Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Inleiding 8Dovnload 2.65 Mb.
Pagina6/29
Datum22.07.2016
Grootte2.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Analyse van de bevindingen

Bij het Ministerie van Defensie en van Onderwijs en Volksontwikkeling was in 2 gevallen de datum van de overeenkomst niet bekend.Figuur 2: Procentuele weergave van het aantal per ministerie ontvangen en geaudite beschik-kingen/resoluties inzake arbeidsovereenkomsten 2008

Bron: Tabel 3


Figuur 3: In 2008 ontvangen beschikkingen/resoluties verdeeld naar ministerie

Bron: Tabel 3


Figuur 4: Procentuele weergave van de in 2008 ontvangen beschikkingen/resoluties verdeeld naar dienstjaar

Bron: Tabel 3


Auditprogramma Aanstellingen
1. Algemene toelichting

Het auditprogramma beschrijft voorafgaand aan de auditvragen de doelstel­ling van de audit en de toepasselijke wet- en regelgeving en voorts de te raadplegen docu­mentatie. De resultaten van de audit zijn vastgelegd in de rapportage van bevindingen.


2. Doelstellingen van de audit

Dit auditprogramma heeft tot doel de rechtmatigheid van aanstellingen te toetsen. Grondslag voor dat onderzoek zijn de Personeelswet en het Ambtenaren Bezoldigingsbesluit. Daarnaast verzamelt de audit informatie om in het kader van andere onderzoekingen te kunnen beoor­delen of het ambte-naarschap wordt toegekend daar waar met een arbeidsovereenkomst kon worden volstaan.


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

 • Personeelswet (SB 1985 no. 41);

 • Ambtenaren Bezoldigingsbesluit (SB 1980 no. 153 en SB 1992 no. 95);

 • Burgerlijk Wetboek;

 • Regelgeving omtrent de eisen te stellen aan een geneeskundig onderzoek.


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit: • de aanstellingsbeschikking;

 • overige gegevens op te vragen naar aanleiding van de audit.


Tabel 4: Resultatenonderzoek Aanstellingen ontvangen in 2008, maar handelt over 2007

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie

noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

8

3 beschikken met 7 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

3 NIET/ 5 WEL

Binnenlandse Zaken

21

1 beschikking met 2 tekortkomingen

NEEN

1 NIET / 20 WEL

Buitenlandse Zaken

2

GEEN

NEEN

2 WEL

Defensie

3

GEEN

NEEN

3 WEL

Financien

3

GEEN

NEEN

3 WEL

Handel en Industrie

4

4 beschikkingen met 4 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

4 NIET

Justitie en Politie

8

GEEN

NEEN

8 WEL

Landbouw, Veeteelt en Visserij

13

4 beschikkingen met 4 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

4 NIET / 9 WEL

Natuurlijke Hulpbronnen

7

3 beschikkingen met 6 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

3 NIET / 4 WEL

Onderwijs en Volksontwikkeling

82

9 beschikkingen met 9 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

9 NIET / 73 WEL

Openbare Werken

13

1 beschikking met 1 tekortkoming

Aanvullingen in de tekst plegen

1 NIET / 12 WEL

Regionale Ontwikkeling

107

14 beschikkingen met 14 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

14 NIET / 93 WEL

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

20

1 beschikking met 1 tekortkoming

Aanvullingen in de tekst plegen

1 NIET / 19 WEL

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

26

21 beschikingen met 24 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

21 NIET / 5 WEL

Transport, Communicatie en Toerisme

13

9 beschikkingen met 9 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

9 NIET / 4 WEL

Volksgezondheid

9

4 beschikkingen met 7 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

4 NIET / 5 WEL

Totalen

339

88 

74 WEL / 265 GEEN 

74 NIET / 265 WELAnalyse van de bevindingen

In het verslagjaar zijn er 339 beschikkingen over het dienstjaar 2007 en 1742 beschikkingen over het dienstjaar 2008 door de Kamer getoetst.


Tabel 5: Resultatenonderzoek Aanstellingen (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie

noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Arbeid, Technologische Ontwikke-ling en Milieu

11

GEEN

NEEN

11 WEL

Binnenlandse Zaken

83

7 beschikkingen met 12 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

7 NIET / 76 WEL

Buitenlandse Zaken

36

GEEN

NEEN

36 WEL

Defensie

19

3 beschikkingen met 3 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

3 NIET / 16 WEL

Financiën

30

5 beschikkingen met 6 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

5 NIET/ 25 WEL

Handel en Industrie

8

3 beschikkingen met 6 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

3 NIET / 5 WEL

Justitie en politie

20

GEEN

NEEN

20 WEL

Landbouw, Veeteelt en Visserij

46

8 beschikkingen met 14 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

8 NIET / 38 WEL

Natuurlijke Hulpbronnen

14

GEEN

NEEN

14 WEL

Onderwijs en Volksontwikkeling

861

163 beschikkingen hebben 182 tekortko­mingen

Aanvullingen in de tekst plegen

163 NIET / 698 WEL

Openbare Werken

45

4 beschikkingen met 5 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

4 NIET /41 WEL

Planning en Ontwikkelingssamen-werking

14

3 beschikkingen met 3 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

3 NIET / 11 WEL

Regionale Ontwikkeling

364

56 beschikken hebben 179 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

56 NIET / 308 WEL

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

26

1 beschikkingen met 1 tekortkoming

Aanvullingen in de tekst plegen

1 NIET / 25 WEL

Sociale Zaken en Volkshuisves-ting

73

25 beschikingen met 38 tekortkoming

Aanvullingen in de tekst plegen

25 NIET / 48 WEL

Transport, Communicatie en Toerisme

10

3 beschikingen met 3 tekortkoming

Aanvullingen in de tekst plegen

3 NIET / 7 WEL

Volksgezondheid

82

5 beschikkingen met 9 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

5 NIET / 77 WEL

Totalen

1742

461

286 WEL / 1456 GEEN 

286 NIET / 1456 WEL

De meest voorkomende tekortkomingen bij de besluiten tot tijdelijke en vaste aanstellingen betreffen onder andere:
 • Het ontbreken van een verwijzing naar een geneeskundige verklaring die volgens art. 12.1 van de Personeelswet plaats moet vinden voordat de belanghebbende wordt aangesteld. Het betreft hierbij zowel tijdelijke als vaste aanstellingen.
 • Het ontbreken van de functie die hoort bij de aanstelling. In strijd met art. 12.2c van de Perso-neelswet wordt niet bij alle aanstellingen een functie toegekend aan de aangestelde. De aan-gestelde wordt in een rang geplaatst zonder dat men een functie krijgt. Een ambtenaar aan wie geen functie wordt toegekend, zal in de meeste gevallen niet adequaat kunnen functioneren binnen de organisatie.
 • Het komt ook vaak voor dat de geboortedatum van de aangestelde landsdienaar casu quo ambtenaar niet in het besluit wordt vermeld, waardoor de Kamer niet kan toetsen of de persoon de leeftijd van 18 jaar reeds heeft bereikt of dat de persoon ouder is dan 50 jaar (Personeelswet art. 12.2a). In het laatste geval zou de belanghebbende middels een arbeidsovereenkomst aan-getrokken moeten worden en is de aanstelling dus onrechtmatig.

Bij het aanstellen van personen in tijdelijke dienst wordt in het besluit vaak niet vermeld dat het om een proefaanstelling gaat. Indien er geen sprake is van een proefaanstelling wordt volgens art. 18.1 van de Personeelswet de persoon geacht in vaste dienst te zijn aangesteld.


De Kamer heeft in juni 2008 reeds een brief gezonden naar alle ministers ten aanzien van de gecon-stateerde tekortkomingen in de aanstellingsbesluiten.
De departementen die reeds hebben gereageerd op het schrijven van de Kamer zijn: Handel en Industrie; Landbouw, Veeteelt en Visserij, Natuurlijke Hulpbronnen, Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Transport, Communicatie en Toerisme en Volksgezondheid.

Figuur 5: Procentuele weergave van het aantal per ministerie ontvangen en geaudite beschik-kingen/resoluties inzake aanstellingen 2008

Bron: Tabel 5


Auditprogramma Benoemingen
1. Algemene toelichting

Een benoeming is een beschikking of resolutie die iemand in een bepaalde functie plaatst. Een functie is het samenstel van werkzaamheden dat de landsdienaar moet verrichten voor de taak die hem is opgelegd.


2. Doelstellingen van de audit

Het auditprogramma heeft tot doel de rechtmatigheid van benoemingen te toet­sen. Grondslag voor dat onderzoek zijn de Personeelswet en het Ambtenaren Bezoldi­gings­besluit. Het auditprogramma leidt de gebruiker door de Personeelswet en het Ambtena­ren Bezoldigingsbesluit met als doel te onderzoeken of de beschikking/resolutie: • op basis van de voorgeschreven procedure tot stand gekomen is;

 • rekening houdt met persoonlijke belangen van betrokkenen;

 • de vereiste gegevens bevat;

 • een functie betreft die hoort bij het desbetreffende onderdeel van ’s Landsdienst;

 • een functie betreft waar de desbetreffende landsdienaar voor in aanmerking komt.


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

De volgende regelgeving is van toepassing: • Personeelswet (SB 1985 no. 41);

 • Ambtenaren Bezoldigingsbesluit (SB 1980 no. 153 en SB 1992 no. 95);

 • Burgerlijk Wetboek;

 • Regelgeving omtrent de eisen te stellen aan een geneeskundig onderzoek.


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit: • de benoemingsbeschikking of resolutie;

 • overige gegevens op te vragen naar aanleiding van de audit.


Tabel 6: Resultatenonderzoek Benoemingen ontvangen in 2008, maar handelt over 2007

Ministeries

Aantal resoluties/

beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie

noodzakelijk

Resolutie/beschikking

kan toetsing rechtmatig-

heid wel/niet doorstaan

Binnenlandse Zaken

1

GEEN

NEEN

WEL

Buitenlandse Zaken

2 *

GEEN

NEEN

WEL

Financiën

1

GEEN

NEEN

WEL

Landbouw, Veeteelt en Visserij
GEEN

NEEN

WEL

Onderwijs en Volksontwikkeling

11

GEEN

NEEN

WEL

Regionale Ontwikkeling

12

GEEN

NEEN

WEL

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bos-beheer

1

GEEN

NEEN

WEL


Sociale Zaken en Volkshuisvesting

1

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

29

GEEN

NEEN

29 WEL1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina