Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Inleiding 8Dovnload 2.65 Mb.
Pagina4/29
Datum22.07.2016
Grootte2.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

3.3 Geïmplementeerde auditprogramma’s

Hierna volgt een overzicht van auditprogramma’s waarmee de auditors van onze instelling in de ver-slagperiode hebben gewerkt. In paragraaf 3.4 wordt kort ingegaan op de methode van de audit-rapportage.3.4 Auditrapportage

Zoals gezegd is het doel van de auditperformance het verbeteren van het rechtmatigheidsonderzoek van de Kamer. In 2008 is de Kamer begonnen met het auditen van de maandelijks binnengekomen beschikkingen. Het voordeel van deze onderzoeksmethode is dat de Kamer elke maand een over-zicht kan opstellen van het aantal onderzochte beschikkingen, van het voorlopig oordeel over de

rechtmatigheid, van de geconstateerde tekortkoming en van noodzakelijke correcties die wel of niet gepleegd zijn.
Van de in het verslagjaar ontvangen beschikkingen/resoluties werden in totaal meer dan 19000 geaudit, waarvan ruim 16000 betrekking hadden op 2008 en bijna 3000 op eerdere jaren.

De ontvangen beschikkingen zijn auditobjecten, die onderworpen worden aan detailcontrole, op basis waarvan de Kamer een ministerie haar zienswijze met betrekking tot de onrechtmatigheid van een beschikking kan aangeven. De Kamer ziet gaarne dat na ontvangst van dit verslag detailcontrole op de ministeries plaatsvindt. Voorts ziet de Kamer de door haar aangegeven tekortkomingen ook door de ministeries bevestigd en verneemt gaarne of de noodzakelijke correcties zijn uitgevoerd.3.5 Auditprogramma’s

Auditprogramma Arbeidsovereenkomsten


1. Algemene toelichting

Dit auditprogramma toetst de rechtmatigheid van arbeidsovereenkomsten in relatie tot de Perso-neelswet en het Ambtenaren Bezoldigingsbesluit.


2. Doelstellingen van de audit

Het auditprogramma leidt de gebruiker door de Personeelswet en het Ambtenaren Bezoldigingsbe-sluit met als doel te onderzoeken of de beschikking:


Een arbeidsovereenkomst houdt tevens een benoeming, indeling in een rang en bezoldiging in. Aan het einde van dit auditprogramma wordt dan ook de instructie gegeven dat de daarbij behorende auditprogramma’s ook moeten worden uitgevoerd.


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

De volgende bronnen zijn gebruikt:  • Personeelswet (SB 1985 no. 41);

  • Ambtenarenbezoldigingsbesluit (SB 1980 no. 153 en SB 1992 no. 95);

  • Burgerlijk Wetboek;

  • Regelgeving omtrent de eisen te stellen aan een geneeskundig onderzoek.


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit:  • de arbeidsovereenkomst;

  • overige gegevens op te vragen naar aanleiding van de audit.


Tabel 2: Resultatenonderzoek Arbeidsovereenkomsten ontvangen in 2008

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking

kan toetsing recht-

matigheid wel/niet

doorstaan

Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

12

GEEN

NEEN

WEL

Binnenlandse Zaken

71

GEEN

NEEN

WEL

Buitenlanse Zaken

9

GEEN

NEEN

WEL

Defensie

6

GEEN

NEEN

WEL

Financiën

40

GEEN

NEEN

WEL

Handel en Industrie

3

GEEN

NEEN

WEL

Justitie en Politie

40

GEEN

NEEN

WEL

Landbouw, Veeteelt en Visserij

44

GEEN

NEEN

WEL

Natuurlijke Hulpbronnen

1

GEEN

NEEN

WEL

Onderwijs en Volksontwikkeling

712

GEEN

NEEN

WEL

Openbare Werken

6

GEEN

NEEN

WEL

Planning en Ontwikkelingssamenwerking

24

GEEN

NEEN

WEL

Regionale Ontwikkeling

15

GEEN

NEEN

WEL

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

5

GEEN

NEEN

WEL

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

4

GEEN

NEEN

WEL

Transport, Communicatie en Toerisme

2

GEEN

NEEN

WEL

Volksgezondheid

46

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

1040

GEEN

NEEN

1040 WEL


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina