Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 ExcursiesDovnload 358.14 Kb.
Pagina3/4
Datum22.07.2016
Grootte358.14 Kb.
1   2   3   4

4.1 Het CUMULUS-project.

Al kort na de start van Stichting KUBES in 1988 kwam samenwerking tot stand met de Stichting Nationaal Blindenmuseum (NBM). Het begon met deelname in onze Commissie Excursies en Advisering; later droeg het NBM de adviesfunctie aan Stichting KUBES over.Bij de jubileumexposities in 1998 en 1999 werd de samenwerking nog concreter: tijdens de eerste expositie in het voormalige Hoofdgebouw van Bartiméus werd een ruimte ingericht met een selectie uit de collectie onder de titel: "Creatieve oplossingen voor praktische problemen".
Tijdens de tweede jubileumexpositie in Slot Zeist was in de Zeister Bibliotheek een - samen met de Luister- en Braillebibliotheek te Den Haag - in vier muurvitrines opgestelde presentatie te zien van oude en nieuwe hulpmiddelen die het blinden en slechtzienden mogelijk maken te blijven communiceren in een steeds complexere informatiemaatschappij; de vitrines in de buitenmuur maakte het mogelijk dat ook vanaf de straat de voorwerpen te zien waren.

De collectie van het NBM verhuisde daarna van Bartiméus in Zeist naar de collega-instelling Sensis te Grave.
In het jaar 2000 werd door Stichting KUBES een samenwerkingsovereenkomst getekend met Sensis en het NBM; hierin werd de intentie uitgesproken om te streven naar een gezamenlijk project met als voorlopige werktitel CUMULUS. Een stuurgroep bestaande uit leden van de deelnemende organisaties zou het project verder uitwerken en koos voor de werktitel CUMULUS omdat CUMULUS in de betekenis van stapeling de tot stand gekomen samenwerking treffend tot uitdrukking brengt. Daarnaast staan de letters CU voor cultuur, de KUBES-inbreng, MU voor de museale collectie van het NBM en LUS voor 'Licht Uit en toch Samenspraak', een onderdeel á la "Dialoog in het donker" waar Sensis vorm en inhoud aan zou geven.
Na enkele jaren kwam de materiële en financiële haalbaarheid van het project eindelijk in zicht, maar toen kwam het bericht dat de scheidende directeur van de LSB in Nijmegen al toezeggingen van het Ministerie had om een vrijkomend pand als gevolg van de herstructurering van de blindenbibliotheken tot een MuZIEum om te vormen.

Een droom viel in duigen en snel werd duidelijk dat we opnieuw vervangende huisvesting moesten vinden voor opslag van de NBM-collectie en een aantal spullen van Stichting KUBES.
Dankzij de scheidende directeur van VISIO, Hans Wellink, kregen we de beschikking over een vrijkomende ruimte op het terrein van VISIO te Huizen.

Ook met VISIO is een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het is de bedoeling dat m.n. Stichting KUBES - al of niet tijdelijke - exposities gaat verzorgen in het nieuwe - recent gereedgekomen - congrescentrum van VISIO.

CUMULUS zal dus vooralsnog niet uitgroeien tot een CultuurMuseum maar is overeind gebleven met een nieuwe gastheer als partner; nu is er een nieuwe basis om gezamenlijk activiteiten op te zetten.

 

4.2 ZieZo-Beurs
2002
In 2002 neemt Stichting KUBES voor de eerste maal - op bescheiden wijze - deel aan de ZieZo-Beurs, wat mogelijk is gemaakt door een financiële bijdrage van de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden.
Ondanks dat het de eerste keer is, is e.e.a. een groot succes, mede door de enthousiaste inzet van veel vrijwilligers. Onze stand in NBC "de Blokhoeve" te Nieuwegein wordt goed bezocht en levert veel nieuwe contacten en donateurs op.


2003
Vanwege het 25-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS) kreeg deze - inmiddels 8e ZieZo-Beurs - een feestelijk karakter; Stichting KUBES mag op uitnodiging van de NVBS deelnemen alsmede een grote expositie - met werk van blinde en slechtziende kunstenaars - in de hal inrichten.

Deze expositie werd zeer goed bezocht en als een rustpunt in de drukke beurshallen ervaren. Ook zijn verschillende werken verkocht en werd kennis gemaakt met Relinde van der Burgt, toen nog "in de kinderschoenen", maar nu een groot KUBES-kunstenaar en inmiddels docent beeldende vorming op het "Loo Erf" te Apeldoorn.
2004

Omdat Stichting KUBES de financiële middelen niet kon genereren, nam ze dit jaar niet deel aan de ZieZo-Beurs.


2005

In 2005 kon Stichting KUBES door een onverwachte meevaller uiteindelijk toch op de ZieZo-Beurs 2005 komen staan, heeft daar geen spijt van gehad.

Op uitnodiging van Stichting Oogfonds Nederland kregen we een uitstekende plek toebedeeld, direct naast de entree, ruim en licht, en niet te veel herrie om ons heen, zodat we goed met het publiek konden praten. Ook nu werd deze KUBES-stand, tevens een KUBES-expositie onder het thema "Met andere ogen", gezien als een rustpunt in deze hectische beurs; beelden betasten en over kunst en cultuur praten....  
Deze beurs kenmerkte zich door gemoedelijkheid, een echte "ouwe jongens, krentenbroodsfeer". De organisatie was uitstekend, zo ook de coöperatieve instelling van het personeel van NBC "de Blokhoeve" en de medewerkers van het Rode Kruis, de onderlinge omgang met de collega-standhouders was ook zeer goed.
Vele positieve reacties over de "Met andere ogen" stands, de mogelijkheid andere visueel gehandicapten te ontmoeten met dezelfde interesses was voor velen een openbaring en voor velen was deze beurs dan ook een echte eye-opener!  
2006

Voor het eerst in de nieuwe locatie - de Euretco Hallen te Houten - en met een totaal nieuwe opzet nam Stichting KUBES in 2005, wederom op uitnodiging van Stichting Oogfonds Nederland deel aan deze beurs. Een totaal ander concept; alle kunstzinnige activiteiten samen op een zogenaamd "Ontdek- en Doeplein".

Samen met Jacques Coolen - bloemsierkunstenaar uit Duitsland - Jelle Onverwagt, beeldend kunstenaar "aan het werk" én de mogelijkheid om zelf speksteen of hout te bewerken, werd dit een enorm succes, dit naast onze tafels met informatiemateriaal en een kleine expositie van zo’n 15 sculpturen van Evert Bolt, Ibrahim Faiek en Jelle Onverwagt.
Dankzij materiële sponsoring van de firma's Kesler Zeist, Heger en Van den Berg te Zeist en Ve-Ka te Dreumel kon er naar hartelust speksteen gepakt en bewerkt worden. Van de vele kilo's speksteen is nog een bodempje over, de rest is door het vele enthousiast geraakte publiek mee naar huis genomen, om verder af te werken.

Foto Impressie ZieZo-Beurs 2006


4.3 Andere belangrijke contacten
"6th European Seminar of the acquired deafblindness Network".

Een door VISIO georganiseerd symposium ten behoeve van doofblinden.

Zowel vooraf als gedurende dit symposium verliep de samenwerking met Visio Loo Erf en andere participanten uitstekend. Zie hiervoor Hoofdstuk 3.7.
Museum Beelden aan zee.

De - in de loop der tijd ontstane - goede band met Museum Beelden aan zee te Scheveningen heeft er toe geleid dat er goed rekening gehouden wordt met de toegankelijkheid van exposities voor blinden en slechtzienden.

Naast het feit dat Stichting KUBES regelmatig in de gelegenheid wordt gesteld om een excursie naar een tentoonstelling te organiseren, opent het museum ook haar deuren voor individuele blinden en slechtzienden.

Een goed initiatief waarbij beide partijen voldoening vinden.


Stichting Oogfonds Nederland nam in 2005 het initiatief een ansichtkaartenboekje op de markt te brengen, met foto's van werken van o.a. blinde en slechtziende kunstenaars uit de KUBES-kring.
Viziris (voorheen Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang) heeft met ingang van 2005, gelijktijdig met de internationale "Dag van de witte stok" de zogenaamde "Buiten-Gwwoon-Veiligprijs" ingevoerd.
Deze prijs wordt toegekend aan een gemeente of een organisatie die zich heeft ingezet voor een door blinden en slechtzienden goed toegankelijke en veilig bereikbare openbare ruimte, en bestaat uit kunstwerk, gemaakt door een kunstenaar uit de KUBES-kring.
In 2005 kreeg de gemeente Alkmaar deze prijs toegekend uit handen van beeldend kunstenaar Leendert Wijtman.
Bol I van Leendert Wijtman
In 2006 kreeg de gemeente Assen de prijs en werd een beeld van José Graña Moreira overhandigd.
Ook Very Special Arts Nederland te Doorn vond verdere samenwerking met Stichting KUBES van belang. In de artotheek van VSAN zijn nu o.a. beelden van Leendert Wijtman opgenomen en ook vond er een samenwerking plaats met het organiseren van de expositie "De Ontmoeting" in de Botanische Tuin van de Universiteit Utrecht. (Zie hoofdstuk 3.6)
Openluchtmuseum

Jaarlijks, gedurende het eerste weekend in oktober, vindt er in het OLM een ontmoetingsdag plaats voor blinden en slechtzienden. Deze dagen opent het museum haar deuren speciaal voor deze doelgroep en zijn er extra gidsen en rondleidingen. In 2005 vonden er daarnaast nog diverse presentaties plaats, waarbij ook Stichting KUBES een stand mocht bemensen.


Rondleidingennet Den Haag / Den Haag Sculptuur

Zie ook 3.4.

Na een eerste succesvolle try-out, waarbij Rondleidingennet Den Haag een aangepaste rondleiding verzorgde naar de grote buitenexpositie "Den Haag Sculptuur 2003", stelt deze organisatie blinden en slechtzienden nu jaarlijks in staat een speciale rondleiding gedurende deze expositie te krijgen.
4.4 Folders en publicaties
Samen met de expositiecatalogus van de jubileumexpositie "De kunst van het anders zien VII" is er ook in 2003 een nieuwe folder tot stand gekomen. Deze full colourfolder bevat naast een beknopte beschrijving van het werk van Stichting KUBES twee uitneembare ansichtkaarten, waarvan er één als aanmeldingskaart voor het donateurschap dient.
Deze folder is inmiddels in het Frans, Duits, Engels en Esperanto vertaald.

Op dit moment is de folder nog steeds actueel en gezien de voorraad zal de folder in de loop van 2008 vernieuwd moeten worden.

Onze folder wordt in zwartdruk, grootletter, braille en desgewenst digitaal uitgebracht.
Stichting KUBES heeft wederom aan diverse kleine informatiemarkten deelgenomen.
Hoofdstuk 5 Samenstelling Bestuur door de jaren heen.

2002
Begin 2002 bestond het Algemeen Bestuur uit de volgende personen:
Leendert Wijtman Voorzitter / Coördinator exposities

Adri Hopman Bestuurssecretaris

Pieter van der Weijden Penningmeester

Jos. Govers Nieuwe projecten / Tweede secretaris

Peter Willem Dekkers Coördinator beeldhouwweekend

Jac Schmidt Exposities / Workshops

George Kabel Coördinator werkgroep nieuwe projecten

Werkgroep muziek en literatuur

Roland Grangé Werkgroep muziek en literatuur

Joke Smits Voorzitter Commissie Excursies en Advisering

Contactpersoon Aanmeldingssecretariaat

Arend Knot Externe contacten

Fondsenwerving

Lid werkgroep nieuwe projecten.


Eind 2002 hebben we ons bezonnen op de grootte van het Algemeen Bestuur en kwamen tot het besluit om te ontwikkelen naar een kleiner slagvaardiger bestuur.

Ook nam Jac Schmidt dit jaar afscheid van Stichting KUBES.


2003
Begin 2003 bestond het Algemeen Bestuur uit de volgende personen:
Leendert Wijtman, deels Voorzitter / Coördinator exposities

Janine Delver, deels Voorzitter

Adri Hopman Bestuurssecretaris

Pieter van der Weijden Penningmeester

Josephine Govers Tweede secretaris

Peter Willem Dekkers Coördinator beeldhouwweekend

George Kabel Coördinator werkgroep nieuwe projecten

Werkgroep muziek en literatuur

Roland Grangé Werkgroep muziek en literatuur

Joke Smits Voorzitter Commissie Excursies en Advisering

Contactpersoon Aanmeldingssecretariaat

Arend Knot Externe contacten

Fondsenwerving

Lid werkgroep nieuwe projecten.


Medio 2003 nam Janine Delver - als eerste vrouwelijke voorzitter van Stichting KUBES - de voorzittershamer over van Leendert Wijtman.

Na vijftien jaar trouwe dienst als bestuurslid en docent beeldhouwweekenden nam Peter Willem Dekkers afscheid van Stichting KUBES.

Josephine Govers legde haar bestuursfunctie als tweede secretaris neer, maar bleef op de achtergrond het bestuur ondersteunen door het uittypen van de vergaderverslagen.

In de lijn van ons streven naar een kleiner en slagvaardiger besuur traden ook Roland Grangé en George Kabel terug; vanuit een andere positie actief betrokken bij Stichting KUBES op het gebied van literatuur en nieuwe projecten.2004
Begin 2004 bestond het Algemeen Bestuur uit de volgende personen:
Leendert Wijtman Voorzitter / Coördinator exposities

Adri Hopman Bestuurssecretaris

Pieter van der Weijden Penningmeester

Joke Smits Voorzitter Commissie Excursies en Advisering

Contactpersoon Aanmeldingssecretariaat

Arend Knot Externe contacten

Fondsenwerving

Lid werkgroep nieuwe projecten.


April 2004 trad Annemieke Baas als aanmeldingssecretaris en coördinator van nieuwe projecten - op verzoek van het bestuur - toe tot het Algemeen Bestuur; omdat zij toen ook nog deel uitmaakte van de Commissie Excursies en Advisering trok Joke Smits zich als vertegenwoordiger van deze commissie terug uit het bestuur.

2005
Begin 2005 bestond het Algemeen Bestuur uit de volgende personen:
Janine Delver Voorzitter

Adri Hopman Bestuurssecretaris

Leendert Wijtman Coördinator exposities

Pieter van der Weijden Penningmeester

Arend Knot Externe contacten

Fondsenwerving

Lid werkgroep nieuwe projecten

Annemieke Baas Coördinator Commissie Excursies en Advisering

Contactpersoon Aanmeldingssecretariaat

Nieuwe projecten

Hiermee is een "klein bestuur op afstand" gerealiseerd.
In 2005 geeft Janine Delver aan per begin 2006 de voorzittershamer neer te willen leggen, omdat zij haar werk niet meer goed kan combineren met het voorzitterswerk van Stichting KUBES. Er moet naar een andere voorzitter gezocht worden en al gauw valt o.a. de naam van Asha Jadoenandansing. Na de laatste maanden van 2005 "proefgedraaid" te hebben wordt wederzijds besloten dat zij met ingang van 1 januari 2006 de nieuwe voorzitter van Stichting KUBES zal worden.

2006
In 2006 bestond het Algemeen Bestuur uit de volgende personen:
Asha Jadoenandansing Voorzitter

Adri Hopman Bestuurssecretaris

Leendert Wijtman Coördinator exposities

Pieter van der Weijden Penningmeester

Arend Knot Externe contacten

Fondsenwerving

Lid werkgroep nieuwe projecten

Annemieke Baas Coördinator Commissie Excursies en Advisering

Contactpersoon Aanmeldingssecretariaat

Nieuwe projecten


Organogram Stichting KUBESHoofdstuk 6 Commissie excursies en advisering

6.1 Samenstelling commissie
De commissie is als geheel verantwoordelijk voor de adviseringsactiviteiten, gevraagd en ongevraagd; Adri Hopman is voor de langlopende adviesprojecten toegevoegd lid van de Commissie Excursies en Advisering.
2002 / 2003
Begin 2002 was de commissie als volgt samengesteld:
Joke Smits Voorzitter / Contactpersoon Algemeen Bestuur

Marianne Poppenk - Copper Secretaris

Bob Middelburg Activiteitenpenningmeester / Lid werkgroep excursies

Dinie Wentink Lid Werkgroep excursies

Jody van den Brink Lid Werkgroep excursies

Arend Knot Advisering


De Commissie Excursies en Advisering bestond in 2003 uit de volgende personen:

Joke Smits Voorzitter / Contactpersoon Algemeen Bestuur

Marianne Poppenk - Copper Secretaris

Bob Middelburg Activiteitenpenningmeester

Lid werkgroep excursies

Coördinator excursies

Dinie Wentink Lid Werkgroep excursies, tot juli 2003

Jody van den Brink Lid Werkgroep excursies

Annemieke Baas Lid Werkgroep excursies

Arend Knot Advisering

Patricia Sanders Advisering

Johan Gramser Aanmeldingssecretariaat


In november 2003 treedt Annemieke Baas toe tot de commissie, die dan gemiddeld zes keer per jaar in Utrecht bijeenkomt. In 2003 heeft de commissie zich beziggehouden met o.a. de volgende onderwerpen: advisering en voorlichting aan musea zoals Het Naturalis in Leiden en Madame Tussauds in Amsterdam.
Het is verheugend te kunnen constateren dat Stichting KUBES een steeds grotere bekendheid geniet. Het aantal adviesaanvragen dat de commissie dit jaar te verwerken kreeg was zeer groot. Communicatie per e-mail bleek een belangrijk instrument om tussentijdse verzoeken snel te kunnen afhandelen. Een aantal keren werd aan de commissie gevraagd voorlichting te geven ten behoeve van projecten op het gebied van kunst en visuele beperking.

Er blijken steeds meer vragen te komen van studenten en kunstenaars die iets voor of met mensen met een visusbeperking willen organiseren.


De commissie leverde o.a. een bijdrage aan:

Project zintuiglijke kunst. Kunstenaars uit Utrecht wilden een tentoonstelling opzetten voor blinden en slechtzienden. De expositie kreeg de naam "Blindgangers en Voetzoekers".

Men kon er grote objecten betasten die opgebouwd waren uit verschillende materialen. Van autostoelen was een grote springbak opgesteld. Via een trapje kon je in de zachte ruimte springen die bekleed was met doeken.
Het project "Touching the Heart" in Amsterdam. Een project van jonge Amsterdamse kunstenaars die een expositie hadden ingericht waarbij alles aangeraakt mocht worden. De ziende bezoekers kregen blinddoeken voor. De kunst die geëxposeerd werd was ook voor zienden interessant. De tentoonstelling bestond zowel uit voelschilderijen als objecten die in de ruimte hingen. Maar ook installaties waren opgesteld, met of zonder geluid.

De Universiteit in Brussel voor Cultuur en Agogiek vroeg medewerking voor een promotie

onderzoek. De bedoeling is dat er een vijftal musea bezocht gaan worden door visueel

gehandicapten. Het onderzoek richt zich op de invloed die kunst heeft op mensen met een

visusbeperking.

Maggie Bogaert, danseres, vroeg advies voor haar dansvoorstelling die zij in het bijzonder wilde organiseren voor blinden en slechtzienden. Deze dansvoorstelling is door velen bezocht.


2004
In 2004 bestond de Commissie Excursies en Advisering uit de volgende personen:

Joke Smits Voorzitter / Contactpersoon Algemeen Bestuur

Marianne Poppenk - Copper Secretaris

Bob Middelburg Activiteitenpenningmeester

Lid werkgroep excursies

Coördinator excursies

Jody van den Brink Lid Werkgroep excursies

Annemieke Baas Lid Werkgroep excursies

Aanmeldingssecretariaat
In het laatste kwartaal van 2004 droeg Johan Gramser de activiteiten van het aanmeldingssecretariaat over aan Annemieke Baas. In dit jaar namen Arend Knot en Patricia Sanders afscheid van de Commissie Excursies en Advisering.
Eén van de belangrijkste activiteiten dit jaar was de advisering betreffende de audiotour van de Hofvijvermusea te Den Haag.

Lees hier meer over in hoofdstuk 6.3.3.


2005
Eind 2005 bestond de Commissie Excursies en Advisering uit de volgende personen:

Joke Smits Voorzitter / Contactpersoon Algemeen Bestuur

Marianne Poppenk - Copper Secretaris

Bob Middelburg Activiteitenpenningmeester

Lid werkgroep excursies

Coördinator excursies

Jody van den Brink Lid Werkgroep excursies

Annemieke Baas Lid Werkgroep excursies

Aanmeldingssecretariaat
Vermeldenswaardig is de samenwerking met Museum Beelden aan zee te Scheveningen, waar enkele malen per jaar een aparte rondleiding georganiseerd wordt voor blinden en slechtzienden. Deze rondleidingen worden - op verzoek van het museum - vooraf getoetst door enkele mensen van Stichting KUBES.

2006
In 2006 bestond de Commissie Excursies en Advisering uit de volgende personen:

Joke Smits Voorzitter / Contactpersoon Algemeen Bestuur

Marianne Poppenk - Copper Secretaris

Bob Middelburg Activiteitenpenningmeester

Lid werkgroep excursies

Coördinator excursies

Jody van den Brink Lid Werkgroep excursies

Annemieke Baas Lid Werkgroep excursies

Aanmeldingssecretariaat
Dit jaar organiseerde het Legermuseum te Delft een speciale - unieke - rondeleiding voor onze doelgroep en ook het Markiezenhof (en de Synagoge) te Bergen op Zoom organiseerde een geslaagde excursie met medewerking van een stagiaire van de opleiding museumconsulent.
6.2 Bijzondere adviesprojecten

6.2.1 Stichting Zintuiglijke Kunst presenteert de expositie

"Blindgangers en voetzoekers"
23 augustus – 26 september 2003
"Blindgangers en voetzoekers" was een tentoonstelling met kunstwerken die andere zintuigen prikkelen dan alleen het oog. Negen gerenommeerde kunstenaars maakten werkstukken en installaties die interessant bleken voor zienden en blinden omdat ze vooral een beroep deden op de andere zintuigen: het gehoor, de smaak, de geur en de tastzin.

Ook onze KUBES-kunstenaar Tim Oegema was een van de deelnemende kunstenaars.

Deze - door "Stichting Zintuiglijke Kunst" (initiatief van Renske Schappin en Liesje van den Berk) georganiseerde tentoonstelling - vond plaats in het voormalige Gerechtsgebouw aan de Hamburgerstraat te Utrecht.

Citaat van de organisatoren:"Kunst voor specifieke doelgroepen valt vaak ten prooi aan betutteling. Met Blindgangers en voetzoekers wordt deze valkuil nadrukkelijk ontweken. Wel zijn er voor visueel gehandicapten extra voorzieningen, zoals looppaden met reliëf en een speciale opvang voor geleidehonden. Zienden kunnen zich in Blindgangers en voetzoekers bewust worden van de rijkdom aan ervaringen die zij met hun niet-visuele zintuigen kunnen opdoen. Zij worden geprikkeld om kunst op een andere manier te beleven. Op deze wijze ervaren beide groepen de kunstwerken op dezelfde manier, er ontstaat een ontmoeting tussen mensen mét en zonder handicap."

6.2.2 Touching the Heart

Op dinsdag 18 november 2003 vond in Salon Cristofori te Amsterdam - de door een groep jonge kunstenaars, onder leiding van Su Kuik - Bray, en in samenwerking met Stichting KUBES georganiseerde tentoonstelling onder de titel "Touching the Heart", plaats.

Aanleiding was het "Europees Jaar van mensen met een handicap".

Deze dag richtte zich op ziende, slechtziende en blinde mensen. Bij "Touching the Heart" ging het ook over kunst die andere zintuigen aanspreekt dan het oog. De kunstenaar nodigde de toeschouwer uit zich bezig te houden met een andere wijze van "zien" en een andere visie op de tastzin. Citaat uit de folder: "Dit geeft toegang tot een andere wereld van kunst, emotie, schoonheid en originaliteit, kortom tot een andere, nieuwe belevingswereld" .


’s Avonds speelde Polo de Haas improvisaties op de piano, waarbij hij zich liet inspireren door de geëxposeerde kunstwerken.
De belangstelling voor deze tentoonstelling was groot, o.a.. doordat de VVV Amsterdam er ook buitenlandse toeristen naar verwees.

6.2.3 Audiotour Hofvijvermusea Den Haag1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina