Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Inleiding 8Dovnload 2.65 Mb.
Pagina7/29
Datum22.07.2016
Grootte2.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29


Analyse van de bevindingen

*Eén van de benoemingen bij het departement van Buitenlandse Zaken betreft een resolutie waarbij de profvoetballer Clarence Seedorf benoemd is tot goodwill ambassador van de Republiek Suriname. Het betreft hier een bijzonder geval, waarbij de Personeelswet niet van toepassing is.


De benoemingen bij het departement van Regionale ontwikkeling betreffen benoemingen van leden van dorpsbesturen. De Personeelswet is niet van toepassing op bovengenoemde personen.
Tabel 7: Resultatenonderzoek Benoemingen (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/

beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie

noodzakelijk

Resolutie/beschikking

kan toetsing rechtmatig-

heid wel/niet doorstaan

Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

13

GEEN

NEEN

WEL

Binnenlandse Zaken

9

GEEN

NEEN

WEL

Buitenlandse Zaken

4

GEEN

NEEN

WEL

Defensie

4

GEEN

NEEN

WEL

Financiën

3

GEEN

NEEN

WEL

Handel en Indusrie

3

GEEN

NEEN

WEL

Justitie en Politie

22

GEEN

NEEN

WEL

Landbouw, Veeteelt en Visserij

8

GEEN

NEEN

WEL

Natuurlijke Hulpbronnen

1

GEEN

NEEN

WEL

Onderwijs en Volksontwikkeling

353

GEEN

NEEN

WEL

Openbare Werken

3

GEEN

NEEN

WEL

Planning en Ontwikkelingssamenwerking

8

GEEN

NEEN

WEL

Regionale Ontwikkeling

78

GEEN

NEEN

WEL

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

3

GEEN

NEEN

WEL

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

45

GEEN

NEEN

WEL

Transport, Communicatie en Toerisme

7

GEEN

NEEN

WEL

Volksgezondheid

17

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

581

GEEN

NEEN

581 WEL


Analyse van de bevindingen

 1. Bij de rechtmatigheidscontrole ontberen de besluiten, vaak essentiële informatie, die van belang is om een oordeel te vormen.
 1. In de benoemingsbesluiten wordt bijna nooit vermeld of de belanghebbende voor het eerst in een functie wordt geplaatst in ’s Landsdienst.
 1. De opleiding van betrokkene wordt in de regel niet vermeld met uitzondering van onderwijs-gevenden en personen met een universitaire opleiding, waardoor niet kan worden getoetst of de landsdienaar over een opleiding beschikt die de verwachting rechtvaardigt dat deze de functie goed zal kunnen vervullen. (conform art. 21.2 van de Personeelswet en art. 6.1 van de Ambte-naren Bezoldigingsbesluit)
 1. Of de benoemde over de minimale benoembaarheidseisen beschikt, genoemd bij de functie in bijlage F van het Ambtenaren Bezoldigingsbesluit art. 10.8, blijkt vaak ook niet uit de beschikking.

Auditprogramma Bevorderingen


1. Algemene toelichting

Het auditprogramma is geschreven om de rechtmatigheid van bevorderingen binnen de overheidsad-ministratie te toetsen.

Een bevordering is de toekenning van een hogere rang binnen de functie die iemand al heeft.
Het auditprogramma onderzoekt of een besluit tot bevordering in overeenstemming is met de Perso-neelswet en het Ambtenaren Bezoldigingsbesluit.

In het auditprogramma zijn de doelstellingen van de audit vermeld en voorts de geraadpleeg­de wet- en regelgeving en eventuele documentatie die de auditor nodig heeft bij het uit­voeren van de audit en ten slotte zijn de auditvragen vermeld.


2. Doelstellingen van de audit

Het auditprogramma is een leidraad voor de gebruiker om het onderdeel “be­vordering” te onderzoe-ken met behulp van de Personeelswet en het Ambtenaren Bezoldigings­besluit. Het doel is om na te gaan of: • het een bevordering is volgens de voorschriften van de Personeelswet en het Ambtenaren Bezoldigingsbesluit;

 • de bevordering door het bevoegde gezag is geschied;

 • het besluit de vereiste gegevens vervat;

 • de persoon naar de juiste rang bevorderd is.


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

Er is gebruikgemaakt van de Personeelswet (SB 1985 no. 41) en het Ambtenaren Bezoldi­gingsbesluit (SB 1980 no. 153 en SB 1992 no. 95).


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit: • het bevorderingsbesluit;

 • het Ambtenaren Bezoldigingsbesluit, met name bijlage D;

 • indien van toepassing: andere staatsbesluiten waarin conform Ambtenaren Bezoldigingsbesluit art. 4.1 is be­paald dat bij het desbetreffend onderdeel van Staatsdienst, voor wat de benaming der ran­gen betreft, een ander stelsel geldt dan vervat in Ambtenaren Bezoldigingsbesluit Bijlage D.


Tabel 8: Resultatenonderzoek Bevorderingen ontvangen in 2008, maar handelt over 2007

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Arbeid, Technologische Ontwikke-ling en Milieu

10

10 beschikkingen met een tekortkoming

Aanvullingen in de tekst plegen

10 NIET

Binnenlandse Zaken

24

24 beschikkingen met een tekortkoming

Aanvullingen in de tekst plegen

24 NIET

Defensie

12

GEEN

NEEN

12 WEL

Financiën

23

GEEN

NEEN

23 WEL

Handel en Industrie

4

GEEN

NEEN

4 WEL

Justitie en Politie

45

GEEN

NEEN

45 WEL

Landbouw, Veeteelt en Visserij

25

25 beschikkingen met een tekortkoming

Aanvullingen in de tekst plegen

25 NIET

Onderwijs en Volksontwikkeling

49

9 beschikkingen met een tekortkoming en 1 beschikking met twee tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

10 NIET/ 39 WEL

Openbare Werken

73

GEEN

NEEN

73 WEL

Planning en Ontwikkelingssamen-werking

4

2 beschikkingen met een tekortkoming

Aanvullingen in de tekst plegen

2 NIET/ 2 WEL

Regionale Ontwikkeling

18

2 beschikkingen met een tekortkoming en 4 beschikkingen met 2 tekortkomingen

Aanvullingen in de tekst plegen

6 NIET/ 12 WEL

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

100

78 beschikkingen met een tekortkoming en

4 beschikkingen met 2 tekortkomingenAanvullingen in de tekst plegen

82 NIET/ 18 WEL

Volksgezondheid

8

GEEN

NEEN

8 WEL

Totaal

395

167

159 WEL/ 236 GEEN

159 NIET/ 236 WEL


Analyse van de bevindingen

Voor de periode januari - juni 2008 zijn 395 beschikkingen over het dienstjaar 2007 ontvangen, waar-van 159 de rechtmatigheidstoets niet doorstaan en 236 wel. De tekortkomingen zijn merendeels gebaseerd op informatie die niet in de beschikkingen staan vermeld.


De ontbrekende informatie betreft:

 • De functie van belanghebbende.

 • De bezoldiging van de belanghebbende.

 • De datum van indiensttreding en/of voorgaande bevordering.

 • De reden voor het besluit tot bevordering.

Met het oog op deze tekortkomingen kan bij de belanghebbende, afhankelijk van zijn bevordering, bijvoorbeeld niet worden geconstateerd als hij/zij: • drie jaar een maximumbezoldiging heeft genoten, die is verbonden aan de rang, waarin hij/zij is ingedeeld of;

 • bij een A-schaal bevordering 15 of 20 dienstjaren op het moment van het besluit had.


Tabel 9: Resultatenonderzoek Bevorderingen (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Arbeid, Technologische Ontwikke-ling en Milieu

20

11 beschikkingen met 1 tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

11 NIET/ 9 wel

Binnenlandse Zaken

94

46 beschikkingen met 1 tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

46 NIET/ 48 wel

Buitenlandse Zaken

6

2 beschikkingen met 1 tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

2 NIET/ 4 wel

Defensie

170

3 beschikkingen met 1 tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

3 NIET/ 167 wel

Financiën

83

2 beschikkingen met 1 tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

2 NIET/ 81 wel


Handel en Industrie

11

GEEN

NEEN

11 WEL

Justitie en politie

212

1 beschikking met 1 tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

1 NIET/ 211 wel

Landbouw, Veeteelt en Visserij

68

31 beschikkingen met 1 tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

31 NIET/ 37 wel

Natuurlijke Hulpbronnen

13

5 beschikkingen met 1 tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

5 NIET/ 8 wel

Onderwijs en Volksontwikkeling

79

2 beschikkingen met 1 tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

2 NIET/ 77 wel

Openbare Werken

175

43 beschikkingen met 1 tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

43 NIET/ 132 wel

Planning en Ontwikkelingssamen-werking

7

3 beschikkingen met 1 tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

3 NIET/ 4 wel

Regionale Ontwikkeling

49

5 beschikkingen met 1 tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

5 NIET/ 44 wel

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

72

28 beschikkingen met 1 tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

28 NIET/ 44 wel

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

272

80 beschikkingen met 1 tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

80 NIET

Transport, Communicatie en Toeris-me

29

GEEN

Aanvulling te plegen in de tekst

8 WEL

Volksgezondheid

53

2 beschikkingen met 1 tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

2 NIET/ 27 WEL

Totaal

1413

264

264 WEL/ 1149 GEEN

264 NIET/ 1149 WEL


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina