Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Inleiding 8Dovnload 2.65 Mb.
Pagina16/29
Datum22.07.2016
Grootte2.65 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   29


Analyse van de bevindingen

De twaalf (12) resoluties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken kunnen als volgt worden be-schreven; vijf van de resoluties bevatten één tekortkoming en zeven bevatten twee tekortkomingen.


Ten aanzien van de vijf resoluties (van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) met één tekortkoming kan worden aangegeven dat er:

 • in vier van de resoluties niet is opgenomen dat er een afschrift is verstuurd naar De Nationale Assemblee (Comptabiliteitswet art. 18);

 • in één resolutie niet is opgenomen dat er tenminste 3 offertes in overweging zijn genomen het-geen in strijd is met hetgeen gesteld in de toelichting SB 31 juli 2004.

In deze zeven resoluties (van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) met twee tekortkomingen is niet opgenomen dat er: • een afschrift is verstuurd naar De Nationale Assemblee (Comptabiliteitswet art. 18);

 • tenminste 3 offertes in overweging zijn genomen hetgeen in strijd is met hetgeen gesteld in de toelichting SB 31 juli 2004.

Van de vijf resoluties van het Ministerie van Justitie en Politie met tekortkomingen kan worden aange-geven dat elk van de drie resoluties één tekortkoming bevat:

- er is niet opgenomen dat er een afschrift is verstuurd naar De Nationale Assemblee.
De overige twee resoluties bevatten twee tekortkomingen. Er is niet opgenomen dat er:


 • een afschrift is verstuurd naar De Nationale Assemblee (Comptabiliteitswet art. 18);

 • tenminste 3 offertes in overweging zijn genomen hetgeen in strijd is met hetgeen gesteld in de toelichting SB 31 juli 2004.

Wat de zes resoluties van de Ministeries van Buitenlandse Zaken (2) en Defensie (4) betreft kan worden aangegeven dat deze twee tekortkomingen bevatten. In de resoluties is niet opgenomen dat er: • een afschrift is verstuurd naar De Nationale Assemblee (Comptabiliteitswet art. 18);

 • tenminste 3 offertes in overweging zijn genomen hetgeen in strijd is met hetgeen gesteld in de toelichting SB 31 juli 2004.

De drie resoluties van het Ministerie van Defensie bevatten 1 (één) tekortkoming. In de resoluties is niet opgenomen dat er:

- een afschrift is verstuurd naar De Nationale Assemblee (Comptabiliteitswet art. 18)

Van de twee resoluties van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij kan worden aangegeven dat één van de resoluties een tekortkoming bevat. In de resolutie is niet opgenomen dat er:

- een afschrift is verstuurd naar De Nationale Assemblee (Comptabiliteitswet art. 18)
Van de resolutie van het Ministerie van Volksgezondheid kan worden aangegeven dat in de resolutie niet is opgenomen dat er een afschrift is verstuurd naar De Nationale Assemblee (Comptabiliteitswet art. 18). Van de drie resoluties van het Ministerie van Openbare werken kan worden aangegeven dat één (1) resolutie een tekortkoming bevat en er een afschrift niet is verstuurd naar De Nationale Assemblee (Comptabiliteitswet art 18).
Auditprogramma Autorisaties
1. Algemene toelichting

Het auditprogramma toetst de rechtmatigheid van autorisaties met het Compta­biliteitsbesluit, de Comptabiliteitswet en de goedgekeurde begroting.


2. Doelstellingen van de audit

Het auditprogramma toetst: • de rechtmatigheid van de autorisatie;

 • de juistheid van de aangevraagde bedragen;

 • de juistheid van het begrotingsart.;

 • of het bedrag is goedgekeurd door de Raad van Ministers en de Onderraad van Gunnin­gen.


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

De geraadpleegde wetten zijn: • Comptabiliteitswet;

 • Comptabiliteitsbesluit;

 • Goedgekeurde begroting.


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bij de uitvoering is: • de autorisatieaanvraag door de vakminister;

 • het advies van de Thesaurie-inspectie;

 • het advies van de Onderraad van Gunningen;

 • de goedgekeurde begroting.


Tabel 35: Resultatenonderzoek Autorisaties ontvangen in 2008, maar handelt over 2007

Ministeries

Aantal resoluties/

beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie

Noodzakelijk


Resolutie/beschikking

kan toetsing rechtmatig-

heid wel/niet doorstaan

Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

1

GEEN

NEEN

WEL

Binnenlandse Zaken

5

GEEN

NEEN

WEL

Buitenlandse Zaken

1

GEEN

NEEN

WEL

Defensie

8

GEEN

NEEN

WEL

Justitie en Politie

19

GEEN

NEEN

WEL

Landbouw, Veeteelt en Visserij

2

GEEN

NEEN

WEL

Onderwijs en Volksontwikkeling

3

GEEN

NEEN

WEL

Openbare Werken

20

GEEN

NEEN

WEL

Regionale Ontwikkeling

3

GEEN

NEEN

WEL

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

1

GEEN

NEEN

WEL

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

1

GEEN

NEEN

WEL

Volksgezondheid

4

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

68

GEEN

NEEN

68 WEL


Analyse van de bevindingen

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bij de 68 beschikkingen die geaudit zijn geen tekortkomingen zijn geconstateerd.


Tabel 36: Resultatenonderzoek Autorisaties (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/

beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie

Noodzakelijk


Resolutie/beschikking

kan toetsing echtmatig-

heid wel/niet doorstaan

Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

23

GEEN

NEENWEL

Binnenlandse Zaken

64

1 beschikking met een tekortkoming

Corrigeren van het hoofdart.

1 NIET EN 63 WEL

Buitenlandse Zaken

15

GEEN

NEEN

WEL

Defensie

30

GEEN

NEEN

WEL

Financiën

22

GEEN

NEEN

WEL

Handel en Industrie

24

1 beschikking met een tekortkoming

Corrigeren van het hoofdart.

1 NIET EN 23 WEL

Justitie en politie

163

2 beschikkingen met 2 tekortko-mingen

Corrigeren van het hoofdart. en het be-drag is niet in overeen-stemming met het be-groot bedrag

2 NIET EN 161 WEL

Landbouw, Veeteelt en Visserij

68

GEEN

NEEN

WEL

Natuurlijke Hulpbronnen

40

GEEN

NEEN

WEL

Onderwijs en Volksontwikkeling

115

GEEN

NEEN

WEL

Openbare Werken

230

GEEN

NEEN

WEL

Planning en Ontwikkelingssamenwer-king

30

1 beschikking met een tekortkoming

Corrigeren van het hoofdart.

1 NIET EN 29 WEL

Regionale Ontwikkeling

82

GEEN

NEEN

WEL

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bos-beheer

26

GEEN

NEEN

WEL

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

91

2 beschikkingen met een tekortkomingen

Corrigeren van het hoofdart.

2 NIET EN 89 WEL

Transport, Communicatie en Toerisme

7

GEEN

NEEN

WEL

Volksgezondheid

62

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

1092

7

7 WEL

1085 WEL EN 7 NIET


Analyse van de bevindingen

In het dienstjaar 2008 zijn er in totaal 1092 beschikkingen geaudit.


Uit bovenstaande tabel blijkt dat in zeven van de gevallen een tekortkoming is geconstateerd. De Ministeries waarop de tekortkomingen zijn geconstateerd zijn Binnenlandse Zaken, Handel en Indus-

trie, Justitie en Politie, Planning en Ontwikkelingssamenwerking en Sociale Zaken en Volkshuisves-ting.


In zes van de gevallen gaat het om correcties van het hoofdartikel en in één geval gaat het om het bedrag dat niet in overeenstemming is met de begroting.
Auditprogramma Vergoeding dienstvoertuig leden Ministerraad
1. Algemene toelichting

Onder vergoeding wordt verstaan een financiële vergoeding per dag van overheidswege aan de leden van de regering, met name de President, de Vice-President, Ministers en Onderministers.


2. Doelstellingen van de audit

Dit auditprogramma toetst de rechtmatigheid van de vergoeding toegekend aan hoge ambtsdragers. Op basis van een tweetal missiven van de Raad van Ministers kan die toets geschieden aan de hand van een bestaande vervoersregeling. Deze regeling luidt samengevat als volgt:


Het auditprogramma leidt de auditor heen door de wet op Financiële vergoeding van Ministers en Onderministers en toepasselijke regelgeving en beleidsbeslissing op dit stuk met als doel te onder-zoeken of het besluit tot verstrekking van de vergoeding:

 • voldoet aan de voorwaarde dat het privévoertuig wordt ingezet ten behoeve van de dienst;

 • de vereiste gegevens bevat;

 • op basis van de voorgeschreven richtlijnen en procedure tot stand is gekomen;

 • het juiste begrotingsart. is belast (Instruktie Kredietbewaking).


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

 • de vervoersregeling die als richtlijn is gebruikt voor dit auditprogramma is gebaseerd op een beleidsbeslissing vervat in een tweetal missiven van de Raad van Ministers, namelijk die van 22 augustus 1997 no. 587, en 21 oktober 2005 no. 34A.

 • de Wet Financiële Voorzieningen Ministers en Onderministers (SB 1993 no. 55 art. 1 en 2).


4. Te raadplegen documentatie

Voor een volledig beeld dient de auditor de volgende documentatie te raadplegen: • het totaaloverzicht van de dagen waarop de privéauto´s zijn ingezet voor de dienst, dat uiterlijk op de 5e dag van elke maand door de Vice-President aan de President wordt verstrekt als grondslag voor de maandelijks door de respectieve ministers op te maken beschikkingen, regelende de betaalbaarstelling van de verschuldigde vergoeding ten laste van hun eigen begroting;
 • registratiedocumenten bij het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer van de privévoertuigen van de leden van de regering.


Tabel 37: Resultatenonderzoek Vergoeding dienstvoertuig leden Ministerraad (2008)

Ministeries

Aantal beschikkingen/ resoluties

Tekortkoming(en)

Correctie

Noodzakelijk

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatig wel/niet

doorstaan

Binnenlandse Zaken

11

GEEN

NEEN

WEL

Buitenlandse Zaken

10

GEEN

NEEN

WEL

Regionale Ontwikkeling

5

GEEN

NEEN

WEL

Volksgezondheid

8

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

34

GEEN

NEEN

34 WEL


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina