Inhoudsopgave schoolgidsDovnload 215.2 Kb.
Pagina1/4
Datum25.07.2016
Grootte215.2 Kb.
  1   2   3   4
INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS


NR.

TITEL

PAGINA


1

Een woord vooraf

2

KBS Pius 10
2.1

Ons adres, ons telefoonnummer, ons faxnummer, ons emailadres
2.2

Onze richting
2.3

Ons schoolbestuur
2.4

Onze directie
2.5

Ons gebouw
2.6

Onze leerlingen

3

Waar staat de Pius 10 voor
3.1

Visie en doelstellingen
3.2

Schoolcultuur
3.3

Identiteit
3.4

Werken vanuit onze onderwijsvisie
3.5

School- en gedragsregels
3.6

Onderwijskundige ontwikkeling op school
3.7

School in de Samenleving
3.8

Peuterspeelzaal Nijntje en peuterspeelzaal de Hummeltjes
3.9

Voor- en naschoolse opvang
3.10

Verdere samenwerking

4

De organisatie van het onderwijs op onze school
4.1

De organisatie van de school
4.2

Leerkrachten, directie, onderwijsondersteunend personeel en oproepbare deskundigen
4.3

De inhoud van het onderwijsleerproces in de groepen 1 en 2
4.4

De inhoud van het onderwijsleerproces in de groepen 3 t/m 8

5

De zorg voor de kinderen
5.1

De opvang van nieuwe leerlingen
5.2

Het volgen van de ontwikkelingen van de leerlingen in de school
5.3

Bespreking van resultaten met ouders
5.4

De speciale zorg voor kinderen die dit nodig hebben
5.5

Overgang naar het vervolgonderwijs

6

De ouders
6.1

Het belang van de betrokkenheid van de ouders
6.2

Informatievoorziening
6.3

De medezeggenschapsraad
6.4

De ouderraad
6.5

Hulpouders
6.6

Overblijven
6.7

Klachtenregeling7

Regeling school- en vakantietijden
7.1

Schooltijden
7.2

Vakantieregeling
7.3

Leerplicht
7.4

Schoolverzuim
7.5

Aanvragen verlof

8

Overige zaken
8.1

Activiteiten: vieringen in en buiten de school
8.2

Boeken
8.3

Drinken op school
8.4

Fluorspoelen
8.5

Gevonden kleding
8.6

Gymnastiek
8.7

Huiswerk
8.8

Inspectie
8.9

Jeugdbladen
8.10

Jeugdteam GGD Zuid Holland-Zuid
8.11

Kleding
8.12

Logopedie
8.13

Roken op school
8.14

Schoenen en regenlaarzen, kinderwagens en buggy's
8.15

Schoolinternetprotocol
8.16

Sponsoring
8.17

Taalklas voor ouders
8.18

Toelating, schorsing en verwijdering
8.19

Verjaardagen
8.20

Verzekeringen

9

Tot slot


1. EEN WOORD VOORAF.
Waarom een schoolgids voor ouders ?
Scholen verschillen steeds meer in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Ook verschillen ze in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet zo eenvoudig. Het is dus belangrijk dat de scholen die aspecten duidelijk naar voren brengen. Naast een persoonlijk gesprek is de schoolgids voor ouders een manier om een duidelijk beeld van de school te krijgen.
Wat staat er in onze schoolgids ?
De onderwijswet geeft een groot aantal criteria aan waar een schoolgids aan moet voldoen zoals bijvoorbeeld vermelden van doelstellingen, visie, zorg voor leerlingen en vakantieregeling. Naar onze mening hebben we in deze gids voldaan aan de voorwaarden die de wet aangeeft. Zo kunt u in de schoolgids lezen waar onze school voor staat, waar we met de leerlingen naar toe werken en waarom we dat doen. Tevens kunt u lezen welke activiteiten we uitvoeren met leerlingen die zich iets anders ontwikkelen, welke normen en waarden we op school hanteren en hoe we een aantal zaken op school hebben georganiseerd.
Wie hebben er aan de schoolgids meegewerkt ?
Deze schoolgids is het resultaat van de samenwerking tussen ouderraad, medezeggenschapsraad en het team van de school. Van elk van deze geledingen zult u her en der een bijdrage kunnen lezen.
Twee delen.
De schoolgids van kbs Pius 10 uit 2 twee delen. Het eerste deel bevat algemene informatie van de school en wordt éénmalig aan ouders verstrekt. Wij willen u verzoeken dit deel zorgvuldig te bewaren, omdat de informatie die hierin staat voor meerdere jaren geldt.

Het tweede deel is een jaarbijlage. Dit deel wordt jaarlijks aan alle ouders meegegeven. In deze jaarbijlage vindt u vooral praktische informatie voor het schooljaar waarin we werken.


Verzoek aan ouders om te reageren.
We proberen in deze schoolgids zo duidelijk mogelijk te zijn en we hopen dat u onze schoolgids met plezier leest.

Mocht u nog vragen of kritische kanttekeningen hebben dan kunt u die altijd kwijt bij de directie, de teamleden, leden van de medezeggenschapsraad of de leden van de ouderraad.


2. KBS PIUS 10.
2.1 ONS ADRES, ONS TELEFOONNUMMER, ONS FAXNUMMER

ONS EMAILADRES.
KBS Pius 10,

Brouwersdijk 111,

3314 GJ DORDRECHT.

Tel. 078-6142562

Fax. 078-6314909

E-mail: pius10@skoba.nl

Website : www.kbspiusx.nl
2.2 ONZE RICHTING.
Kbs Pius 10 is een katholieke basisschool. In een van de volgende hoofdstukken gaan we nader in op onze identiteit. In tal van zaken die in deze schoolgids worden beschreven kunt u accenten van onze katholieke identiteit letterlijk maar ook ‘tussen de regels door’ lezen.
2.3 ONS SCHOOLBESTUUR.
Alle basisscholen in ons land worden formeel bestuurd door een schoolbestuur. Dit bestuur is o.a. verantwoordelijk voor goed onderwijs op de school.

Kbs Pius 10 behoort met nog 7 andere scholen in onze regio tot de Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (kortweg SKOBA).

De uitvoerende taken heeft ons bestuur overgedragen aan de algemeen directeur van de Stichting. Ouders die, om wat voor redenen dan ook, contact willen opnemen met ons schoolbestuur kunnen het adres vinden in de jaarbijlage.
2.4 ONZE DIRECTIE.
Kbs Pius 10 is een middelgrote school in Nederland. Op dit moment wordt de school geleid door een managementteam bestaande uit de directeur, de adjunct-directeur en de intern begeleider.

Tijdens schooltijden is er bijna altijd iemand van dit team telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer van de school.


2.5 ONS GEBOUW.
Onze school is momenteel de enige katholieke basisschool in de wijk Krispijn. We hebben de beschikking over een goed geoutilleerd gebouw aan de Brouwersdijk. In de zomer van 2005 is de gehele buitenkant geschilderd in moderne frisse kleuren. Vanaf augustus 2006 is het schoolgebouw uitgebreid met 3 nieuwe lokalen die zich bevinden in het appartementencomplex direct naast de school. Tevens is peuterspeelzaal Nijntje met ingang van augustus 2006 in het hoofdgebouw gehuisvest. De naschoolse opvang wordt georganiseerd door het COKD. De groep ‘Club van 10’ maakt gebruik van een schitterend omgebouwd leslokaal.

Leerlingen van de groepen 1 en 2 maken gebruik van de zij-ingang aan de zijde van de Brouwersdijk. Leerlingen van de groepen 3 t/m 8 komen naar binnen via de poort tussen de school en het appartementencomplex aan de Brouwersdijk. Leerlingen kunnen veilig spelen op de speelplaats achter het gebouw. Voorafgaande aan de lestijden en tijdens de schoolpauzes zorgen leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 voor toezicht.


2.6 ONZE LEERLINGEN.
Onze leerlingen wonen voornamelijk in de wijk Krispijn. Daarnaast bezoeken ook kinderen uit andere wijken van Dordrecht onze school.

Voor een school is 1 oktober een belangrijke datum. Het aantal leerlingen dat op die datum is ingeschreven op een school bepaalt het aantal leerkrachten voor het schooljaar daarna. In de jaarbijlage kunt u lezen op hoeveel leerkrachten de school recht heeft.


3. WAAR STAAT DE PIUS 10 VOOR.
3.1 VISIE EN DOELSTELLINGEN.
Het motto van onze school is: ‘De Pius 10: een fijne school om naar toe te gaan’.
Daarom streven wij in ons onderwijs naar de maximale ontwikkeling van kinderen binnen ieders eigen mogelijkheden. Kinderen worden gestimuleerd tot zelfverantwoordelijkheid en het ontwikkelen van sterke sociale vaardigheden en sociaal gedrag. Ons onderwijs is aantrekkelijk, omdat we zoveel mogelijk aansluiten bij de leefwereld van het kind, door gebruik te maken van actieve werkvormen en intensieve inzet van ICT.

We proberen steeds in dialoog met ouders te gaan om een optimale afstemming te bereiken over onderwijs en opvoeding.Als team zijn wij ook steeds in ontwikkeling bij ons streven naar een steeds betere kwaliteit. Daarbij werken we met elkaar samen in een hecht collegiaal team.
3.2 SCHOOLCULTUUR.
De Pius 10 school staat open voor ieder kind. We stellen ons als school ook een pedagogisch/maatschappelijk doel. Voor leerlingen die onze school bezoeken is het plezierig (en van belang) dat hun ouders deze doelen van de school onderschrijven. Op onze school vinden we rust, harmonie, orde, regelmaat en besef van normen en waarden voor de leerlingen erg belangrijk. In een rustige en veilige omgeving komt een kind naar onze mening het beste tot zijn of haar recht en zal het onderwijs het meest effectief zijn. Daarnaast bieden wij iedere leerling ruimte voor zelfontdekking, zelfontplooiing en persoonlijke aandacht.
3.3 IDENTITEIT.
Onze school is een katholieke school. Vanuit onze katholieke achtergrond proberen wij een bijdrage te leveren aan de vorming van het kind. Hierbij vinden wij het belangrijk:

*

dat kinderen uitkomen voor hun gevoelens, zich prettig voelen

*

dat we samen iets als groep beleven, waarbij aandacht is voor gebeurtenissen binnen en buiten de school

*

hoe we met elkaar omgaan, dat er respect is voor anderen (godsdiensten, culturen, enz. enz.)


3.4 WERKEN VANUIT ONZE ONDERWIJSVISIE.
In de paragraaf 3.1 heeft u onze visie en doelstellingen kunnen lezen. We denken dat we deze visie kunnen bereiken door steeds te blijven werken:

*

aan een plezierige werk- en leefsfeer, met duidelijke normen en waarden, onderling respect en vertrouwen, rust en structuur, goede leiding en een plaats waar iedereen zich prettig voelt.

*

aan aandacht voor het individuele kind:

  • waar het kind in ons aanbod kind mag zijn

  • waar in de omgangsvormen het individu wordt herkend

  • waar in de groeperingsvormen differentiatie mogelijk wordt gemaakt

  • waar groepen zo klein mogelijk gehouden worden en indien mogelijk meer handen in de groepen komen

  • waar, indien nodig, de leerling een aanpast programma krijgt met goede leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning

*

aan goede samenwerking tussen ouders en school, met wederzijds respect en in de omgang zoveel als mogelijk rekening houden met elkaars normen en waarden. Ook moeten we proberen ouders bij de school te betrekken om bijvoorbeeld ouderhulp te stimuleren en bruggen tussen de culturen te bouwen.

*

aan effectieve werkvormen zoals het werken vanuit de gestructureerde instructie met werkvormen als zelfstandig werken, verlengde instructie, groepenwerk enz. enz.

*

het uitbouwen van de eigen verantwoordelijkheid van ieder kind. Als kinderen keuzes kunnen maken denken we dat kinderen met meer inzet aan de taken gaat werken.

*

met een gestructureerde planning en gebruik van tijd.

*

met moderne leerinhouden, passend bij de kinderen, aansprekend en binnen de leefwereld van de kinderen.

*

met gevarieerde materialen en goed ruimtegebruik: goede methoden, uitdagende materialen en een uitnodigende leeromgeving.

*

het uitbouwen van en implementeren van de computers in het onderwijs.


3.5 SCHOOL- EN GEDRAGSREGELS.
Wij, als team, doen ons uiterste best om voor goed onderwijs te zorgen

Goed onderwijs vraagt om een aantal voorwaarden. Uiteraard is het vooral aan de leerkrachten om ervoor te zorgen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan, maar… ook ouders/ verzorgers, hebben wat dit betreft verantwoordelijkheden. Kiezen voor onze school betekent ook kiezen vóór en meewerken áán de regels die hier gelden.

Binnen de school hebben we dan ook regels en afspraken op het gebied van leerlingen, leerkrachten, huiswerk, beoordelingen, overblijven enz.

Een paar algemene regels volgen hieronder. Ook met de kinderen worden deze regels en het waarom ervan besproken.
*

We proberen als volwassenen respect op te brengen voor de ander en rekening te houden met ieders uniek zijn en proberen ook de kinderen daartoe op te voeden.

*

We gaan dus beleefd met elkaar om. Dit betekent dat we ook van de kinderen verwachten dat ze de beleefdheidsregels in acht nemen. We denken dan bijvoorbeeld aan volwassenen aanspreken met u, met twee woorden spreken, enz. enz.

*

Al vanaf het begin stellen we eisen aan kinderen, natuurlijk aangepaste eisen. We proberen ze verantwoordelijkheid bij te brengen voor hun eigen doen en laten, ze zo zelfstandig mogelijk te laten opereren. Maar ook leren we ze problemen te laten oplossen met praten en niet met schelden of lichamelijk geweld.

*

Als kinderen moedwillig herhaaldelijk regels overtreden moeten we optreden. We proberen dan zoveel mogelijk voor een straf te kiezen waar ze wat van leren. Wij verwachten van u, ouders, dat u daar achter staat. Uiteraard kunt u bij onduidelijkheid steeds contact met ons opnemen, maar naar het kind toe willen we graag met u ‘op één lijn zitten’.

*

Voor schooltijd en tijdens de pauzes wordt er op het schoolplein aan de achterzijde van het gebouw gesurveilleerd. De leerlingen staan dan onder verantwoordelijkheid van deze leerkracht en mogen dus niet meer van het plein af.

*

De leerlingen kunnen hun jassen ophangen bij het lokaal. Waardevolle spullen mogen niet in de jassen blijven zitten. De school is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en/of beschadigingen. In de school mogen leerlingen en medewerkers geen petjes, hoofddoekjes e.d. dragen.

*

Binnen de school wordt erg veel tijd besteed aan de Nederlandse taal. Het is dan ook prettig als ouders daar thuis ook veel aandacht aan besteden. Binnen de school verwachten we dan ook van iedere leerling, ouder of leerkracht dat zij Nederlands spreken. Iedereen kan elkaar dan verstaan.

*

Het is niet de bedoeling (uitzonderingen daargelaten) dat leerlingen tijdens de instructie- momenten naar het toilet gaan. Dit kan wel tijdens alle andere klassensituaties. Wanneer kinderen van het toilet komen, wassen ze in de klas hun handen.

*

We leren de kinderen dat belangrijk werk moet worden afgemaakt. Indien nodig moeten ze hiervoor even nablijven. Het kan ook zijn dat zij na ziekte belangrijk werk moeten inhalen. Dit gebeurt vaak na schooltijd, omdat er vaak een extra instructie moet worden gegeven.

*

Vanaf groep 6 wordt er op school regelmatig huiswerk meegegeven. Incidenteel kan het voorkomen dat kinderen in de groepen 4 en 5 thuis iets mogen afmaken. Wel verwachten we dat de kinderen in de groepen 3 t/m 8 vaak thuis een Nederlands boek lezen. In de groepen 4 en 5 verwachten we van de kinderen dat ze thuis de tafels van vermenigvuldiging leren.

*

Leerlingen die ver van school wonen mogen met de fiets komen. Aan het begin van ieder schooljaar worden hiertoe individueel met de kinderen afspraken gemaakt. Fietsen op het schoolplein is voor kinderen en ouders niet toegestaan. De school is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadigingen en vernielingen.

*

Leerlingen worden zonder begeleiding niet naar huis gestuurd. Wanneer een kind plotseling ziek naar huis gaat, is er altijd eerst contact geweest met de ouder of verzorger.

*

Wanneer leerlingen zonder opgaaf van redenen niet op school verschijnen, wordt er in ieder geval zo snel mogelijk naar huis gebeld.

*

Wanneer een leerling wil verzuimen, dan kan de ouder/verzorger bij de directie een speciaal verlofformulier opvragen, invullen en op school afgeven. In een later hoofdstukje komen we hier nog op terug.

*

Zeker tijdens uitstapjes verwachten we dat de kinderen zich correct gedragen, zodat ieder uitstapje een feest voor allen wordt. Ernstig wangedrag tijdens een uitstapje betekent dat een kind de volgende keer op school moet blijven.

*

In de loop van het schooljaar worden er een aantal zogenaamde speelgoedmiddagen georganiseerd voor de groepen 1 en 2. Wij willen u verzoeken om op dit soort momenten alleen speelgoed mee te geven wat tegen een stootje kan. We zien ook liever geen speelgoed zoals speelgoedpistooltjes e.d.

*

Tijdens de overblijf en tijdens de activiteiten van de verlengde schooldag gelden vaak aanvullende regels. Deze worden steeds vooraf aan de kinderen uitgelegd. Bij overtredingen maken we gebruik van het gele- en rode kaartensysteem.

*

Ouders worden verzocht om niet met honden op het schoolplein te komen.

*

Bij verjaardagen mogen kinderen trakteren. We zien het liefst gezonde traktaties. Het is ook niet de bedoeling dat er meerdere dingen worden getrakteerd.  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina