Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Inleiding 8Dovnload 2.65 Mb.
Pagina28/29
Datum22.07.2016
Grootte2.65 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Eindtotalen alle ministeries
1 De ontvangen verslagen van de Melkcentrale betreffen interne verslagen die nog niet zijn goedgekeurd door de CLAD.

2 De financiële verantwoording van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname is op naam van de Stichting Fonds Telecom-municatie. De jaarrekeningen 2006 en 2007 worden na controle door de accountant naar de Rekenkamer verzonden.

3 De jaarrekeningen over 2005, 2006 en 2007 van het Surinaams Amerikaanse Industrie Maatschappij NV (SAIL), zijn reeds door de Raad van Commissarissen goedgekeurd maar nog niet vastgesteld door de vertegenwoordiger van de aandeelhou-ders.

4 De jaarrekeningen van de Maritieme Autoriteit Suriname over de jaren 2005 tot en met 2008 zijn reeds in concept opge-maakt. Na de goedkeuring door de accountant worden de jaarrekeningen naar de Rekenkamer toegestuurd.

5 De jaarrekening tot het jaar 2005 van het Nationaal Vervoerbedrijf zijn reeds afgerond en liggen ter inzage bij de Raad van Commissarissen en aandeelhouders.

6 De jaarrekeningen over de jaren 2003 tot en met 2008, van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, zijn nog niet samengesteld. Met de CLAD zijn er afspraken gemaakt inzake het inlopen van de achterstand.

7 Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) heeft haar interne jaarrekening over 2007 opgestuurd ter controle aan de CLAD.

8 De Stichting Planbureau Suriname heeft vanwege een opgelopen achterstand bij het opmaken van de jaarrekeningen 2006 tot en met 2008 geen jaarrekeningen kunnen aanbieden.

9 De jaarrekeningen 2007 en 2008 van de Bauxiet Instituut Suriname zijn in voorbereiding.

10 De jaarrekeningen 2006 en 2007 worden later in het jaar opgestuurd door de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer.

11 De vaststelling van de jaarrekening 2008 van de Staatsolie Maatschappij Suriname NV vindt in de maand juni plaats.

12 Over de jaarrekening 2007 van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst moet de CLAD nog verslag uitbrengen en aan de jaarrekening 2008 wordt gewerkt.

13 De CLAD is nog bezig met de controle betreffende de jaarrekening 2006 en 2007 van de Surinaamse Televisie Stichting.
Bijlage 2: Geraamde uitgaven per ministerie: staatsbegroting (2008 vs 2007) (x SRD 1.000)

Ministerie

Apparaatkosten

2008

Beleidsmaatregelen

2008

Totaal

2008

Totaal

2007

Justitie en Politie

178.865

59.454

238.319

221.788

Binnenlandse Zaken

26.820

51.307

78.127

54.000

- Directoraat Algemene Zaken

42.287

15.122

57.409

52.822

- Milieubeheer

27.500

3.670

31.170

29.557

Regionale Ontwikkeling

55.877

20.497

76.374

67.883

- Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnen­land

3.142

1.615

4.757

10.009

Defensie

76.048

9.019

85.067

84.287

Buitenlandse Zaken

41.810

6.060

47.870

56.475

Planning en Ontwikkelings­samenwerking

4.424

14.061

18.485

17.397

Financiën

39.396

277.122

316.518

271.121

- Directoraat Belastingen

19.094

542

19.636

19.853

Handel en Industrie

13.373

20.178

33.551

26.145

Landbouw, Veeteelt en Visserij

25.067

33.263

58.330

67.799

Natuurlijke Hulpbronnen

21.785

62.700

84.485

106.011

Arbeid, Technologische Ontwik­keling en Milieu

14.877

6.352

21.229

28.289

Sociale Zaken en Volks­huis­vesting

26.800

285.407

312.207

323.257

Onderwijs en Volksontwikkeling

231.461

132.021

363.482

345.188

- Directoraat Cultuur

5.515

1.195

6.710

5.359

- Sport- en Jeugdzaken

6.125

4.260

10.385

8.930

Volksgezondheid

15.862

89.181

105.043

102.904

Openbare Werken

-

-

-

-

- Bouwkundige werken

22.179

35.000

57.179

41.700

- Directoraat Civieltechnische Werken

20.226

400.000

420.226

296.915

Transport, Communicatie en Toe­risme

17.255

22.378

39.633

35.847

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbe­heer

13.950

18.798

32.748

42.423

Totaal

949.738

1.569.202

2.518.940

2.315.959

Bron: De Nationale Assemblee
Middelen per ministerie staatsbegroting 2008

Ministerie

Middelen

Justitie en Politie

52.389

Binnenlandse Zaken

27.229

- Directoraat Algemene Zaken

3.122

- Milieubeheer

22

Regionale Ontwikkeling

286

- Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland

-

Defensie

4.365

Buitenlandse Zaken

19.785

Planning en Ontwikkelings­samenwerking

6.253

Financiën

50.413

- Directoraat Belastingen

1.395.510

Handel en Industrie

9.838

Landbouw, Veeteelt en Visserij

31.629

Natuurlijke Hulpbronnen

131.280

Arbeid, Technologische Ontwik­keling en Milieu

4.495

Sociale Zaken en Volks­huis­vesting

18.296

Onderwijs en Volksontwikkeling

23.981

- Directoraat Cultuur

20

- Sport- en Jeugdzaken

380

Volksgezondheid

38.696

Openbare Werken

-

- Bouwkundige werken

5.450

- Directoraat Civieltechnische Werken

183.274

Transport, Communicatie en Toe­risme

53.219

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

43.300

Totaal

2.103.232

Bijlage 3: Onderhandse gunningen in 2008

Nr. 

Datum 

Ministerie  

Omschrijving 

Bedrag in

SRD

US$

EURO

1

 


28 januari

 


Volksgezondheid

 


Aanschaf apparatuur ten behoeve van het Centraal Laboratorium B.O.G.

48.933,00 

 


 

 


2

29 januari

Buitenlandse Zaken

Uitvoering van het project kanselieropleiding ten behoeve van het Ministerie van Buiten-landse Zaken

78.000,00 

 

3

29 januari

Defensie

Aanschaf reddingsvlotten ten behoeve van marine vaartuigen Sarki, P401 en P03

55.629,83 

 

4

29 januari

Defensie

Voorziening lichtingsploeg 2008-01 ten be-hoeve van het Nationaal Leger

160.000,00 

 

5

 


30 januari

 


Openbare Werken

 


Renovatie en schilderen van het presiden-tieel paleis en omrastering

287.505,50 

 

Renovatie hoofdkantoor van het Ministerie van Financiën

589.462,50 

 

6

30 januari

Openbare Werken

Aanschaf 250 stuks 1100 liters vuilcontainers ten behoeve van de vuilophaal en verwer-kingsdienst

469.000,00 

 

7

12 februari

Binnenlandse Zaken

Aanschaf apparatuur met bijbehoren ten be-hoeve van unit microfilming, verwerking en digitalisering van het Nationaal Archief Suriname

814.836,00 

 

8

12 februari

Binnenlandse Zaken

Aanschaf vier tweedehandse voertuigen ten behoeve van Centrale Inlichtingen Veilig-heidsdienst (verder CIVD)

176.120,00 

 

9

12 februari

Binnenlandse Zaken

Aanschaf 50.000 stuks patronen ten behoeve CIVD

85.000,00 

 

10

12 februari

Binnenlandse Zaken

Aanschaf communicatie apparatuur ten be-hoeve van CIVD

 

71,764.00 

11

13 februari

Binnenlandse Zaken

Aanschaf generator ten behoeve van CIVD

79.133,60

 

 

12

13 februari

Binnenlandse Zaken

Deelname 33 medewerkers van het Minis-terie van Justitie en Politie aan de training secretariële vaardigheden

 

 

13.200,0013

16 februari

Binnenlandse Zaken

Aanschaf vier kogelvrije voertuigen ten be-hoeve van CIVD

 

520,000.00 

14

20 februari

Binnenlandse Zaken

Aanschaf specifieke vaartuigen ten behoeve van CIVD

188.549,04 

 

15

22 februari

Binnenlandse Zaken

Aanschaf telefooncentrale ten behoeve van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwik-keling

44.572,00 

 

16

3 maart

Justitie en Politie

Opzetten van een vuurwerk campagne met als thema "Laat je niet verrassen" ten behoe-ve van het Korps Brandweer Suriname

54.849,00 

 

17

3 maart

Justitie en Politie

Uitvoeren van het automatiseringsplan ten behoeve van het Korps Brandweer suriname

85.568,00 

 

18

18 maart

Defensie

Aanschaf brandstof ten behoeve van het Nationaal Leger

543.700,00 

 

19

28 maart

Buitenlandse Zaken

Aanschaf vier nieuwe personenauto’s bouw-jaar 2007 ter optimalisering van de logistieke diensten

260.680,00 

 

20

2 april

Justitie en Politie

Aanschaf van voeding ten behoeve van arrestanten in de verschillende cellenhuizen

-


 

 

21

2 april

Binnenlandse Zaken

Aanschaf Tactisch Mobiel surveillancesys-teem ten behoeve van CIVD

 

981,500.00 

22

12 april

Justitie en Politie

Aantrekken externe deskundige in het kader van de implementatie van het Quick scan rapport ten behoeve van het Openbaar Ministerie

52.390,00 

 

23

14 april

Defensie

Aanschaf en installatie van een onder-grond-se telefoon kabel in de Memre Boekoe Kazerne Noord

31.574,00 

 

24

7 april

Landbouw, Veeteelt en

Visserij

Aanleg van een 250 KVA 3 fase energie aansluiting

15.170,0027,220.00
25

30 april

Landbouw, Veeteelt en

Visserij

Verzorgen Trainingen tbv medewerkers


55.029,63

26

3 juni

Justitie en Politie

Upgraden telefoonfaciliteiten
101,545.00
27

11 juni

Justitie en Politie

Levering 4 (vier) stuks containers

24.425,00Levering 35 (vijf en dertig) stuks ther-misch verzinkroosters

27.880,00

Levering Hulpmaterialen

12.811,0428

24 juni

Binnenlandse Zaken

Levering Pand tbv CIVD

3.480.000,0029

19 augustus

Binnenlandse Zaken

Aanschaf zes voertuigen tbv CIVD

546.000,0030

19 augustus

Binnenlandse Zaken

Aanschaf vier All- Terrain Verhicle tbv CIVD

106.960,0031

23 augustus

Justitie en Politie

Aanschaf middelen tbv uitvoering bijzon-dere veiligheidsplan

429.778,35

32

29 augustus

Defensie

Aanschaf 70 stuks gouden medailles voor 25 dienstjaren en 25 stuks gouden medailles voor 30 dienstjaren

96.300,00

33

29 augustus

Defensie

Aanschaf brandstof tbv Nationaal Leger

142.950,0034

29 augustus

Defensie

Dokbeurt Patrouillevaartuig Sarkie van het Nationaal Leger

267.540,86

35

12 september

Openbare Werken

Opschonen en uitdiepen van de hoofd-afvoerlozing van het Pomonaproject in het district Saramacca

67.500,00

Totalen

9.377.847,35

1,702,029.00

13.200,00

Verduidelijking** met betrekking tot het geval nr. 20 de dato 2 april, is niet aangegeven in de resolutie wat het totaalbedrag is, vandaar dat in dat vakje “nihil” is ingevuld.Bijlage 4: Aan ambtenaren uitbetaalde salarissen over het jaar 2008

Ministerie/Directoraat

Totaal

Ambtenaren

Bedrag

Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

3.950

4.297.891,47

Binnenlandse Zaken

12.645

12.440.454,55

- Algemene Zaken

8.008

15.928.250,96

Buitenlandse Zaken

2.266

2.971.623,90

Defensie

36.027

36.572.182,90

Financiën

14.737

17.640.550,81

Handel en Industrie

5.416

5.194.887,81

Justitie en Politie- Justitie

13.416

23.148.927,14

- Politie

33.958

56.829.968,12

Landbouw, Veeteelt en Visserij

13.485

11.100.447,41

Natuurlijke Hulpbronnen

7.777

6.398.131,86

Onderwijs en Volksontwikkeling- Onderwijs

124.156

133.764.584,04

- Cultuur en CCS

4.363

3.164.599,16

- Sport en Jeugdzaken

3.212

2.723.261,51

- Bijzonder Onderwijs

47.413

45.167.834,99

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

6.818

6.281.998,57

Openbare Werken- Bouwkundige Werken en Dienstverlening

8.934

8.307.886,44

- Civieltechnische Werken

12.767

10.534.792,64

Planning en Ontwikkelingssamenwerking

980

1.203.325,92

Regionale Ontwikkeling

63.643

34.027.223,92

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

29.282

22.601.726,13

Transport, Communicatie en Toerisme

7.162

6.906.532,41

Volksgezondheid- Academische Ziekenhuis

18.664

23.451.680,24

- 's Lands Psychiatrische Inrichting

5.680

6.335.384,99

- Streek Ziekenhuis Nickerie

3.980

5.112.065,44

- Milieubeheer

18.426

13.448.951,21

- Volksgezondheid

6.054

6.308.223,41

- ’s Landshospitaal

8.853

11.534.851,86

Subtotaal

522.072

533.398.239,81

ABS

1.161

1.377.663,41

Totaal

523.233

534.775.903,22

Bron: Ministerie van Financiën (Cebuma)
Bijlage 5: Brief gericht aan het Ministerie van Justitie en Politie t.a.v. Bureau Wetgeving1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina