Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Inleiding 8Dovnload 2.65 Mb.
Pagina2/29
Datum22.07.2016
Grootte2.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Voorwoord

De Rekenkamer (verder de Kamer) presenteert u haar verslag voor het dienstjaar 2008 en wil u beleefd vragen om haar functioneren in de toekomst niet te bemoeilijken. Immers het verslagjaar had voor de Kamer een donkere zijde.


Ingaande 6 juni 2008 was de zittingsperiode van de leidinggevende autoriteiten van de Rekenkamer van Suriname verstreken. Tijdig is De Nationale Assemblee (verder DNA) gevraagd om te voorzien in de functies die door tijdsverloop zouden openvallen.
DNA heeft helaas geen voordracht gedaan voor benoeming van leden van de Rekenkamer van Suriname.
De Rekenkamer heeft als doelrealiserend samenwerkingsverband een project geïnitieerd en geïmple-menteerd dat haar zowel nationaal als internationaal gemeten in staat moet stellen meer inhoud en allure te geven aan de invulling van haar onderzoek.
Introductie van auditprogramma’s heeft geleid tot het standaardiseren van het rechtmatigheidsonder-zoek waardoor de totale reguliere onderzoekswerkzaamheden van de Kamer zijn verbeterd. Hier-mede is ook een grote transparantie verkregen, terwijl voorts zowel kwantitatief als kwalitatief grotere ondersteuning van het besluitvormingsproces van DNA kan worden geboden.
De vooruitgang die intussen geboekt is in het rekenkameronderzoek komt in het onderhavige verslag in verschillende facetten tot uitdrukking.
In het dienstjaar 2008 heeft de Kamer een opmerkelijke prestatie kunnen neerzetten inzake doel-matigheidsonderzoek naar de beleidsprestatie binnen de basis- en muloscholen.
De Kamer heeft met dit doelmatigheidsonderzoek de samenleving willen duidelijk maken dat zij zelf onder moeilijke omstandigheden een rots kan zijn in de branding en dat ze op de bres durft te staan voor het proces bij het veranderen van de beleidsprestaties op deze scholen. Deze houding heeft te maken met het bezitten van het vermogen om de werking van processen van te voren te kunnen inschatten.
Voor de Kamer moet de behandeling die haar in het verslagjaar ten deel gevallen is, zijn over-gekomen als een pijnlijke en harde realiteit die zich in onze democratische rechtstaat kan voltrekken. Hiermede geconfronteerd vrage men zich af wat verantwoordelijke personen zouden moeten doen in zulk een geval. Het dilemma is dat de leden zonder een nieuwe voordracht van DNA zijn geplaatst voor het blok. Aan hen werd overgelaten om te beslissen wat te doen nu ze niet voor een nieuwe benoeming door DNA zijn voorgedragen, maar ook niet door de President zijn ontslagen.
Teneinde te geraken tot een richtsnoer voor het handelen in zulk een gecompliceerd geval is advies ingewonnen. Het advies was: blijf leiding geven aan de Kamer waardoor er geen manco ontstaat in het onderzoeksproces naar de besteding van staatsgelden in het dienstjaar 2008; de controle op het geldelijk beheer van de overheid zou niet mogen worden gestaakt.
Moge het zo zijn dat op het werk, dat de Kamer heeft verricht in het dienstjaar 2008 de zegen moge rusten en dat personen die het onderzoekswerk zijn blijven leiden en sturen gevrijwaard worden van kritiek waar zij waardering zouden verdienen.
Het management van de Kamer moet zich degelijk rekenschap geven van hetgeen zich in haar exter-ne maatschappelijke omgeving afspeelt en moet reageren op veranderingen die zich daarin voor-doen. Vandaar de bewuste keuze voor het onderzoek naar de beleidsprestaties van de genoemde scholen.

Wat er ook gebeuren moge, laten wij van dit land blijven houden en doen wat we kunnen om het ontstaan van chaos te vermijden.


Paramaribo, 20 maart 2009

De Rekenkamer van Suriname


Drs. U.E. Aron

Voorzitter
1 Inleiding
1.1 Noodzaak tot verdere investering in auditperformance

Enkele werkzaamheden die aan het einde van de verslagperiode 2007 nog in uitvoering waren, konden in de eerste helft van 2008 niet worden afgerond wegens de beëindiging van het Startfonds, het fonds waaruit de projectactiviteiten gefinancierd werden.


Vanaf 1 mei 2008 kon geen gebruik meer worden gemaakt van voornoemd Startfonds. Investering in onze auditperformance zal echter de komende jaren nood­zakelijk blijven. Gezien de door haar uitge-voerde sectorstudies, een op 21 april 2008 gepresenteerd meerjarenbeleidsprogramma “Beheer en Toezicht van de Staatsfinanciën” (2008 - 2011), aan de minister van Planning en Ontwikkelings-samenwerking, zou de Rekenkamer in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit de ruim 5,4 miljoen euro die in het Sectorfonds is gereserveerd voor de sector Financiën in het algemeen en in concreto de Kamer, de Centrale Landsac­countantsdienst en het Ministerie van Financiën in het bijzonder.
De Kamer heeft gemerkt dat het besluitvormingsproces terzake voor de indiening van dit verslag gelukkig is afgerond.

1.2 Internationale samenwerking

De samenwerking van de Algemene Rekenkamers van de Nederlandse Antillen (ARNA) en van Aruba (ARA) en van Suriname is onderwerp geweest van de slotverklaring van de tripartiete contact-planbijeenkomst tussen de Staten van Aruba, die van de Algemene Nederlandse Antillen en De Nationale Assemblee van Suriname die gepland was voor 2007, maar uiteindelijk werd gehouden van 30 januari tot en met 1 februari 2008. Voor de drie parlementen is het duidelijk dat er tussen de drie rekenkamers behoefte aan samenwerking bestaat.


De Arubaanse delegatie stelt vast dat de Staten in principe positief staan ten opzichte van het verzoek om formalisering van de huidige samenwerking en dat zij zich zullen buigen over de inhoud van deze samenwerking en de Surinaamse delegatie berichten over de uitkomst daarvan. De Nederlands-Antilliaanse delegatie brengt naar voren dat de huidige samenwerking met de Reken-kamer van Suriname naar wens verloopt en er bovendien voorstander van is dat de bestaande samenwerkingsvorm door de respectieve rekenkamers wordt uitgediept.
"De Rekenkamer van Suriname heeft in het kader van de internationale capaciteitsopbouw van Caribische rekenkamers in de periode 4 - 7 maart 2008 deelgenomen aan een Master Class voor senior management onder auspiciën van Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions (verder CAROSAI) in Trinidad and Tobago. Het doel van deze Master Class was het verder afronden van het Strategisch Plan voor CAROSAI voor de periode 2008 - 2011, en het ondersteunen van het topmanagement van de leden (deelnemende SAI’s) bij het opstellen en implementeren van hun eigen strategischplan”.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina