Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Inleiding 8Dovnload 2.65 Mb.
Pagina11/29
Datum22.07.2016
Grootte2.65 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   29


Analyse van de bevindingen

In 2008 is er volgens bekomen informatie dispensatie verleend aan 73 personen die de zestigjarige leeftijd reeds hebben gepasseerd. Het gaat hierbij om functionarissen die moeilijk te vervangen zijn. Hoewel er een overschot aan personeel is binnen het apparaat, kunnen belangrijke functies niet altijd ingevuld worden. Dit vanwege het gebrek aan functionarissen met een goede opleiding.

Ook binnen het politieapparaat wordt vaak op inspecteurs in leidinggevende posities, in belang van de dienst, een beroep gedaan om langer aan te blijven.
Verder blijven ook onderwijsgevenden na hun zestigste jaardag nog even werken, maar meestal duurt de looptijd korter dan 1 jaar. In het laatste geval wordt dispensatie verleend om het schooljaar af te ronden.
Auditprogramma Schorsing
1. Algemene toelichting

Het auditprogramma toetst de rechtmatigheid van uitgaven die met schorsing verband houden. Schorsing is een vorm van onderbreking van actieve dienst waarbij het salaris soms wordt door-

betaald, soms wordt gekort en soms wordt ingehouden. Het auditprogramma is aan de orde wanneer uit de beschikking blijkt dat er sprake is van doorbetaling van salaris tijdens de schorsing of van het achteraf alsnog betalen van het ingehouden salaris na een schorsing.
2. Doelstellingen van de audit

Het auditprogramma toetst of de omvang van de toegekende schorsing voldoet aan de Perso-neelswet.


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

 • de Personeelswet.


4. Te raadplegen documentatie

 • de beschikking inzake de schorsing, de beschikking inzake de eventueel voorafgegane buiten-functiestelling en de beschikking inzake het eventueel gevolgde ontslag;

 • de beschikking die de terugbetaling regelt van het tijdens de schorsing ingehouden salaris;

 • overige documentatie op te vragen naar aanleiding van de antwoorden op de vragen van de audit.


Tabel 18: Resultatenonderzoek Schorsingen ontvangen in 2008, maar handelt over 2007

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Defensie

21

GEEN

NEEN

WEL

Justitie en Politie

8

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

29

GEEN

NEEN

29 WEL


Tabel 19: Resultatenonderzoek Schorsingen (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Defensie

4

GEEN

NEEN

WEL

Financiën

2

GEEN

NEEN

WEL

Regionale Ontwikkeling

1

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

7

GEEN

NEEN

7 WEL


Analyse van de bevindingen

Bij de besluiten zijn er geen onrechtmatigheden geconstateerd.


Auditprogramma Leningsovereenkomsten Staatsschuld
1. Algemene toelichting

Het auditprogramma is een rechtmatigheidsaudit inzake alle tot stand gekomen binnen- en buiten-landse schuldverplichtingen, daaronder begrepen de nog op te nemen bedragen van gecontracteerde schuld, alsmede achterstallige renten en kosten met inbegrip van del­gings- en waarborgverplich-tingen.


Dit auditprogramma toetst de rechtmatigheid met betrekking tot de totstandkoming van de staats-schuld in relatie tot de Wet op de Staatsschuld en de Bankwet met als centrale onder­zoeksvraag: Mag de door het Bureau voor de Staatsschuld overlegde schuldverplichting door de Rekenkamer van Suriname worden geregistreerd dan wel nietig worden verklaard? De verschillende typen schuldver-plichtingen zoals opgenomen in de Wet op de Staatsschuld art. 4.3 vormen het object van dit auditprogramma.
2. Doelstellingen van de audit

Het auditprogramma leidt de gebruiker heen door de Wet op de Staatsschuld en de Bankwet met als doel te onderzoeken of de schuldverplichting: • een rechtsgeldige staatsschuld is;

 • op basis van de voorgeschreven procedure tot stand is gekomen;

 • de vereiste gegevens bevat;

 • het obligoplafond niet overschrijdt.

3. Toepasselijke wet- en regelgeving

De verschillende vormen en wetgeving met betrekking tot schuldverplichtingen, zowel binnen­- als buitenlands, zijn in de Wet op de Staatsschuld 2002 en de Bankwet 1956 geregeld, waar­bij laatst-genoemde in mei 2005 is aangepast.


Omschrijving van de in het auditprogramma gehanteerde terminologie is op grond van de Wet op de Staatsschuld als volgt.

 • Obligoplafond: geldend nominaal bedrag (zie art. 3) met het dwingende karakter van een niet te overschrijden plafondwaarde voor geldelijke schuldverplichtingen met inbegrip van waarborg-verplichtingen ten laste van de Staat. (art. 1.g)
 • Binnenlands obligoplafond: nominaal bedrag in surinaamse munt uitgedrukt, dat gelijk is aan 15% van het nominaal brutobinnenlandsproduct, op miljoenen guldens nauwkeurig afgerond. (art. 3.1).
 • Buitenlands obligoplafond: nominaal bedrag in surinaamse munt uitgedrukt, dat gelijk is aan 45% van het nominaal bruto binnenlands product, op miljoenen guldens nauwkeurig afgerond. (art. 3.2)
 • Schatkistpapier: schatkistpromessen en schatkistbiljetten. (art. 1.k)
 • Schatkistpromessen: schuldbewijzen ten laste van de Staat, aan order van de nemer of aan toon-der luidende, waarvan de looptijd ten hoogste twaalf maanden is en het disconto bij de uitgifte wordt verrekend. (art. 1.l)
 • Schatkistbiljetten: schuldbewijzen ten laste van de Staat, aan order van de nemer of aan toonder luidende, waarvan de looptijd ten hoogste vijf jaar is en de rente op de daartoe vastgestelde tijd-stippen verschijnt. (art. 1.m)
 • Staatsobligaties: schuldbewijzen ten laste van de Staat, op naam of aan toonder luiden­de, waar-van de looptijd ten hoogste dertig jaar is en de rente op de daartoe vastgestelde tijdstippen verschijnt. (art. 1.n)


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit: • de schuldverplichting;

 • overige gegevens op te vragen naar aanleiding van de auditvragen.


Analyse van de bevindingen

De resultaten van het rechtmatigheidsonderzoek van de leningsovereenkomsten was positief, mede door goed voorbereidend werk dat verricht is door de Centrale Bank van Suriname en het Bureau voor de Staatsschuld. De afwerking van dit auditprogramma is nagenoeg zonder problemen verlopen. Het auditprogramma is een rechtmatigheidsaudit en geen financiële audit: het verschaft geen inzicht over de stand van de staatsschuld.


Bij het auditen van de staatsschuld is een continue financiële audit noodzakelijk met betrek­king tot de schuldbarometer. Bij het ter registratie aanbieden van de documenten zou vanwe­ge het Bureau voor de Staatsschuld, de hoogte van de staatsschuld per die datum meegege­ven dienen te worden. Voor de Kamer wordt het dan duidelijker als met het registreren van het aangeboden document het vast-gestelde kredietplafond al dan niet wordt overschreden.
In het jaar 2008 zijn er 112 schatkistpromessen en 14 financieringsovereenkomsten ter registratie aangeboden bij de Rekenkamer van Suriname. Van dit aantal zijn 106 herbeleggingen geweest. Deze herbeleggingen zijn schatkistpromessen,waarvan de termijnen zijn verstreken en die terstond werden belegd. Van het aantal financieringsovereenkomsten is het karakter divers,waarvan 1 garantiestelling en 13 leningsovereenkomsten.
De totale binnenlandse staatsschuld bedraagt per 31 december 2008 SRD 914.521 miljoen en de totale buitenlandse schuldpositie van de Staat US$ 643,981 miljoen. (Bron: Bureau voor de Staats-schuld)
Auditprogramma Toe(s)lagen
1. Algemene toelichting

Krachtens de Personeelswet en Ambtenaren Bezoldigingsbesluit kunnen landsdienaren vanwege de aard van hun werkzaamheden in aanmerking komen voor een toelage bovenop de bezoldi­ging, die zij krachtens hun rang genieten.


Deze toelagen kunnen voortvloeien uit verandering van standplaats, waarneming van een functie, schuldloze verlaging in rang, onkosten voorvloeiende uit de vervulling van een functie zoals reis- en verblijfkosten en dienstkleding, het wonen op een bepaalde standplaats, bij­zondere gevaren, moeite of ontberingen, schadevergoeding, vakantieuitkering, beloning voor buitengewone inzet of prestatie, jubileum of het verrichten van aan hem in het belang van de dienst opgedragen werkzaamheden die niet reeds in zijn functie zijn verdisconteerd.
Dit auditprogramma toetst de rechtmatigheid van toelagen en toeslagen in relatie tot de Personeels-wet, het Ambtenaren Bezoldigingsbesluit en Resoluties die voortvloeien uit deelak­koorden tussen de overheidsbonden en de regering. Toekenning van een toelage aan landsdienaren dient uitsluitend te geschieden overeenkomstig de daarvoor bij staatsbesluit vast te stellen voorschriften.
2. Doelstellingen van de audit

Het auditprogramma heeft als doel te onderzoeken of de toekenningen: • op basis van de voorgeschreven procedure tot stand zijn gekomen;

 • volgens het vastgestelde bedrag worden uitbetaald;

 • op de betrokkene van toepassing zijn.


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

Het auditprogramma maakt gebruik van de Personeelswet (SB 1985 no. 41), het Ambtenaren Bezoldigingsbesluit (SB 1980 no. 153) en de daarvoor bij staatsbesluit vast te stellen voorschriften.


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit:
Tabel 20: Resultatenonderzoek Toeslagen ontvangen in 2008, maar handelt over 2007

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Binnenlandse Zaken

3

GEEN

NEEN

WEL

Justitie en Politie

4

GEEN

NEEN

WEL

Onderwijs en Volksontwikkeling

40

GEEN

NEEN

WEL

Regionale Ontwikkeling

7

GEEN

NEEN

WEL

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

92

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

146

GEEN

GEEN

146 WEL


Tabel 21: Resultatenonderzoek Toeslagen (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan toetsing rechtmatig-

heid wel/niet doorstaan

Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

11

GEEN

NEEN

WEL

Binnenlandse Zaken

10

GEEN

NEEN

WEL

Buitenlandse Zaken

1

GEEN

NEEN

WEL

Defensie

4

GEEN

NEEN

WEL

Financiën

28

GEEN

NEEN

WEL

Handel en Industrie

24

GEEN

NEEN

WEL

Justitie en politie

104

GEEN

NEEN

WEL

Landbouw, Veeteelt en Visserij

67

1 tekortkoming

Aanvullingen plegen in de tekst

66 WEL / 1 NIET

Onderwijs en Volksontwikkeling

188

GEEN

NEEN

WEL

Openbare Werken

57

GEEN

NEEN

WEL

Regionale Ontwikkeling

4

GEEN

NEEN

WEL

Ruimtelijke Ordening en Bosbeheer

2

GEEN

NEEN

WEL

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

38

GEEN

NEEN

WEL

Transport, Communicatie en Toerisme

5

GEEN

NEEN

WEL

Volksgezondheid

9

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

552

GEEN

GEEN

551 WEL/ 1 niet


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina