Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Inleiding 8Dovnload 2.65 Mb.
Pagina13/29
Datum22.07.2016
Grootte2.65 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29


Analyse van de bevindingen

Op het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is niet expliciet aangegeven wat de motivatie van deze ontheffing is (Personeelswet art. 23 lid 5) en of deze in s’ landsbelang gedaan is. De ambtenaar is ter beschikking gesteld van het hoofd van de afdeling waar hij was geplaatst of

werkzaam was, met behoud van salaris en rang. Twaalf van de 16 beschikkingen en resoluties voldoen aan de rechtmatigheidtoets.
Auditprogramma Gratificatie
1. Algemene toelichting

Dit auditprogramma toetst de rechtmatigheid met betrekking tot de toekenning van een grati­ficatie, met als centrale onderzoeksvraag: Is de toekenning van de gratificatie conform de wettelijke rege-lingen geschied?


2. Doelstellingen van de audit

Het auditprogramma leidt de gebruiker heen door de Personeelswet, het Ambtenaren Bezoldigings-besluit en het Gratificatiebesluit met als doel te onderzoeken of de beschikking:

- op basis van de voorgeschreven procedure tot stand is gekomen;

- onder de werking van de Personeelswet valt;

- onder de werking van het gratificatiebesluit valt;

- de vereiste gegevens bevat;

- inhoudt dat de toekenning van gratificatie daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan landsdiena­ren in verband met hun ambtsjubileum van respectievelijk 25, 30, 35, 40 en 45 jaar en aan lands-dienaren die zich op bijzondere wijze door dienstijver of dienstprestaties heb­ben onderscheiden.
3. Toepasselijke wet- en regelgeving

De volgende bronnen zijn gebruikt: • Personeelswet (SB 1987 no. 93).

 • Ambtenaren Bezoldigingsbesluit (SB 1992 no. 95).

 • Gratificatiebesluit (SB 1990 no. 15).

 • Resolutie van 15 april 2004 no. 2155 (SB 2004 no. 54).


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit: • de gratificatiebeschikking ;

 • overige gegevens op te vragen naar aanleiding van de audit.


Tabel 27: Resutaten onderzoek Gratificatie ontvangen in 2008, maar handelt over 2007

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Arbeid, Technologische Ont-wikkeling en Milieu

5

5 beschikkingen met 2 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

5 NIET

Binnenlandse Zaken

36

23 beschikkingen met 2 tekortkomingen en 13 beschikkingen met 1 tekortkoming

Aanvullingen in de tekst plegen

36 NIET

Buitenlandse Zaken

7

7 beschikkingen met 2 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

7 NIET

Defensie

9

GEEN

NEEN

9 WEL

Financiën

8

8 beschikkingen met 2 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

8 NIET

Handel en Industrie

6

6 beschikkingen met 2 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

6 NIET

Justitie en Politie

44

44 beschikkingen met 2 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

44 NIET

Landbouw, Veeteelt en Visserij

15

1 beschikking met 1 tekortkoming

Aanvullingen in de tekst plegen

14 WEL EN 1 NIET

Natuurlijke Hulpbronnen

12

12 beschikkingen met 1 tekortkoming

Aanvullingen in de tekst plegen

12 NIET

Onderwijs en Volksontwikkeling

202

202 beschikkingen met 2 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

202 NIET

Openbare Werken

1

1 beschikking met 2 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

NIET

Regionale Ontwikkeling

24

24 beschikkingen met 3 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

24 NIET

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

6

5 beschikkingen met 3 tekortkomingen en 1 beschikking met 2 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

6 NIET

Sociale Zaken en Volkshuisves-ting

31

31 beschikkingen met 3 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

31 NIET

Transport, Communicatie en Toerisme

8

GEEN

NEEN

8 WEL

Volksgezondheid

19

19 beschikkingen met 2 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

19 NIET

Totalen

433

402

402 NIET EN 31 WEL

31 NIET EN 402 WEL


Analyse van de bevindingen

Over het dienstjaar 2007 zijn er in het dienstjaar 2008, 433 beschikkingen ontvangen. Met uitzon-dering van enkele ontbreekt in vrijwel alle beschikkingen: • de datum van indiensttreding volgens Personeelswet 60.1d;

 • de maandelijkse bezoldiging volgens het Gratificatiebesluit paragraaf I.

In de beschikkingen van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is de datum van indiensttreding wel opgenomen. In 41 beschikkingen waarin de leeftijd casu quo de geboortedatum van betrokkene had moeten staan, vanwege het bereikt hebben van de pensioengerechtigde leeftijd, ontbreekt deze. Het is noodzakelijk dat in het vervolg in alle beschikkingen de datum van indiensttreding, de maan-delijkse bezoldiging en de geboortedatum van betrokkene worden vermeld. Hierdoor zal de recht-matigheidscontrole beter tot zijn recht komen.


Tabel 28: Resultatenonderzoek Gratificatie (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

29

GEEN

NEEN

29 WEL

Binnenlandse Zaken

67

GEEN

NEEN

67 WEL

Buitenlandse Zaken

18

GEEN

NEEN

18 WEL

Defensie

146

GEEN

NEEN

146 WEL

Financiën

72

GEEN

NEEN

72 WEL

Handel en Industrie

51

GEEN

NEEN

51 WEL

Justitie en Politie

146

GEEN

NEEN

146 WEL

Landbouw, Veeteelt en Visserij

111

GEEN

NEEN

111 WEL

Natuurlijke Hulpbronnen

30

GEEN

NEEN

30 WEL

Onderwijs en Volksontwikkeling

390

1 beschikking met 1 tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

389 WEL EN 1 NIET

Openbare Werken

185

GEEN

NEEN

185 WEL

Planning en Ontwikkelingssamenwer-king

4

GEEN

NEEN

4 WEL

Regionale Ontwikkeling

72

GEEN

NEEN

72 WEL

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbe-heer

39

GEEN

NEEN

39 WEL

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

136

GEEN

NEEN

136 WEL

Transport, Communicatie en Toerisme

63

GEEN

NEEN

63 WEL

Volksgezondheid

89

GEEN

NEEN

89 WEL

Totalen

1648

1

1 WEL

1647 WEL EN 1 NIET


Analyse van de bevindingen

Over het dienstjaar 2008 zijn er 1648 beschikkingen ontvangen. Met uitzondering van 1 beschikking van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling voldoen alle beschikkingen aan de rechtmatig-heidstoets.


In de beschikking van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling is de gratificatie niet over-eenkomstig paragraaf 1 van het Gratificatiebesluit (bij een ambtsjubileum van 25 jaar wordt er een gratificatie van 2x de maandbezoldiging uitgekeerd).

Opmerking: Door het ontbreken van de Gratificatiestaten kon geen rechtmatigheid van het ambts-jubileum worden vastgesteld.


Auditprogramma Grondbeschikkingen
1. Algemene toelichting

Een grondbeschikking vormt de basis voor de uitgifte van een stuk grond aan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.2. Doelstellingen van de audit

Het auditprogramma toetst of: • de grond uitgegeven had mogen worden;

 • de ontvanger gerechtigd was de grond te krijgen;

 • voor de uitgifte het juiste bedrag in rekening wordt gebracht;

 • de juiste procedure is gevolgd.


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

De volgende bronnen zijn gebruikt: • Decreet Beginselen Grondbeleid (SB 1983 no. 10), gewijzigd bij SB 2003 no. 8;

 • Decreet Beginselen Grondbeleid (SB 1982 no. 10) zoals laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 januari 2003 SB 2003 no. 8;

 • Decreet Uitgifte Domeingrond (SB 1982 no. 11) zoals laatstelijk gewijzigd bij wet van 28 januari 2003 SB 2003 no. 7;

 • Het Reglement Grondhuurvergoeding (SB 1982 no. 14) zoals laatstelijk gewijzigd bij Staatsbesluit van 29 mei 1997 (SB 1997 no. 42);

 • Decreet Rechtstoestand voor 1 juli 1982 uitgegeven gronden (SB 1982 no. 12);

 • Ontsluitingskostenbesluit 1982 (SB 1982 no. 15) zoals gewijzigd bij Staatsbesluit van 29 mei1997 (SB 1997 no. 15) en de beschikkingen van 16 juli 1997 no. 1577/0215 en van 24 september 2004 no. 1004/04-0216 (SB 2004 no. 138).


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit:
Tabel 29: Resultatenonderzoek Grondbeschikkingen (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/

beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie

noodzakelijk

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid wel/niet doorstaan

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

1508

677 beschikkingen met tekortkomingen

Correctie te plegen in de tekst

NIET

Totaal

1508

677

667 WEL

667 NIET


Analyse van de bevindingen

Het totaal aantal beschikkingen kan als volgt worden onderverdeeld:
Soort beschikking

Aantallen

Bereidverklaring

682

Toewijzingen

677

Grondhuuroverdracht

123

Wijzigingsbeschikking

14

Gebruiksvergunning

1

Vervallen verklaring van grondhuur in algemeen belang

1

Bestemmingswijziging

3

Goedkeuring erfpachtrecht

1

Terbeschikkingstelling

6


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina