Inhoudsopgave pagDovnload 106.59 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte106.59 Kb.DRAAIBOEK SIGNAALTOEZICHT BESLUIT GLASTUINBOUW

versie oktober 2003


Inhoudsopgave pag.Inleiding 3
Signaaltoezicht 3


Afstemmen controles 3

Bevoegdheden toezichthouders 4

Uitwisselen van checklisten en overige informatie 4

Inlegvellen 5
Lijst met contactpersonen 6


Lijsten met te controleren bedrijven (Waterschap/NOF) 7

Checklisten (Wvo, Wm, bestrijdingsmiddelenwet) 8Voorlichting 9
Financien 9
Evaluatie van de samenwerking 9
Bijlagen 10Inleiding

Op 1 april 2002 trad de nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur Glastuinbouw (hier te noemen "het besluit") in werking. Het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt en het Lozingenbesluit glastuinbouw zijn daarmee komen te vervallen1.

In het besluit worden zowel regels op grond van de Wet milieubeheer, de Bestrijdingsmiddelenwet als op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren gesteld. Het voorgaande betekent dat zowel de gemeenten (Almere en Noordoostpolder), het waterschap Zuiderzeeland en de Algemene Inspectie Dienst bevoegd zijn hierop te controleren. In de toelichting op het besluit wordt aangegeven dat het noodzakelijk is om handhaving van voornoemde diensten op elkaar af te stemmen. Een lijst van deelnemende instanties (Wm, Wvo en Bmw) is als bijlage (bijlage 1) opgenomen.
Gelet op het voorgaande is besloten om in het regionale handhavingsprogramma 2003-2005 het besluit Glastuinbouw als programmapunt op te nemen. Doel hiervan is om te komen tot coördinatie tussen de bevoegde gezagen over het uitvoeren van controlebezoeken en om inzichtelijk te krijgen hoeveel inrichtingen uiteindelijk onder de werkingssfeer van voornoemd besluit komen te vallen. In dit draaiboek is de coordinatie verder uitgewerkt en bevat praktische werkafspraken over de samenwerking tussen de bevoegde instanties. Door middel van inlegvellen wordt het draaiboek actueel gehouden.
Gekozen is voor actief signaaltoezicht om inhoud en vorm te geven aan voornoemde coördinatie.

Dit houdt in dat de controlerende instanties elkaar informeren over zaken die zij op een bedrijf tegenkomen, ook als die onder bevoegdheid van de ander vallen. Daarnaast vindt er afstemming plaatst ten aanzien van het uitwisselen van informatie over lopende handhavingsacties.


Definitie signaaltoezicht. Toezicht door een partij wat niet (direct) behoort tot zijn eigen taak maar dat van een andere partij; de ene partij signaleert (mogelijke) overtredingen voor een andere partij. Dit kan een partij gericht doen op verzoek van en volgens afspraak met een andere partij (actief signaaltoezicht) of hij kan min of meer toevalligerwijs geconstateerde feiten (mogelijke overtredingen) doorgeven aan een ander (passief signaaltoezicht).
Signaaltoezicht
Afstemmen controles (bedrijvenbestanden en planning)

Elk kwartaal komen vertegenwoordigers van de bevoegde gezagen bij elkaar om informatie uit te wisselen over onder meer de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het besluit. Aan het eind van het jaar worden de controles voor het komende jaar op elkaar afgestemd. Hier past een kanttekening voor wat betreft de controle door het AID. Handhaving (strafrechtelijk) van met name voorschriften in verband met de toepassing van bestrijdingsmiddelen wordt beinvloed door de landelijke prioriteiten die door het Rijk worden gesteld. Het overleggen van een planning welke bedrijven in een jaar bezocht zullen gaan worden is daardoor niet mogelijk. Vooralsnog is daarom afgesproken dat het AID bij bedrijfscontroles de lijst voor zowel het waterschap als de gemeenten invult. Mocht er bij het AID informatie bekend zijn over specifieke geplande bedrijfscontroles dan zal deze informatie aan de contactpersonen bij waterschap en gemeenten worden doorgegeven.


Ten behoeve van het voor elkaar uitvoeren van signaaltoezicht zijn er checklisten opgesteld. Deze zijn opgenomen in dit draaiboek (achter tabje checklisten op pagia 8).
Er zijn drie checklisten, te weten:


 • checklist Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

 • checklist Wet milieubeheer en

 • checklist bestrijdingsmiddelenwet

Een vierde checklist is nog toegevoegd. Het betreft hier een controle op de aanwezigheid van een logboek, jaarrapport en teeltplan. Elke instantie dient deze bij een controle ook in te vullen en een exemplaar ervan mee te sturen met de andere checklisten.Bevoegdheden toezichthouders


Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn alle betreffende medewerkers van de deelnemende instanties (waterschap, gemeente, medewerkers Milieusamenwerking Noord Oost Flevoland en AID 2) aangewezen als toezichthouder voor hetzij de Wvo of de Wm. Op basis hiervan is het altijd mogelijk om toegang te verkrijgen tot het bedrijf, inlichtingen en inzage in gegevens te vorderen en zaken te onderzoeken ten aanzien van de wet waarvoor men is aangewezen. Als het gaat om het controleren van Wvo-aspecten en aspecten op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet door een Wm-toezichthouder of andersom geldt dat men niet over de in de Awb genoemde bevoegdheden beschikt. Toegang, informatie etc. kan dan niet op grond van wetten waarvoor andere gezagen bevoegd zijn worden afgedwongen. Als de eigenaar/bedrijfsleider er geen bezwaar tegen heeft staat vragen en rondkijken altijd vrij. Als er reden is om aan te nemen dat er sprake is van een overtreding is het wel aan te bevelen dat een toezichthouder van het betreffende bevoegd gezag alsnog een controle uitvoert op basis waarvan bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke maatregelen kunnen worden getroffen.
Bedrijfscontroles zijn onder te verdelen in aangekondigde en onaangekondigde controles. Bij de Wm en Wvo controle is sprake van de eerste variant, de controles die door de AID worden gedaan betreffen meestal de tweede variant. Een controle wordt aangekondigd (in het kader van dit draaiboek) als het belangrijk is dat de bedrijfsleiding zelf tijdens de controle aanwezig is en/of als er van te voren bepaalde zaken klaargelegd moeten worden (bijvoorbeeld facturen of keuringsrapporten).

Uitwisselen van checklisten en overige informatie


Hierover zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • als er reden is om aan te nemen dat er sprake is van een spoedeisende (er is sprake van een accuut nadelig of dreigend nadelig gevolg voor het milieu: zie ook: "de zes van Flevoland". Een brochure treft u als bijlage aan) situatie wordt het betreffende bevoegd gezag zo spoedig mogelijk (telefonisch, per fax of e-mail) hierover geinformeerd.

 • ingevulde checklisten worden zo spoedig mogelijk toegestuurd aan de contactpersonen van het betreffend bevoegd gezag (lijst met contactpersonen is als bijlage opgenomen)

 • als er vragen zijn over de checklisten of een bepaald bedrijf kan er altijd contact worden opgenomen met de contactpersoon van het betreffende bevoegd gezag

 • informatie over de afhandeling (evt. handhavingsacties) vindt plaats conform de reguliere afspraken over informatie-uitwisseling (via afschriften van handhavingsbrieven en eventueel in lokaal/regionaal milieu-overleggen)

 • Elk bevoegd gezag bepaald zelf hoe intern met de verkregen informatie wordt omgegaan (wijze van registreren van de informatie)

 • Als signaaltoezicht aanleiding geeft om een of meerdere aspecten nader te bekijken (bedrijfscontrole) dan informeren de bevoegde gezagen elkaar.

 • Resulaten van "dieptecontroles" worden onderling uitgewisseld (afspraken over wijze waarop en uitvoering van dieptecontroles (controle verbruiksdoelstellingen) zullen nog plaats vinden).

Samengevat komt het erop neer dat bij een controlebezoek door een bevoegd gezag er voor de twee andere bevoegde gezagen elk een checklist (inclusief de vierde checklist betreffende bijlage I van het besluit) wordt ingevuld. Deze wordt zo spoedig mogelijk toegezonden aan het betreffend bevoegd gezag. Vervolgens zal laatstgenoemde een ontvangstbevestiging met vermelding van het gegegeven of de resultaten aanleiding zijn om al dan niet een vervolgactie (indien vervolgactie: er dient tevens te worden aangegeven waaruit deze zal bestaan) te ondernemen toesturen aan het gezag wat de controle heeft uitgevoerd.INLEGVELLEN


Lijst met contactpersonen projectgroep AmvB glastuinbouwWaterschap Zuiderzeeland

Jelle Visser 0320 274783 (06 11324008) j.visser@zuiderzeeland.nl

Postbus 229

8200 AE Lelystad

AID

Harm Abbing 038 4291311 (06 53185077) h.abbing@aid.agro.nl

Postbus 10063

8000 GB Zwolle

Milieusamenwerking NOF

Joop Warrink 0320 278719 jb.warrink@lelystad.nl

Postbus 91

8200 AB Lelystad

Gemeente Almere

Arjan Mulder 036 5471866 amulder@almere.nl

Postbus 200

1300 AE Almere

Gemeente Noordoostpolder

Alfred Kerkhoven 0527 633281 a.kerkhoven@gemnop.nl

Postbus 155

8300 AD Emmeloord

Lijsten met te controleren bedrijven in 2003/2004 (hierachter in te voegen)
Waterschap: lijst Noordoostpolder

Waterschap: lijst Almere
NOF: lijst Noordoostpolder

NOF: lijst Almere

CHECKLISTEN

Hierachter treft u aan:


 • checklist Wet milieubeheer met toelichting

 • checklist Wvo met toelichting

 • checklist Bestrijdingsmiddelenbesluit met toelichting over opslag en bewaring van bestrijdingsmiddelen

 • checklist met betrekking tot bijlage I van het besluit


Voorlichting

Nieuwsbrief


Ongeveer drie a vier keer per jaar verschijnt er een gezamenlijke nieuwsbrief waarin glastuinbouwbedrijven op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot het besluit, de voortgang en resultaten van controles en over bepaalde onderwerpen die extra aandacht vragen. Kosten nieuwsbrief zullen over de deelnemende bevoegde gezagen worden verdeeld.
Internet.

De deelnemers kunnen gebruik maken van de in de bijlage bijgevoegde tekst ten behoeve van het verstrekken van informatie op de eigen website.


Brochure meesturen met vooraankondiging bedrijfsbezoek.

Er is voor gekozen om door middel van brochure bedrijven te informeren over het signaaltoezicht. Deze stuurt het betreffende bevoegd gezag mee met de vooraankondiging van een bedrijfsbezoek.


De brochure is door de deelnemende bevoegde gezagen gezamenlijk opgesteld.


Financien

De kosten, die aan signaaltoezicht verbonden zijn, zijn onder te verdelen in de volgende posten:
 • personele kosten,

 • voorlichtingskosten.Personele kosten

De deelnemers die personeel inzetten voor signaaltoezicht dragen ook de personele kosten hiervoor.Voorlichtingskosten

De voorlichting zal gericht worden naar die doelgroepen die mogelijk belanghebbende zijn in in het kader van signaaltoezicht. De doelgroepen die hiervoor in aanmerking komen zijn:
 • gemeenten

 • Waterschap

 • AID

 • NOF

 • glastuinbouwbedrijven

 • branche organisatie

Kostenverdeling: ieder bevoegd gezag draagt de kosten voor eigen voorlichtingsactiviteiten.
Evaluatie van de samenwerking

Door middel van een evaluatieformulier voor de contactpersonen (en de handhavers) zal de kwaliteit van de samenwerking aan het eind van elk jaar in beeld worden gebracht. Er zal aandacht worden besteed (in de bijeenkomst van de contactpersonen) wat er met de verkregen informatie dient te gebeuren binnen de organisaties, of signaaltoezicht draagvlak heeft bij de handhavers en welke knel- en verbeterpunten er zijn.


In februari 2004 zal voor het eerst de samenwerking geevalueerd worden.

Bijlagen: 1. Lijst van deelnemende instanties signaaltoezicht AmvB glastuinbouw

 2. N.a.w. gegevens overige van belang zijnde instanties (incl. boekje Adressen Handhaving Milieuwetten Flevoland, uitgave november 2002)

 3. Werkwijze signaaltoezicht in de praktijk plus voorbeeldbrief inzake toezenden checklist

 4. Bedrijvenlijst Noordoostpolder en Almere (betreft een overzicht van alle glastuinbouwbedrijven)

 5. Bijlage (mee te sturen met vooraankondiging bedrijfscontrole)

 6. Tekst t.b.v. website deelnemers

 7. Folder "de zes van Flevoland"

8. Foto’s met toelichting ter ondersteuning te gebruiken bij signaaltoezicht.

Bijlage 1 Lijst van deelnemende instanties signaaltoezicht AmvB glastuinbouw

Gemeente Almere


Postbus 200

1300 AE Almere


bezoekadres:

Louis Armstrongweg 120

Almere
Tel. 036 5399911

Fax. 036 5233480 (team milieubeheer)
Gemeente Noordoostpolder


Postbus 155

8300 AD Emmeloord


bezoekadres:

Harmen Visserplein 1

Emmeloord
Tel. 0527 633911

Fax. 0527 671020
Waterschap Zuiderzeeland


Postbus 229

8200 AE Lelystad


Bezoekadres:

Lindelaan 20

Lelystad
Tel. 0320 274911 (24 uur)

Fax. 0320 247919
Algemene Inspectie Dienst (Inspectie Noord en Oost)


Postbus 10063

8000 GB Zwolle


Bezoekadres:

Assendorperdijk 2

Zwolle
Tel. 038 4291300

Fax. 038 4218157

Meldkamer 045 5466222 (24 uur per dag)

Milieusamenwerking Noord-Oost Flevoland


Postbus 91

8200 AB Lelystad


bezoekadres:

De Schans 18-02

Lelystad
Tel. 0320 278481

Fax. 0320 278245Bijlage 2 Overige relevante instanties


Groeinet


Postbus 151

2700 AD Zoetermeer


tel. 079 3229936

fax 079 3229768

internet: www.groeinet.nl

LTO Nederland


Contactpersoon besluit Glastuinbouw: Gert Jan Breure
tel 070 3382758

NLTO, Het Landhuis


Lavendelheide 9

9202 PD Drachten


tel 0512 305000

fax 0512 305001Stichting UO-IMT


Postbus 283

2700 AG Zoetermeer


uo@groeinet.nl

Novem, projectbureau glastuinbouw en milieu


Maartje van den Berg (m.van.den.berg@novem.nl)

Postbus 8242

3503 RE Utrecht

telefoon 030 2393441 of 030 2393787

fax 030 2316491

website: www.novem.nl
Regionale Inspectie Milieuhygiene Noord-West


afdeling gemeente en provincie

tel 023 5154400
Regiopolitie Flevoland


Districtsmilieucoordinator

Piet Brandhorst

tel 0527 634417

e-mail: polflemil1@euronet.nl


Openbaar Ministerie, Arrondissementsrechtbank Zwolle

taakgroep milieu

tel. 038 4962000

fax: 038 4692100Provincie Flevoland


afdeling milieubeheer

0320 265383Rijkswaterstaat, directie IJsselmeergebied


afdeling Handhaving

tel. 0320-299111Infomil


ing. Tjalling Hoogkamp

Postbus 93144

2509 AC Den Haag

tel. (070) 3735575

fax (070) 3735600

E-mail: info@infomil.nl

website: www.infomil.nl

Eveneens bijgevoegd: boekje Adressen Handhaving Milieuwetten Flevoland (uitgave november 2002).Bijlage 3. Werkwijze signaaltoezicht (incl. voorbeeldbrief inzake toesturen checklist)


Werkwijze controles project glastuinbouwVooraf

 • Afspraak maken.

 • Bevestiging afspraak + bijlage toesturen.


Controle

 • Introductie. Uitleg over doel en inhoud bezoek. Hierbij aangeven dat ook signaaltoezicht plaatsvindt.

 • Controle op eigen onderdeel uitvoeren (inclusief checklist bijlage I).

 • Checklists voor de andere overheden invullen.

 • Een afschrift van de checklists wordt niet overhandigd aan de tuinder, tenzij die er nadrukkelijk om vraagt.

 • NB: Wat betreft de kernbepalingen gaan we uit van de 6 van Flevoland.

Afhandeling

 • Voor wat betreft de controle op bijlage I stuurt de overheid die de controle heeft uitgevoerd een handhavingsbrief, indien overtredingen zijn geconstateerd. De ingevulde checklist wordt aan de andere overheden verstuurd. De andere overheden sturen geen brief n.a.v. overtredingen van bijlage I.

 • De ingevulde checklist opsturen aan het betreffende bevoegde gezag. Hierbij aangeven of het bedrijf onwillig is of wel bereid aanpassingen te doen (zie voorbeeldbrief).

 • In de brief/controleverslag voor het bedrijf vermelden dat de checklist is opgestuurd aan het betreffende bevoegd gezag.

 • In de brief aan het bedrijf geen waardeoordeel (goed of fout) geven over aspecten van de ingevulde checklist.

 • De overheid die een ingevulde checklist ontvangt, beoordeelt of zaken niet in orde zijn en stuurt eventueel een handhavingsbrief aan het bedrijf (niet eerder dan nadat 4 weken zijn verstreken sinds de controle). Een brief wordt dus verstuurd op basis van de constatering van de toezichthouder van een andere overheid.

 • Aan de overheid die de checklist heeft ingevuld wordt teruggemeld wat met de bevindingen is gedaan.


briefpapier instantie*

Aan de contactpersoon AmvB Glastuinbouw van het Waterschap Zuiderzeeland, de Algemene Inspectiedienst, de gemeente Almere, de gemeente Noordoostpolder *,
Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum


xx xx xxxx
Onderwerp

Bijlagen

Inlichtingen
Wvo-checklist/Wm-checklist/checklist Bestrijdingsmiddelenwet*

geen/divers

dhr, mevr X, (tel. nr. 000)

Geachte mevrouw, heer,

In het kader van de afspraken over signaaltoezicht bij glastuinbouwbedrijven doen wij u hierbij de checklist Wvo/Wm/Bestrijdingsmiddelenwet* van (NAW bedrijf invullen) toekomen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Indien van toepassing kunnen de volgende zinnen worden toegevoegd:
Tijdens de bedrijfscontrole kon geen jaarrapportage 2002 worden overgelegd. Wij hebben de inrichtinghouder er schriftelijk op geattendeerd dat het niet overleggen van de jaarrapportage bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke gevolgen met zich mee kan brengen.
En/of:
Tijdens de bedrijfscontrole zijn de volgende zaken geconstateerd waarvan wij van mening zijn dat u wellicht vervolgstappen zou kunnen ondernemen:


 1. (opsommen bijzondere geconstateerde voor instantie wellicht belangrijke aspecten)

 2. …….

 3. …….

(optie: In dit kader verwijzen wij u tevens naar de gemaakte aantekeningen op de checklist, bijgevoegde foto’s en een schetsje om de situatie ter plekke te verduidelijken).

En/of:
Tijdens de bedrijfscontrole zijn enkele tekortkomingen geconstateerd waarover wij graag met u nader overleg willen hebben. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen (dhr/mevr, tel)
Wij stellen het op prijs om binnenkort van u te vernemen welke vervolgactie(s) u voornemens bent te ondernemen.
Hoogachtend,

*= keuze


Bijlage 4. Bedrijvenlijst gemeente Noordoostpolder en Almere

Hierachter s.v.p. de bedrijvenlijsten invoegen.Bijlage 5. Bijlage te gebruiken bij aankondigingsbrief van een bedrijfscontrole


Inleiding

Op 1 april 2002 is het nieuwe Besluit Glastuinbouw in werking getreden. Het Besluit Glastuinbouw bevat voorschriften die op meerdere wetteksten gebaseerd zijn. De meest belangrijke zijn de Wet milieubeheer (Wm), de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de Bestrijdingsmiddelenwet (Bmw). In die wetten zijn verschillende instanties aangewezen om controle en handhaving uit te oefenen. In het nieuwe besluit glastuinbouw blijft de gemeente bevoegd voor de Wm-voorschriften, het waterschap voor de WVO-voorschriften en de AID voor de voorschriften uit de Bestrijdingsmiddelenwet.


Controles (samenwerking controlerende instanties)
De gemeenten Noordoostpolder en Almere, waterschap Zuiderzeeland en de Algemene Inspectie Dienst (AID) willen de controles op de naleving van de voorschriften zo efficiënt mogelijk (voor de tuinders en voor de controlerende instanties) aanpakken. Het blijft zo dat zowel de gemeente, het waterschap als de AID uw bedrijf geregeld zullen bezoeken. Het streven van elke instantie is om één keer in de twee jaar uw bedrijf te bezoeken. Maar de controlerende instanties stemmen hun bezoeken aan uw bedrijf met elkaar af zodat de bezoeken gespreid plaatsvinden.

Daarnaast informeren de controleurs elkaar over zaken die ze op uw bedrijf tegenkomen. Bijvoorbeeld de controleur van gemeente zal ook een aantal gegevens invullen over bestrijdingsmiddelen en de Wet verontreiniging oppervlaktewater en dit doorspelen naar de AID of het waterschap.

Verder zal de afstemming bestaan uit het uitwisselen van informatie over lopende handhavingsacties, zoals bijvoorbeeld een opgelegde last onder dwangsom.

Hoe verloopt het bezoek van een controleur zo soepel mogelijk?
Voor de controlebezoeken van de gemeente en het waterschap wordt een afspraak met u gemaakt. De AID komt onaangekondigd bij u langs. Tijdens de controlebezoeken wordt de bedrijfssituatie bekeken en wordt een administratieve controle uitgevoerd. Om een controlebezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen is het gewenst de benodigde administratieve bescheiden klaar te leggen. Onderstaand wordt per bijlage van het Besluit glastuinbouw aangegeven welke bescheiden de controleur graag wil inzien.
In het kader van bijlage I:


 • Logboek. In dit logboek dienen de volgende gegevens te worden geregistreerd:

 • Energie. Na iedere vier weken dient het verbruik (en de eventueel aan derde geleverde hoeveelheid) van alle vormen van energie te worden geregistreerd

 • Meststoffen. Na ieder gebruik dient de merknaam, de samenstelling, het soortelijk gewicht en de hoeveelheid van de betrokken meststof geregistreerd te worden.

 • Gewasbeschermingsmiddelen. Na ieder gebruik dient de merknaam, het te bestrijden organisme, het gewas, de datum van toepassing, de samenstelling, het toelatingsnummer en de hoeveelheid van het middel geregistreerd te worden. Daarnaast dient op 1 januari van ieder jaar de voorraad (merknaam, toelatingsnummer, hoeveelheid) opgetekend te worden.

 • Jaarrapportage. Jaarlijks dient voor 1 mei een jaarrapportage, over het verbruik van energie, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen van het voorgaande jaar, te worden opgesteld en opgestuurd aan het bevoegd gezag.

 • Teeltplan. Op het bedrijf moet een teeltplan aanwezig zijn. Hierin moeten ook de wijzigingen worden bijgehouden.

In het kader van bijlage II: • De keuringsrapporten van stookinstallaties en warmtekrachtinstallaties

 • De afgiftebonnen van gevaarlijke afvalstoffen

 • Het logboek van de koelinstallatie

In het kader van bijlage III:

Logboek. In dit logboek dienen de volgende gegevens te worden geregistreerd:

 • Voor grondtelers

 • 1 keer per maand het volume toegediend gietwater;

 • 1 keer per maand het volume hergebruikt drainagewater;

 • 1 keer per kwartaal de analyseresultaten van het drainagewater;

 • 1 keer per kwartaal de analyseresultaten van een grondmonster (geldt alleen voor bedrijven die niet registreren op basis van bijlage I);

 • de hoeveelheid toegediende meststoffen (geldt alleen voor bedrijven die niet registreren op basis van bijlage I).
 • Voor substraattelers

 • 1 keer per maand het volume geloosd spuiwater;

 • 1 keer per maand het volume toegediend gietwater;

 • 1 keer per kwartaal de analyseresultaten van het spuiwater.

Als u vragen heeft over een aangekondigde controle of over het besluit glastuinbouw kunt u contact opnemen met:


Gemeente Noordoostpolder: Alfred Kerkhoven tel: 0527-633281
Gemeente Almere: Arjan Mulder tel: 036-5463993
Waterschap Zuiderzeeland: Jelle Visser tel: 0320-274783
AID: Harm Abbing tel: 038-4291300
Ook op internet kunt u terecht voor informatie over het besluit glastuinbouw op de volgende pagina's: www.glami.nl; www.infomil.nl; of www.zibb.nl;

Bijlage 6. Teksten t.b.v. website deelnemers


Controle op glastuinbouwbedrijven
Op 1 april 2002 is het nieuwe Besluit Glastuinbouw in werking getreden. In dit besluit zijn voorschriften uit verschillende wetten voor glastuinders in één document ondergebracht. De wil de controles op naleving van deze voorschriften efficiënt aanpakken. Daarom zoekt zij afstemming met de andere instanties die op de voorschriften van dit besluit controleren en handhaven. Op deze website geven wij u uitleg over de samenwerking tussen gemeente, waterschap, Algemene Inspectie Dienst (AID) en Milieusamenwerking Noord-Oost Flevoland (NOF).Waarom afstemming?

Hoe gaat de afstemming eruit zien?

Kan ik meepraten?

Waar vind ik meer informatie?


Waarom afstemming?


Het Besluit Glastuinbouw bevat voorschriften die op meerdere wetteksten gebaseerd zijn. De meest belangrijke zijn de Wet milieubeheer (Wm), de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de Bestrijdingsmiddelenwet (Bmw). In die wetten zijn verschillende instanties aangewezen om controle en handhaving uit te oefenen. De gemeente is bevoegd voor de Wm-voorschriften. Het waterschap voor de WVO-voorschriften. En de AID voor de voorschriften uit de Bestrijdingsmiddelenwet. Dit houdt in dat er soms in een jaar 3 controles op uw bedrijf worden uitgevoerd, waarbij steeds hetzelfde besluit wordt gebruikt. Om het traject overzichtelijk te houden, zoeken de gemeente, het waterschap, de AID en de NOF dus afstemming met elkaar.


Hoe gaat de afstemming eruit zien?


De afstemming zal in ieder geval bestaan uit signaaltoezicht. Dit houdt in dat de controlerende instanties elkaar informeren over zaken die zij op een bedrijf tegenkomen, ook als die onder bevoegdheid van de ander vallen. Daarnaast zal de afstemming bestaan uit het uitwisselen van informatie over lopende handhavingsacties, zoals bijvoorbeeld een opgelegde last onder dwangsom.


Kan ik meepraten?


Hoe de afstemmingsconstructie er precies uit gaat zien, is nog niet geheel bekend. Momenteel wordt gewerkt aan een voorstel voor een systeem. Bij dit overleg zijn behalve de gemeente, het waterschap, de AID en de NOF, ook de branche-organisatie NLTO betrokken. Heeft u zelf concrete ideeën over hoe de controles efficiënt en praktijkgericht aangepakt kunnen worden? Dan kunt u deze inbrengen bij een van de organisaties die aan het overleg deelnemen.


Waar vind ik meer informatie?


Voor meer informatie over de afstemmingsregeling kunt u contact opnemen met infomilieu@gemnop.nl >. Voor meer informatie over de inhoud van het besluit kunt u terecht bij uw branche-organisatie. Voor de complete tekst van het besluit kunt u terecht op de website van Infomil, www.infomil.nl, of van Projectbureau Glastuinbouw en Milieu, www.glami.nl. Vanaf die websites kunt u ook het meldingsformulier downloaden.


Bijlage 7. Folder" de zes van Flevoland"

Hierachter de folder toevoegen s.v.p.Bijlage 8. Foto’s met toelichting ter ondersteuning te gebruiken bij signaaltoezicht.

Bijgevoegd.
1 Voor bepaalde telers (witlof, paddestoelen) blijft het oude besluit op onderdelen van toepassing.

2 Op de internetsite van de AID staat een overzicht van de opsporings- en toezichthoudende bevoegdheden van de AID (www. aid.nl).


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina