Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Inleiding 8Dovnload 2.65 Mb.
Pagina10/29
Datum22.07.2016
Grootte2.65 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29


Tabel 14: Resultatenonderzoek Overplaatsing naar een ander departement (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

5

GEEN

NEENWEL

Binnenlandse Zaken

8

GEEN

NEEN

WEL

Defensie

4

GEEN

NEEN

WEL

Financiën

3

GEEN

NEEN

WEL

Handel en Industrie

3

GEEN

NEEN

WEL

Justitie en Politie

7

GEEN

NEEN

WEL

Landbouw, Veeteelt en Visserij

6

GEEN

NEEN

WEL

Onderwijs en Volksontwikkeling

44

GEEN

NEEN

WEL

Openbare Werken

5

GEEN

NEEN

WEL

Planning en Ontwikke­lingssamenwerking

3

GEEN

NEEN

WEL

Regionale Ontwikkeling

17

GEEN

NEEN

WEL

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

10

GEEN

NEEN

WEL

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

4

GEEN

NEEN

WEL

Transport, Communica­tie en Toerisme

6

GEEN

NEEN

WEL

Volksgezondheid

5

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

130

GEEN

NEEN

130 WEL


Analyse van de bevindingen

Bij de controle van de beschikkingen terzake overplaatsing zijn er geen onjuistheden of onrechtmatig-heden geconstateerd.


Auditprogramma Ingestelde commissies
1. Algemene toelichting

Het auditprogramma beschrijft voorafgaand aan de auditvragen de doelstelling van de audit, de toe-passelijke wet- en regelgeving en de te raadplegen documen­tatie. De audit wordt afgesloten met het formulier voor de rapportage van bevindingen.


Een ingestelde commissie is een commissie die benoemd is door een minister. Zij voert spe­cifieke taken uit die het desbetreffende ministerie regarderen.
2. Doelstellingen van de audit

Het auditprogramma heeft tot doel de rechtmatigheid te onderzoeken van de samenstelling van inge-stelde commissies en de honorering van haar leden. Het audit­programma leidt de gebruiker heen door het Staatsbesluit van 10 oktober 1991 en missive no. 278/RvM d.d. 3 juni 2004, met als doel om aan de hand van de beschikking te onderzoeken of de: • beschikking volgens de voorgeschreven procedure tot stand gekomen is;

 • beschikking de juiste gegevens bevat;

 • vermelde honorering van de voorzitter en de commissieleden in de beschikking overeenkomt met de richtlijnen.


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

 • SB 1991 no. 58 “Instelling en Taakomschrijving van Departementen van Algemeen Be­stuur”; SB 2002 no. 16 en SB 2005 no. 94;

 • Missive no. 278/RvM d.d. 3 juni 2004, gewijzigd in no. 92/RvM d.d. 28 oktober 2008.


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit: • de beschikking;

 • de goedgekeurde begroting;

 • overige gegevens op te vragen naar aanleiding van de audit.


Tabel 15: Resultatenonderzoek Ingestelde commissies ontvangen in 2008, maar handelt over 2007

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Justitie en Politie

2

1

Aanvulling in het besluit plegen

2 NIET

Landbouw, Veeteelt en Visserij

1

GEEN

NEEN

1 WEL

Totalen

3

1

2 WEL / 1 GEEN

2 NIET EN 1 WEL


Tabel 16: Resultatenonderzoek Ingestelde commissies (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

16

10

Aanvulling in het besluit plegen

6 WEL EN 10 NIET

Binnenlandse Zaken

6

1

Aanvulling in het besluit plegen

5 WEL EN 1 NIET

Buitenlandse zaken

2

1

Aanvulling in het besluit plegen

1 WEL / 1 NIET

Defensie

8

6

Aanvulling in het besluit plegen

6 WEL / 2 NIET

Financiën

3

GEEN

GEEN

3 WEL

Handel en Industrie

3

GEEN

GEEN

3 WEL

Justitie en Politie

38

16

Aanvulling in het besluit plegen

22 WEL EN 16 NIET

Landbouw, Veeteelt en Visserij

1

GEEN

GEEN

1 WEL

Natuurlijke Hulpbronnen

2

GEEN

GEEN

2 WEL

Onderwijs en Volksontwikkeling

14

1

GEEN

13 WEL/ 1 NIET

Openbare Werken

7

GEEN

GEEN

7 WEL

Regionale Ontwikkeling

2

GEEN

GEEN

2 WEL

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bos-beheer

1

GEEN

GEEN

1 WEL

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

6

1

Aanvulling in het besluit plegen

5 WEL / 1 NIET

Transport, Communicatie en Toerisme

6

1

Aanvulling in het besluit plegen

5 WEL / 1 NIET

Volksgezondheid

12

2

Aanvulling in het besluit plegen

10 WEL EN 2 NIET

Totalen

127

39
88 WEL EN 39 NIET


Analyse van de bevindingen

Het aantal beschikkingen die in dit verslagjaar geaudit zijn bedraagt 127. Van dit aantal is op het Ministe­rie van Justitie en Politie voor 30% het grootste aantal commissies gevormd. De tekortko-mingen zijn merendeels gebaseerd op informatie die niet in de beschikkingen staat vermeld.

Hieronder de meest voorkomende tekortkomingen:


 • Het niet vermelden van de honoraria van de voorzitter en leden noch in geldsbedragen noch in termen van A t/m D3.

 • Het niet vermelden van een goedkeuring van de Raad van Ministers in de beschikking.

 • Het niet vermelden van het begrotingsartikel in de beschikking.

Auditprogramma Dispensatie
1. Algemene toelichting

Het auditprogramma toetst de rechtmatigheid op de afwijking van art. 69.1.b dat aan de ambtenaar ontslag wordt verleend bij het bereiken van de daarvoor bij staatsbesluit vastgestelde leeftijd, namelijk 60 jaar. Wie 60 jaar of ouder is, mag alleen nog in dienst zijn als daartoe op de juiste wijze dispen-satie is verleend.


2. Doelstellingen van de audit

Dit auditprogramma toetst of het rechtmatig is als een ambtenaar van 60 jaar of ouder nog in dienst is van de Staat. Het auditprogramma leidt de gebruiker heen door het Landsbesluit van 12 februari 1957 met als doel te onderzoeken of de dispensatie: • op tijd is verleend;

 • op de juiste wijze is verleend;

 • om de juiste redenen is verleend.


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

 • Landsbesluit van 12 februari 1957 GB. 1957 no. 20. (Dit besluit wordt genoemd in art. 69 lid 1 b van de Personeelswet).


4. Te raadplegen documentatie

De raadsbeslissing waaruit blijkt dat er dispensatie mag worden verleend.

De te raadplegen documentatie bestaat uit:


 • de resolutie betreffende dispensatieverlening;

 • overige gegevens op te vragen naar aanleiding van de audit.


Tabel 17: Resultatenonderzoek Dispensaties (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

2

GEEN

NEENWEL

Binnenlandse Zaken

5

GEEN

NEEN

WEL

Buitenlandse Zaken

6

GEEN

NEEN

WEL

Defensie

3

GEEN

NEEN

WEL

Financiën

1

GEEN

NEEN

WEL

Justitie en Politie

14

GEEN

NEEN

WEL

Landbouw, Veeteelt en Visserij

4

GEEN

NEEN

WEL

Onderwijs en Volksontwikkeling

25

GEEN

NEEN

WEL

Openbare Werken

6

GEEN

NEEN

WEL

Regionale Ontwikkeling

2

GEEN

NEEN

WEL

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

1

GEEN

NEEN

WEL

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

2

GEEN

NEEN

WEL

Transport, Communicatie en Toerisme

1

GEEN

NEEN

WEL

Volksgezondheid

1

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

73

GEEN

NEEN

73 WEL


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina