Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 ExcursiesDovnload 358.14 Kb.
Pagina4/4
Datum22.07.2016
Grootte358.14 Kb.
1   2   3   4

Audiotour voor visueel gehandicapten

Begin 2005 is in een aantal Haagse musea de toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden verruimd; deze musea - rond de Hofvijver - namen toen een speciaal voor deze groep ontwikkelde audiotour in gebruik.

In het Mauritshuis, Galerij Prins Willem V, Museum de Gevangenpoort, Escher in het Paleis, Museum Bredius en het Haags Historisch Museum begint de audiotour met een algemene inleiding over het gebied waarin de musea liggen, het zogenaamde Stadhouderlijk kwartier in Den Haag. De bezoeker hoort iets over de geschiedenis van de Hofvijver, het Binnen- en het Buitenhof, het Voorhout en de Vijverberg. Vervolgens wordt iets verteld over elk der afzonderlijke musea: de collectie, het gebouw, de bewoningsgeschiedenis.

Tenslotte worden enkele highlights van elk museum beschreven.

De tour valt in elke museum te beluisteren op een Victor Reader Vibe daisyspeler.
Om overlappingen te voorkomen zal in elk museum alleen de algemene inleiding en de specifieke tekst voor die instelling te beluisteren zijn.
De audiotour is een initiatief van de Lionsclub Den Haag Centrum in samenwerking met Stichting Hofvijvermusea. De grote motor van het geheel was Herman Olthof.

Bestuursleden en medewerkers van Stichting KUBES hebben een aantal proefversies van de tour gelopen. De tour - geschreven door Bureau D'Arts Amsterdam en op Cd gezet door Antenna Audio te Londen - sluit dus maximaal aan bij de belevingswereld van de doelgroep.


Deze audiotour voor blinden en slechtzienden is de eerste in zijn soort in Nederland.

Inspiratie om hiermee te beginnen werd opgedaan in diverse musea in het buitenland waar een dergelijke rondleiding wel bestaat. Bijvoorbeeld in het Nordiska Museet in Stockholm, Musea in Verona, Londen en in Brussel. Omdat het in ons land om een geheel nieuw product gaat, zal het gebruik gedurende de eerste jaren nauwkeurig gevolgd worden. Het is te hopen dat andere musea het voorbeeld zullen volgen om hun diensten ook aan deze specifieke groep kunstliefhebbers nog beter te kunnen aanbieden.
Hoofdstuk 7 Financiën
7.1 Financieel jaaroverzicht over de afgelopen jaren.
2002

In april 2002 is het penningmeesterschap van de Stichting overgegaan van Marianne Pranger naar Pieter van der Weijden. Gedurende het jaar 2002 is er een aanvang gemaakt met het opzetten van de financiële administratie op basis van projecten enerzijds en kostensoorten anderzijds.

Aangezien deze aanpassing gedurende het jaar heeft plaatsgevonden, is een exacte analyse van de resultaten op basis van deze nieuwe indeling nog niet volledig mogelijk in dit jaar.

In 2003 zal dat wel het geval zijn. Over het jaar 2002 is er een dekkingstekort ontstaan van 930,60 euro. De drie belangrijk oorzaken zijn:


1 De excursie-inkomsten zijn 10% (529,00 euro) lager dan de excursie-uitgaven (inclusief een bijdrage van 1.136,00 euro uit het Excursie- en Adviseringsfonds).

2 De kosten van het Bestuurs- en Secretariaatsapparaat worden maar ten dele gedekt door donaties (tekort 1.241,00 euro)

3 Tekort ZieZo-Beurs (289,00 euro)
Rente-inkomsten, verkoop beelden en kaartensets hebben deze tekorten maar ten dele kunnen compenseren. Om dit tekort structureel weg te werken, wordt voor 2003 het volgende besloten;

- aanpassing tarieven excursies

- werven nieuwe donateurs

- minimum donatie van 7,00 euro naar 10,00 euro

- soberder beleid in de Bestuurs- en Secretariaatskosten

2003

Het jaar 2003 is met een positief saldo van 296,00 euro afgesloten.


De nieuwe opzet van de financiële administratie op basis van projecten en kostensoorten heeft ons in het afgelopen jaar een beter inzicht gegeven in onze financiële huishouding.

Tevens heeft het ons de mogelijkheid gegeven om tijdiger - en daardoor effectiever - bij te sturen.


De acties die wij het afgelopen jaar besproken hebben naar aanleiding van het dekkingstekort over 2002 zijn voor het overgrote deel goed geslaagd, blijkens de volgende analyse:
1 Donateurs

De doelstelling in 2003 was om meer donateurs te krijgen en het verzoek aan bestaande donateurs hun bijdrage te verhogen naar minimaal 10,00 euro.

Dit resulteerde in;

Opbrengst inkomsten donaties over 2002 3.616,00 euro, opbrengst inkomsten donaties over 2003 4.422,00 euro, een verhoging van 22%


2 Bij de Bestuurs- & Secretariaatskosten was de doelstelling een soberder beleid te voeren.

Tevens waar mogelijk deze uitgaven toerekenen aan concrete evenementen.

De overige uitgaven moeten immers gedekt worden door donaties.

Dit resulteerde in;

Kosten over 2002 7.350,00 euro, kosten over 2003 5.066,00 euro, een vermindering van kosten van 31%, en dit ondanks een investering van aanleg tweede telefoonlijn voor het aanmeldingssecretariaat.
3 Evenementen

Afgesproken was om voor alle evenementen een adequaat projectplan en een begroting te maken. Het resultaat daarvan was dat alle evenementen binnen de financiële kaders gebleven zijn en ook hun bijdrage hadden geleverd aan de toe te rekenen organisatiekosten. (Dit heeft mede een dempende werking gehad op de bovengemelde Bestuurs- & Secretariaatskosten).

Een goed voorbeeld is het lustrumevenement KUBES-expositie in de Pulchri Studio geweest, waardoor wij in staat zijn geweest - in overleg met de subsidiegevers - om 512,00 euro plus een garantiestelling van 2.000,00 over te hevelen als een start voor de expositie in 2004 te Kampen.
4. Excursies

De uitdaging bleef om de bijdrage per deelnemer niet hoger te laten zijn dan de normale directe kosten. Met andere woorden organisatie- en begeleidingskosten zullen dan opgevangen moeten worden door vrijwilligerswerk en subsidies.

Desondanks steeg het dekkingstekort ten opzichte van 2002 met ca. 7%.

Tot dan toe had het Excursie- en Adviseringsfonds door middel van subsidies dit tekort grotendeels weten op te vangen. Het eindsaldo van 2003 was echter niet toereikend meer om het te verwachten tekort voor 2004 op te vangen.


Samengevat konden wij stellen dat het lustrumjaar 2003 ook in financieel opzicht een goed en gezond jaar is geweest. De uitdaging voor ons allen bleef echter dit zo te houden voor de toekomst.

2004

Het jaar 2004 werd met een positief saldo van 160,00 euro afgesloten en had zich gekenmerkt door een verhoogd aantal activiteiten. De goede ervaringen in 2003 om voor alle evenementen te werken met adequate projectplannen en begrotingen hadden helaas in 2004 niet tot dezelfde discipline geleid. Dit had geresulteerd in veel extra inspanningen om achteraf alsnog subsidies te verwerven om de exploitaties sluitend te krijgen. Gelukkig is dit in de meeste gevallen gelukt en zijn de tekorten beperkt gebleven. Om het onszelf makkelijker te maken en potentiële tekorten op voorhand te voorkomen vraagt dit onderwerp voor 2005 extra aandacht.

In 2004 hadden wij drie grote algemene donaties ontvangen, waardoor wij in staat zijn geweest een algemene voorziening op te bouwen ten behoeve van noodzakelijke investeringen (In 2004 de bouw van een Website en de aanschaf van een printer) en onverwachte risico’s.
Analyse van de financiële cijfers is als volgt:
1 Donateurs

De positieve trend van het vorige jaar had zich in 2004 voortgezet.

De inkomsten stegen met 13% (In 2003 4.422,00 euro, in 2004 4.988,00 euro.
2 Ook dit jaar bleef de doelstelling om een sober beleid te voeren wat betreft de uitgaven ten behoeve van Bestuur- & Secretariaat. Dit jaar werden de eerste stappen gezet om het volledige donateurbestand om te bouwen van Davilex naar Access, welk programma meer toegankelijk zou zijn voor blinden en slechtzienden. Mede daardoor stegen de uitgaven met ca. 13%
3 Evenementen

Ondanks de bovenvermelde extra aandacht en inspanningen voor de financiering van de evenementen konden wij gelukkig constateren dat per saldo alles op zijn pootjes terecht was gekomen. De grootste "klus" dat jaar bleek de organisatie van de dubbelexpositie "De kunst van et anders zien VIII" en "Water - Dichter bij het Beeld" in de Synagoge te Kampen. Op de evenementen bleek een positief saldo van 71,77 euro.

Bijzonder vermeldenswaardig is het spannende en succesvolle avontuur van de productie van een eigen Cd, welke inmiddels allen zijn verkocht, hetgeen leidde tot een sluitende financiële huishouding.

4 Excursies

De uitdaging om de normale directe kosten te laten dekken door de bijdragen van de deelnemers werd nagenoeg gerealiseerd. De kosten van organisatie, begeleiding en aanmelding waren ten laste van het Excursie- en Adviseringsfonds.

Ten opzichte van 2003 daalde het dekkingstekort met 2%.


Hervattend konden wij gelukkig vaststellen dat de Stichting KUBES in 2004 zijn gezonde financiële basis had behouden, hetgeen extra motivatie voor nieuwe activiteiten in 2005 en verder gaf.

2005

Het jaar 2005 kenmerkte zich als een jaar van consolidatie. In vergelijking met 2004 waren er minder activiteiten. De financiële huishouding was daarentegen beter op orde. Plannen werden gemaakt en subsidies waren tijdig aangevraagd en toegewezen. Dit alles resulteerde in een duidelijk hoger positief resultaat. Hierdoor was het mogelijk om nu al te beginnen met het opbouwen van een voorziening voor het 20 jarig jubileum in 2008.


De analyse van de financiële cijfers is als volgt:
1 Donateurs

De groei van het aantal donateurs van de afgelopen jaren had zich in 2005 niet doorgezet. Een bedrag van 500,00 euro zal in 2006 - uit de algemene voorziening - worden vrijgemaakt om extra wervingsactiviteiten te starten.

Ten opzichte van 2004 daalde de donatie-inkomsten met 3%.
2 Bestuurs- & Secretariaatskosten

Deze kosten werden goed in de hand gehouden. De daling werd met name veroorzaakt door gunstige afspraken met Dedicon over het onderhoud van de website.

Daardoor daalden deze uitgaven van 5.716,00 euro over 2004 naar 5.097,00 euro over 2005; een daling van 11%.

Het Bestuurssecretariaat, het aanmeldingssecretariaat alsmede de expositiecoördinator kregen van het PC-fonds een volledig nieuwe computer geschonken. Een heel klein deel van specifiek eigen wensen en aanpassingen werden deels door de AWBZ en deels uit eigen middelen betaald.


3 Evenementen

Alle evenementen, te weten het beeldhouwweekend, de ZieZo-Beurs, de expositie "De Ontmoeting"in de Botanische Tuinen te Utrecht, alsmede een tweedaagse workshop aan de Hogeschool der Kunsten te Utrecht, zijn dekkend geweest of hebben een positieve bijdrage geleverd.


4. Excursies

Het dekkingstekort van de excursies plus de kosten van het aanmeldingssecretariaat waren aanzienlijk lager geweest dan de afgelopen jaren.

O.a. het - door Annemieke Baas - gerichter zoeken van vrijwillig begeleiders in de directe nabijheid van de te bezoeken locaties en het beter plannen van reizen met gebruikmaking van de OV-Begeleiderskaart leidde hiertoe. Een groot compliment voor betrokkenen!

Was het dekkingstekort in 2002 nog 1.765,00 euro, in 2003 1.883,00 euro, in 2004 1.852,00 euro en in 2005 slechts 958,26 euro, een daling ten opzichte van het jaar daarvoor van 48%.


Resumerend kon - evenals vorig jaar - worden vastgesteld, dat Stichting KUBES een gezonde financiële basis heeft.

Dit gaf extra positieve energie op weg naar het 20-jarig jubileum in 2008.2006

De positieve trend in 2005 had zich in 2006 doorgezet; het positieve resultaat kwam uit op 1.320,00 euro. Hiervan werd 1.300,00 euro toegevoegd aan de voorziening voor de jubileumactiviteiten in 2008.


Analyse van de financiële cijfers is als volgt:
1 Donateurs

Het aantal donateurs is in 2006 gelijk gebleven in vergelijking met 2005.

De inkomsten waren toegenomen met 8%, dit in verband met enkele (hogere) éénmalige donaties.
2 Bestuurs- & Secretariaatskosten

Deze kosten werden wederom goed in de hand gehouden, en daalden - ten opzichte van vorig jaar - met 5%.


3 Evenementen

Alle evenementen waren dekkend en hebben een positieve bijdrage geleverd aan de algemene kosten.


4 Excursies

Het dekkingstekort van de excursies plus de kosten van de Commissie Excursie en Advisering alsmede het Aanmeldingssecretariaat zijn wederom lager dan de afgelopen jaren. Waren de kosten in 2005 nog 958,00 euro, in 2006 was dit 931,00 euro, een daling van 3%.

Advertentie
Gaat u slechter zien?

Bel ERGRA Low Vision voor een oplossing.

070 3114070

Of kijk op www.ikwilbeterzien.nl/7.2 Chronologisch overzicht van fondsen en sponsors


2002 Veertiende beeldhouwweekend Stichting Blindenhulp

" Rotterdamse Vereniging Blindenbelangen

" Stichting Blindenbelangen

2002 Culturele Weekendexcursie Zeeland Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden
2003 Vijftiende beeldhouwweekend Stichting Blinden Penning

" Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

" Gelderse Blindenvereniging
2003 Culturele Weekendexcursie

Antwerpen Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden


2003 Aanvulling Excursie- en Adviseringsfonds Stichting Zintuiglijk Gehandicapten
2003 Overname kopieercontract Copyshop

"De Kopijwinkel" Utrecht per medio 2003 Hopman en Peters Holding BV Zeist
2004 Zestiende beeldhouwweekend VSB fonds

" Nationaal Revalidatiefonds

" Stichting Oogfonds Nederland
2004 Toneelweekend Stichting Oogfonds Nederland

" Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden


2004 Workshop Dans Stichting Oogfonds Nederland
2004 Beeldhouwcursus Frankrijk Johanna Donk de Grote Stichting

" Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

" Rotterdamse Vereniging Blindenbelangen

" Stichting Blindenbelangen

" Stichting Blinden Penning
2004 Expositie Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

Dubbelexpositie Stichting Blindenhulp

"De kunst van het anders zien VIII" en

"Water - Dichter bij het Beeld"

2004 Catalogus, behorende bij de exposities Gelderse Blindenvereniging

"De kunst van het anders zien VIII" en Stichting Blindenhulp

"Water - Dichter bij het Beeld" Stichting Zintuiglijk Gehandicapten

Kampen
2004 Culturele Weekendexcursie

Aken Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

2005 Zeventiende beeldhouwweekend Stichting Blindenhulp

Stichting Blinden Penning

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

Rotterdamse Vereniging Blindenbelangen


2005 Expositie Universiteit Utrecht

"De ontmoeting"

Botanische Tuinen Utrecht
2005 Culturele Weekendexcursie

Brugge Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden


2005 Aanvulling Excursie- en Adviseringsfonds Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden
2005 ZieZo-Beurs Stichting Oogfonds Nederland
2005 Schenking PC aan het Bestuurs- en

Aanmeldingssecretariaat, evenals aan

de expositiecoördinator PC-fonds


2006 Achttiende beeldhouwweekend Stichting Oogfonds Nederland
2006 Culturele Weekendexcursie

Münster Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden


2006 ZieZo-Beurs Stichting Oogfonds Nederland

Advertentie


Looky
Een kleine elektronisch handloep waarmee u teksten en afbeeldingen vergroot kunt bekijken.

Ideaal voor gebruik binnenshuis maar ook een onmisbaar hulpmiddel voor onderweg.


Van Lent Systems BV

Dommelstraat 34

5347 JL Oss

Telefoon 0412 640690

Fax 0412 626025

E-mail info@vanlentsystems.com

Web www.vanlentsystems.nl


Materiële, adviserende en logistieke steun ontvingen wij van:

Tot nu toe is ons werk financieel mogelijk gemaakt door:

- Aannemersbedrijf Groen en Zn. Weesp

- Blok BV Hoorn Hoorn

- M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting Den Haag

- Elektrawerken Nederland BV Weesp

- Gelderse Blindenvereniging Velp

- Hogeschool der kunsten Utrecht

- Hopman en Peters Holding BV Zeist

- Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden Grave

- K.F. Heinfonds Utrecht

- Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden Utrecht

- Loge "Vicit Vim Virtus" Heemstede

- Mondriaan Stichting Amsterdam

- Nationaal Revalidatiefonds Bunnik

- Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden Utrecht

- Prins Bernhard Cultuurfondsen diverse

- Rotterdamse Vereniging Blindenbelangen Rotterdam

- Stichting Aktie '68 Gronsveld

- Stichting Blindenbelangen Grave

- Stichting Blindenhulp 's-Gravenzande

- Stichting Blinden Penning Amsterdam

- Stichting Fondsenwervingsacties voor de Volksgezondheid Den Haag

- Stichting Klaverblad Zeist

- Stichting Oogfonds Nederland Utrecht

- Stichting ter verbetering van het lot der blinden Huizen

- Stichting Zintuiglijk Gehandicapten Maartensdijk

- Stichting Zintuiglijke Kunst Utrecht

- Vereniging het Nederlands Blinden- en Slechtziendenwezen Utrecht

- Vereniging Licht en Liefde Maastricht

- VSB fonds Utrecht

- Diverse Rotarykringen

- De gemeentes Nijmegen, Zeist, Den Haag en Kampen

- Vele honderden individuele donateurs
Materiële, adviserende en logistieke steun ontvingen wij van:

- Balance Recording Amersfoort

- Bert van den Brink Ophemert

- BMO / Bureau Management Ondersteuning & Secretariële Diensten Zeist

- Drankengroothandel "de Keizerskroon" Nijmegen

- Gemeente Kampen Kampen

- Gemeente Zeist Zeist

- Gert & Bert, Tekst en beeld Kampen

- Firma Heger en Van den Berg Zeist

- Heineken Brouwerijen Gelderland Nijmegen

- Hewlett Packard Amersfoort

- Hopman en Peters Holding BV Zeist

- INBO Architecten Woudenberg

- Jacques Klöters Amsterdam

- Juniorkamer Vechtstreek

- Firma Kesler Zeist

- Landelijk Contact Museumconsulenten Utrecht

- Lions Club Den Haag

- Lions Club Zeist

- Nederlandse Museumvereniging Amsterdam

- Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtzienden Utrecht

- Q Point Digital Audio Hilversum

- Rabobank Zeist

- Sensis Grave Grave

- Studio "La Ligne" Zeist

- Stichting Beeldenparkengids Hoorn

- Stichting Museumjaarkaart Amsterdam

- Stichting Ondersteuning Musea Utrecht

- Van der Valk Hotel Cuijk

- Firma Ve-Ka Dreumel

- Vereniging Bartiméus Doorn

- Visio Diverse

- Visio Loo Erf Apeldoorn

- Diverse Rotarykringen, o.a. Alkmaar, Geldermalsen, Hilversum, Hoogeveen, Lelystad, Den Haag, Wolvega e.a..


Hen allen zijn wij bijzonder erkentelijk voor de verleende ondersteuning of voor het getoonde vertrouwen in welke vorm dan ook. Uiteraard geldt dat laatste evenzo krachtig voor de vrijwilligers en de groeiende groep KUBES-donateurs: zij vormen ons draagvlak
Stichting KUBES (Kunst en cultuur voor blinden en slechtzienden) wil de

deelname van blinden en slechtzienden aan het culturele leven bevorderen


Zij doet dit door het organiseren van:


 Speciale excursies

 Het wegnemen van drempels door advisering aan musea inzake toegankelijkheid

 Advisering aan blinden en slechtzienden zelf

 Een jaarlijks beeldhouwweekend

 Exposities met werk van blinde en slechtziende kunstenaars

 Nieuwe projecten op het vlak van literatuur, muziek en drama.


ACTIVITEITEN

Excursies

Steeds meer mensen met een visuele beperking weten Stichting KUBES te vinden en nemen deel aan onze - in de halfjaarlijks verschijnende KUBES-Nieuwsbrief vermelde - excursies naar musea, beeldentuinen en andere culturele bezienswaardigheden.Advisering

Niet alleen bij blinden en slechtzienden liggen drempels, ook in musea. Om die te verlagen adviseert KUBES over de manier waarop musea toegankelijker kunnen worden voor mensen met een visuele beperking. Een groeiend aantal musea heeft bijzondere aandacht voor de specifieke behoeften van mensen met een visuele handicap, zoals het kunnen aanraken en betasten van voorwerpen.

Binnen de museumwereld vinden KUBES-adviezen steeds meer weerklank.

De door Stichting KUBES uitgegeven: "Handreiking aan musea" speelt hierbij een belangrijke rol. In deze uitgave staan veel tips en aanbevelingen voor het meer toegankelijk maken van museale collecties. Hierdoor zult u in musea steeds meer maquettes, replica's, voelboeken, gesproken teksten, reliëfplattegronden, duidelijke tekstbordjes en andere aanpassingen aantreffen.Een jaarlijks beeldhouwweekend

In de afgelopen achttien jaar hebben vele blinden en slechtzienden kennis kunnen maken met het beeldhouwen in harde steen. Dit bleek voor velen een belangrijke impuls om hun creatieve expressie verder te ontwikkelen.Exposities

Regelmatig vinden exposities plaats met werk van blinde en slechtziende kunstenaars.

Enkele voorbeelden zijn de jubileumexposities "De kunst van het anders zien V" (1999) in Het Slot Zeist, "De kunst van het anders zien VII" (2003) in de Pulchri Studio te Den Haag, de dubbelexpositie "Water - Dichter bij het beeld" en "De kunst van het anders zien VIII" (2004) in de Gemeentelijke Synagoge te Kampen en "De ontmoeting (2005) in de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht.
Donateurs

Stichting KUBES mag zich momenteel verheugen in bijdragen van zo'n vierhonderd donateurs, zodat er een gezond financieel draagvlak is om de organisatie zelf draaiende te houden. Om onze activiteiten te kunnen voortzetten en ontwikkelen zijn nieuwe donateurs van harte welkom. U kunt donateur worden door tien euro of meer te storten op Postbanknummer 15 21 451 van Stichting KUBES te Zeist, onder vermelding van “donatie” en het jaartal. U wordt dan tijdig op de hoogte gesteld van onze activiteiten via de KUBES-Nieuwsbrief in de door u gewenste leesvorm.

In de KUBES-Nieuwsbrief staat een ander Postbanknummer vermeld waarop alleen betaling voor deelname aan onze activiteiten kan geschieden.
VRIJWILLIGERS EN SAMENWERKING

Alle genoemde activiteiten komen uit handen van een groep enthousiaste vrijwilligers. Samenwerking met individuele personen en organisaties acht Stichting KUBES noodzakelijk om ook op de lange termijn een breed activiteitenprogramma te kunnen blijven aanbieden.

Ook willen wij graag nieuwe activiteiten blijven ontwikkelen op andere culturele gebieden, zoals literatuur, muziek en drama. Het literatuur- en muziekweekend waren een eerste, veelbelovende aanzet.
INFORMATIE

Wilt u informatie, hebt u suggesties of wilt u ook actief worden bij onze Stichting, dan kunt u terecht bij het secretariaat van Stichting KUBES of op onze website. U kunt ons secretariaat schriftelijk, telefonisch, per e-mail of per fax bereiken. Wij leveren informatie zoveel mogelijk in de door u gewenste leesvorm.


Ons secretariaatsadres:

Dhr. Adri Hopman


Crosestein 3523, 3704 NP Zeist

Telefoon 030 2318438 (Op werkdagen van 19:00 - 21:00 uur)

Fax 030 2318552

E-mail kubesbestuur@anderslezen.nl

Internet http://www.kubes.nl
Colofon

Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting KUBES te Zeist en kwam tot stand door bijdragen van:(op alfabetische volgorde)
Truus van Amersfoort, Annemieke Baas, Jody van den Brink, Riet Brusselaars, Janine Delver,

Josephine Govers, Roland Grangé, Janneke de Groot - Sweers, Johan Gramser, Angelique ten Holter, Adri Hopman, Asha Jadoenandansing, George Kabel, Arend Knot, Femke Krijger, José Kwakkel, Bob Middelburg, Liese Lotte Middelburg, Marianne Poppenk - Copper, Wim Reuselaars, Rinus Rijk, Jac Schmidt, Joke Smits, Ton Tamse, Pieter van der Weijden en Leendert Wijtman.Eindredactie en samenstelling

Adri Hopman

Arend Knot
Lay-out

Adri Hopman


Correcties

Anja Dassen

Tieneke Leenstra
Foto's

Margreet Bellés - Knijnenburg

Maurice Dorren

Mark en Heidi van den Dungen

Jacko de Groot

Angelique ten Holter

Fred Kramer

Theo Kreeftmeijer

Bob Middelbrug

Jan Sandberg

Jan en Bets Sluiter
Kopiëren, afwerken

Firma Heger en Van den Berg / Zeist


© 2007
Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Stichting KUBES geen aansprakelijkheid.

Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt Stichting KUBES zich gaarne aanbevolen.


Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bestuur van Stichting KUBES.


Zeist, 20 december 2007

Adri HopmanBestuurssecretaris Stichting KUBES

1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina