Inhoudsopgave cda nieuwsbrief najaar 2002Dovnload 57.67 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte57.67 Kb.

Inhoudsopgave CDA Nieuwsbrief najaar 2002

1 Ontnuchterd Johan Karelse

4 Nieuwe politiek? Ad van Rees

5 Normen en waarden, waarden en normen Jonette Korevaar

7 Verslag uit de fractie Dirk Heijkoop

11 Het gemeentebestuur in actie Egbert van Eijl

16 Nieuws uit de provincie Hans Klein

19 Dagboek van een parlementariër Jan de Vries

24 E-mail Redactie

Ontnuchterd

door Johan Karelse

redactie CDA nieuwsbrief


De laatste Nieuwsbrief lijkt alweer jaren geleden verschenen te zijn.

In de schemering van het verleden zie ik nog vaag de artikelen die in het teken stonden van de goed verlopen gemeentelijke verkiezingen in het voorjaar, het nieuwe fenomeen van het dualisme diende zich aan en we maakten ons op in vol vertrouwen voor de Tweede Kamer verkiezingen.


Het water van de Hofvijver was echter niet rimpelloos. Een eigenzinnige nieuwkomer schitterde aan het politieke firmament, maar de verwachting leefde dat het grote succes ook zijn ondergang zou worden.

Het ontbreken van een trouwe basis, het ontbreken van een partij, van kader, opleidingsinstituten en het ontbreken van een hecht doortimmerd programma zou hem vroeg of laat opbreken.

Hoe anders is het gelopen.
In de verdwaasde toestand waarin deze verkiezingen plaatsvonden en de politieke aardverschuiving die daarop volgde bleven de politieke partijen ontnuchterd achter.
Pag 2
Inmiddels is de derde dinsdag van september gepasseerd en de troonrede uitgesproken.

En alles lijkt zijn gang hernomen te hebben.


Niets is minder waar.

We hebben van deze verkiezingen kunnen leren dat partijtrouw verdiend moet worden. Een regenteske houding waarbij op het eigen electoraat zonder meer wordt vertrouwd, kan genadeloos worden afgestraft.

Het CDA heeft al een keer op de keien gezeten en heeft twee kabinetten 'paars' nodig gehad om het vertrouwen van de kiezer weer te krijgen. Macht corrumpeert is wel een zware uitspraak, maar het pluche zit wel lekker lui.

Gedegen huiswerk maken, goed onderbouwde voorstellen doen, als bewijs van betrokkenheid en kennis van zaken hebben.

Het gaat weer ergens om!
De paarse partijen hebben electoraal enorme schokken gekregen en dat heeft ze wakker geschud. Het CDA heeft van die afstraffing geprofiteerd en daar mogen we Jan Peter Balkenende voor danken. Hij vond de juiste toon.

Toch moeten we waakzaam blijven dat ons grote zetelverlies van destijds nog niet is hersteld met deze voorbije verkiezingen.

We zijn gekozen door mondige kiezers die op elke nieuwe verkiezingsdag partijen afrekenen op de inhoud van het gevoerde beleid.
Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat een politieke groepering met idealen, waarden en een programma waarop de leden kunnen worden aangesproken hun langste tijd hebben gehad.
Het is vandaag 19 oktober 2002 en ik lees het bovenstaande dat veertien dagen geleden is opgetekend terug met de kennis van nu.
Pag 3
Prins Claus is overleden en afgelopen dinsdag op een indrukwekkende wijze herdacht in de Nieuwe kerk te Delft. Wij voelden ons verbonden in het verdriet van koningin Beatrix, omringd door haar naasten.
En onderwijl rolden de parlementariërs, die stonden voor de 'nieuwe politiek' al scheldend over elkaar heen.

Er was geen andere keus te maken dan die gemaakt is.

Beleid maken en uitvoeren zal gedragen moeten worden door betrouwbare coalitiepartners.

De kabinetscrisis was onvermijdelijk.


Na herlezing van de eerste alinea's van deze redactionele bijdrage vraag ik mij af of de inhoud met de wetenschap van vandaag anders zou zijn geweest.

De conclusie is nee, integendeel.

Juist nu met nieuwe verkiezingen in het vooruitzicht is het belangrijk dat Jan Peter Balkenende zijn missie kan doorzetten.

Het blijft een harde realiteit dat de verkiezingen van 15 mei 2002 door sentimenten zijn gekleurd waardoor uitersten naar boven en naar beneden zijn opgetreden. Een vast gegeven is wel dat 1,6 miljoen kiezers hoopten op een andere, nieuwe politiek en dat signaal is, ondanks het beschamende optreden van de LPF nog steeds actueel.

Ook deze teleurgestelde, ontnuchterde kiezers weer perspectief bieden is onze nieuwe uitdaging.

Pag 4
Nieuwe politiek?

door Ad van Rees,

voorzitter CDA afdeling Graafstroom


Tussen het schrijven van deze bijdrage en de uitgave van ons ledenblad zit enige tijd. Daarmee is het niet ondenkbaar dat wat ik nu aan het papier toevertrouw niet erg "houdbaar" is.

Toch wil ik een paar opmerkingen kwijt over de actuele politieke situatie in ons land.


- De kiezer heeft meer invloed op de politiek dan meestal wordt gedacht. Zij hebben tenslotte voor de aardverschuiving gezorgd in ons politieke landschap.
- Maar kiezen is meer dan het afgeven van signalen en moet tenslotte ook bestuurd worden.
- Eens te meer blijkt dat politiek bedrijven geen werk voor "amateurs" is, die denken op een achternamiddag met wilde ideeën en proefballonnen onze samenleving beter te laten functioneren.
Politiek is niet in de eerste plaats een zaak van personen, wel van groepen, die zich bundelen rond uitgangspunten en/of ideeën.

Het gaat over ideeën ingebed in structuren. Beide zijn onontbeerlijk.


De oude politieke partij heeft nog lang niet afgedaan, zo wordt mij steeds duidelijker. Alle procedures bij het vaststellen van verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten zijn zeker geen overbodige ballast. Het behoedt ons voor onzorgvuldig handelen. Maar het neemt niet weg dat we onze uiterste best moeten doen de mensen "in de straat" erbij te betrekken, want dat is tenslotte democratie.

Wij hebben tenminste nog wat te kiezen ....


Pag 5
Normen en Waarden,Waarden en Normen

door Jonette Korevaar,

bestuurslid CDA afdeling Graafstroom
Terug van weggeweest: 'normen en waarden'. Velen praten erover, velen schrijven erover.

Ik weet niet hoe het met u is, maar als ik iemand zijn afval zomaar op de grond zie gooien krijg ik weer de neiging om er wat van te zeggen.

Het mag weer, iedereen weet waarom je de ander terecht wijst als hij of zij verschrikkelijk voordringt. Ook de troonrede stond bol van de waarden en de normen.

Pag 6
Foutje?

Wat taalfanatici direct opvalt is de volgorde van deze woorden.

In Den Haag wordt tegenwoordig vrij vaak de volgorde 'waarden en normen' gebruikt. En dat terwijl de woordvolgorde eigenlijk andersom vast lijkt te staan.


Per ongeluk of expres?

Dhr. Donner gaf in de volkskrant de volgende verklaring:"Ik praat liever over waarden en normen. De norm, zonder dat ik weet uit welke waarde die voortkomt, heeft geen betekenis." De volgorde is een bewuste keuze. Het voorstel van Jan-Peter Balkenende was dan ook om een commissie samen te stellen die gaat bekijken wat onze waarden zijn, de normen kunnen daarvan afgeleid worden.


Welke waarden?

Onze samenleving heeft een christelijke en humanistische traditie. Het is dus logisch dat vroeger redelijk duidelijk was welke fatsoensnormen er golden, vrijwel iedereen had dezelfde waarden. Maar met de grotere diversiteit van Nederlanders, zijn ook de waarden die iedere groep voor zichzelf heeft veel meer verschillend. Het individualisme doet ook een duit in het zakje, ieder bepaalt zijn eigen norm.

We kennen de waarden van allerlei groepen en individuen niet, daar zit nu juist het probleem. We kennen de waarden niet. Niet alleen: Wat zijn mijn waarden? (Ik hoop dat u dat weet.) Maar vooral: Wat zijn onze waarden? Het zijn de waarden die ons binden in deze veelkleurige samenleving.

Pag 7
Taak van de overheid?

Wat kan de overheid nu doen aan ons fatsoen? Wat moet het resultaat worden van deze discussie? Het zal best lastig worden om hier meetbare

feiten te laten zien. Misschien is juist het feit dat de overheid daar niet veel aan kan doen een aanleiding de vraag te stellen: "Wie moet het dan doen?" We zijn er al wel van overtuigd dat er iets moet gebeuren.


Het proces van bewustwording is al in volle gang, de meeste Nederlanders vinden dat er iets moet veranderen, nu nog het besef dat iedereen daar zelf aan mee moet werken.
Dus zoals Jan-Peter Balkenende zei: Fatsoen moet je doen!
Er is één ding wat de overheid in ieder geval wel kan doen: Het goede voorbeeld geven!
Noot: Deze bijdrage is geschreven voordat de zinloze moord in Venlo plaatsvond. De eerste alinea zou ongetwijfeld anders geweest zijn maar de inhoud van het artikel blijft echter gelijk.

Jonette


Fractieverslag van de periode 15 juli tot 23 september 2002.

door Dirk. Heijkoop, lid CDA fractie


Vakantietijd

Inmiddels ligt de vakantieperiode weer enige tijd achter ons. In deze periode werd het eindelijk een stukje rustiger voor de fractie.

Pag 8
Voor mij is het allemaal nieuw, waardoor ik geen objectief beeld heb van een "normaal" raadslid bestaan. Echter heb ik van de andere raadsleden begrepen dat het een zeer drukke tijd is geweest.

De vakantie was dus een welkome onderbreking.

Inmiddels zijn we weer van start gegaan met een enthousiaste groep van fractie en steunfractieleden. Hieronder een aantal zaken die de moeite waard zijn om iets dieper op in te gaan.
Sportaccommodatie

15 juli jl. was officieel de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Echter worstelt de raad met het onderwerp "Sportvoorziening en de Spil".


Even een terugblik:

Nov. 2001: Projectplan gepresenteerd met daarin een programma van eisen.

Hoofdlijnen daarin waren:

¨Sportaccommodatie geïntegreerd met dorpshuis " de Spil"

Aandacht voor jeugdbeleid

Maximale investering van 7 miljoen gulden en een sluitende exploitatie


Juni 2002: Mooi plan met schetsontwerp van de architect, kosten ± 9 miljoen gulden, uitgewerkt in een raadsvoorstel om dit plan besteksgereed te laten maken.

De CDA fractie was van mening dat er te weinig aandacht was voor jeugdbeleid, dat er te veel geld ging naar infrastructuur, de risico's onderbelicht waren en dat de 2 miljoen gulden overschrijding teveel is om even overheen te stappen.

Pag 9
De SGP kwam met een alternatief plan wat totale nieuwbouw omvat. De overige partijen wilden liefst zo snel mogelijk van start gaan en de nadelen en kosten voor lief nemen.

Er was dus een meerderheid die tegen het collegevoorstel inging.

Dit heeft geleid tot een ultieme poging van het college om de partijen alsnog over de streep te krijgen voor het voorstel.

Uiteindelijk is dat niet gelukt.


Juli 2002: Het CDA staat wel volledig achter de totstandkoming van de sportaccommodatie bij de Spil.

Op initiatief van Egbert v Eijl is een werkgroep van "wijze mannen", vertegenwoordigd door alle partijen behalve de CU, aan de slag gegaan om los van de politiek een objectief advies te geven aan de raad.

Deze groep onder voorzitterschap van "onze" Johan Karelse is inmiddels 6 keer bij elkaar geweest in een zeer positieve sfeer. Het advies zal zich toespitsen op: het PvE, infrastructuur, risico's en exploitatie.

Dit alles met als doel goedkoper maar met behoud van kwaliteit.

Eind oktober moet het advies gereed zijn zodat zoals gepland in december de raad kan beslissen.
Raadsgriffier/ Dualisme

Als een van de eerste gemeenten in de regio heeft Graafstroom een raadsgriffier benoemd.

Mr. Ir. M. C. Luiting is naast haar griffierfunctie juridisch medewerker van het bestuurlijk servicebureau. Zij kent de gemeente dus van binnen en van buiten. Zij zal de rol van de gemeentesecretaris t.o.v. de raad op zich nemen.

Pag 10
Zij stelt i.s.m. de raad de agenda op en draagt zorg voor het uitvoeren van de verslaglegging. Daarnaast zal zij de ambtelijke ondersteuning voor raadsleden en fracties coördineren.

De CDA fractie heeft haar veel succes gewenst in deze nieuwe rol.

Het spreekt voor zich dat formele invulling van het dualisme nog maar een begin is. Het is voor ons allemaal nog zoeken naar de juiste vorm om het dualisme goed tot haar recht te laten komen.


Regionale samenwerking

Steeds meer worden we geconfronteerd met allerlei vormen van regionale samenwerking.

Dit kan zijn in regionale bestuursvormen als ook in gemeenschappelijke regelingen.

Soms rijst de vraag welke besluitvormende rol onze gemeente daarin vervult. De CDA fractie staat positief tegenover deze regionale aanpak, maar wil wel vinger aan de pols houden. Dit geld ook voor de financiering van diverse bestuursvormen of onderzoeken daarnaar. Er zijn wel reeds een aantal resultaten bereikt op dit gebeid. Te denken valt aan uitvoering WVG, kennisbundeling op sociale zaken gebied, ontwikkeling regionaal rampenplan, regionale selectie tankautospuit enz.


Herziening bestemmingsplan buitengebied

De 2e herziening van het bestemmingsplan buitengebied ligt ter goedkeuring bij de provincie. Heet hangijzer is de opname van de molenbiotopen in het plan. De gemeente heeft een variant voorgesteld waarin bestaande (agrarische) bedrijfsbestemmingen binnen de biotoop worden bevroren. De provincie is nog niet zover om dit te accepteren.

Pag 11
Waarschijnlijk komt er een voorstel vanuit de provincie om een vorm van maatwerk te beiden. Hiervoor zal een projectmedewerker elk bedrijf binnen de molenbiotoop bezoeken en in kaart brengen. Afhankelijk van de toekomstplannen van de ondernemer zal er meer of minder ruimte gereserveerd kunnen worden. Na afronding van dit onderzoek zal de provincie een definitief standpunt innemen.
Tot slot

Het zou mogelijk zijn nog vele A4-tjes te vullen met dit soort onderwerpen. Ik heb gemeend er enkele uit te lichten en hier iets dieper op in te gaan.

Graag willen we u uitnodigen eens naar een commissie of raadsvergadering te komen.

Verder is de fractie altijd beschikbaar om op vragen of opmerking in te gaan.


Met vriendelijke groet, Dirk Heijkoop

Het gemeentebestuur in actie

door Egbert van Eijl,

CDA wethouder Graafstroom


Het kabinet is gevallen. Er worden op 22 januari 2003 nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden.

Dit heeft ook voor de gemeente de nodige gevolgen. Een aantal financiële maatregelen staat weer ter discussie. Het ziet er naar uit dat de spaarregelingen in stand blijven.

Pag 12
Het kwartje van Kok blijft wellicht tijdelijk toch in stand en de Onroerend Zaak Belasting wordt misschien toch niet afgeschaft. Belangrijke beslispunten die voorlopig onzeker blijven.
Het afschaffen van de Onroerend Zaak Belasting heeft het nodige stof doen opwaaien.

Niet zozeer vanwege het afschaffen op zich, want deze belastingheffing heeft hoge uitvoeringskosten, nee het financieel zelfstandig kunnen functioneren van de gemeenten stond op het spel.

Hoe zou de compensatie van de OZB plaatsvinden?. Wordt er vergoed op basis van gemiddelde tarieven, zo ja wat betekent dit dan voor onze gemeente?

Hoe kun je het verschil tussen wat je heft aan OZB en wat je gecompenseerd krijgt uit het gemeentefonds opvangen?

Komen er alternatieve inkomensbronnen of niet?

Kortom, financiële onzekerheid alom.

Het blijft nu afwachten wat een nieuw kabinet van de plannen overneemt. Het lijkt voorlopig op de lange baan geschoven te worden.
Voorlopig blijven we zeker financieel zelfstandig!
Begroting 2003.

Door vacatures en ziekte van medewerkers stond de begroting weer onder grote tijdsdruk.

Ook financieel was er een probleem om de begroting sluitend te krijgen.

Pag 13
Extra kostenstijgingen, zoals kosten van Zuid Holland Zuid, brandweer, inflatie, loonstijging, lopen niet gelijk op met de meeropbrengsten uit het gemeentefonds en onze eigen belastingopbrengsten en heffingen.

In de in juni van dit jaar gehouden algemene beschouwingen waren de politieke partijen duidelijk wat betreft de hoogte van OZB.

Afbouw naar een inflatiecorrectie in 2006.


Voor 2003 tot en met 2005 mogen de tarieven OZB maximaal met 9, respectievelijk met 7 en 5 % stijgen.
Binnen die kaders is de begroting ook voor de meerjarenraming tot en met 2006 sluitend.

Een volgende keer hoop ik wat uitgebreider bij de behandeling van de begroting stil te staan.


Dus wordt vervolgd!
Leefbaarheid.

Na de zomervakantie is de opzet van de leefbaarheidsprojecten een nieuwe impuls gegeven. Er is een nieuwe behandelstructuur opgezet.

In het kort komt het hier op neer:

De plannen worden in de klankbordgroepen voorgesteld en uitgewerkt.

Vervolgens beoordeelt de beleidsgroep of dit past binnen de aangegeven kaders.

Dat betekent dat ze moeten voldoen aan bepaalde veiligheidseisen, moeten passen binnen het gemeentelijk beleid, moeten passen in het ruimtelijk beleid, maar ook moeten blijven binnen de aanwezige financiële middelen.

Pag 14
Ook is er op het gemeentehuis een coördinator aangesteld die de plannen registreert, uitzet bij de vakafdelingen, de voortgang bewaakt en terugkoppelt naar de klankbordgroepen en de beleidsgroep.

Vervolgens gaan de plannen ter goedkeuring naar het college van burgemeester en wethouders en/of de raad.


Ik heb goede hoop dat deze structuur de besluitvorming ten goede zal komen en dat er ook snel zaken gerealiseerd kunnen worden. Ook de klankbordgroepen in Bleskensgraaf en in Ottoland zijn inmiddels vol aan de slag.
Er liggen veel plannen klaar die om uitvoering vragen of waarvoor nader onderzoek nodig is.

Zo wordt er gewerkt aan het openen van ontmoetingsplaatsen in Bleskensgraaf en in Brandwijk. Worden er plannen bezien voor skatebanen in Brandwijk en Oud Alblas.

Een trapveldje en zwemsteiger zijn de grote wensen in Ottoland.

Maar ook wensen op het gebied van parkeren, verkeersveiligheid etc. zullen de komende tijd aan bod komen.


Kortom: de leefbaarheid in de kernen is weer een hot item!
Sportaccommodatie bij de Spil.

Zoals u wellicht weet is door de raad een werkgroep ingesteld die met een plan moet komen om een sportaccommodatie te stichten die voldoet aan het gebruik door de Graafstroomse verenigingen en scholen binnen Graafstroom.


Pag 15
De werkgroep heeft op een zeer constructieve manier de gegeven opdracht opgepakt en uitgewerkt. Eind oktober zal er een eindrapport worden opgesteld waarbij ook de exploitatie en beheersvorm de nodige aandacht krijgt.

Het is de bedoeling dat het rapport in de commissievergadering van 25 november wordt behandeld en dat de raad op 16 december het eindbesluit zal nemen.


Gelijktijdig zal er ook een ruimtelijke ordeningstraject gaan lopen, zodat volgend jaar meer duidelijkheid zal bestaan omtrent het realiseren van een multifunctionele welzijnsvoorziening.
Ik houd u op de hoogte !
Samenwerking gemeenten Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

De samenwerking tussen de acht gemeenten uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (A & V) komt maar langzaam op start.

Het gaat om de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld Giessendam, Leerdam, Liesveld, Nieuw Lekkerland en Zederik.

De onderlinge bereidheid om bepaalde taken op te pakken en over te dragen aan een bestuur van de gemeenschappelijke regeling A & V is nog niet echt van de grond gekomen.


Voorlopig wordt een stuurgroep gevormd van twee vertegenwoordigers (uit de colleges van burgemeesters en wethouders) per gemeente.

Pag 16
Het is de bedoeling dat taken op beheersmatig gebied gezamenlijk zullen worden opgepakt en uitgewerkt. Uiteindelijk moet dit er toe leiden dat de gemeenteraden die taken zullen overdragen aan het bestuur van het samenwerkingsverband A & V.


Er moet nog veel water door de Linge, Giessen, Graafstroom, Merwede stromen voordat er echt sprake zal zijn van een hechte samenwerking in A & V?verband en er ook op strategisch gebied taken onder gemeenschappelijke noemer zullen worden uitgevoerd.
We blijven er aan (samen)werken!
Tot zo ver enkele actuele zaken uit Graafstroom.

Een hartelijke groet uit Wijngaarden van Egbert

Nieuws uit de Provincie

door Hans Klein, lid provinciale staten


De verkiezingen voor Provinciale Staten in maart 2003 staan voor de deur. Gemeentelijke afdelingen kunnen amendementen indienen over het concept-verkiezingsprogramma en stemmen over de kandidaten. Op 7 december a.s. zullen het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst in een algemene ledenvergadering van het CDA Zuid-Holland definitief worden vastgesteld. Mijn bijdrage aan het concept verkiezings-programma betreft enkele onderdelen van hoofdstuk II, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer en Economische Zaken.

Pag 17
Gezien de ruimteclaims in onze drukke provincie moeten keuzes gemaakt worden, op een manier die economisch, sociaal en uit oogpunt van milieu verantwoord is.

Belangrijk onderdelen zijn de genoemde prioriteiten, onder andere:
-- het voorrang geven aan het bouwen voor de eigen bevolking in dorpen en steden, om de karakteristieke eigenheid en verscheidenheid van de steden en dorpen te behouden en te versterken (het huidige inwoneraantal moet daarbij minimaal gehandhaafd blijven);

-? in samenspraak met de gemeenten wordt voor iedere kern een bebouwingscontour vastgesteld;

-? binnen die bebouwingscontour zijn gemeenten vrij in het vinden van ruimte voor wonen en werken;

-? versterking van de leefbaarheid in kleine kernen;

-? vrijkomende agrarische gebouwen kunnen een andere bestemming krijgen

-? verdere versterking van de land- en tuinbouwsector (aanpak van knelpunten);

-? naast versterking van de leefbaarheid van de kleine kernen, ook aandacht aan verbetering van de kwaliteit groene ruimte.
Bij de opstelling van het concept verkiezingsprogramma is tevens gekeken naar het landelijke verkiezingsprogramma van het CDA bij de verkiezing van de Tweede Kamer in mei jl. en het Strategisch Akkoord van het Kabinet. Wat dit laatste betreft is het prettig te constateren dat het Kabinet kiest voor het platteland.
Pag 18
De door menig provincie- en gemeentebestuurder als te rigide beschouwde koers van PvdA-minister Pronk wordt definitief verlaten.
Op 16 oktober jl. mocht ik, met provinciebestuurders uit het gehele land, overleg voeren met een delegatie van de CDA Tweede Kamerfractie over de nieuwe begrotingen van de clusters Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Visserij.

Vanuit de provincies is aangegeven welke belangrijke zaken er spelen, waar aandacht aan geschonken dient te worden en welke knelpunten moeten worden opgelost. Het hiervoor genoemde conceptverkiezingsprogramma speelde daarbij een belangrijke rol.


Het overleg met de CDA-Tweede Kamerfractie werd overschaduwd door de val van het Kabinet. Tijdens het overleg antwoordde minister-president Balkenende de Tweede Kamer. Er is sprake van een onzekere situatie. Hoewel uit de peilingen blijkt dat de kiezers het CDA en de VVD momenteel goed gezind zijn, moet wel gesteld worden dat peilingen geen verkiezingsuitslagen zijn. Het is te hopen dat bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer in januari 2003 en Provinciale Staten in maart 2003 de peilingen goed blijven. Dan wordt het mogelijk om de hoofdlijn van het Strategisch Akkoord en het CDA-verkiezingsprogramma voor de Staten vast te houden en om te zetten in een nieuw Akkoord en Statenprogramma.

De kandidaat CDA-statenleden voor de periode 2003-2007, waaronder ook ondergetekende, staan er klaar voor.

Pag 19
Fragmenten uit het dagboek van Tweede Kamerlid Jan de Vries

Dinsdag 15 oktober 2002


Bijna vijf maanden ben ik Kamerlid en vandaag wordt reeds publiekelijk gespeculeerd over een kabinetscrisis die binnen 24 uur is te verwachten.

En dat op deze dag! Vandaag, de dag van de uitvaart van Prins Claus.

Als Kamerlid had ik het voorrecht daarvoor uitgenodigd te zijn. Op zulke momenten besef je op een geheel andere wijze wat het betekent om volksvertegenwoordiger te zijn.
Per trein reis ik naar Delft.

Het Koninklijk Huis had aangegeven dat iedere trein op station Delft Zuid zou stoppen. Mijn Intercity rijdt echter door. Op station Delft wordt echter wel gestopt. Daar valt op dat het om 09.30 uur nog zeer rustig is. Het publiek zal toch wel komen? Ik neem de stoptrein terug naar Delft Zuid en stap daar in de bus voor genodigden die ons naar de aula van de TU Delft brengt. Ik herken veel bekende koppen. Veel autoriteiten kiezen voor jacquet. Kamerleden jammer genoeg niet. Als CDA-Kamerleden hebben we afgesproken in donker of zwart pak te gaan. Meer gevoel voor stijl, ook op Prinsjesdag, zou ik op prijs stellen.

Na koffie met cake vertrekken we per bus naar de Nieuwe Kerk.

Daar blijken wij een van de eersten te zijn. Nog volop gelegenheid voor informele ontmoetingen.

Met Commissaris de Koningin Jan Franssen (van Zuid-Holland red.) maak ik de afspraak binnenkort weer eens bij te praten. Ook voor mijn Statenperiode hadden we reeds contact en ik hoop dat contact te kunnen bestendigen.

Pag 20
Volop tijd voor bezichtiging van de kerk, die mooi en ingetogen is aangekleed.

Voor de trap naar de grafkelder sta ik een tijdje stil en dan besef ik hoe groots deze historische plek is. De plattegrond van de kelder in Trouw van zaterdag heeft mij dat nog meer duidelijk gemaakt.

Kamerleden zijn "geplaceerd" in vak O en P. Op weg daarheen zie ik de gereserveerde stoelen voor de vele gekroonde hoofden.

Ik zit, zoals gewoonlijk voor leden met een achternaam met de letter "V", achteraan. Daarom ook weer naast mijn vaste buurvrouw en goede collega Nicolien van Vroonhoven.

Het uitzicht is echter niet slecht. Ik heb vrij zicht op het gangpad, een aantal gekroonde hoofden, Prins Constantijn en de lessenaar. Dat geeft het gevoel echt betrokken te zijn. Wat ik niet direct zie kan ik gelukkig op een beeldscherm zien. Op dat beeldscherm zien we tijdens de lange wachttijd de indrukwekkende stoet voorbijtrekken.

Wanneer de hoge autoriteiten en de Koninklijke familie arriveren wordt het gepast stil in de kerk en dat zal het tot het einde van de dienst blijven.

De dienst ervaar ik als plechtig en waardig. Tegelijkertijd ook als persoonlijk, warm en vol geloof. De tekstkeuze van zowel de schriftlezingen als de liederen is prachtig.

Huub Oosterhuis weet mij meer te raken dan ik gedacht had. Weloverwogen, betrokken, diepzinnig maar ook scherp geeft hij inzicht in het denken en geloven van Prins Claus. Geloven dat was verbonden met handelen. Een leven vol solidariteit. Geen Gereformeerde prediking maar wel een spirituele meditatie die mij en waarschijnlijk velen met mij raakt.
Pag 21
De afsluiting van de dienst is indrukwekkend. Een emotionele bijzetting, daarna het gezamenlijke Onze Vader en het U zij de Glorie in het Frans.

Door mijn gebrekkige taalkennis kan ik niet voluit meezingen maar de beleving is er niet minder om.

Na afloop moeten we nog lang wachten op onze bus. In de aula opnieuw koffie met cake. Geen lunch en het is inmiddels 15.15 uur. Gelukkig heb ik in mijn jaszak nog een broodje kaas. Tijdens de koffie bespreek ik met senator en nestor Hannie van Leeuwen ons Europa-standpunt. Een voor het CDA opvallend kritische houding die ik van harte ondersteun. Daarnaast spreken we over de dreigende kabinetscrisis en mijn welbevinden in de Kamer.

Met dat laatste zit het naar mijn gevoelen wel goed. Of dat voor het kabinet ook geldt valt sterk te betwijfelen.


Terug in de trein reis ik op met streekgenoot en CNV-voorzitter Doekle Terpstra. Ook bij hem heeft de dienst veel indruk gemaakt. We praten over het verschil in geloofsbeleving en de uitstraling van deze dienst op niet-christenen.

God, Oranje en Nederland zijn nog steeds onlosmakelijk verbonden. Echter niet meer op de wijze zoals de jubileumprent van de ARP in mijn woonkamer dat uitbeeldt. We zijn het volledig eens dat over onze persoonlijke verbinding met God vol zelfvertrouwen en eerlijk mag worden gesproken. Die echtheid bij maatschappelijke voorlieden als politici en vakbondsbestuurders wordt herkend en gewaardeerd.

Voordat ik thuis op tijd (!) aan de eetkamertafel aanschuif, bezoek ik nog mijn oma in zorgcentrum Graafzicht. Ik overhandig haar een liturgie zodat ze alles nog eens kan nalezen. Met aandacht luistert ze

pag 22
naar mijn ervaringen. Oma is trots op haar kleinzoon maar ook zij vraagt zich af of mijn toekomst als volksvertegenwoordiger nog zo zeker is.

Al schrijvend in dit dagboek luister en kijk ik met een half oog naar NOVA. Ik zie ongepaste taferelen.

Aart Jan de Geus spreekt woorden naar mijn hart: "Ik heb vandaag een begrafenis bijgewoond die veel indruk op mij heeft gemaakt, ik vraag u respect voor het feit dat wij uit piëteit geen verdere mededelingen doen." Daar heeft Wouke niet van terug.


Donderdag 17 oktober 2002

Vandaag ziet het leven van een politicus er ineens geheel anders uit. Het kabinet Balkenende I is gevallen. Ik zeg Bas van der Vlies (SGP) na: "de ontbinding van het kabinet was net zo onvermijdelijk als de vorming ervan." Veel emoties had ik niet bij het afscheid nemen. Wel zorgen en een gevoel van ongenoegen. Zorgen over de gevolgen voor het land.

Er blijft te lang te veel aan nieuw beleid liggen. Het moest niet voor niets anders. De gewijzigde economische situatie versterkt daartoe de noodzaak. Ongenoegen over het feit dat wij als Kamerleden niet de mogelijkheid krijgen om ons werk af te maken.

Na Prinsjesdag had ik het gevoel dat we op stoom zijn gekomen en nu gooit de LPF roet in het eten. Het vertrouwen in de politiek krijgt opnieuw een knauw.

Wie zit er nu te wachten op nieuwe verkiezingen? Dan maar zo snel mogelijk om snel weer onze arbeid ter hand te nemen. Niet dat het nu geheel stil komt te liggen, integendeel. Maar toch zal het niet eenvoudig zijn onze ambities te realiseren. Ik heb ook met Jan Peter te doen. Hij heeft in een moeilijke periode zijn verantwoordelijkheid genomen en

Pag 23
moet nu reeds de gang naar de Koningin maken. Hopelijk krijgt hij de gelegenheid zijn karwei echt te beginnen en dan ook af te maken. Jan Peter had gisteren een zeer goed verhaal en was overtuigend.

Geen enkele reden om te twijfelen aan zijn leiderschap. Jammer genoeg zijn vandaag de krantenkoppen niet allemaal even positief.

Vandaag als fractie gesproken over de gevolgen van de val van het kabinet voor de behandeling van wetten en nota's. En ook de politieke strategie op hoofdlijnen besproken. Gaan we links- of rechtsom? De kiezer zal eerst moeten spreken. Daarnaast kunnen we het recent gesloten akkoord niet veronachtzamen. Veel CDA-beleid is daarin te herkennen. Van belang blijft dat we voor ons eigen program blijven staan.

De campagne is begonnen. Verder vandaag nog een inbreng over de samenwerking tussen notarissen en accountants afgemaakt. De notarissen op scherp gezet en duidelijk gekozen voor het handhaven van de onafhankelijke positie.

Daarnaast post doorgenomen, procedurevergadering Onderwijs bijgewoond en veel teruggeblikt. Ook met LPF-collega's. Met sommige van mijn collega's heb ik te doen. Welwillend maar ook onmachtig. Acteur in een soap maar het scenario niet kunnen beïnvloeden


Vanavond thuis een debat over het belang van christelijk onderwijs en een congres over auteursrechten voorbereid. Het wordt ondanks het verloop van de afgelopen dagen een drukke vrijdag. Gelukkig niet op het Binnenhof maar tussen de kiezers!

Pag 24
Van de redactie

Op deze pagina treft u een aantal e-mailadressen aan zoals ze bekend zijn bij de redactie.

Een e-mail adres is vaak net zo veranderlijk als het medium, zodat wij u aanraden bij naslag steeds de laatste versie van de Nieuwsbrief te raadplegen.

En zelfs dan zijn we niet zeker dat we actueel zijn of dat de 'server' het adres oppakt.

Een tip.


Wanneer u op deze pagina uw e-mailadres wilt opnemen, mail dan een kort bericht naar Jonette Korevaar of Johan Karelse.

Ada Baan baan.vanes@hetnet.nl

Jan den Besten jcdenbesten@hetnet.nl

Ad van de Berg a.c.v.d.berg@agroweb.nl

Alfred Broere alfred.broere@12move.nl

Egbert van Eijl egbertvaneijl@filternet.nl

Dirk Heijkoop d.a.heijkoop@freeler.nl

Johan Karelse jjhgkarelse@wanadoo.nl

Hans Klein klein?ja@pzh.nl

Coop Kool a.kool32@12move.nl

Jonette Korevaar tjkorevaar@hetnet.nl

Jaap Plooij plooij5@zonnetScholten, Isabel en Marc mnmschijjdv@tref.nl

Jan de Vries jandevries@tk.parlement.nl
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina