Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Inleiding 8Dovnload 2.65 Mb.
Pagina14/29
Datum22.07.2016
Grootte2.65 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29

Van de 1508 beschikkingen konden 831 vooralsnog niet getoetst worden aan de rechtmatigheid.


Indien geoccupeerde gronden alsnog juridisch worden overgedragen dan rijst de vraag hoe deze ver-krijging in overeenstemming kan zijn met geldende wettelijke regelingen. De grondhuuroverdrachten, wijzigingsbeschikkingen, gebruiksvergunningen en de intrekkingsbeschikkingen, toewijzingen kunnen niet getoetst worden aan de rechtmatigheid. Deze zijn getoetst aan de wettelijke regelingen die daar-aan ten grondslag liggen.
In de bereidverklaringen heeft men, volgens het gehanteerde auditprogramma, verzuimd op te ne­men dat:

 • de minister van tevoren had bekendgemaakt dat in het gebied domeingrond beschikbaar was voor uitgifte (SB no. 10 art. 9.1 decreet Uitgifte Domeingrond conform art. 13);

 • de verkrijger van de domeingrond een surinamer is (SB 1982 no. 11 art. 2);

 • de verkrijger van de domeingrond in Suriname woonachtig is (SB 1982 no. 11 art. 2);

 • de Raad van Ministers toestemming heeft gegeven voor uitgifte van de domeingrond (SB 1982 no. 11 art. 3.1);

 • de inschrijver een kaart heeft ingezonden waaruit blijkt dat de grond volgens voorschriften is opgemeten en afgebakend door een landmeter in Suriname (1982 no. 11 art 9.1 a);

 • de aanvraag op de vereiste wijze volgens art. 72 van het decreet Uitgifte Domeingrond is bekend-gemaakt (SB 2003 no. 7 art. G);

 • is gebleken dat de minister bekend had gemaakt dat in het gebied domeingrond beschik­baar was voor toewijzing (SB 1982 no. 11 art. 13.2);

 • is gebleken dat de Raad van Ministers toestemming heeft gegeven voor uitgifte van do­meingrond (SB 1982 no. 11 art. 13.2).

In de toewijzingen heeft men, volgens het gehanteerde auditprogramma, verzuimd in de beschik-kingen op te nemen dat: • de minister van tevoren had bekendgemaakt dat in het gebied domeingrond beschikbaar was voor uitgifte (SB no. 10 art. 9.1 decreet Uitgifte Domeingrond conform art. 13);

 • uit de beschikking blijkt dat de verkrijger van de domeingrond een surinamer is (SB 1982 no. 11 art. 2);

 • voor de verkrijging van de grond conform artikel 5.1 van het Decreet Uitgifte Domeingrond een schriftelijke aanvraag was ingediend;

 • de inschrijver een kaart heeft ingezonden waaruit blijkt dat de grond volgens voorschriften is opgemeten en afgebakend door een landmeter in Suriname (1982 no. 11 art 9.1 a);

 • blijkt dat de aanvraag voor advies is toegezonden aan de minister die het regardeert (SB 2003 no. 7 art. G);

 • de aanvraag op de vereiste wijze volgens art. 72 van het decreet Uitgifte Domeingrond is bekendgemaakt (SB 2003 no. 7 art. G);

 • is gebleken dat de minister bekend had gemaakt dat in het gebied domeingrond beschik­baar was voor toewijzing (SB 1982 no. 11 art. 13.2);

 • is gebleken dat de Raad van Ministers toestemming heeft gegeven voor uitgifte van do­meingrond (SB 1982 no. 11 art. 13.2).

Van de 667 beschikkingen heeft geen enkele de toetsingscriteria doorstaan.
Soort


Doeleinden

Toewijzing grondhuur

Grondhuur/erfpacht

overdracht

Intrekking beschikking

Gebruiksvergunning

Ter beschikkingstelling

Goedkeuring erfpachtrecht

Wijzigingsbeschikking

Bereidsverklaring

Totaal aantal beschikkingen

Bijzonderheden

Ter bebouwing en bewoning

504

10210
3

120

738
Totaal/ ha

223.93ha

50.18 ha45.54 ha
0.97 ha

19.82 ha
a

Landbouw/Industriële doeleinden

288

182

2
3

7

17

109

608
Totaal/ ha

14027.87 ha

489.39 ha

6.30 ha
15 ha

5.58 ha

67.97 ha

101.19 ha
ha

Recreatieve doeleinden

133

25

2

2

162
Totaal/ ha

644.06 ha

93.8 ha

40ha

2.18 ha

1508

ha


Toelichting tabel grondbeschikkingen:

In het dienstjaar 2008 heeft de Rekenkamer 1508 beschikkingen met betrekking tot gronduitgiften ontvangen.


Van de 1508 waren 925 beschikkingen voor de toewijzing van grondhuur.

Hiervan is in totaal 223.93 ha grond uitgegeven met als doel bebouwing en bewoning;

14027.87 ha totaal is aan grond uitgegeven met als doel landbouw en industrie;

644.06 ha totaal is aan grond uitgegeven met als doel recreatie.


Verder waren 309 beschikkingen voor de overdracht grondhuur/erfpacht.

Hiervan is 50.18 ha grond totaal uitgegeven met als doel bebouwing en bewoning.

489.39 ha totaal is aan grond uitgegeven met als doel landbouw en industrie.

93.8 ha totaal is aan grond uitgegeven met als doel recreatie.


Voorts waren er 2 gevallen waarbij er totaal 6.30 ha aan grond is ingetrokken, die landbouw en industrie als doel hadden bij de uitgifte.
De ter beschikking stelling van grond betrof in totaal 60,54 ha.

Hiervan is 45,54 ha grond uitgegeven met als doel bebouwing en bewoning en 15 ha voor landbouw en industrie.


Voor wat betreft goedkeuring erfpachtrecht was in totaal 5,58 ha aan grond uitgegeven met als doel landbouw en industrie.
Ook zijn ontvangen wijzigingsbeschikkingen, waarbij er totaal 108,94 ha aan grond is uitgegeven.

Hiervan is 0,97 ha grond uitgegeven met als doel bebouwing en bewoning, 67,97 ha met als doel landbouw en industrie en 40 ha met als doel het doen aan recreatie.


Het aantal bereidsverklaringen betrof 231 waarbij er 123.19 ha totaal aan grond is uitgegeven.
Auditprogramma Ontslag
1. Algemene toelichting

Het auditprogramma beschrijft voorafgaand aan de auditvragen de doelstelling van de audit, de toepasselijke wet- en regelgeving en de te raadplegen documentatie. De audit wordt afgesloten met de rapportage van bevindingen.


2. Doelstellingen van de audit

Het auditprogramma heeft tot doel de rechtmatigheid van verleend ontslag aan landsdienaren te toetsen. Grondslag voor dat onderzoek is de Personeelswet waarin de vijftien toegestane redenen voor ontslag limitatief zijn opgesomd. Elk verleend ontslag wordt door de daartoe be­voegde autoritei-ten verleend middels een beschikking of een resolutie.

De centrale onderzoeksvraag van het werkprogramma luidt: Is het ontslag verleend conform de regels van de Personeelswet?
3. Toepasselijke wet- en regelgeving

De volgende bron is gebruikt: • Personeelswet.


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit: • de ontslagbeschikking/resolutie;

 • overige gegevens op te vragen naar aanleiding van de audit.


Tabel 30: Resultatenonderzoek Ontslag (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

13

2 beschikkingen met een tekortkoming

Correctie in de tekst plegen

NIET

Binnenlandse Zaken

76

2 beschikkingen met een tekortkoming

Correctie in de tekst plegen

NIET

Buitenlandse Zaken

6

GEEN

NEEN

WEL

Defensie

30

GEEN

NEEN

WEL

Financiën

30

GEEN

NEEN

WEL

Handel en Industrie

19

GEEN

NEEN

WEL

Justitie en Politie

52

1 beschikking met een tekortkoming

Correctie in de tekst plegen

NIET

Landbouw, Veeteelt en Visserij

60

GEEN

NEEN

WEL

Natuurlijke Hulpbronnen

26

3 beschikkingen met een tekortkoming

Correctie in de tekst plegen

NIET

Onderwijs en Volksontwikkeling

362

3 beschikkingen met een tekortkoming

Correctie in de tekst plegen

NIET

Openbare werken

76

GEEN

NEEN

WEL

Planning en Ontwikkelingsamenwer-king

1

GEEN

NEEN

WEL

Regionale Ontwikkeling

33

GEEN

NEEN

WEL

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bos-beheer

16

GEEN

NEEN

WEL

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

53

GEEN

NEEN

WEL

Transport, Communicatie en Toerisme

19

GEEN

NEEN

WEL

Volksgezondheid

45

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

917

11

11 WEL

11 NIET EN 906 WEL

Op basis van decreet C-45 ( SB 81 no 79 ) wordt de zgn “vervroeg pensioen” mogelijk gemaakt.


Analyse van de bevindingen

Het ontslag wordt in de meeste gevallen verleend aan degenen die de gepensioneerde leeftijd heeft bereikt. Vervroegde uitdiensttreding komt in mindere mate voor (een ontslagaanvraag op eigen ver-zoek).


Twee tekortkomingen zijn geconstateerd bij het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu. In één geval is de geboortedatum niet vermeld, en in een ander geval is er in een beschikking van 2007 ontslag verleend per begin 1995. Tevens stond er niet vermeld wanneer dit verzoek is gedaan (Personeelswet art. 71 lid 1). In het geval van het Ministerie van Justitie en Politie stond er niet vermeld wanneer het ontslag in werking treedt (Personeelswet art. 71 lid 2).
Bij het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen ontbreken de geboortedata in de beschikkingen van de betrokkenen, hierdoor is het niet mogelijk om de controle op de juistheid van de pensioengerechtigde leeftijd te plegen (Personeelswet art. 69 lid 1b).
Met betrekking tot de drie beschikkingen van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling met tekortkomingen is ontslag verleend wegens het overlijden van ambtenaren in tijdelijke dienst. Dit is in strijd met hetgeen vermeld is in de Personeelswet artikel 70 lid 1. Het ontslag is verleend om een andere reden dan in de Personeelswet limitatief is opgesomd. In twee gevallen is bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontslag verleend om een andere reden dan in de Personeelswet limitatief is opgesomd.
Auditprogramma Overlijden
1. Algemene toelichting

Het auditprogramma zal gebruikt worden bij de controle van de plichten die de staat heeft tegenover de nagelaten betrekkingen van een overleden landsdienaar.

Betreffende de gebeurtenis van het overlijden zelf bestaan er uiteraard geen beschikkingen. Wel vloeien uit het overlijden zaken voort, die beschikkingen met zich mee kunnen brengen. Deze beschikkingen en andere mededelingen omtrent het overlijden die de Rekenkamer bereiken, vormen aanleiding om na zekere tijd middels dit auditprogramma te verifiëren of de staat zijn verplichtingen op rechtmatige wijze is nagekomen.
Voorafgaand aan de auditvragen beschrijft de doelstelling van de audit, de toepasselijke wet- en regelgeving en de te raadplegen documentatie. De audit eindigt met de analyse van de bevindingen.
2. Doelstellingen van de audit

Het auditprogramma leidt de gebruiker door de Personeelswet en het Ambtenaren Bezoldigings-besluit, met als doel de rechtmatigheid te controleren waarmee de staat zijn plichten nakomt tegen-over: • een overleden landsdienaar;

 • de nagelaten betrekkingen van een overleden landsdienaar.


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

De volgende bronnen zijn gebruikt: • Personeelswet (SB 1985 no. 41);

 • Ambtenaren Bezoldigingsbesluit (SB 1980 no. 153 en SB 1992 no. 95).


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit: • alle beschikkingen en overige documenten die rechtstreeks of indirect het overlijden van de landsdienaar betreffen;

 • overige gegevens op te vragen naar aanleiding van de audit.

Tabel 31: Resultatenonderzoek Overlijden (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Onderwijs en Volksontwikkeling

2

2 beschikkingen met 4 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

NIET

Regionale Ontwikkeling

4

4 beschikkingen met 4 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

NIET

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

1

1 beschikking met 3 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

NIET

Totalen

7

11

7 WEL

7 NIET


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina