Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Inleiding 8Dovnload 2.65 Mb.
Pagina29/29
Datum22.07.2016
Grootte2.65 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Index


A

aggregatieniveau · 10

Ambtenaren Bezoldigingsbesluit · 12, 15, 17, 19, 20, 23, 34, 35, 36, 38, 44

ambtsjubileum · 38, 39

arbeidsmarkt · 71

arbeidsovereenkomst · 12, 15, 16

auditinstructie · 10

auditobjecten · 12

auditperformance · 8, 10

auditprogramma · 6, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 53, 55, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 81

auditprogramma’s · 6, 10, 12, 57, 81

auditprogrammering · 10, 81

autorisatieaanvraag · 52

B

begrotingsartikel · 29begrotingstekort · 9

beleidsprestatie · 6, 81, 83, 86

beleidsprestaties · 6, 81, 82, 83, 84

benoemingsbesluiten · 18

besluitvormingsproces · 6, 8

bevolkingsregister · 36

buitenfunctiestelling · 36

Burgerlijk Wetboek · 12, 15, 17, 77

C

CAROSAI · 8commissie · 27

Comptabiliteitsbesluit · 47, 48, 50, 51, 55

Comptabiliteitswet · 47, 48, 50, 55

controlewerkzaamheden · 81

D

Decreet Beginselen Grondbeleid · 40Decreet Rechtstoestand · 40

Decreet Uitgifte Domeingrond · 40, 41

democratische rechtstaat · 6

detailcontrole · 12

disciplinair gedrag · 77

doelmatigheid · 9, 75, 81, 82, 83, 85, 86, 87

doelmatigheidscores · 81

doelmatigheidsonderzoek · 6

doelmatigheidsscores · 85

doelrealiserend · 6

E

essentiële informatie · 18, 35F

financieel beheer · 10

financiële audit · 32

financieringsovereenkomsten · 32

G

gebruiksvergunningen · 40gecontroleerde beschikkingen · 13

geldende wet- en regelgeving · 10

goedgekeurde begroting · 28, 50, 52

gratificatie · 38, 39

Gratificatiebesluit · 38, 39

grondbeschikking · 39

grondhuuroverdrachten · 40

Grondslagen · 61, 63, 66

H

herbeleggingen · 32I

implementeren · 8

indiensttreding · 21, 39

internationale capaciteitsopbouw · 8

intrekkingsbeschikkingen · 40

J

jaarrekeningen · 57, 88, 90L

landsdienaar · 16, 17, 18, 35, 36, 37, 44, 63, 65, 66, 68

Landsverordening · 55, 57

leidinggevende autoriteiten · 6

M

management · 6, 8, 82managementinstrument · 86

managementvaardigheden · 84

meerjarenbeleidsprogramma · 8

missive · 26, 27, 28

N

nominaal bruto binnenlands product · 32nominaal brutobinnenlandsproduct · 32

O

omzetbelasting · 63onderzochte beschikkingen · 11

onderzoeksmethode · 10

onderzoeksmethoden · 10

onderzoeksproces · 6

onderzoekswerk · 6

onderzoekswerkzaamheden · 6

onrechtmatigheden · 25, 31, 47

onrechtmatigheid · 12, 35

ontheffing · 36, 37

ontslag · 30, 31, 36, 43, 44, 77, 78

ouderdomspensioen · 46, 47

ouderdomspensioenen · 47

outputoriëntatie · 81

overuren · 24, 25, 26, 75

overwerk · 23, 24, 25, 26

overwerkbeschikking · 23

overwerkvergoeding · 25, 75, 76

P

pensioenpremie · 65, 66, 68pensioenuitkering · 47, 65, 68

pensioenuitkeringen · 47

performance · 84

Personeelswet · 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 77

personele component · 9

plafondwaarde · 32

projectactiviteiten · 8

R

Rapport van bevindingen · 10rapportering · 10

rechtmatigheid · 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 53, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 75

rechtmatigheidcontrole · 47

rechtmatigheidscontrole · 18, 35, 39, 47

rechtmatigheidsonderzoek · 6, 10, 32, 81

rechtmatigheidsoordeel · 25

rechtmatigheidstoets · 20, 37, 39, 68

rechtmatigheidtoets · 13, 21, 38

Regelgeving · 12, 15, 17

Reglement Grondhuurvergoeding · 40

rekenkameronderoek · 6

rekenkameronderzoek · 10

rekenplichtig · 57

resolutie · 17, 18, 30, 36, 43, 47, 48, 50, 93

S

s’ landsbelang · 37samenwerkingsverband · 6

Schatkistbiljetten · 32

schatkistpromessen · 32

Schatkistpromessen · 32

schorsing · 30, 31, 36, 77

schuldbarometer · 32

schuldbewijzen · 32

schuldverplichtingen · 31, 32

Staatsbesluit · 23, 27, 40

staatsgelden · 6, 82, 84

Staatsobligaties · 32

staatsschuld · 31, 32

standaardauditprogramma’s · 10

Startfonds · 8

Statistiekrecht · 63

strafrechtelijke processen · 69

Strategisch Plan · 8

streefcijfers · 86, 87

subsidies · 55, 56, 57

T

terminologie · 32tijdelijke aanstelling · 71

toewijzingsbeschikkingen · 60

topmanagement · 8

tripartiete contactplanbijeenkomst · 8

Tuchtstraffen · 68, 69, 77

U

Uitgifte Domeingrond · 40, 41uitvoeringsinstructies · 10, 25

V

vergelijkingsmaatstaf · 83vermakelijkheidsbelasting · 61, 62

W

waarnemingstoelage · 35wet- en regelgeving · 10, 12, 15, 17, 20, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 55, 61, 63, 64, 66, 67, 68

wettelijke regelingen · 35, 38, 40wijzigingsbeschikkingen · 40, 43
1 De Kamer tekent aan dat zij niet heeft gemerkt dat de goedgekeurde begrotingen voor het dienstjaar 2008 van de ministeries van Regionale Ontwikkeling en van Financiën ten tijde van het samenstellen van dit verslag in het Staatsblad waren ge-plaatst. De cijfers terzake het dienstjaar 2008 werden verstrekt door DNA, onder aantekening van het vorenstaande voor-behoud.

2 `Conditio sine qua non` of in correct Latijn: `condicio sine qua non` is een Latijnse uitdrukking, die betekent: `voorwaarde zonder welke (het gevolg) niet (zou ingetreden zijn)`.

3 Zie missive d.d. 3 juni 2004 no. 278, Raad van Ministers, gewijzigd exemplaar no. 952, Raad van Ministers d.d. 28 oktober 2008

4 De bijdragen en subsidies als onderdeel van de lopende uitgaven zijn voor het dienstjaar 2008 in vergelijking tot het dienstjaar 2007 aanzienlijk afgenomen, terwijl deze in de goedgekeurde ontwerp begroting 2009 weer stijgen tot een bedrag van SRD 592.188 miljoen.1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina