Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Inleiding 8Dovnload 2.65 Mb.
Pagina12/29
Datum22.07.2016
Grootte2.65 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   29


Analyse van de bevindingen

Er is een onrechtmatigheid geconstateerd bij de controle van de toeslagenbeschikkingen. Dit betreft een beschikking van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. In deze beschikking is het salaris van de ambtenaar niet expliciet vermeld bij de controle van de toegekende waarnemings-toelage, waardoor die werd bemoeilijkt.


In geen van de overige gevallen blijkt uit feiten in de beschikkingen dat aan de persoonlijke belangen van de landsdienaar schade wordt berokkend. Bij de rechtmatigheidscontrole ontbreken vaak de besluiten en essentiële informatie, die van belang zijn om een oordeel te vormen.
Auditprogramma Vrijstelling van dienst wegens zwangerschap en bevalling
1. Algemene toelichting

Gemakshalve wordt hierna vrijstelling van dienst wegens zwangerschap afgekort tot zwanger-schapsverlof en vrijstelling van dienst wegens beval­ling tot bevallingsverlof.


2. Doelstellingen van de audit

Het auditprogramma leidt de auditor door de Personeelswet en het Vrijstellingsbesluit met als doel te onderzoeken of de verlofbeschikking: • op de juiste wijze tot stand is gekomen;

 • de vereiste gegevens bevat;

 • de juiste periode vrijstelling toekent voor respectievelijk zwangerschap en bevalling.

Dit auditprogramma toetst de rechtmatigheid met betrekking tot de vrijstelling van dienst ge­durende de tijd van verhindering met als centrale onderzoeksvraag: Is de vrijstelling conform de wettelijke regelingen verleend?


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

De volgende bronnen zijn gebruikt: • Personeelswet;

 • Ambtenaren Bezoldigingsbesluit;

 • Vrijstellingsbesluit (SB 1990 no. 36, laatstelijk gewijzigd SB no. 77, 7 oktober 2003).


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit: • de beschikking waarin vrijstelling van dienst wegens zwangerschap wordt toegekend en de beschikking vaststelling van diensthervatting na genoten vrijstelling van dienst wegens bevalling;

 • overige documentatie op te vragen naar aanleiding van de audit.


Tabel 22: Resultatenonderzoek Vrijstelling van dienst wegens zwangerschap en/of beval­ling ontvangen in 2008, maar handelt over 2007

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

1

GEEN

NEENWEL

Binnenlandse Zaken

9

GEEN

NEEN

WEL

Defensie

2

GEEN

NEEN

WEL

Handel en Industrie

1

GEEN

NEEN

WEL

Justitie en Politie

13

GEEN

NEEN

WEL

Natuurlijke Hulpbronnen

1

GEEN

NEEN

WEL

Openbare Werken

1

GEEN

NEEN

WEL

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

3

GEEN

NEEN

WEL

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

5

GEEN

NEEN

WEL

Volksgezondheid

1

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

37

GEEN

NEEN

37 WEL


Tabel 23: Resultatenonderzoek Vrijstelling van dienst wegens zwangerschap en/of bevalling (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

7

GEEN

NIET

WEL


Binnenlandse Zaken

9

GEEN

NIET

WEL

Buitenlandse Zaken

2

GEEN

NIET

WEL

Defensie

9

GEEN

NIET

WEL

Handel en Industrie

10

GEEN

NIET

WEL

Justitie en politie

22

2

WEL

NIET

Landbouw, Veeteelt en Visserij

16

1

WEL

NIET

Onderwijs en Volksontwikkeling

98

6

WEL

NIET

Openbare Werken

15

3

WEL

NIET

Planning en Ontwikkelingssamen­werking

7

GEEN

NIET

WEL

Regionale Ontwikkeling

1

GEEN

NIET

WEL

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbe-heer

7

GEEN

WEL

NIET


Sociale Zaken en Volkshuisvesting

22

GEEN

WEL

NIET

Transport, Communicatie en Toerisme

1

GEEN

WEL

NIET

Volksgezondheid

53

GEEN

NIET

WEL

Totalen

279

12

12 WEL /267NIET

267 WEL EN 12 NIET


Analyse van de bevindingen

Uit de beschikkingen van het verslagjaar 2008 betreffende vrijstelling van dienst wegens zwanger-schap of bevalling, zijn de volgende tekortkomingen geconstateerd:
 • Er wordt geen melding gemaakt van de verklaring van de gynaecoloog/vroedvrouw. Als bewijs-middel wordt gewerkt met een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Vermeldenswaard is dat dit geval zich alleen bij het ministerie van Volksgezondheid heeft voorgedaan.
 • Waarschijnlijke datum van bevalling ontbreekt bij enkele beschikkingen.

Auditprogramma Buitenfunctiestelling


1. Algemene toelichting

Het auditprogramma toetst de rechtmatigheid van beschikkingen tot buitenfunctiestelling. Buiten-functiestelling dient niet verward te worden met ontheffing uit een functie. Bij ontheffing uit een functie is er sprake van dienstbelang, bij buitenfunctiestelling is er sprake van redenen om schorsing of ontslag in overweging te nemen. De gevolgen van beide voor inhouding, dienstjaren e.d. zijn dan ook zeer verschillend.2. Doelstellingen van de audit

Dit auditprogramma leidt de gebruiker door de Personeelswet en het Ambtenaren Bezoldigings-besluit met als doel te toetsen of de beschikking: • onder de Personeelswet valt;

 • op basis van de voorgeschreven procedure tot stand is gekomen;

 • de vereiste gegevens bevat;

 • rekening houdt met persoonlijke belangen;

 • zodanig is vastgelegd, dat de gevolgen voor de inhouding van salaris en het aantal dienstjaren van de landsdienaar rechtmatig zijn.


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

De volgende bronnen zijn gebruikt: • Personeelswet (SB 1985 no. 41);

 • Het Ambtenaren Bezoldigingsbesluit (SB 1980 no. 153 en SB 1992 no. 95).


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit: • de betreffende beschikking/resolutie is niet relevant.


Tabel 24: Resultatenonderzoek Buitenfunctiestelling (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Justitie en Politie

2

GEEN

NEEN

WEL

Landbouw, Veeteelt en Visserij

1

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

3

GEEN

GEEN

3 WEL


Analyse van de bevindingen

Voor het dienstjaar 2008 zijn er 3 beschikkingen ontvangen die voldoen aan de rechtmatigheidstoets.


Auditprogramma Ontheffing uit een functie
1. Algemene toelichting

Uit de Memorie van Toelichting van de Personeelswet: “Ontheffing, zonder gelijktijdige benoeming in een andere functie, kan onder zeer bijzondere omstandigheden onvermijdelijk zijn. Het behoeft echter een betoog dat aan de situatie waarin een landsdienaar geen functie – en dus ook geen werk – heeft, maar waarin hij wel zijn salaris geniet, zo spoedig mogelijk een einde moet komen; hetzij door ont-slag, hetzij door benoeming in een andere functie”.

Dit auditprogramma toetst de rechtmatigheid van de ontheffingen van landsdienaren uit hun functie in relatie tot de Personeelswet.
2. Doelstellingen van de audit

Dit auditprogramma heeft tot doel de rechtmatigheid van ontheffingen van landsdienaren uit hun functie te toetsen in relatie tot de Personeelswet.


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

De volgende bronnen zijn gebruikt: • Personeelswet (SB 1985 no. 41).


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit: • de beschikking tot ontheffing van de landsdienaar uit zijn functie;

 • overige gegevens op te vragen naar aanleiding van de audit.


Tabel 25: Resulaten onderzoek Ontheffing uit een functie ontvangen in 2008, maar handelt over 2007

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Landbouw, Veeteelt en Visserij

1

GEEN

NEEN

WEL

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

2

1 beschikking met een tekortkoming

Aanvullingen in de tekst plegen

1 NIET EN 1 WEL

Totalen

3

1

1 WEL

1 WEL EN 2 NIET


Tabel 26: Resultatenonderzoek Ontheffing uit een functie (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Defensie

2

GEEN

NEEN

WEL

Justitie en Politie

4

GEEN

NEEN

WEL

Landbuw, Veeteelt en Visserij

1

GEEN

NEEN

WEL

Onderwijs en Volksontwikkeling

1

GEEN

NEEN

WEL

Regionale Ontwikkeling

2

GEEN

NEEN

WEL

Sociale zaken en Volkshuisvesting

5

4 beschikkingen met een tekortkoming

Aanvulling in de tekst plegen

4 NIET en 1 WEL

Transport, Communicate en Toerisme

1

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

16

4

4

12 WEL/ 4 NIET


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina