Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Inleiding 8Dovnload 2.65 Mb.
Pagina15/29
Datum22.07.2016
Grootte2.65 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   29


Analyse van de bevindingen

Uit de beschikking blijkt niet of de doorbetaling van het salaris over de maand na de datum van de overlijden is doorbetaald, wat in afwijking is met Personeelswet art. 72.


De laatst genoten bezoldiging van de overleden ambtenaar wordt niet vermeld in de besluiten van de Ministeries van Onderwijs en Volksontwikkeling en van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Hierdoor kan niet worden getoetst of het bedrag dat uitgekeerd is aan de nabestaanden juist is. Bovendien is bij laatst genoemd ministerie niet nagetrokken hoeveel dagen vakantieverlof door de overledene niet zijn benut en of er compensatie van die dagen middels een uitkering aan de nabestaanden (volgens art. 50.1 van de Personeelswet) heeft plaatsgevonden.
Advies aan departementen: alle zaken die betrekking hebben op het overlijden van een landsdienaar dienen in één beschikking te worden vermeld.
Auditprogramma Ouderdomspensioen
1. Algemene toelichting

Het auditprogramma toetst de rechtmatigheid van de beschikkingen over de toekenning van ouder-domspensioen door het Pensioenfonds Suriname. De hoogte van een pensioen wordt bepaald aan de hand van de diensttijd, de berekeningsgrondsla­gen per jaar en de middelsommen van de dienstlijnen van de pensioengerechtigde.


2. Doelstellingen van de audit

Het auditprogramma toetst of: • de ontvanger van de uitkering pensioengerechtigd is;

 • de dienstlijnen, diensttijden, berekeningsgrondslagen en middelsommen correct zijn;

 • het pensioenbedrag correct berekend is;

 • de beschikking volgens de juiste procedure tot stand is gekomen.


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

De volgende bron is gebruikt: • de Ambtenarenpensioenwet (GB 1972 no. 150) en de wijzigingen daarop (SB 1977 no. 25).


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit: • de beschikking inzake de toekenning van ouderdomspensioen;

 • overige informatie op te vragen naar aanleiding van de audit.


Tabel 32: Resultatenonderzoek Ouderdomspensioen (2008)

Ministerie waar men gewerkt heeft

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

7

GEEN

NEENWEL

Binnenlandse Zaken

78

GEEN

NEEN

WEL

Buitenlandse Zaken

3

GEEN

NEEN

WEL

Defensie

17

GEEN

NEEN

WEL

Financiën

138

GEEN

NEEN

WEL

Handel en Industrie

15

GEEN

NEEN

WEL

Justitie en Politie

36

GEEN

NEEN

WEL

Landbouw, Veeteelt en Visserij

34

GEEN

NEEN

WEL

Natuurlijke Hulpbronnen

20

GEEN

NEEN

WEL

Onderwijs en Volksontwikkeling

190

GEEN

NEEN

WEL

Openbare Werken

51

GEEN

NEEN

WEL

Planning en Ontwikkelingssamenwer­king

10

GEEN

NEEN

WEL

Regionale Ontwikkeling

56

GEEN

NEEN

WEL

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbe-heer

16

GEEN

NEEN

WEL


Sociale Zaken en Volkshuisvesting

52

GEEN

NEEN

WEL

Transport, Communicatie en Toerisme

46

GEEN

NEEN

WEL

Volksgezondheid

58

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

827

GEEN

NEEN

827 WEL


Analyse van de bevindingen

In het verslagjaar zijn er in totaal 1404 ouderdomspensioenbeschikkingen ontvangen. Hiervan had-den 1355 betrekking op het dienstjaar 2008. De overige 49 beschikkingen hadden betrekking op het dienstjaar 2007. Deze zijn voor het vorige verslagjaar getoetst en gecontroleerd. Van de 1355 bschik-kingen waren 827 beschikkingen van landsdienaren, die werkzaam zijn geweest op een ministerie en hadden dus betrekking op een pensioenuitkering. Deze beschikkingen konden wel met het auditpro-gramma ouderdomspensioen worden gecontroleerd, daar deze voorziet in de rechtmatigheidcontrole van de pensioenuitkering aan de landsdienaren zelf. Het resterende aantal van 528, kon niet met het auditprogramma worden getoetst, daar deze niet voorziet in de controle op bijvoorbeeld weduwe- en wezenpensioen of een invaliditeitscontrole.


De beschikkingen, die niet getoetst kunnen worden op rechtmatigheid betreffen:

 • Eenmalige uitkering: 24

 • Herziening pensioenuitkering: 11

 • Invaliditeitsuitkering: 15

 • Kosten in verband met lijkbezorging: 89

 • Vaststellen pensioenschuld: 17

 • Weduwe- en wezenpensioen: 350

 • Wijziging geboortedatum:1

 • Wijziging persoonsnummer: 5

 • Naamswijziging: 4

 • Weduwe-uitkering: 7

 • Lijkuitkeringen: 5

Bij de controle van de beschikkingen terzake ouderdomspensioenen zijn er geen onjuistheden of onrechtmatigheden geconstateerd. De controle betrof de toetsing van de pensioendiensttijd en het daarmee samenhangende percentage ter berekening van pensioenuitkering aan de rechthebbenden. De Kamer kan geen oordeel geven ten aanzien van de rechtmatigheid van de pensioenuitkeringen in 2008, aangezien zij niet over alle relevante informatie beschikt. De pensioenbeschikkingen voorzien niet in alle informatie die nodig is om een volledige rechtmatigheidscontrole uit te voeren.


De Kamer kan evenwel geen oordeel geven ten aanzien van de rechtmatigheid van de pensioenuit-keringen in 2008, omdat zij geen kennis draagt van eventuele tekortkomingen die kunnen zijn ont-staan op grond van de volgende gegevens:

 • Indien de rechthebbende is ontheven.

 • Onderbreking van de diensttijd gedurende langer dan één jaar.

 • Verhoging van het ambtelijk inkomen tot meer dan tweevoud.

 • Verlaging van de berekeningsgrondslag met meer dan 5%.

Auditprogramma Afwijking openbare aanbesteding


1. Algemene toelichting

Het auditprogramma toetst de rechtmatigheid op afwijkin­gen van de openbare aanbestedingen in relatie tot de Comptabiliteitswet en het Comptabiliteitsbesluit, met als centrale onderzoeksvraag: Voldoet de resolutie aan de vastgestelde regelingen met betrekking tot een afwijking van een open-bare aanbeste­ding?


2. Doelstellingen van de audit

Het auditprogramma leidt de gebruiker door de Comptabiliteitswet en het Comptabiliteitsbe­sluit om te onderzoeken of de resolutie: • een afwijking van de openbare aanbesteding inhoudt;

 • onder de werking van de Comptabiliteitswet en het Comptabiliteitsbesluit valt;

 • op basis van de voorgeschreven procedure tot stand is gekomen;

 • de vereiste gegevens bevat;

 • rekening houdt met ‘s landsbelangen.


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

De geraadpleegde wetten voor dit auditprogramma zijn:

- Comptabiliteitswet, landsverordening van 2 december 1952 (GB 1952 no. 111), laatste­lijk gewij-zigd op 29 september 2003 (SB 2003 no. 76);

- Comptabiliteitsbesluit, landsbesluit van 27 augustus 1953 (GB 1953 no. 100), gewij­zigd bij staats-besluit van 31 juli 2004 (SB 1997 no. 15 en SB 2003 no. 116);

- Missiven.
4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bij de uitvoering van deze audit bestaat uit:

- de resolutie of een ander document waaruit de afwijking blijkt;

- overige gegevens op te vragen naar aanleiding van de audit.


Tabel 33: Resultatenonderzoek Afwijking openbare aanbesteding ontvangen in 2008, maar handelt over 2007

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Binnenlandse Zaken

2

2 resoluties met 2 tekortkomingen

WEL

NIET

Justitie en Politie

1

1 resolutie met 2 tekortkomingen

WEL

NIET

Totalen

3

6

3

2 NIET EN 1 WEL


Analyse van de bevindingen

De drie resoluties te weten; twee van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en één van het Minis-terie van Justitie en Politie bevatten zes tekortkomingen. In de drie resoluties is niet opgenomen dat er: • een afschrift is verstuurd naar De Nationale Assemblee (Comptabiliteitswet art. 18);

 • tenminste 3 offertes in overweging zijn genomen hetgeen in strijd is met hetgeen gesteld in de toelichting SB 31 juli 2004.


Tabel 34: Resultatenonderzoek Afwijking openbare aanbesteding (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Binnenlandse Zaken

12

5 resoluties met 1 tekortkoming en 7 resoluties met 2 tekortkomingen

WEL

NIET

Justitie en Politie

8

3 resoluties met 1 tekortkoming en 2 resoluties met 2 tekortkomingen

WEL

NIET

Buitenlandse Zaken

2

2 resoluties met 2 tekortkomingen

WEL

NIET

Defensie

7

3 resoluties met 1 tekortkoming en 4 resoluties met 2 tekortkomingen

WEL

NIET

Volksgezondheid

1

1 resolutie met 1 tekortkoming

WEL

NIET

Openbare Werken

3

1 resolutie met 1 tekortkoming

WEL

NIET

Landbouw, Veeteelt en Visserij

2

1 resolutie met 1 tekortkoming

WEL

NIET

Totalen

35

44

29 WEL EN 6 NIET

6 WEL EN 29NIET


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina