Inhoudsopgave Inleiding: 2Dovnload 152.92 Kb.
Datum14.04.2018
Grootte152.92 Kb.

Projectleider:


http://www.projectmanagement-training.nl


Dit document is een model voor een projectplan. Het eerste projectplan wordt gemaakt na de initiatiefase en dient als goedkeuringsdocument voor het hele project. Na elke fase moet dit document bijgesteld worden en wordt het project geëvalueerd aan de hand van het bijgewerkte document. De eerstvolgende fase in het project moet in detail worden gepland worden. Voor de verder liggende fases is het projectplan meer globaal.
Inhoudsopgave


1. Inleiding: 2

2. Algemene informatie over het project 3

2.1. Situatieschets en probleemstelling project 3

2.2. Projectopdracht 3

2.3. Risicoanalyse 4

3. Inrichting van het project 5

3.1. Initatiefase: 5

3.2. Definitiefase: 5

3.3. Ontwerpfase: 6

3.4. Voorbereidingsfase: <(alleen waterval)> 8

3.5. Realisatiefase: <(alleen waterval)> 9

3.6. Cyclische fase: <(alleen DANS methode voor software ontwikkeling)> 11

3.7. Nazorgfase: <(waterval en DANS methode voor softwareontwikkeling)> 12

4. Overzicht 14


1.Inleiding:

Dit document is een korte handleiding voor het opstellen van een projectplan. Het eerste projectplan wordt gemaakt na de initiatiefase en dient als goedkeuringsdocument voor het hele project. Na elke fase moet dit document bijgesteld worden. De eerstvolgende fase moet een plan voor worden opgesteld in detail. Voor de verder liggende fases is het projectplan meer globaal. Na elke fase vindt ook evaluatie van dit document plaats.
2.Algemene informatie over het project
2.1.Situatieschets en probleemstelling project

 • Geef een beschrijving van de organisatie waar dit project in plaatsvindt

 • Geef een beschrijving van de afdeling(en) waarbinnen dit project plaatsvindt

 • Geef eventueel een beschrijving van relaties van dit project met andere projecten

 • Geef een beschrijving voor de geschiedenis van dit project

 • Geef een beschrijving van de aanleiding van dit project

 • Geef aan wie de opdrachtgever(s) is/zijn voor dit project

 • Geef aan wie de opdrachtnemer is voor dit project2.2.Projectopdracht

  • Wat is het onderliggende probleem wat verbeterd moet worden of de uitdaging die aangegaan wordt binnen het kader van dit project. Met andere woorden, leg uit waarom dit project gedaan wordt, doe dit zo SMART mogelijk

(SMART=specifiek, meetbaar, aanwijsbaar, realistisch, tijdgebonden)

 • Geef aan op welke wijze dit project het probleem oplost of op welke wijze de uitdaging aangegaan wordt.

 • Geef globaal aan wat er opgeleverd gaat worden, in de inrichting van het project (hoofdstuk 4) geef je de deelresultaten specifieker aan.

 • Werk een business case uit waarin je aangeeft wat de voordelen van het gewenste projectresultaat zijn in termen van strategie van de organisatie, operationele of organisatorische voordelen en/ of financiële voordelen in termen van kostenbesparingen of winstverbetering.

  • Geef de belangrijkste grenzen aan van het project in termen van uitgangspunten, randvoorwaarden en afbakening.


Toelichting:
Uitgangspunten zijn zaken waar je vanuit gaat. Bijvoorbeeld als projectwerkzaamheden plaatsvinden naast lijnwerkzaamheden dan kan een uitgangspunt zijn: ‘de hoeveelheid lijnwerkzaamheden blijft constant’.
Randvoorwaarden zijn zaken die bij het begin van het project reeds vastliggen en waar afspraken over gemaakt zijn, bijvoorbeeld:

 • het beschikbare budget (is dus niet de projectbegroting!);

 • het aantal te besteden uren, meestal uren van interne medewerkers;

 • de deadline, d.w.z. de datum waarop het project uiterlijk moet zijn opgeleverd.

 • Afspraken over communicatie en verantwoordelijkheden.

Inhoudelijke eisen die gesteld worden aan producten zijn geen randvoorwaarden (bijvoorbeeld een server moet 30.000 mailadressen kunnen hosten).
Onder afbakening vallen die zaken die gezien de doelstelling van het project wel binnen het project kunnen passen, maar niet tot het resultaat behoren. Vragen die gesteld kunnen worden om de afbakening te bepalen zijn:

 • Wat behoort niet tot het eindresultaat?

 • Zijn er op te leveren producten waarvan de klant zou kunnen denken dat ze tot het project behoren maar die evenwel geen resultaat van het project zijn (verplaats je in de positie van de klant)?

 • Wat zijn de verantwoordelijkheden van de klant als de producten zijn opgeleverd (nazorg)?

 • Maakt het project deel uit van een programma?

 • Welke relaties bestaan er met andere projecten?Waar houdt dit project op en beginnen andere projecten2.3.Risicoanalyse

  • Geef aan welke risico’s bekend zijn bij dit project

  • Geef aan hoe omgegaan wordt met deze risico’s (vermijden, bestrijden, verzekeren, accepteren)


Risico’s kunnen gedefinieerd worden als: ‘de kans dat het project wordt blootgesteld aan ongewenste of schadelijke consequenties van toekomstige gebeurtenissen’.

Sommige risico’s zijn min of meer standaard. Andere risico’s hebben direct te maken met het project. Deze risico’s zijn specifiek voor een bepaald project en de omstandig¬heden waarin het project plaatsvindt.
Er zijn twee soorten risico’s ‘business’ risico’s en projectrisico’s.
Business risico’s zijn bijvoorbeeld:

de validiteit en haalbaarheid van de business case;

het door het projectresultaat al dan niet ondersteunen van de organisatiestrategie;

de consequenties voor de organisatie als het project mislukt of slechts ten dele slaagt;

de gevolgen van de projectresultaten voor de klant;

het risico dat op het einde van het project aan alle voorwaarden is voldaan maar dat de verwachtingen van de klant niet worden ingelost.


Projectrisico’s:

een derde partij levert niet of levert slecht;

contractuele zaken;

lijnwerkzaamheden naast de projecttaken;

projectcultuur, of het ontbreken hiervan;

gebrek aan kennis en vaardigheden;

cultuurverschillen tussen klant en leverancier;

de mate waarin de producteisen op goede wijze kunnen worden opgesteld;

de mate waarin de producteisen kunnen worden gehaald gebruik makend van bestaande faciliteiten, methoden en technieken;

de mate van innovatie, de moeilijkheidsgraad en de complexiteit van het project.
3.Inrichting van het project

In dit deel van het projectplan wordt een beschrijving gegeven van de fases, de activiteiten per fase en de bijbehorende GOKIT factoren van het project. Het plan wordt van globaal voor de verder liggende fases uitgewerkt en concreet en specifiek voor de eerstvolgende fase. In dit voorbeeld is uitgegaan van het opstellen van het eerste projectplan dus na de initiatiefase. Na elke fase moet dit deel van het projectplan worden bijgesteld.

Uitleg gebruikt projectmanagementmodel
Dit projectplan is gebaseerd op de watervalmethode/DANS-methode welke is beschreven in het handboek projectmanagement van DANS. Het handboek is bijgevoegd bij dit projectplan.


3.1.Initatiefase:

Het resultaat van de initiatiefase is dit projectplan. Deze fase hoeft niet verder uitvoerig beschreven te worden. Eventueel kan een opsomming gegeven worden van de activiteiten welke hebben plaatsgevonden in de voorbereiding.3.2.Definitiefase:Geplande startdatum:

Geplande einddatum:
Beschrijving van het resultaat van de definitiefase:
In de definitiefase zal een eisen en wensenlijst worden opgesteld over het te bereiken projectresultaat.
Belangrijkste mijlpalen: <(bijvoorbeeld)>


 • Functionele eisen en wensenlijst

 • Onderzoek wettelijke eisen

 • Eisen en wensen van eindgebruikers interviews

 • Eisen en wensen van eindgebruikers testonderzoek

 • Technische eisen en wensenrapport

 • Goedkeuring door opdrachtgever van eisen- en wensenlijstActiviteiten in de definitiefase:
Geef een lijst van activiteiten die moeten plaatsvinden om de mijlpalen te bereiken. Geef aan wie ze uitvoeren, wanneer en door wie de resultaten van de activiteiten worden goedgekeurd (eindverantwoordelijke).


Nr.

Activiteitomschrijving

Wie

Uren

Deadline

Resultaat

Verantw.

1

Uitvoeren X

Piet

20

Marie

2

Uitvoeren Y

Kees

50

Klaas

3456


Tijdpad:
Zet hier de lijst van activiteiten uit in de tijd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een balkenschema. Markeer de mijlpalen duidelijk in de tijd. Vergeet niet om marges in te bouwen.
Begroting:
Geef hier een begroting van de kosten per activiteit in deze fase. Geef daarnaast de kosten voor materiaal en materieel en eventuele overige kosten aan. Verwijs eventueel naar een extern document met daarin de kosten. (zie ook het aparte model voor begroten).
Informatie:
Intern:

Geef aan hoe de informatie uit deze fase geregistreerd en gearchiveerd wordt. Geef aan welke hulpmiddelen eventueel gebruikt worden en indien nodig wie er wel of niet de beschikking heeft over de informatie.Extern:

Een belangrijk informatiemoment is de goedkeuring van deze fase door de opdrachtgever/klant. Geef aan welke rapportages na deze fase opgeleverd worden aan de opdrachtgever, klant en of extern management.
3.3.Ontwerpfase:Geplande startdatum:

Geplande einddatum:
Beschrijving van het resultaat van de ontwerpfase:
In de ontwerpfase zal een ontwerp / aantal ontwerpen gemaakt worden voor het te bereiken projectresultaat.
Belangrijkste mijlpalen: <(bijvoorbeeld)>


 • Een of meerdere dummy’s

 • Schermontwerpen

 • Foto-impressies/schetsenActiviteiten in de ontwerpfase:
Geef een lijst van activiteiten die moeten plaatsvinden om de mijlpalen te bereiken. Geef aan wie ze uitvoeren, wanneer en door wie de resultaten van de activiteiten worden goedgekeurd (eindverantwoordelijke).


Nr.

Activiteitomschrijving

Wie

Uren

Deadline

Resultaat

Verantw.

1

Uitvoeren X

Piet

20

Marie

2

Uitvoeren Y

Kees

50

Klaas

3456


Tijdpad:
Zet hier de lijst van activiteiten uit in de tijd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een balkenschema. Markeer de mijlpalen duidelijk in het overzicht. Vergeet niet om marges in te bouwen.
Begroting kosten:
Geef hier een begroting van de kosten per activiteit in deze fase. Geef daarnaast de kosten voor materiaal en materieel en eventuele overige kosten aan. Vergeet niet een post ‘onvoorzien’ op te nemen en de kosten voor het projectmanagement zelf. Verwijs eventueel naar een extern document met daarin de kosten. (zie ook het aparte model voor begroten).
Informatie:
Intern:

Geef aan hoe de informatie uit deze fase geregistreerd en gearchiveerd wordt. Geef aan welke hulpmiddelen eventueel gebruikt worden en indien nodig wie er wel of niet de beschikking heeft over de informatie.Extern:

Een belangrijk informatiemoment is de goedkeuring van deze fase door de opdrachtgever/klant. Geef aan welke rapportages tijdens en na deze fase opgeleverd worden aan de opdrachtgever, klant en of extern management.Na de ontwerpfase gaat de watervalmethode verder met de voorbereidingsfase, de DANS methode voor software ontwikkeling gaat verder met het cyclische deel. De verschillende mogelijkheden worden hieronder na elkaar beschreven. Voor het schrijven van een projectplan moet een van de twee mogelijkheden gekozen worden.


3.4.Voorbereidingsfase: <(alleen waterval)>Geplande startdatum:

Geplande einddatum:
Beschrijving van het resultaat van de voorbereidingsfase:
In de voorbereidingsfase zal een draaiboek opgesteld worden ter voorbereiding van de realisatiefase.
Belangrijkste mijlpalen: <(bijvoorbeeld)>


 • Draaiboek deel 1

 • Draaiboek deel 2

enz.


Activiteiten in de voorbereidingsfase:
Geef een lijst van activiteiten die moeten plaatsvinden om de mijlpalen te bereiken. Geef aan wie ze uitvoeren, wanneer en door wie de resultaten van de activiteiten worden goedgekeurd (eindverantwoordelijke).


Nr.

Activiteitomschrijving

Wie

Uren

Deadline

Resultaat

Verantw.

1

Uitvoeren X

Piet

20

Marie

2

Uitvoeren Y

Kees

50

Klaas

3456


Tijdpad:
Zet hier de lijst van activiteiten uit in de tijd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een balkenschema. Markeer de mijlpalen duidelijk in de tijd. Vergeet niet om marges in te bouwen.

Begroting kosten:
Geef hier een begroting van de kosten per activiteit in deze fase. Verwijs eventueel naar een extern document met daarin de kosten. Vergeet niet een post ‘onvoorzien’ op te nemen en de kosten voor het projectmanagement zelf. (zie ook het aparte model voor begroten).
Informatie:
Intern:

Geef aan hoe de informatie uit deze fase geregistreerd en gearchiveerd wordt. Geef aan welke hulpmiddelen eventueel gebruikt worden en indien nodig wie er wel of niet de beschikking heeft over de informatie.


Extern:

Een belangrijk informatiemoment is de goedkeuring van deze fase door de opdrachtgever/klant. Geef aan welke rapportages tijdens en na deze fase opgeleverd worden aan de opdrachtgever, klant en of extern management.
3.5.Realisatiefase: <(alleen waterval)>Geplande startdatum:

Geplande einddatum:
Beschrijving van het resultaat van de realisatiefase:
In de realisatiefase zal het projectresultaat gebouwd worden.
Belangrijkste mijlpalen: <(bijvoorbeeld)>


 • Element 1 van de realisatie

 • Element 2 van de realisatie

enz.

Activiteiten in de realisatiefase:
Geef een lijst van activiteiten die moeten plaatsvinden om de mijlpalen te bereiken. Geef aan wie ze uitvoeren, wanneer en door wie de resultaten van de activiteiten worden goedgekeurd (eindverantwoordelijke).


Nr.

Activiteitomschrijving

Wie

Uren

Deadline

Resultaat

Verantw.

1

Uitvoeren X

Piet

20

Marie

2

Uitvoeren Y

Kees

50

Klaas

3456


Tijdpad:
Zet hier de lijst van activiteiten uit in de tijd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een balkenschema. Markeer de mijlpalen duidelijk in de tijd. Vergeet niet om marges in te bouwen.

Begroting kosten:
Geef hier een begroting van de kosten per activiteit in deze fase. Geef daarnaast de kosten voor materiaal en materieel en eventuele overige kosten aan. Vergeet niet een post ‘onvoorzien’ op te nemen en de kosten voor het projectmanagement zelf. Verwijs eventueel naar een extern document met daarin de kosten. (zie ook het aparte model voor begroten).
Informatie:
Intern:

Geef aan hoe de informatie uit deze fase geregistreerd en gearchiveerd wordt. Geef aan welke hulpmiddelen eventueel gebruikt worden en indien nodig wie er wel of niet de beschikking heeft over de informatie.


Extern:

Een belangrijk informatiemoment is de goedkeuring van deze fase door de opdrachtgever/klant. Geef aan welke rapportages tijdens en na deze fase opgeleverd worden aan de opdrachtgever, klant en of extern management.
3.6.Cyclische fase: <(alleen DANS methode voor software ontwikkeling)>Geplande startdatum:

Geplande einddatum:
Beschrijving van het resultaat van de realisatiefase:
In de cyclische fase zal het projectresultaat nader onderzocht, gespecificeerd en gebouwd worden.
Beschikbaar aantal uren voor de cyclische fase:
Geef hier aan hoeveel uur er beschikbaar is voor de cyclische fase, eventueel verdeeld over de verschillende teamleden, als die verdeling niet gelijkmatig is.
Eerste inschatting de het aantal cycli en hun producten <(bijvoorbeeld)>


enz.
Dit deel is voornamelijk van belang bij het opstellen van het eerste projectplan. Naarmate de cyclische fase dichterbij komt, wordt overgestapt op het planningssysteem met storycards (zie handboek DANS projectmanagement).

Deelnemers in de cyclische fase:
Geef een lijst van de deelnemers in de cyclische fase en hun verantwoordelijkheden:


Jan Jansen: programmeur

Piet Pietersen: programmeur

Marie Pedro Del Mar: programmeur

Kees Keeszoon: Ontwerper (interactie en grafisch)

Klant: procesinformatie en testen

EnzovoortBegroting kosten:
Geef hier een begroting van de kosten van de cyclische fase. Geef daarnaast de kosten voor materiaal en materieel en eventuele overige kosten aan. Vergeet niet een post ‘onvoorzien’ op te nemen en de kosten voor het projectmanagement zelf. Verwijs eventueel naar een extern document met daarin de kosten. (zie ook het aparte model voor begroten).
Informatie:
Intern:

Geef aan hoe de informatie uit deze fase geregistreerd en gearchiveerd wordt. Geef aan welke hulpmiddelen eventueel gebruikt worden en indien nodig wie er wel of niet de beschikking heeft over de informatie. .


Extern:

Een belangrijk informatiemoment is de goedkeuring van deze fase door de opdrachtgever/klant. Geef aan welke rapportages tijdens en na deze fase opgeleverd worden aan de opdrachtgever, klant en of extern management.
3.7.Nazorgfase: <(waterval en DANS methode voor softwareontwikkeling)>Geplande startdatum:

Geplande einddatum:
NB: geef duidelijk aan wanneer de nazorg stopt vanuit het projectteam.
Beschrijving van het resultaat van de nazorgfase:
In de nazorgfase wordt het project afgerond. Geef hier aan wat er wel en niet onder de afronding valt.


Belangrijkste mijlpalen: <(bijvoorbeeld)>


 • Projectverslag

 • Overdrachtsdocument naar beheersorganisatie

 • Projectwebsite met gebruikersinformatie

Enzovoort.

Activiteiten in de nazorgfase:
Geef een lijst van activiteiten die moeten plaatsvinden om de mijlpalen te bereiken. Geef aan wie ze uitvoeren, wanneer en door wie de resultaten van de activiteiten worden goedgekeurd (eindverantwoordelijke).


Nr.

Activiteitomschrijving

Wie

Uren

Deadline

Resultaat

Verantw.

1

Uitvoeren X

Piet

20

Marie

2

Uitvoeren Y

Kees

50

Klaas

3456

Tijdpad:
Zet hier de lijst van activiteiten uit in de tijd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een balkenschema. Markeer de mijlpalen duidelijk in de tijd. Vergeet niet om marges in te bouwen.
Begroting kosten:
Geef hier een begroting van de kosten per activiteit in deze fase. Geef daarnaast de kosten voor materiaal en materieel en eventuele overige kosten aan. Vergeet niet een post ‘onvoorzien’ op te nemen en de kosten voor het projectmanagement zelf. Verwijs eventueel naar een extern document met daarin de kosten. (zie ook het aparte model voor begroten).
Informatie:
Intern:

Geef aan hoe de informatie uit deze fase geregistreerd en gearchiveerd wordt. Geef aan welke hulpmiddelen eventueel gebruikt worden en indien nodig wie er wel of niet de beschikking heeft over de informatie.


Extern:

Een belangrijk informatiemoment is de goedkeuring van deze fase door de opdrachtgever/klant. Geef aan welke rapportages tijdens en na deze fase opgeleverd worden aan de opdrachtgever, klant en of extern management.4.Overzicht

In het laatste deel van het project plan staat een overzicht van de kosten en tijdpad van het hele project.

Fase

Verwachte startdatum

Verwachte einddatum

Totale kostenschatting

Definitie


Ontwerp


Voorbereiding


Realisatie


Nazorg
Totaal:Vul tevens een schatting van de benodigde capaciteitsoverzicht in (N.B. de totalen moeten overeenkomen met de uren in de activiteitenoverzichten en financieële begroting):

Uren per maand

jan

feb

maart

april

mei

juni

juli

aug

Enz.
Totaal project

Piet

10

100

-

50

50

-

-

-210

Marie

-

100

-

100

100

-

-

10310

Klaas

-

30

10

10

10

10

10

1090

Enz.

http://www.projectmanagement-training.nl

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina