Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Inleiding 8Dovnload 2.65 Mb.
Pagina19/29
Datum22.07.2016
Grootte2.65 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   29

* Deze verantwoording is gebaseerd op de jaarrekening van 2007.


Auditprogramma Teruggaaf vermakelijkheidsbelasting
1. Algemene toelichting

Onder de naam “Belasting op publieke vermakelijkheden" wordt in Suriname een belasting geheven op openbare vermakelijkheden, waaronder wordt verstaan alle voordrachten, vertoningen, voorstel-lingen of uitvoeringen en alle bijeenkomsten waartoe aan het publiek tegen betaling toegang wordt verleend. Na aangifte ontvangt de ondernemer die de bijeenkomst organiseert een register van toegangsbewijzen. Daarvoor moet bij vooruitbetaling vermakelijkheidsbelasting worden betaald. Bij inlevering van ongebruikte toegangsbewijzen krijgt de ondernemer terug wat hij teveel heeft betaald, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.


2. Doelstellingen van de audit

Dit auditprogramma heeft tot doel de rechtmatigheid van de teruggave van vermakelijkheidsbelasting te toetsen. Grondslagen voor dat onderzoek zijn de verordeningen terzake van 16 juni 1951, 14 maart 1917, GB 1949 no. 146 en GB 147. Het belastingpercentage op vermakelijkheidsbelasting bedraagt 20%. De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt: is de teruggave vermakelijkheidsbelasting rechtmatig en is deze juist berekend?


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

De volgende bronnen zijn gebruikt: • Verordening van 14 maart 1917 (GB 16);

 • Verordening van 16 juni 1951 (GB 69);

 • GB 1949 no. 146 en 147.


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit: • de beschikking van teruggaaf van belasting op publieke vermakelijkheden;

 • overige gegevens op te vragen naar aanleiding van de audit.


Tabel 41: Resultatenonderzoek Teruggaaf vermakelijkheidsbelasting ontvangen in 2008, maar handelt over 2007

Ministeries

Aantal resoluties/

beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie

noodzakelijk

Resolutie/beschikking

kan toetsing rechtmatig-

heid wel/niet doorstaan

Financiën

61

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

61

GEEN

NEEN

61 WEL


Analyse van de bevindingen

De beschikkingen geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen over de gang van zaken.


Tabel 42: Resultatenonderzoek Teruggaaf vermakelijkheidsbelasting (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/

beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie

noodzakelijk

Resolutie/beschikking

kan toetsing rechtmatig-

heid wel/niet doorstaan

Financiën

37

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

37

GEEN

NEEN

37 WEL


Analyse van de bevindingen

Bij de controle van de besluiten tot teruggaaf van belasting op publieke vermakelijkheden, kon niet worden getoetst:
 • Indien de ondernemer de ongebruikte toegangsbewijzen inderdaad heeft geretourneerd, of deze nog in de registers waren en/of nog voorzien waren van controlestroken.

 • Indien het aangegeven aantal kaarten verschilt van het aantal ongebruikte of terugbetaalde kaarten volgens het bewijsmateriaal.

De afdeling Openbare Vermakelijkheidsbelasting heeft in dienstjaar 2008 in totaal SRD 2.609.595,30 ontvangen. Uit de ontvangsten is er in totaal SRD 321.154,30 gerestitueerd aan de ondernemers, na inlevering van niet verkochte toegangskaarten.
Tabel vermakelijkheidsbelasting 2008

Maand

Bruto

Restitutie

Netto

Januari

135.863,00

3.189,00

132.674,00

Februari

138.755,00

35.939,00

102.816,00

Maart

249.719,00

14.340,50

235.378,50

April

183.774,00

12.536,00

171.238,00

Mei

209.347,40

46.729,50

162.617,90

Juni

213.867,00

26.067,40

187.799,60

Juli

328.859,80

22.637,30

306.222,50

Augustus

231.645,00

10.520,00

221.125,00

September

226.444,00

33.325,00

193.119,00

Oktober

171.278,00

57.282,90

113.995,10

November

200.675,00

28.597,50

172.077,50

December

319.368,10

29.990,20

289.377,90

Totaal

2.609.595,30

321.154,30

2.288.441,00

Auditprogramma Teruggave van belastingen bij invoer


1. Algemene toelichting

Voor u ligt het auditprogramma “Teruggave van belastingen bij invoer” van de Rekenkamer van Suriname.


2. Doelstellingen van de audit

Het auditprogramma heeft tot doel de rechtmatigheid van de restitutie van belastingen bij invoer te toetsen. Grondslagen voor dat onderzoek zijn de Wet tarief invoerrechten (verder WTI), de Wet op het Statistiekrecht en de Wet omzetbelasting. De centrale onderzoeksvraag luidt: Is de restitutie van belasting bij invoer rechtmatig?


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

De volgende bronnen zijn gebruikt: • Wet tarief invoerrechten 1996 no. 111;

 • Wet op het Statistiekrecht 1973 no. 9;

 • Wet Omzetbelasting 1997 no. 83.


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit: • de beschikking van teruggaaf van belastingen bij invoer;

 • overige gegevens op te vragen naar aanleiding van de audit.


Tabel 43: Resultatenonderzoek Teruggaaf van belastingen bij invoer ontvangen in 2008, maar handelt over 2007

Ministeries

Aantal resoluties/

beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie

noodzakelijk

Resolutie/beschikking

kan toetsing rechtmatig-

heid wel/niet doorstaan

Financiën

2

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

2

GEEN

NEEN

2 WEL


Analyse van de bevindingen

De beschikkingen geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen over de gang van zaken.


Tabel 44: Resultatenonderzoek Teruggaaf van belastingen bij invoer (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/

beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie

noodzakelijk

Resolutie/beschikking

kan toetsing rechtmatig-

heid wel/niet doorstaan

Financiën

90

GEEN

NEEN

90 WEL

Totalen

90

GEEN

NEEN

90 WEL


Analyse van de bevindingen

Uit de besluiten kan niet worden afgeleid of er inderdaad een vergoeding - vastgesteld door de minister - in mindering werd gebracht voor de behandeling van het verzoek tot teruggaaf van betaalde invoerrechten, statistiekrecht en omzetbelasting.

 

In 2008 is aan invoerrechten, statistiekrecht en accijnzen totaal ontvangen SRD 772.010.716,93. Van dit bedrag werd in totaal gerestitueerd SRD 1.337.307,22.


Auditprogramma Inhoudingen
1. Algemene toelichting

Inhoudingen zijn gedeelten van de bezoldiging, die niet direct aan de landsdienaar worden uitge-keerd. Een inhoudingsbeschikking kan zowel een individuele als een hele categorie landsdienaren betreffen.


2. Doelstellingen van de audit

Dit auditprogramma heeft tot doel de rechtmatigheid van inhoudingen te toetsen in relatie tot de Personeelswet.


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

De volgende bronnen zijn gebruikt: • Personeelswet (SB 1985 no. 41).


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit: • de inhoudingsbeschikking;

 • een ander document dat blijk geeft van het plaatsvinden van inhouding;

 • overige gegevens op te vragen naar aanleiding van de audit.


Tabel 45: Resultatenonderzoek Inhoudingen ontvangen in 2008, maar handelt over 2007

Ministeries

Aantal resoluties/

beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie

noodzakelijk

Resolutie/beschikking

kan toetsing rechtmatig-

heid wel/niet doorstaan

Binnenlandse Zaken

452

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

452

GEEN

NEEN

452 WEL

In de maanden januari tot juni 2007 zijn van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 452 beschik-kingen betreffende inkoopbeschikkingen ontvangen. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.


Tabel 46: Resultatenonderzoek Inhoudingen (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/

beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie

noodzakelijk

Resolutie/beschikking

kan toetsing rechtmatig-

heid wel/niet doorstaan

Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

2

GEEN

NEEN

WEL

Defensie

3

GEEN

NEEN

WEL

Onderwijs en Volksontwikkeling

1

GEEN

NEEN

WEL

Openbare Werken

1

GEEN

NEEN

WEL

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

2

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

9

GEEN

NEEN

9 WEL


Analyse van de bevindingen

Voor het dienstjaar 2008 zijn er 9 beschikkingen gecontroleerd. De inhoudingen worden gepleegd op basis van Surinaams Burgerlijk Wetboek art. 1641b. Er bestaat onduidelijkheid omtrent het gebruik van dit wetsartikel in deze gevallen aangezien er vanuit wordt gegaan dat de Personeelswet art. 61 t/m 65 voldoende duidelijk zijn met betrekking tot de toepassing van tuchtstraffen. Door de Reken-kamer van Suriname is daarom aan het Ministerie van Justitie en Politie, Buro Wetgeving, middels schrijven per 5 augustus 2008 kenmerk NV/1101/du no. 1309.08 (zie bijlage 5) gevraagd om zich uit te spreken in deze kwestie met betrekking tot de toepassing van art. 28 lid 3 van de Personeelswet. Er is nog geen reaktie van deze instantie ontvangen. Een uitspraak met betrekking tot de rechtmatig-heid van deze beschikkingen kan vooralsnog niet gedaan worden.


Auditprogramma Onderstanden
1. Algemene toelichting

Voor u ligt het auditprogramma “Onderstanden” van de Rekenkamer van Suriname.


2. Doelstellingen van de audit

Het auditprogramma heeft tot doel de rechtmatigheid van onderstandsuitkeringen te toetsen. Grond-slagen voor dat onderzoek zijn de Personeelswet en de resoluties no. 7958 van 26 juli 1969 en no. 14177 van 12 januari 1971. De formule voor het berekenen van de onderstandsuitkering is aantal dienstjaren x 1/25 x 30% van laatstgenoten bezoldiging.

De centrale onderzoeksvraag van het werkprogramma luidt: “Is de onderstandsuitkering rechtmatig”?
3. Toepasselijke wet- en regelgeving

De volgende bronnen zijn gebruikt: • Personeelswet (SB 1985 no. 41);

 • Resolutie van 26 juli 1969 no. 7958;

 • Resolutie van 12 januari 1971 no. 14177.


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit: • de onderstandsbeschikking;

 • overige gegevens op te vragen naar aanleiding van de audit.

Tabel 47: Resultatenonderzoek Onderstanden ontvangen in 2008, maar handelt over 2007

Ministeries

Aantal resoluties/

beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie

noodzakelijk

Resolutie/beschikking

kan toetsing rechtmatig-

heid wel/niet doorstaan

Binnenlandse Zaken

44

 • Er zijn twee tekortkomingen ge-constateerd, waarbij aan 2 ambtenaren die werkzaam zijn geweest op het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikke-ling, en in vaste dienst zijn ge-weest een onderstand uit kas is toegekend.

Het gaat om beschikking num-mer No. 9259/07 met AG 08.13108 (17 jaar in vaste dienst dus aanspraak maakt op pensioen) en No. 8483/07 met AG 13176 (11 jaar in vaste dienst dus aanspraak maakt op pensioen).


 • In twee beschikkingen zijn er drie tekortkomingen namelijk de periode waarin de landsdie-naar in dienst was, de laatstge-noten bezoldiging van de amb-tenaar en op welke datum het besluit is genomen, zijn niet aangegeven.

Deze ambtenaren moes-ten een pensioen krijgen uitgekeerd voor het aan-tal jaren dat ze hun pre-mie hebben betaald.

Aanvulling te plegen in de tekst van de beschik-king

NIET


Totalen

44

5

5 WEL

39 WEL/ 5 NIET


Analyse van de bevindingen

In de maanden januari tot juni 2007 zijn van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 44 beschikkingen betreffende onderstanden ontvangen. Er zijn twee tekortkomingen geconstateerd waarbij aan twee ambtenaren die in vaste dienst waren bij het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling onder-stand wordt toegekend, terwijl deze twee ambtenaren volgens de Personeelswet aanspraak maken op een pensioenuitkering voor het aantal jaren waarover ze pensioenpremie hebben betaald. En verder zijn er ook in twee andere beschikkingen drie tekortkomingen geconstateerd, namelijk de periode waarin de landsdienaar in dienst was, de laatstgenoten bezoldiging van de ambtenaar en op welke datum het besluit is genomen zijn niet aangegeven.


Tabel 48: Resultatenonderzoek Onderstanden (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Arbeid, Technologische Ontwikke-ling en Milieu

4

GEEN

NEE

WEL

Binnenlandse Zaken

31

1

JA

30 Wel/ 1 NIET

Justitie en Politie

5

GEEN

NEE

WEL

Landbouw, Veeteelt en Visserij

1

GEEN

NEE

WEL

Natuurlijke Hulpbronnen

3

GEEN

NEE

WEL

Onderwijs en Volksontwikkeling

95

2 beschikkingen

JA

2 NIET/ 93 WEL

Openbare Werken

51

GEEN

NEE

WEL

Regionale Ontwikkeling

8

GEEN

NEE

WEL

Volksgezondheid

1

GEEN

NEE

WEL

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

2

GEEN

NEE

WEL

Transport, Communicatie en Toeris-me

1

GEEN

NEE

WEL

Totaal

202

3

3 WEL/ 199 GEEN

3 NIET/ 199 WEL


Analyse van de bevindingen

In de maanden januari tot december 2008 zijn van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 202 beschikkingen betreffende onderstanden ontvangen. Er zijn twee tekortkomingen geconstateerd bij het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling waarbij aan twee ambtenaren die in vaste dienst waren onderstand wordt toegekend, terwijl deze twee ambtenaren volgens de Personeelswet art. 1.1 aanspraak maken op een pensioenuitkering voor het aantal jaren waarover ze pensioenpremie hebben betaald.


Verder wordt aan een ambtenaar die een vaste aanstelling had en werkzaam was op het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderstand toegekend. Ook deze ambtenaar is op grond van Personeelswet

art. 1.1 gerechtigd tot pensioen en niet tot onderstand.


Auditprogramma Toewijzing standplaats
1. Algemene toelichting

Voor u ligt het auditprogramma “Toewijzing standplaats” van de Rekenkamer van Suriname.


2. Doelstellingen van de audit

Het auditprogramma leidt de gebruiker heen door de Personeelswet en het Ambtenarenbezoldigings-besluit met als doel te onderzoeken of de beschikking: • onder de werking van de personeelswet valt;

 • op basis van de voorgeschreven procedures tot stand is gekomen;

 • rekening houdt met de persoonlijke belangen van betrokkenen;

 • de vereiste gegevens bevat.


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

 • Personeelswet (SB 1985 no. 41);

 • Ambtenarenbezoldigingsbesluit (SB 1980 no. 153 en SB 1992 no. 95).


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit: • de overplaatsingsbeschikking;

 • overige gegevens op te vragen naar aanleiding van de audit.


Tabel 49: Resultatenonderzoek Toewijzing standplaats (Detachering) (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/

beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie

noodzakelijk

Resolutie/beschikking

kan toetsing rechtmatig-

heid wel/niet doorstaan

Financiën

1

GEEN

NEEN

WEL

Justitie en Politie

1

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

2

GEEN

GEEN

2 WEL


Analyse van de bevindingen

Bij het Ministerie van Justitie en Politie betrof het een herziening van de standplaatstoelage voor penitentiaire ambtenaren en bij dat van Financiën ging het om detachering van een ambtenaar in het district Saramacca.


Auditprogramma Inkoopbeschikkingen
1. Algemene toelichting

Een inkoopbeschikking betreft de inkoop van dienstjaren voor bepaalde categorieën personeel.


De Personeelswet regelt in art. 31 dat bij staatsbesluit te bepalen gevallen op het salaris van landsdienaren op wie de pensioenvoorschriften niet van toepassing zijn, telkens bij de uitbetaling een spaarbedrag wordt ingehouden.
Dit spaarbedrag is gelijk aan de pensioenbijdrage die de landsdienaar verschuldigd zou zijn, indien de pensioenvoorschriften op hem van toepassing waren. Indien de landsdienaar in het geval komt te verkeren dat de pensioenvoorschriften wel op hem van toepassing zijn, worden de ingehouden spaarbedragen met de rente bestemd voor inkoop van diensttijd.
2. Doelstellingen van de audit

Het auditprogramma heeft tot doel de rechtmatigheid van ingekochte dienstjaren te toetsen. Het gaat hier om dienstjaren waarover geen pensioenpremie is betaald. Het percentage van de pensioen-premie is 10% en wordt berekend over het totale inkomen genoten over de diensttijd waarover geen pensioenpremie is betaald. Grondslagen voor dat onderzoek zijn de Personeelswet en de Ambtena-renpensioenwet.


De centrale onderzoeksvraag van het werkprogramma luidt: “Is de inkoop van de dienstjaren volgens de daartoe geldende wettelijke voorschriften verlopen?”

3. Toepasselijke wet- en regelgeving

De volgende bronnen zijn gebruikt: • Personeelswet (SB 1985 no. 41);

 • Ambtenarenpensioenwet (GB 1972 no. 150) (SB 1984 no. 48 en 113 en SB 1997 no. 13);

 • Resolutie van 15 april 2004 (SB 2004 no. 54).


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit: • de inkoopbeschikking;

 • overige gegevens op te vragen naar aanleiding van de audit.


Tabel 50: Resultatenonderzoek Inkoopbeschikkingen ontvangen in 2008, maar handelt over 2007

Ministeries

Aantal resoluties/

beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie

noodzakelijk

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatig wel/niet

doorstaan

Binnenlandse Zaken

452

GEEN

GEEN

WEL

Totalen

452

GEEN

NEEN

452 WEL


Analyse van de bevindingen

In de maanden januari tot juni 2007 zijn van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 452 beschik-kingen betreffende inkoopbeschikkingen ontvangen. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.


Tabel 51: Resultatenonderzoek Inkoopbeschikkingen (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking

kan toetsing recht-matigheid wel/niet

doorstaan

Arbeid, Technologische Ontwikke-ling en Milieu

33

GEEN

NEEN

33 WEL

Binnenlandse Zaken

242

Gebleken is dat bij een beschikking (No 7893-07) er een onjuist percen-tage is gehanteerd voor de calculatie van het inkoopbedrag. Het betreft een tijdvak voor de inwerkingtreding van de Ambtenaren pensioenwet en aangezien het een vrouw betreft zou het percentage van 7% gehanteerd moeten worden, maar in de beschik-king is een percentage van 10% gebruikt. Inkopen met betrekking tot tijdvakken tot en met 31 december 1972 worden berekend op basis van 9% voor mannen en 7% voor vrou-wen. Na de inwerkingtreding van de Ambtenarenpensioen Wet per de-cember 1972 worden de inkopen voor zowel mannen als vrouwen op basis van 10% berekend

Beschikking moet herzien worden

241 WEL en 1 NIET

Buitenlandse Zaken

6

GEEN

NEEN

6 WEL

Defensie

55

GEEN

NEEN

55WEL

Financiën

27

GEEN

NEEN

27 WEL

Handel en Industrie

10

GEEN

NEEN

10 WEL

Justitie en Politie

52

GEEN

NEEN

52 WEL

Landbouw, Veeteelt en Visserij

11

GEEN

NEEN

11 WEL

Natuurlijke Hulpbronnen

22

GEEN

NEEN

22 WEL

Onderwijs en Volksontwikkeling

109

GEEN

NEEN

109 WEL

Openbare Werken

82

GEEN

NEEN

82 WEL

Planning en Ontwikkelingssamen-werking

4

GEEN

NEEN

4 WEL

Regionale Ontwkkeling

41

GEEN

NEEN

41WEL

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

14

GEEN

NEEN

14 WEL

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

35

GEEN

NEEN

35 WEL

Transport, Communicatie en Toe-risme

14

GEEN

NEEN

14 WEL

Volksgezondheid

53

GEEN

NEEN

53 WEL

Totalen

810

1
809 WEL EN 1 NIET


Analyse van de bevindingen

In de maanden januari tot en met december 2008 zijn er 810 beschikkingen ontvangen. Er is 1 tekort-koming geconstateerd. Van de 810 beschikkingen voldoen 809 wél aan de rechtmatigheidstoets en één voldoet niet.


Algemene opmerking bij inkoopbeschikkingen:

De overheid moet erop toezien dat landsdienaren die langer dan 10 jaar op basis van een Arbeids-overeenkomst in overheidsdienst werken, in aanmerking dienen te komen voor een vaste aanstelling op grond van art. 19 lid 3 Personeelswet. Gebeurt dat niet, dan ontneemt de overheid de lands-dienaar het recht om zijn/haar pensioenpremie te storten, om vervolgens na het bereiken van de pen-sioengerechtigde leeftijd van 60 jaar, in aanmerking te kunnen komen voor pensioenuitkering. Een landsdienaar heeft anders geen andere keus dan een aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor een onderstand. Verder moet ook erop gewezen worden dat landsdienaren die in tijde-lijke dienst zijn, na maximaal drie jaar van rechtswege automatisch een vaste aanstelling verkrijgen.


Het Ministerie van Binnenlandse zaken moet conform haar taak andere ministeries informeren inzake personeelsaangelegenheden, en erop toe zien, dat de Personeelswet inzake aanstelling in tijdelijke en/of vaste dienst strikt wordt nageleefd. De beschikkingen voldoen aan de rechtmatigheidstoets.
Auditprogramma Tuchtstraffen
1. Algemene toelichting

Onder tuchtstraffen wordt verstaan het geheel van dwangmiddelen of strafmaatregelen geldende bij de overheid. Deze zijn ter verzekering van een richtige plichtsvervulling of ter voorkoming van plichts-verzaking.


2. Doelstellingen van de audit

Dit auditprogramma heeft tot doel de rechtmatigheid van tuchtstraffen te toetsen in relatie tot de Personeelswet.


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

De volgende bron is gebruikt: • Personeelswet (SB 1985 no. 41).


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit: • de tuchtstrafbeschikking;

 • overige gegevens op te vragen naar aanleiding van de audit.


Tabel 52: Resultatenonderzoek Tuchtstraffen ontvangen in 2008, maar handelt over 2007

Ministeries

Aantal

resolu­ties/

beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie

noodzakelijk

Resolutie/beschikking

kan toetsing rechtmatig-

heid wel/niet doorstaan

Binnenlandse Zaken

1

WEL

Correcties in de tekst plegen

NIET

Defensie

7

GEEN

NEEN

WEL

Justitie en Politie

3

GEEN

NEEN

WEL

Onderwijs en Volksontwikkeling

8

WEL

Correcties in de tekst plegen

NIET

Regionale Ontwikkeling

12

WEL

Correcties in de tekst plegen

NIET

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

4

WEL

Correcties in de tekst plegen

NIET

Volksgezondheid

1

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

36

25 WEL

25 WEL EN 11 NIET

25 NIET EN 11 WEL


Analyse van de bevindingen

Ministerie


Soort tuchtstraf

Binnenlandse Zaken

Defensie

Justitie en Politie

Onderwijs en

Volksontwikkeling

Regionale Ontwikkeling

Sociale Zaken en

Volkshuisvesting

Volksgezondheid

Schorsing met stilstand van inkomsten uit staatskas

1

1
7

1

1
Berisping zonder aanspraak op salaris


1

7

1
Ontslag
1

1

Ontslag onder opschortende voorwaarde
5
Degradatie1

Geldboete2

Inhouding op salaris

1

1
Betuiging van ontevredenheid en inhouding op salaris

2Vermindering van vakantie en geen aanspraak op salaris

1


Eén beschikking van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft betrekking op een diensthervatting.


Tabel 53: Resultatenonderzoek Tuchtstraffen (2008)

Ministeries

Aantal

resolu­ties/

beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie

noodzakelijk

Resolutie/beschikking

kan toetsing rechtmatig-

heid wel/niet doorstaan

Arbeid, Technologische Ontwikke-ling en Milieu

3

3 beschikkingen met tekortkomingen

Correcties in de tekst plegen

3 NIET

Binnenlandse Zaken

33

24 beschikkingen met tekortkomingen

Correcties in de tekst plegen

24 NIET/ 9 WEL

Defensie

48

GEEN

NEEN

48 WEL

Justitie en Politie

27

13 beschikkingen met tekortkomingen

Correcties in de tekst plegen

13 NIET/ 14 WEL

Landbouw, Veeteelt en Visserij

9

6 beschikkingen met tekortkomingen

Correcties in de tekst plegen

6 NIET/3 WEL

Onderwijs en Volksontwikkeling

49

17 beschikkingen met tekortkomingen

Correcties in de tekst plegen

17 NIET/ 32 WEL

Openbare Werken

1

1 beschikking bevat tekortkoming

Correcties in de tekst plegen

1 NIET

Regionale Ontwikkeling

24

2 beschikkingen met tekortkomingen

Correcties in de tekst plegen

2 NIET/ 22 WEL

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

9

5 beschikkingen met tekortkomingen

Correcties in de tekst plegen

5 NIET/ 4 WEL

Natuurlijke hulpbronnen

1

1 beschikking met tekortkoming

Correcties in de tekst plegen

1 NIET

Volksgezondheid

2

GEEN

NEEN

2 WEL

Totalen

206

72

72 NIET EN 134 WEL

72 NIET/ 134 WEL


1 Het Ministerie van Defensie hanteert de “Wet Militaire Rechtspositie” in geval van personen in militaire dienst. De rechtmatig-heid kan niet getoetst worden op basis van de Personeelswet.

2 Het Ministerie van Justitie en Politie hanteert een andere wetgeving bij politie en brandweer namelijk het “Politiehandvest”. De rechtmatigheid kan niet getoetst worden op basis van de Personeelswet.
Analyse van de bevindingen

Ministerie van Justitie en Politie: één beschikking van het ministerie had betrekking op het ongedaan maken van een genomen beslissing en één had betrekking op een diensthervatting.
Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling: uit één der beschikkingen blijkt een tuchtstraf te zijn toegepast die niet in het Personeelswet artikel 61 is opgenomen. Op betrokkene wordt een combinatie van berisping en inhouding op het salaris toegepast conform BW art. 1614b.
Ministeries van Openbare Werken en van Sociale Zaken en Volkshuisvesting: uit de beschikkingen blijkt dat geen rekening is gehouden met de in het Personeelswet art. 63.4 genoemde omstandigheden bij het bepalen van de straf.
Ministerie van Defensie: bij het departement van Defensie is er sprake van een samenloop van een tucht- en strafrechtelijk onderzoek. Bij strafrechtelijke processen wordt geen rekening gehouden met de in het Personeelswet art. 63.4 genoemde omstandigheden bij het bepalen van de straf. De verdachte wordt meestal geschorst gedurende de periode van het onderzoek.


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina