noodzakelijk, achtergebleven restanten van mossen en algen stevig afborstelen.

 2. Het geheel reinigen met gebruikmaking van hogedruk techniek.

 3. Het geheel behandelen met een waterafstotend product volgens voorschrift van de fabrikant.3.4 GESCHILDERD BETON EN MUURWERK
Opmerkingen:

 • Indien alg- of mosaangroei op de ondergrond aanwezig is, vooraf deze plaatsen voorstrijken en 24 uur laten inwerken. Indien noodzakelijk, achtergebleven restanten van mossen en algen stevig afborstelen.

 • Alle hieronder genoemde producten niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

 • Bij gebruikmaking van hogedruk reiniging vooraf overleg met opdrachtgever omtrent de toe te passen methodiek.OSD 01 1x hogedruk reinigen


 1. Het geheel reinigen met gebruikmaking van hogedruk techniek. Dit altijd in overleg met opdrachtgeverOSD 06 1x bijwerken muurverf, 1x geheel muurverf.
1. Ondeugdelijke muurverflagen verwijderen.

2. Het geheel grondig reinigen.

3. Lichte beschadigingen, scheuren en andere kleine oppervlaktedefecten uithalen en de ondergrond ontdoen van stof, vuil e.d. Vervolgens repareren één en ander volgens voorschrift van desbetreffende fabrikant.

4. De kaal gekomen plaatsen zonodig voorstrijken en bijwerken.

5. Na drogen het geheel dekkend afwerken.
OSD 07 1x bijwerken muurverf, 2x geheel muurverf.
1. Ondeugdelijke muurverflagen verwijderen.

2. Lichte beschadigingen, scheuren en andere kleine oppervlaktedefecten uithalen en de ondergrond ontdoen van stof, vuil e.d.. vervolgens repareren(één en ander volgens voorschrift van de desbetreffende fabrikant).

3. De kaal gekomen plaatsen bijwerken.

4. Na drogen het geheel behandelen.

5. Vervolgens na drogen het geheel dekkend afwerken.

3.5 GESCHILDERD METAAL VERZINKT
Opmerkingen:

- Alle hieronder genoemde producten niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%. Tevens dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn.

- Hechtprimers en corrosiewerende primers zijn veelal in een beperkt aantal kleuren leverbaar. Bij grote kleurovergangen kan het noodzakelijk zijn om een extra grondlaag, waarvan de kleur is afgestemd op de kleur van de afwerklaag, aan te brengen om een goed dekkend eindresultaat te bereiken.

- Het verwijderen van (oplosbare) zinkzouten met zorg uitvoeren door hoogdrukreiniging of door niet-corroderend gereedschap, zoals Scotch-Brite, nylon borstels en schoon water. Het oppervlak altijd grondig naspoelen en goed laten drogen. Nog onbehandeld thermisch verzinkt staal indien mogelijk vóór de start van schilderwerkzaamheden aanstralen met een inert straalmiddel. Bij aluminium de oxide verwijderen, bij voorkeur door middel van mechanisch schuren of schuren met Scotch-Brite.OMV 50 niet eerder behandeld, 1x geheel hechtprimer, 1x geheel grondverf, 1x geheel dekverf.
1. Het geheel reinigen/ontvetten met een daarvoor geëigend middel volgens voorschrift en onder verantwoording van de desbetreffende fabrikant.

2. Het gehele werk controleren op beschadigingen en/of gebreken. Roest en onderroest verwijderen tot reinheidsgraad St 3, volgens ISO 8501 1:1988, bijv. door middel van roterende borstels of flexibele schijven.

3. Eventuele zinkoxide grondig verwijderen en het geheel intensief schuren met Scotch Brite/Speedmate, waarna stofvrij maken.

3. Het geheel voorzien van 1 laag hechtprimer.

4. Na droging, licht schuren en het geheel behandelen met grondverf.

5. Het geheel licht schuren en vol en dekkend afwerken.


OMV 52 plaatselijk verwijderen, 1x bijwerken hechtprimer, 1x geheel grondverf, 1x geheel dekverf.
1. Het geheel reinigen/ontvetten met een daarvoor geëigend middel volgens voorschrift en onder verantwoording van de desbetreffende fabrikant.

2. Het gehele werk controleren op beschadigingen en/of gebreken. Roest en onderroest verwijderen tot reinheidsgraad St 3, volgens ISO 8501 1:1988, bijv. door middel van roterende borstels of flexibele schijven.

3. Eventuele zinkoxide grondig verwijderen en het geheel intensief schuren met Scotch Brite/Speedmate, waarna stofvrij maken.

4. Kaal gekomen delen direct bijwerken met 1 laag hechtprimer tot de oorspronkelijke laagdikte.

4. Na droging, licht schuren en het geheel behandelen met grondverf.

5. Het geheel licht schuren en vol en dekkend afwerken.


3.6 GESCHILDERD IJZER EN STAAL
Opmerkingen:

- Alle hieronder genoemde producten niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%. Tevens dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn.

- Hechtprimers en corrosiewerende primers zijn veelal in een beperkt aantal kleuren leverbaar. Bij grote kleurovergangen kan het noodzakelijk zijn om een extra grondlaag, waarvan de kleur is afgestemd op de kleur van de afwerklaag, aan te brengen om een goed dekkend eindresultaat te bereiken.

OMS 02 plaatselijk verwijderen, 2x bijwerken corrosiewerende primer, 1x bijwerken grondverf, 1x geheel dekverf
1. Het gehele werk controleren op beschadigingen en/of gebreken. Eventuele ondeugdelijke verflagen grondig verwijderen. Roest en onderroest verwijderen tot reinheidsgraad St 3, volgens ISO 8501 1:1988, bijv. door middel van roterende borstels of flexibele schijven.

2. Het geheel reinigen/ontvetten met een daarvoor geëigend middel volgens voorschrift en onder verantwoording van de desbetreffende fabrikant.

3. Kaal gekomen delen direct bijwerken met 2 lagen corrosiewerende primer tot de oorspronkelijke laagdikte.

4. Na droging, deze plaatsen behandelen met grondverf.

5. Het geheel intensief schuren met Scotch Brite/Speedmate, waarna stofvrij maken en vol en dekkend afwerken.
OMS 03 plaatselijk verwijderen, 2x bijwerken corrosiewerende primer, 1x geheel grondverf, 1x geheel dekverf.
1. Het gehele werk controleren op beschadigingen en/of gebreken. Eventuele ondeugdelijke verflagen grondig verwijderen. Roest en onderroest verwijderen tot reinheidsgraad St 3, volgens ISO 8501 1:1988, bijv. door middel van roterende borstels of flexibele schijven.

2. Het geheel reinigen door middel van steam-cleaning of een daarvoor geëigend middel volgens voorschrift en onder verantwoording van de desbetreffende fabrikant.

3. Kaal gekomen delen direct bijwerken met 2 lagen corrosiewerende primer tot de oorspronkelijke laagdikte.

4. Na droging intensief schuren met Scotch Brite/Speedmate, waarna stofvrij maken, geheel behandelen met grondverf.

5. Na droging licht schuren, waarna stofvrij maken en vol en dekkend afwerken.
OMS 07 geheel verwijderen, 2x geheel corrosiewerende primer, 1x geheel grondverf, 1x geheel dekverf.


 1. Het geheel ontdoen van alle verflagen, roest en onderroest verwijderen tot reinheidsgraad St 3, volgens ISO 8501 1:1988, bijv. door middel van roterende borstels of flexibele schijven.

 2. Het geheel grondig reinigen/ontvetten.

3. Het geheel direct behandelen met 2 lagen corrosiewerende primer.

4. Na droging intensief schuren met Scotch Brite/Speedmate, waarna stofvrij maken, geheel behandelen met grondverf.

5. Na droging licht schuren, waarna stofvrij maken en vol en dekkend afwerken.

3.7 KUNSTSTOF PANELEN, HEMELWATERAFVOER, E.D.
Opmerkingen:

- Alle hieronder genoemde producten niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%. Tevens dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn.

- Onderstaand verfsysteem is gebaseerd op kunststof die overschilderbaar is.

- Hechtprimers en corrosiewerende primers zijn veelal in een beperkt aantal kleuren leverbaar. Bij grote kleurovergangen kan het noodzakelijk zijn om een extra grondlaag, waarvan de kleur is afgestemd op de kleur van de afwerklaag, aan te brengen om een goed dekkend eindresultaat te bereiken.


OKD 01 reinigen
1. Het oppervlak reinigen door middel van borstelen en wassen met een geëigend schoonmaakmiddel volgens voorschrift en onder verantwoording van de desbetreffende fabrikant. Vervolgens grondig naspoelen met schoon water en laten drogen.
OKD 03 1x geheel hechtprimer, 1x grondverf, 1x dekverf
1. Het geheel reinigen met een daarvoor geëigend middel volgens voorschrift en onder verantwoording van de desbetreffende fabrikant. Vervolgens grondig naspoelen met schoon water en laten drogen.

2. Het geheel grondig schuren met Scotch Brite/Speedmate en 1x hechtprimer

3. Na voldoende doordroging het geheel schuren en 1x grondverf op kleur

4. Na voldoende doordroging het geheel schuren en 1x afschilderen met dekverf.


OKD 04 plaatselijk verwijderen, 1x bijwerken hechtprimer, 1x geheel dekverf
1. Het gehele werk controleren op beschadigingen en/of gebreken. Eventuele ondeugdelijke verflagen grondig verwijderen. Het geheel reinigen met een daarvoor geëigend middel volgens voorschrift en onder verantwoording van de desbetreffende fabrikant. Vervolgens grondig naspoelen met schoon water en laten drogen.

2. Kale plaatsen grondig schuren met Scotch Brite/Speedmate en de kaal gekomen delen bijwerken met hechtprimer.4. Na voldoende doordroging het geheel schuren en 1x afschilderen met dekverf.

Overzicht van de Onderhoudsystemen Buiten;


Hout Buiten

OHD 01

plaatselijk schrapen, 1x bijwerken grondverf, 1x bijwerken dekverf

OHD 02

plaatselijk schrapen, 1x bijwerken grondverf, 1x geheel dekverf

OHD 03

plaatselijk verwijderen, 1x bijwerken grondverf, 1x geheel grondverf, 1x geheel dekverf

OHD 04

plaatselijk verwijderen, 1x bijwerken grondverf, 1x geheel grondverf, 2x geheel dekverf

OHD 05

plaatselijk verwijderen, 2x bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf

OHD 06

plaatselijk verwijderen, 2x bijwerken grondverf, 2 x geheel dekverf

OHD 07

geheel verwijderen, 2x geheel grondverf

OHD 08

geheel verwijderen, 1x geheel grondverf, 2x geheel dekverf

OHD 09

geheel verwijderen, 2x geheel grondverf, 2x geheel dekverf

OHD 50

Binnen-buitenwerk 2x bijwerken grondverf, 1x bijwerken dekverf

OHD 51

Binnen-buitenwerk 1x bijwerken grondverf, 1x bijwerken dekverf

OHR 01

aangetast hout verwijderen, hout plaatsen

OHR 02

aangetast hout verwijderen, houtreparatiemiddel aanbrengen

OHR 04

injecteren houtverbindingen

OHR 05

verbindingsnaden en scheuren uitfrezen en vullen

OHR 06

scherpe kanten afronden

OHT 01

plaatselijk schrapen, 1x bijwerken transparante beits, 1x geheel transparante beits

OHT 02

plaatselijk verwijderen, 1 x bijwerken transparante beits 2x geheel transparante beits

OHT 03

plaatselijk verwijderen, 2x bijwerken transparante beits, 1x geheel transparante beits

OHT 04

geheel verwijderen, 2x geheel transparante beits

OHT 05

geheel verwijderen, 3x geheel transparante beits

OHV 01

plaatselijk verwijderen, 2x bijwerken vernis, 2x geheel vernis

OHV 02

geheel verwijderen, ontweren, 3x geheel vernis

OHV 03

geheel verwijderen, ontweren, 4x geheel vernis

OHV 04

geheel verwijderen, ontweren, poriën vullen, 3x geheel vernis

OHV 05

plaatselijk schrapen, 2 x geheel vernis
Beglazing buiten

OBS 01

glas verwijderen, beglazen met stoppasta

OBS 02

glas verwijderen, beglazen met kit en glaslatten

OBS 03

glas verwijderen, beglazen met droogbeglazingsprofielen

OBS 04

glas verwijderen, beglazen met EPDM beglazingsband zonder afkitten

OBS 05

glaslatten verwijderen, beglazen met kit en glaslatten

OBS 06

plaatselijk kitvoeg uitsnijden, beglazen met kit en glaslatten

OBS 07

plaatselijk verwijderen stoppasta, beglazen met stoppasta

OBS 08

plaatselijk verwijderen, beglazen met droogbeglazingsprofielen

OBS 09

geheel kitvoeg uitsnijden, beglazen met kit en glaslatten

OBS 10

onderlatten vervangen door neuslatten, plaatselijk kitvoeg uitsnijden, beglazen met kit en glaslattenMetaal buiten

OMA 01

niet eerder behandeld, 1x geheel hechtprimer, 1x geheel grondverf, 1x geheel dekverf

OMA 02

plaatselijk verwijderen, 1x bijwerken hechtprimer, 1x bijwerken grondverf, 1x bijwerken dekverf

OMA 03

plaatselijk verwijderen, 1x bijwerken hechtprimer, 1x bijwerken grondverf, 1x geheel dekverf

OMA 04

plaatselijk verwijderen, 1x bijwerken hechtprimer, 1x geheel grondverf, 1x geheel dekverf

OMA 05

geheel verwijderen, 1x geheel hechtprimer, 1x geheel grondverf, 1x geheel dekverf

OMS 01

plaatselijk verwijderen, 1x bijwerken corrosiewerende primer, 1x bijwerken grondverf, 1x bijwerken dekverf

OMS 02

Plaatselijk verwijderen, 2x bijwerken corrosiewerende primer, 1x bijwerken grondverf, 1x geheel dekverf

OMS 03

plaatselijk verwijderen, 2x bijwerken corrosiewerende primer, 1x geheel grondverf, 1x geheel dekverf

OMS 04

Plaatselijk verwijderen, 1x bijwerken corrosiewerende primer, 2x geheel grondverf, 1x geheel dekverf

OMS 05

plaatselijk verwijderen, 1x bijwerken corrosiewerende primer, 1x geheel corrosiewerende primer, 1x geheel grondverf, 1x geheel dekverf

OMS 06

plaatselijk verwijderen, 1x geheel corrosiewerende primer, 2x geheel grondverf, 1x geheel dekverf

OMS 07

geheel verwijderen, 2x geheel corrosiewerende primer, 1x geheel grondverf, 1x geheel dekverf

OMS 08

geheel verwijderen, 1x geheel corrosiewerende primer, 1x geheel grondverf, 1x geheel dekverf

OMV 01

niet eerder behandeld, 1x hechtprimer, 1x geheel grondverf, 1x geheel dekverf

OMV 02

plaatselijk verwijderen, 1x bijwerken hechtprimer, 1x bijwerken grondverf, 1x bijwerken dekverf

OMV 03

plaatselijk verwijderen, 1x bijwerken hechtprimer, 1x bijwerken grondverf, 1x geheel dekverf

OMV 04

plaatselijk verwijderen, 1x bijwerken hechtprimer, 1x geheel grondverf, 1x geheel dekverf

OMV 05

plaatselijk verwijderen, 1x bijwerken hechtprimer, 2x geheel grondverf 1x geheel dekverf

OMV 06

geheel verwijderen, 1x geheel hechtprimer, 1x geheel grondverf, 1x geheel dekverf

OMV 07

geheel verwijderen, 1x geheel hechtprimer, 1x geheel grondverf, 2x geheel dekverfsteen buiten

ODS 01

geheel verwijderen, aanbrengen rugvulling en terugverende kit

ODS 02

gedeeltelijk verwijderen, aanbrengen rugvulling en terugverende kit

OSA 01

2x geheel behandelen antigraffiti

OSA 02

3x geheel behandelen antigraffiti

OSD 01

1x hogedruk reinigen

OSD 02

1x geheel voorstrijken

OSD 03

1x geheel fixeren

OSD 04

niet eerder behandeld, 2x geheel muurverf

OSD 05

2x bijwerken muurverf

OSD 06

1x bijwerken muurverf, 1x geheel muurverf

OSD 07

1x bijwerken muurverf, 2x geheel muurverf

OSD 08

2x geheel muurverf

OSD 09

2x geheel structuurverf

OSD 10

geheel verwijderen, 2x geheel muurverf

OSD 11

plaatselijk verwijderen, 1x bijwerken muurverf, 2x geheel muurverf

OSD 12

1x geheel structuurverf, 1x geheel muurverf

OSH 01

geheel hydrofoberen

OSR 01

plaatselijk verwijderen, repareren met hydraulisch-gebonden mortel

OSR 02

plaatselijk verwijderen, repareren met kunststofgebonden mortel

OSR 03

plaatselijk verwijderen, wapeningsstaal ontroesten, repareren met hydraulisch-gebonden mortel

OSR 04

plaatselijk verwijderen, wapeningsstaal ontroesten, repareren met kunststofgebonden mortel

OSV 01

geheel aanstralen

OSV 02

1x geheel hogedruk reinigen

OSV 03

1x geheel voorstrijken

OSV 04

niet eerder behandeld, 1x geheel vloercoating

OSV 05

niet eerder behandeld, 1x geheel vloercoating, instrooien, 1x geheel vloercoating

OSV 06

geheel verwijderen, 1x geheel vloercoating, instrooien, 1x geheel vloercoating

OSV 07

plaatselijk verwijderen, 1x geheel vloercoating, instrooien, 1x geheel vloercoating

OSV 08

plaatselijk verwijderen, 2x geheel vloercoating

OSV 09

1x bijwerken, 1x geheel vloercoating
Kunststof buiten

OKD 01

reinigen

OKD 02

1x geheel hechtprimer, 1x geheel dekverf

OKD 03

1x geheel hechtprimer, 1x geheel grondverf, 1x geheel dekverf

OKD 04

plaatselijk verwijderen 1x bijwerken hechtprimer, 1x geheel dekverf

OKD 05

plaatselijk verwijderen 1x bijwerken hechtprimer, 2x geheel dekverf
van
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina