Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Inleiding 8Dovnload 2.65 Mb.
Pagina8/29
Datum22.07.2016
Grootte2.65 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29


Analyse van de bevindingen

Voor de periode januari – december 2008 zijn 1413 beschikkingen over het dienstjaar 2008 ont-vangen, waarvan 264 de rechtmatigheidtoets niet doorstaan en 1149 wel. De tekortkomingen zijn evenals het dienstjaar 2007 merendeels gebaseerd op informatie die niet in de beschikkingen staan vermeld. De ontbrekende informaties hebben betrekking op: • De functie en bezoldiging van de landsdienaar.

 • De datum van indiensttreding en/of voorgaande bevordering.

 • De reden voor het besluit tot bevordering.

De verwarring bij bevorderingen en benoemingen wordt nog steeds gemaakt. Een bevordering is simpel gezegd een verschuiving naar een andere rang en een benoeming is een andere functie. Het komt wel voor dat deze twee samengaan, maar in principe blijven het aparte objecten.


Met het oog op deze tekortkomingen kan bij de belanghebbende, afhankelijk van zijn bevordering, bijvoorbeeld niet worden geconstateerd als hij/zij:

 • drie jaar een maximumbezoldiging heeft genoten, die is verbonden aan de rang, waarin hij/zij is

ingedeeld of;

 • bij een A-schaal bevordering 15 of 20 dienstjaren op het moment van het besluit had.

Opmerkelijk bij het Ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting zijn de 61 bevorderingen van landsdienaren werkzaam bij Huize Ashiana. In de besluiten zijn de functies niet vermeldt.

De Rekenkamer heeft in meerdere correspondenties op ontbrekende informatie gewezen die in de beschikkingen dienen te worden opgenomen.
Tabel 10: Bevorderingen per ministerie, schaal en soort kader (2008)

Ministeries

 


Bevorderingschalen

Lager kader

Middenkader

Hoger kader

Totalen


1

2

3

4

5

6

7

8

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

19

3

 

1

 

 

 

 

2

0,42

13

1,26

8

4,52

23

Binnenlandse Zaken

86

10

7

1

 

 

 

 

60

12,55

42

4,07

2

1,13

104

Buitenlandse Zaken

5

0

0

 

 

 

 

 

0

 

2

0,19

3

1,69

5

Defensie

169

2

1

 

 

 

1

 

39

8,16

118

11,45

16

9,04

173

Financiën

74

14

4

1

 

 

 

 

35

7,32

50

4,85

8

4,52

93

Handel en Industrie

19

3

0

 

 

 

 

 

11

2,30

9

0,87

2

1,13

22

Justitie en Politie

309

3

5

1

 

 

1

 

21

4,39

222

21,53

76

42,94

319

Landbouw, Veeteelt en Visserij

77

16

0

 

1

 

 

 

29

6,07

57

5,53

8

4,52

94

Natuurlijke Hulpbronnen

46

14

1

 

 

 

 

 

20

4,18

39

3,78

2

1,13

61

Onderwijs en Volksontwikkeling

175

8

3

 

1

 

 

 

51

10,67

130

12,61

6

3,39

187

Openbare Werken

95

3

2

1

 

 

 

 

43

9,00

51

4,95

7

3,95

101

Planning en Ontwikkelingssamenwerking

5

2

2

1

 

 

 

 

1

0,21

5

0,48

4

2,26

10

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

19

18

5

 

 

 

 

 

11

2,30

28

2,72

3

1,69

42

Regionale Ontwikkeling

45

3

2

 

 

 

 

 

37

7,74

11

1,07

2

1,13

50

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

270

51

6

 

 

 

 

 

99

20,71

202

19,59

26

14,69

327

Transport, Communicatie en Toerisme

19

2

1

 

 

 

 

 

2

0,42

19

1,84

1

0,56

22

Volksgezondheid

51

2

0

 

 

 

 

 

17

3,56

33

3,20

3

1,69

53

 Totalen

1483

154

39

6

2

 

2

 

478

100%

1031

100%

177

100%

1686


Analyse van de bevindingen

In deze tabel zijn gegevens verwerkt die uit de besluiten gehaald zijn, zoals de aantal schalen die de landsdienaar bij zijn bevordering overslaat en in welk kader de landsdienaar geplaatst wordt. Uit de tabel wordt geconcludeerd dat de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuivesting en van Defensie een piek vertonen. Verder hebben bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Planning en Ontwikkelingssamenwerking de minste bevorderingen plaatsgevonden.


Het totaal aantal beschikkingen/resoluties van tabel 9 verschilt van het totaal aantal bevorderingen van tabel 10, omdat per beschikking vaak de bevordering van meer dan één persoon wordt behan-deld.
Figuur 6: Procentuele weergave van het aantal bevorderingen in 2008 naar soort kader

Bron: Tabel 10


Figuur 7: Procentuele weergave van het aantal bevorderingen 2008 naar schaal

Bron: Tabel 10


Auditprogramma: Vergoeding overwerk
1. Algemene toelichting

Van overwerk is sprake indien arbeid wordt verricht nadat de normale arbeidsduur is over­schreden, met dien verstande dat arbeid korter dan een half uur aansluitend aan de nor­male werktijd verricht, niet als overwerk wordt aangemerkt. Onder het begrip overwerk valt niet het bij sommige diensten of afdelingen gebruikelijke werken op ongeregelde tijdstippen, zolang geen overschrijding van de nor-male arbeidsduur heeft plaatsgevonden. Overwerkvergoeding wordt uitbetaald via de normale betaal-lijst, nadat deze bij beschikking zal zijn vastgesteld.


2. Doelstellingen van de audit

Dit auditprogramma heeft tot doel de rechtmatigheid van overwerk te toetsen in relatie tot de Personeelswet, het Ambtenaren Bezoldigingsbesluit en het Staatsbesluit van 31 mei 1976, houdende richtlijnen met betrekking tot het toekennen van vergoedingen voor overwerk (SB 1976 no. 25).


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

De volgende bronnen zijn gebruikt: • Personeelswet (SB 1985 no. 41);

 • het Ambtenaren Bezoldigingsbesluit (SB 1980 no. 53 en SB 1992 no. 95);

 • het Staatsbesluit van 31 mei 1976 (SB 1976 no. 25), houdende richtlijnen met betrekking tot het toekennen van vergoedingen voor overwerk.


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit: • de overwerkbeschikking;

 • de machtigingsaanvragen door degene die het overwerk liet verrichten;

 • overige gegevens op te vragen naar aanleiding van de audit.


Tabel 11: Resultatenonderzoek Vergoeding overwerk ontvangen in 2008, maar handelt over 2007

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

3

1 beschikking met een tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

1 NIET/ 2 WEL

Binnenlandse Zaken

74

8 beschikkingen met tekortkomingen

Aanvulling te plegen in de tekst

8 NIET/ 66 WEL

Financien

5

GEEN

NEEN

5 WEL

Justitie en Politie

22

15 beschikkingen met tekortkomingen

Aanvulling te plegen in de tekst

15 NIET/ 7 WEL

Onderwijs en Volksontwikkeling

2

GEEN

NEEN

2 WEL

Openbare Werken

13

4 beschikkingen met tekortkomingen

Aanvulling te plegen in de tekst

4 NIET/ 9 WEL

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

1

1 beschikking met een tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

1 NIET

Regionale Ontwikkeling

15

15 beschikkingen met tekortkomingen

Aanvulling te plegen in de tekst

15 NIET

Sociale Zaken en Volkshuisves-ting

138

Geen

NEEN

138 WEL

Transport, Communicatie en Toerisme

17

10 beschikkingen met tekortkomingen

Aanvulling te plegen in de tekst

10 NIET/ 7 WEL

Totalen

290

54

54 WEL /236 GEEN

54 NIET EN 236 WEL


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina