Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 42 09. 04. 06 PagDovnload 0.7 Mb.
Pagina12/23
Datum22.07.2016
Grootte0.7 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23

Vaccinaties blijken onwerkzaam


Door Patman, gepubliceerd op 03-04-2009
Als we de gangbare napraterij mogen geloven, behoren vaccins tot één van de grotere verworvenheden van moderne geneeskunde. Uitgebreide vaccinatieprogramma’s hebben ons beschermd tegen 1001 virussen en bacterieën. Dank u, dokter, dank u. De propaganda is zo effectief geweest dat we zonder al die prikken al bijna niet meer op vakantie durven. Laat staan dat we onze kinderen niet laten inenten. Als bewijs voor de werkzaamheid van vaccins wordt dan wat peer-reviewed flauwekul op tafel gegooid. Een grote bek, een gigantisch marketing budget en een grote schare witgejaste gelovigen doet de rest. Behalve 1001 virussen en bacterieën zijn er kennelijk ook 1001 manieren om dat soort onderzoeken te frauderen, want uit twee eeuwen statistische gegevens blijkt helemaal niets van al dat succes. Die getallen stellen namelijk dat vaccins ons helemaal nergens voor behoeden. Of het nou mazelen, pokken, griep of kinkhoest is, de sterftetrends laten geen enkele verandering zien na de invoering van de vaccinaties. Niet in Engeland, niet in Amerika, niet in Australië, waarschijnlijk dus gewoon nergens. De trend die wel zichtbaar is, is de toename van autisme, wat een bij-effect zou kunnen zijn van de conserveringsmiddelen in de vaccins.

Kinderen, straling, mobieltjes en DECT.


Door Guido ⋅ April 3, 2009
Het bizarre van onze mobiele telefonie is dat we hier ook weer bezig zijn met een experiment.. Dat is een feit, want de gevolgen van deze apparaatjes zijn niet op termijn onderzocht, omdat ze GEWOON NOG NIET ZO LANG BESTAAN..


Kinderen zijn risicogroep nummer 1 bij draadloze telefonie.

In plaats van veiligheid te garanderen, wordt er nu gesproken over ‘beperkte onveiligheid’.. Snap je het reuzenverschil? JIJ moet dus gaan opletten dat je niet teveel draadloos belt, internet, WIFI gebruikt, uit de buurt blijft van stralingsbronnen etc.

Er worden tips gegeven, voor beperkt gebruik, tips om vooral kinderen NIET te laten bellen. Maar niemand kent de werkelijke invloed van al die stralingsbronnen bij elkaar..! En wie zijn natuurlijk weer de dupe, de bron van deze wereldwijde test?

Kinderen! Want kinderen nemen het overgrote deel (méér dan 60%) van de mobiele-telefoongesprekken voor hun rekening. Daarnaast zijn velen blootgesteld aan de straling van draadloze computernetwerken (WiFi) op school en vaak nog eens thuis (draadloos internet en snoerloze huistelefoon).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kinderen en mobieltjes en het verband tussen vaccinaties, autisme en straling


Karel en Caroline van Uffelen © 2009

Caroline & Karel van Uffelen
Slapeloosheid, onrust in het hoofd, ADHD, hoofdpijn, gezichts- en gehoorproblemen, epilepsie en autisme zijn een stuk of wat van de - vaak vage - neuro-achtige symptomen waar onze kids steeds meer last van krijgen en hebben. Kinderen behorentot de kwetsbaren in de samenleving en zouden door de overheid beschermd dienen te worden.

De hersenen van kinderen zijn natuurlijk nog in ontwikkeling, ze zijn kleiner dan die van volwassenen en hun schedels zijn zachter. De Belgische overheid heeft informatie opgesteld met aanwijzingen en tips voor kinderen en hun ouders teneinde het gebruik vanmobieltjes in te dammen.

Maar de Nederlandse overheid heeft een glasharde houding en doet niets aan voorzorgsmaatregelen en voorlichting: onze kinderen zijn werkelijk proefkonijn in een grootschalig draadloos experiment! Waar zagen we dit meer? Juist bij de HPV-vaccinaties. Ook hier is kennelijk -overheidshalve- niets aan de hand..?

Wetgeving ter bescherming van kinderen


De Franse regering is het eerste nationale landsbestuur dat in haar wetgeving bepaalde beschermingsmaatregelen wil gaan nemen, ten aanzien van kinderen.

Het wetsvoorstel bestaat uit:

• Een verbod op het maken van reclame voor mobieltjes gericht op kinderen onder de 12 jaar;

• Een gebruiksverbod van mobieltjes en ‘oortjes’ voor kinderen onder de 6 jaar.

Let wel: Dit is een mondiale wetgevingsprimeur!

Maar het is natuurlijk de vraag hoe men daar juridisch en praktisch vorm aan denkt te geven. Bovendien zijnde leeftijdsgrenzen nogal aan de lage kant!


Aanbevelingen ter bescherming van kinderen


Het Departement van Volksgezondheid in Toronto, Canada, beveelt aan dat kinderen onder de 8 jaar uitsluitend in noodsituaties een mobieltje gebruiken en dat teeners onder de 18 jaar mobiele-telefoongesprekken beperken tot maximaal 10 minuten. (Let wel, zowel de leeftijden als de genoemde gespreksduur zijn uitermate arbitrair en discutabel. Maar er gebeurt tenminste wat!)

Het Russische Ministerie van Gezondheid beveelt aan dat kinderen onder de 18 überhaupt geen draadloze apparatuur gebruiken. En ook het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid geeft een waarschuwing af.

De wereldwijde test: Peuters die draadloos bellen..

De Finse Autoriteit voor Veiligheid inzake Straling en Kernenergie beveelt aan dat kinderen beter tekst kunnen verzenden dan bellen, bij voorkeur hands-freetelefoneren, geen mobieltje in de auto of in de treingebruiken (i.v.m. de veel intensere straling van de telefoon op deze plaatsen!) en zowel het aantal telefoongesprekken als de gespreksduur te beperken. Maar de Finnen menen dat een totaal verbod misplaatst zou zijn gelet op de voordelen van mobieltjes (..?), maar ze vinden wel dat voorzorgsmaatregelen gepast zijn (Bron: Powerwatch)

Maar het merendeel van deze hanteert als officieel standpunt nog steeds dat mobiele telefonie onschadelijk zou zijn voor de volksgezondheid… Kun jij dit volgen?

Waarom zouden deze regeringen dan voorzorgsmaatregelen aanbevelen om het mobiele-telefoongebruik door kinderen in te dammen?

Deze overhedenzijn wel degelijk op de hoogte van de gezondheidsrisico’s en de ernst van de situatie, maarblijven in een spagaat steken omdat ze natuurlijk zelfvan de telecombranchede miljarden aanlicentierechten voor de UMTS-rechten hebben opgestreken.

Maar het kan toch niet zo zijn dat deze spagaat verkozen wordt boven een gezonde industrie/economie? Prevaleert het verdienen van geld, het stilzwijgenvan gevaren, boven de gezondheid van kinderen in het bijzonder en burgers in het algemeen..?


Informatiefolder voor kinderen


Zoals gezegd, de Nederlandse overheid verzaakt haar plicht om de burger integere en heldere informatie te verstrekken over de gezondheidseffecten van het gebruik van draadloze technologie.

En dus besloten het Nationaal Platform Stralingsrisico’s, de Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS), het Meldpunt Gezondheid & Milieu en de Stichting De Kinderconsument een informatiefolder voor kinderen te maken en te verspreiden.

In deze folder, waarin de kinderen rechtstreeks worden aangesproken, wordt heldere voorlichting gegeven over verantwoord bellen met een mobieltje. De verspreiding van deze folder die in eenoplagevan 35.000 is gedrukt, geschiedt door de Stichting De Kinderconsument.

Scholen, jeugdverenigingen, buurthuizen, jongerencentra e.d. kunnen HIER folders aanvragen. Je betaalt als organisatie alleen de verzendkosten. De folder heeft als titel: ‘Mobiel bellen… voorkom gezondheidsklachten.’

Is het niet bizar dat private organisaties de verantwoordelijkheid nemen voor adequate voorlichting aan de kinderen terwijl de overheid het domweg laat afweten? Is het geen taak van deNederlandse overheid omhoeder over de gezondheid van onze kinderen te zijn, of ligt die taak helemaal bij de ouders?

Stralingsvrij Kind

Onlangs werd door een groep bezorgde burgers uit Groningen de Stichting Stralingsvrij Kind opgericht. Aanleiding daarvoor was het project Draadloos Groningen: de Gemeente Groningen wil samen met andere belanghebbende partijen een draadloos WiFi-netwerk over bijna de gehele stad uitrollen en zenders plaatsen in elke lantaarnpaal!

De Stichting wil met de gemeente en alle betrokken partijen om de tafel teneinde een veilig beleid aangaande hoogfrequente elektromagnetische straling tot stand te brengen.

Groningen moet met zijn streven naar de duurzaamste stad van Nederland een voorbeeld zijn voor Nederland als een veilige gemeente m.b.t de toepassing van draadloze technologie, met name voor kinderen! Aldus de Stichting Stralingsvrij Kind (www.stralingsvrijkind.nl).


Zit stralingsgevaartussen de oren?


Op 20 maart 2009 stond in De Telegraaf een artikel (Gevaar van straling zit ‘tussen de oren’) met bovenvermelde kop naar aanleiding van het Jaarbericht Elektromagnetische Velden van de Nederlandse Gezondheidsraad. Deze club’beweert doodleukdat, kort door de bocht gezegd, het gevaar van straling tussen de oren zit’, aldus de Telegraaf. Diverse wetenschappers, o.a.hersenchirurg Khurana, voorspellen dat bij de kinderen van nu, de sluimerende stralingsrisico’s zich binnen een tijdsspanne van 5 à 10 jaar ten volle zullen manifesteren. Exponentieel, als een tsunami!

Verder in het artikel een interview met EHS-patiënte Maria van Tongeren die door de straling van draadloze technologie totaal in een sociaal isolement is geraakt en zich ontsteld toont over deze bizarre suggestie van de Gezondheidsraad.

Natuurlijk komt ook de Gezondheidsraad zelf bij monde van radiobioloog Eric van Rongen aan het woord: ‘(…) “Overigens is in andere landen ook uit diverse onderzoeken gebleken dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de blootstelling aan elektromagnetische velden en het optreden van gezondheidsklachten.

Wel is er een verband aangetoond tussen gezondheidsklachten en de veronderstelling blootgesteld te worden aan elektromagnetische velden. Wij komen tot de conclusie dat het hier dus om psychosomatische klachten gaat.’

De Gezondheidsraad verdraait hier de harde feiten: misleiding van burgers zit zéker tussen de oren! Want…


Hersenkanker en mobieltjes


… weet de heer van Rongen dan niet dat wetenschappelijk bewezen is dat:

• reeds 20 seconden bellen met een mobieltje voldoende is om de rode bloedlichaampjes in ons bloedplasma tot verklontering te brengen!? Door de straling worden de rode bloedlichaampjes onmiddellijk omgepoold, waardoor ze zich als een parelketting aaneenrijgen, een uiterst gevaarlijke en zorgwekkende situatie.

Dit fenomeen wordt wel het kikkerdril- of geldrolletjessyndroom genoemd. Het duurt uren na het uitzetten van de stralingsbron voor de verklevingen zich oplossen en het bloed zich normaliseert. [Dat is géén goed bericht voor wie de hele dag snoerloos belt en zich ook 's nachts nog eens in de stralingsstress van een DECT-telefoonstation, een WLAN/WiFi-modem of de bundel van een zendmast bevindt!]

• vele wetenschappelijke studies aantonen dat er eenverband is tussen DNA-schade, zelfs DNA-strengbreuken, en de straling van mobieltjes (zowel GSM als UMTS). DNA-strengbreuk in combinatie met de splitsing van celkernen in microkernen is een voorbode van degeneratieve aandoeningen zoals kanker.

• dat de bloed-hersen-barriereeen filter is tussen ons bloed en de hersenen dat ervoor zorgt dat zware metalen, chemicaliën zoals pesticiden, dioxines, chemisch fijnstof, synthetische voedingsadditieven (waaronder aspartaam) en duizenden andere chemische stoffen ons meest kwetsbare orgaan - de hersenen - niet kunnen bereiken. De kunstmatige elektromagnetische straling van mobieltjes en andere draadloze technologie veroorzaken echterlekkages van dit filter waardoor genoemde toxische stoffen toch doorsijpelen naar de hersenen. Gevolg: tal van aspecifieke symptomen zoals de eerdergenoemde, maar ook geheugenstoornissen (bijv. het niet meer kunnen onthouden van namen en uitdrukkingen), evenwichtsproblemen, misselijkheid, chronische vermoeidheid, hevige bloedsuikerspiegelschommelingen, hartritmestoornissen, huiduitslag, gewrichts- en spierpijnen. En op de lange termijn: specifieke degeneratieve aandoeningen zoals diverse kankers, Alzheimer, Parkinson en autisme. Let wel: dit zijn allemaal wetenschappelijk bewezen zaken, die in delen overal ter wereld beschikbaar zijn.

• dateen bizarre wetenschappelijke constatering is, dat eenveelvuldig aangetoonde correlatie aantoont tussen vaak en langdurig mobiel bellen (tien jaar of langer) enerzijds en het optreden van hersenkanker en gehoorzenuwtumoren anderzijds. Met significante cijfermatige verbanden: ongeveer 2,5 x zoveel hersentumoren bij langdurig bellen met een mobieltje aan één (voorkeurs)kant en circa 5 x zoveel met een snoerloze huistelefoon (DECT) aan één zijde, beide in vergelijking met bellen met een snoertelefoon.


Inderdaad, meneer van Rongen: hersenkanker en gehoorzenuwtumoren zitten tussen de oren! Oh, als eieren zo groot!


Diverse wetenschappers, waaronder de hersenchirurg Khurana, voorspellen dat bij de kinderen van nu - de ‘mobieltjes- en draadloos-internetgeneratie’ - de sluimerende risico’s zich binnen een tijdsspanne van 5 à 10 jaar ten volle zullen manifesteren. Exponentieel, als een tsunami!

Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk, heet het nieuwste boek van de auteurs van dit artikel. En je kunt hier als service hoofdstuk 14 van het boek van Caroline en Karel van Uffelen downloaden.

Een bloemlezing van weetjes, wetenswaardigheden en wetenschap (1,9MB) uit dit boek.draadlozetijdperkVoor uitgebreide bronnen- en andere informatie over het verband tussen mobiel bellen en gezondheidsrisico’s: www.stralendegroeten.nl

België verlaagt de stralingsnorm!


Zowel het Vlaamse als het Waalse als het Brussels Parlement hebben besloten de stralingsnorm van 20V/m (20 Volt per meter) te beperken tot 3 V/m, ondanks de tegenwerking van de telecombranche en de federale overheid. Klik hier voor uitgebreide documentatie.

Lezingen over het Draadloze Tijdperk


Het is van groot belang dat er meer bewustzijn gaat ontstaan over het gebruik van draadloze technologie en de risico’s die eraan verbonden zijn. En dat geldt voor zowel kinderen als voor volwassenen.

Vooral kinderen die niet in bescherming worden genomen door de overheid en telecombranche gaan ons aan het hart, maar ook onwetende, niets vermoedende volwassenen. Dáárom vervolgen wij onze lezingentournee. Kijk voor een actueel overzicht op de site van Karel en Caroline van Uffelen. HIER.

Zie ook ons eerdere artikel over straling door Karel & Caroline. HIER

En hier vind je de site van dit stralende stel.. HIER
Zon was in bijna 100 jaar niet zo inactief

03-04-2009 WWW.NIBURU.NL
AMSTERDAM - De zon lijkt de beurskoersen te volgen: net als je denkt dat het niet minder kan, wordt een nieuw laagterecord geboekt. Het afgelopen jaar waren er op 266 van de 366 dagen in het geheel geen zonnevlekken te zien. Om een nog smettelozer zonnejaar te vinden, moet je helemaal terug tot 1913, toen de zon op slechts 54 dagen donkere vlekken vertoonde. Maar misschien gaat 2009 dat record wel breken. Want dit jaar telt al 78 zonnevlekloze dagen. Het aantal zonnevlekken is een maat voor de magnetische activiteit van de zon. Eens in de ongeveer elf jaar bereikt deze activiteit een minimum, en het moge duidelijk zijn: ook nu zit de zon in zo'n dip.

Zonnewind

De zon vertoont momenteel niet alleen weinig vlekken, maar ook is de zogeheten zonnewind - de stroom geladen deeltjes die de zon voortdurend uitzendt - duidelijk zwakker dan anders.

Bovendien zendt de zon nu een beetje minder zichtbaar licht en ultraviolette straling uit dan twaalf jaar geleden. Op de opwarming van de aarde heeft dat overigens weinig invloed. Naar verwachting zal de zonneactiviteit de komende jaren weer aantrekken.

Bron: Nu.nl en http://allesoversterrenkunde.nl/Obama en Europese elite levensgevaarlijk.

Bottehond, 5 april 2009


De voorbije week is duidelijk geworden dat Obama en onze eigen Europese elite een regelrecht gevaar zijn voor onze beschaving.

De Deen Rasmussen krijgt de baan van secretaris generaal van de NAVO als hij excuses aanbiedt voor de Mohammed- cartoons.

Obama dringt bij de EU aan op het toelaten van Turkije, zonder acht te slaan op de demografische en religieuze consequenties voor de EU lidstaten.

En als klap op de vuurpijl wil Obama militair en diplomatiek met de mullahs van Iran samenwerken en heeft hij Israel duidelijk te verstaan gegeven dat zij geen enkele militaire actie tegen Iran mogen ondernemen.


Dat Rasmussen de post accepteert op voorwaarde dat hij excuses aanbiedt aan de islamitische wereld is tekenend voor de rubberen ruggengraat van de Europese elite. Principes zijn kennelijk ondergeschikt aan de persoonlijke carriere van onze regenten. Dat een en ander een enorme offspin gaat hebben staat wel vast. De islamitische landen worden beloond voor hun hysterische druk op Denemarken. Toen Mario Vargas LLosa een vernietigend artikel schreef over het verraad van de Nederlandse regeringjegens Ayaan Hirsi Ali waarschuwde hij voor toegeven aan druk door islamieten. "Duidelijk is dat je tijgers niet temt door ze rauw en onschuldig vlees toe te werpen of handkussen, maar dat dit juist hun eetlust aanwakkert en hun slagtanden en klauwen aanscherpt.” Het blijkt aan dovemansoren gezegd. Onze premier en ministers van buitenlandse zaken en defensie zijn zonder morren accoord gegaan met deze koehandel met onze basisprincipes van vrije meningsuiting. Islamieten leggen zulk gedrag uit als lafheid en als een teken dat hun god hen deze overwinning gegeven heeft. Diplomatieke overwegingen hebben het dus gewonnen van gezond verstand en standvastigheid jegens de religieuze dwingelandij van de Ummah.
Obama drong inPraag bij de regeringsleider van de EU aan op het toelaten van Turkije als lid van de EU. Dat zo'n stap een demografische ramp voor de lidstaten zal zijn interesseert de man die door zovelen als de verlosser wordt gezien kennelijk in het geheel niet. Binnen de VS heerst een bizar aandoende naïviteit omtrent de aspiraties van de islam om het Westen te onderwerpen aan hun god en de grote vorderingen die haar slaven boeken in met name Europa. Islamkritiek wordt in de VS eerder opgevat als intolerantie van het oude continent dan als strijd voor de waarden van de westerse beschaving. Dat verklaart wellicht het aandringen van Obama. Indien Turkije lid wordt van de EU zal Europa uiteindelijk vallen als bastion van diezelfde westerse beschaving. Sarkozy stribbelde voor de Bühne tegen door te stellen dat Turkije nog niet klaar is voor toetreding. Maar ondertussen heeft het Europese Hof verklaard dat Turken die diensten willen verlenen in de oudste lidstaten van de EU geen visum meer hoeven aan te vragen. Onlangs werd ook duidelijk dat het plan dat EU commissaris Frattini ontwikkelde om 12 miljoen (voornamelijk islamitische) Afrikanen te gaan werven om naar Europa te komen al concreet gestalte krijgt. Er zijn wervingskantoren geopend in Mali en Sierra Leone. Inmiddels is bekend geworden dat de EU stiekem streeft naar maar liefst 50 miljoen (!) te werven Afrikanen, zogenaamd om de vergrijzing op te vangen. De Nederlandse media zwijgen in alle talen. Zo bezien kan geen enkele waarde gehecht worden aan de woorden van Sarkozy over de toetreding van Turkije.
Obama zaagt niet alleen aan de fundamenten van het oude Europa ten faveure van de islam. Ook Israel is het haasje. Dat de staf van Obama vorige week weigerde te praten met de Israelische militaire bevelhebber is ook al een teken aan de wand. Obama wil niet alleen diplomatiek, maar ook miltair samenwerken met nota bene Iran. Obama doet dit omdat hij de hulp van Iran wil in de strijd tegen de Taliban in Afghanistan. De Israelis is te verstaan gegeven dat de VS iedere eenzijdige militaire actie van Israel jegens Iran zal tegengaan en desnoods bestraffen. Obama geeft met dit standpunt te kennen dat hij de apocalyptische visioenen over de vernietiging van Israel die de Iraanse geestelijken en president Ahmadinnejad volstrekt niet serieus neemt en er van uit gaat dat Iran hetzij geen kernbom wil maken, dan wel er van af zal zien die te gebruiken tegen Israel.

Obama is geen zegen voor de Westerse beschaving, maar een regelrechte bedreiging er van. Of hij gedreven wordt door naiviteit, dan wel een verborgen agenda zal de komende jaren blijken. Dat onze beschaving in almaar groter gevaar gebracht wordt door Obama is echter glashelder.


http://www.elsevier.nl/web/10229612/Nieuws/Buitenland/Rasmussen-maakt-alsnog-excuses-voor-Mohammed-cartoons.htm

http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/article2155705.ece/Obama_pleit_bij_EU_voor_Turkije_.html

http://www.debka.com/article.php?aid=1384

NASA: wereld moet zich voorbereiden op verwoestende zonnestorm 2012


Het einde van de moderne maatschappij zal in ieder geval gepaard gaan met een geweldige, wereldwijde lichtshow, als de zonnestorm in botsing komt met de atmosfeer en magnetosfeer van de Aarde (foto van een eerdere zwakke zonnestorm).

Een recent rapport van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA waarschuwt dat de volgende piek in zonne-aktiviteiten, verwacht in 2012, dermate hevig zou kunnen zijn, dat een heuse 'zonnestorm' de elektriciteitsnetwerken op Aarde permanent zou kunnen verwoesten. Het langdurig wegvallen van elektriciteit zal met name in de ontwikkelde landen voor enorme chaos gaan zorgen.

Het rapport 'De economische en sociale impact van ernstige ruimte-weersverschijnselen' gaat in detail in op de verwoestende gevolgen die een zonnestorm of 'vlam' ('solar flare') zal hebben op onze maatschappij. Een zonnevlam, in combinatie met een uitbarsting van plasma, zal het elektriciteitsnetswerk plotseling overbelasten, waardoor de transformatoren in de verdeelstations worden verwoest. Berekend is dat er in de VS alleen al in slechts 90 seconden tijd 300 belangrijke transformatoren permanent zullen worden vernietigd, waardoor de stroomlevering aan 130 miljoen mensen uitvalt.

Behalve dat de kosten van zo'n geomagnetische storm in de VS $ 2 biljoen kunnen bedragen -en dat geldt alleen voor het eerste jaar na de storm-, zal de maatschappij vervallen tot chaos en anarchie. Energievoorziening, supermarkten, transport, etcetra; in het moderne leven is alles afhankelijk van elektriciteit. Zodra dit wegvalt, zullen gas-, water en licht voor zeer lange tijd wegvallen. Het installeren van nieuwe generatoren -die er niet of nauwelijks zijn- duurt minstens enkele weken. Waarschijnlijker is, dat de elektriciteitsvoorziening op z'n vroegst pas na een jaar voorzichtig en beperkt hersteld kan worden.

De NASA schat dat er in de tussentijd miljoenen mensen om het leven zullen zijn gekomen door gebrek aan voedsel en drinkwater. Het hele transportnetwerk zal stilvallen; mensen zullen zich niet meer kunnen verwarmen of verkoelen. De moderne gezondheidszorg zal na maximaal 72 uur ophouden te bestaan. Er komen geweldsuitbarstingen, plunderingen, berovingen, etcetra. 'Het is maar de vraag of de VS er ooit weer bovenop komen,' stelt de NASA.

In Europa zullen volgens de NASA de gevolgen net zo erg zijn als in de VS. China, dat een nieuw elektrisch netwerk aanlegt van hoog vermogen, zal daardoor zelfs nóg kwetsbaarder zijn.

De laatste zonnestorm/plasmauitbarsting van de zon dateert uit 1859. Deze 'Carrington event' genoemde storm bereikte de Aarde in minder dan 15 minuten, wat sneller is dan NASA's voortijdige waarschuwingssystemen kunnen ontdekken. In 1859 was de maatschappij echter nog lang niet zo afhankelijk van elektriciteit als nu, zodat de gevolgen beperkt bleven tot het van slag raken van magnetometers en telegraafsystemen.

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA verklaarde bij monde van topman Mike Hapgood, dat het rapport beslist geen bangmakerij is. 'Wetenschappers zijn van nature behoudend, en deze groep is absoluut bedachtzaam. Dit is een eerlijk en gebalanceerd rapport.'

Het in 2008 door NASA's Themis-ruimtesonde ontdekte enorme gat in het magnetische veld van de Aarde bleek 10 x groter te zijn dan verwacht, en zal de Aarde in 2012 extra kwetsbaar maken voor een zonne-uitbarsting. Jimmy Raeder, wetenschapper aan de universiteit van New Hampshire, zegt dat het samenvallen van deze omstandigheden de 'perfekte volgorde is voor het ontstaan van een zeer grote gebeurtenis in 2012.'

Het inzetten van de Westerse maatschappijen op 'duurzame energie' is niet afdoende voor het verminderen van de enorme risico's waar ons elektriciteitsnetwerk nu aan blootstaat. Alleen anti-zwaartekracht en 'vrije energie' (op Tesla-technologie gebaseerd) zouden zo'n extreme zonnestorm overleven. Het bestaan van deze technologiën wordt echter niet officieel erkend, en zou alleen toegepast worden in zogenaamde 'zwarte', geheime projecten.


Xander - Bronnen: New Scientist ; Examiner
Zie ook:

22-12: Twee grote gaten in magnetosfeer Aarde

26-09: NASA: Afname Zonnewind stelt Aarde bloot aan kosmische straling

21-09: Perconferentie NASA over vreemd gedrag van de Zon

19-09: Zon gedraagt zich steeds vreemder; eerste maand zonder zonnevlekken in 95 jaar

Obama kiest kant van Iran en zal Israëlische militaire aktie blokkeren

VS gaat Israël dwingen tot verregaande concessies aan Palestijnen en ArabierenObama's steeds sterker wordende anti-Israëlische en pro-Islamitische beleid wijst feitelijk op deze virtuele nieuwe Amerikaanse vlag: de Islamitische Staten van Amerika.

Het gaat hard met de doorvoering van drastische beleidswijzigingen in het Witte Huis sinds Barack Obama hier zijn intrek nam. Dreigde vorig jaar onder George Bush nog een mogelijke gezamelijke Amerikaans-Israëlische militaire aktie tegen Iran, nu heeft de nieuwe president Obama aan Israël laten weten dat de VS militair wil gaan samenwerken met het islamitische regime, en dat Amerika daarom een Israëlische militaire aktie niet zal dulden en zelfs aktief zal tegenwerken. De Israëlische stafchef Gaby Ashkenazi werd onlangs nog uiterst koel ontvangen in Washington. Geen enkel lid van de regering Obama wilde met hem spreken. Afgelopen week werd Ashkenazi wél uitgenodigd om op de NAVO-top in Straatsburg te komen, alwaar de Amerikanen hem echter met nog meer slecht nieuws voor Israël naar Jeruzalem stuurden. De regering Obama is na het aantreden van premier Netanyahu bezorgd dat Israël roet in het eten gaat gooien bij de nieuwe Midden Oosten plannen van de VS. Deze omvatten een radicale koerswijziging: de VS moet met Iran gaan samenwerkingen om het Afghanistan-Pakistan probleem (inmiddels afgekort tot 'Afgpak') met Al Qaeda op te lossen. Er vinden reeds op diverse niveaus gesprekken plaats tussen Amerikaanse en Iraanse officials, om te bepalen hoever Iran bereid is te gaan om met de VS samen te werken. Obama's nieuwe Midden Oosten beleid is een uiterst bittere pil voor Israël. De Joodse staat ziet zich in één klap gesteld voor een forse verslechtering van haar veiligheidssituatie, nu Barack Obama heeft gekozen voor een militaire alliantie met Iran. Obama heeft Israël namelijk niet alleen te verstaan gegeven dat de VS een Israëlische militaire aanval op Iran niet zal dulden en deze zelfs aktief zal tegenwerken, maar tevens dat Israël verregaande concessies zal moeten gaan doen aan Syrië, Libanon en de Palestijnen, om zo te komen tot een permanent vredesverdrag in het Midden Oosten. Sommige analisten waarschuwden vorig jaar reeds dat Israël, wilde het nog kunnen rekenen op Amerikaanse steun om Iran af te houden van het ontwikkelen van kernwapens, vóór het aantreden van een nieuwe president moest handelen. Omdat, als de Amerikanen voor Obama zouden kiezen, deze een totaal andere koers zou gaan varen, en zijn jarenlange anti-Israël standpunten en uitspraken (met uitzondering van zijn verkiezingscampagne) aktief zou gaan waarmaken.

De vorige, halfslachtige Israëlische regering onder premier Olmert en minister van Buitenlandse Zaken Tzipi Livni durfde het echter niet aan om zonder de VS Iran aan te pakken. George Bush weerhield Israël er welliswaar aktief van om unilateraal aktie te ondernemen tegen de Iraanse nucleaire installaties, maar had wel te kennen gegeven dat de VS Israël te hulp zouden schieten, als Iran over zou gaan tot vergeldingsaanvallen. Die kans is nu definitief verkeken. Sterker nog, het is zelfs niet langer ondenkbaar dat de VS Israël met militaire middelen zullen gaan afhouden om Iran aan te vallen. Ondertussen zal Iran, zoals het al jaren doet, aan de ene kant de onderhandelingen vertragen, en aan de andere kant zich niets aantrekken van de internationale afspraken en sancties. De conclusie kan dan ook getrokken worden, dat dankzij Obama het islamitische Iran, dat aktief via terreurgroepen als Hamas en Hezbollah de vernietiging van Israël nastreeft, over waarschijnlijk al enkele maanden een kernwapenmogenheid zal zijn, wat de regering Obama ook met de Iraanse despoot Ahmadinejad zal afspreken. Wanneer dit besef ten volle tot de nieuwe regering in Jeruzalem zal zijn doorgedrongen, namelijk dat de VS niet langer een bondgenoot is, maar zich steeds vijandiger opstelt, dan rest de Joodse staat mogelijk nog maar één optie om te voorkomen dat het in haar voortbestaan bedreigt wordt: een raketaanval op Iran. Het Center for Strategic and International Studies stelde vorige maand dat dit een steeds waarschijnlijker wordende mogelijkheid wordt, en tevens dat er bij zo'n raketaanval en de daarop volgende tegenaanval, er een groot risico is op het gebruik van kernwapens.
Xander - Bron oa: DEBKA ; Zie ook:

02-04: Netanyahu tegen Obama: Stop Iran, of wij vallen aan

30-03: Obama dwong Israël te stoppen met Gaza-operatie tegen Hamas

25-03: Obama verscherpt toon tegen Israël, biedt Iran mogelijk militaire samenwerking aan

21-03: Regering Obama weigert met stafchef leger Israël te praten (/ Obama's anti-Israël politiek verhoogt risico op grote Midden Oosten oorlog)

20-03: Inlichtingenexpert VS: Obama zal Israël verraden

08-03: Amerikaanse experts: Iran heeft genoeg splijtstof voor 50 atoombommen

08-03: Israël: Iran heeft nucleaire grens overschreden

05-03: Amerikanen verwachten unilaterale militaire aanval Israël op Iran1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina