Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Inleiding 8Dovnload 2.65 Mb.
Pagina9/29
Datum22.07.2016
Grootte2.65 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29


Analyse van de bevindingen

In 2008 zijn in totaal 290 beschikkingen inzake vergoeding overwerk onderzocht die betrekking hadden op het dienstjaar 2007. • Overwerkvergoeding is ten onrechte toegekend aan personen in functie categorie F of G. Dit geval komt voor bij het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (1).

 • Het aantal overgewerkte uren werd niet vermeld in de besluiten van de volgende departementen:

 • Arbeid, Tech­nologische Ontwikkeling en Milieu (1);

 • Justitie en Politie (15);

 • Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (1);

 • Openbare Werken (1);

 • Regionale Ontwikkeling (15).
 • In de beschikkingen werd niet vermeld in welke schaal de ambtenaren dienen. Dit komt voor bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (8).
 • De vergoeding voor gewerkte overuren op normale werkdagen is niet correct berekend. Dit geval komt voor bij het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (10).
 • De vergoeding is niet correct berekend voor het werken op zondagen of daaraan gelijk te stellen dagen. In acht gevallen bij het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme is hiervan sprake.
 • Bij de Ministeries van Openbare Werken (1) en Sociale Zaken en Volkshuisvesting (21) is meer dan 15 uren per week en/of 30 uren per maand overgewerkt. Uit de beschikking blijkt echter niet dat de minister van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu toestemming heeft verleend.
 • In de beschikking is arbeid korter dan een half uur aansluitend aan de normale werktijd meegeteld. Dit is het geval bij het Ministerie van Openbare Werken (1). Eén beschikking betref-fende vergoeding overwerk van het Ministerie van Openbare Werken is niet gedateerd.
 • Eén beschikking betreffende vergoeding overwerk bij het Ministerie van Openbare Werken is niet gedateerd.


Tabel 12: Resultatenonderzoek Vergoeding Overwerk (2008)

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Arbeid, Technologische Ont-wikkeling en Milieu

299


54 beschikkingen met een tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

54 NIET/ 245 WELBinnenlandse Zaken

111

24 beschikkingen met een tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

24 NIET/ 87 WELBuitenlandse Zaken

207

GEEN

NEEN

207 WEL

Defensie

1

GEEN

NEEN

1 WEL

Financiën

106

13 beschikkingen met een tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

13 NIET/ 93 WELHandel en Industrie

71

GEEN

NEEN

71 WEL

Justitie en Politie

167

24 beschikkingen met een tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

24 NIET/ 143 WELLandbouw, Veeteelt en Vis-serij

27

6 beschikkingen met een tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

6 NIET/ 21 WELNatuurlijke Hulpbronnen

35

15 beschikkingen met een tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

15 NIET/ 20 WELOnderwijs en Volksontwik-keling

185

50 beschikkingen met een tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

50 NIET/ 135 WELOpenbare Werken

245

91 beschikkingen met een tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

91 NIET/ 154 WELPlanning en Ontwikkelings-samenwerking

34

9 beschikkingen met een tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

9 NIET/ 25 WELRegionale Ontwikkeling

61

40 beschikkingen met een tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

40 NIET/ 21 WELRuimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

190

39 beschikkingen met een tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

39 NIET/ 151 WELSociale Zaken en Volkshuis-vesting

911

37 beschikkingen met een tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

37 NIET/ 874 WELTransport, Communicatie en Toerisme

80

27 beschikkingen/ resoluties met een tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

27 NIET/ 53 WELVolksgezondheid

67

5 beschikkingen met 1 tekortkoming

Aanvulling te plegen in de tekst

5 NIET/ 62 WELTotalen

2797

434

434 WEL / 2363 GEEN

434 NIET EN 2363 WEL


Analyse van de bevindingen

In het verslagjaar zijn er 2797 beschikkingen voor overwerkvergoeding betrekking hebbende op 2008 geaudit.


Overwerkvergoeding is ten onrechte toegekend aan personen in functie categorie F of G.

 • Deze onrechtmatigheden hebben zich voorgedaan bij het Ministerie van:

 • Transport, Communicatie en Toerisme (13);

 • Openbare Werken (1).

 • Arbeid, Technologisch Ontwikkeling en Milieu (2)

 • In één geval is ook arbeid korter dan een half uur meegeteld bij het Ministerie van Trans­port, Communicatie en Toerisme.

Het aantal overgewerkte uren is niet vermeld bij de volgende departementen: • Arbeid, Tech­nologische Ontwikkeling en Milieu (52);

 • Binnenlandse Zaken (24);

 • Justitie en Politie (24);

 • Landbouw, Veeteelt en Visserij (6);

 • Financiën (13);

 • Onderwijs en Volksontwikkeling (50);

 • Openbare Werken (90);

 • Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (50);

 • Sociale Zaken en Volkshuisvesting (37);

 • Volksgezondheid (6);

 • Natuurlijke Hulpbronnen (15);

 • Planning en Ontwikkelingssamenwerking (3);

 • Regionale Ontwikkeling (40).

Het programma heeft tot doel uitvoeringsinstructies te geven die gericht zijn op positie­ve detailcon-trole ten aanzien van een rechtmatigheidsoordeel omtrent het mogen ver­richten van overwerk. Een dergelijke controle kan aantonen of een schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag (machti-ging) is verkregen voor het verrichten van overwerk. Zo’n machtiging, die ‘conditio sine qua non2 is voor het mogen doen van overwerk, moet vermelden: • het verzoek tot het verrichten van overwerk;

 • de noodzaak van het overwerk en een raming van de te verstrekken overwerkvergoedin­gen aan de hand van een schatting van het aantal te verrichten overuren.

Uit de beschikking tot het verrichten van overwerk moet blijken dat naar aanleiding van de aanvraag toestemming is verleend. Het is de Kamer opgevallen dat de verkregen machtigin­gen voor het ver-richten van overwerk niet aan de desbetreffende beschikkingen zijn vastge­hecht.


Dit is het geval bij de volgende Ministeries:

 • Landbouw, Veeteelt en Visserij (1);

 • Sociale Zaken en Volkshuisvesting (26);

 • Binnenlandse Zaken (22);

 • Arbeid, Tech­nologische Ontwikkeling en Milieu (30);

 • Justitie en Politie (18);

 • Natuurlijke Hulpbronnen (4);

 • Openbare Werken (2);

 • Planning en Ontwikkelingssamenwerking (6);

 • Regionale Ontwikkeling (3);

 • Onderwijs en Volksontwikkeling (14);

 • Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (1).

De vergoeding, voor op zondagen of daaraan gelijk te stellen dagen verricht overwerk, is niet correct berekend. In acht (8) gevallen bij het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme is hiervan sprake.


De vergoeding voor gewerkte overuren op normale werkdagen is niet correct berekend. Dit komt voor bij het Ministerie van:

 • Openbare Werken (19);

 • Sociale Zaken en Volkshuisvesting (1).

Ten aanzien van het Ministerie van Justitie en Politie is er een speciale regeling getroffen, waaronder het Politie Handvest (GB 1971 no. 70 art. 36), en een tweetal missiven (mis­sive 18 juni 2001 RvM/no. 376, missive van 31 mei 1976 RvM/no. 25 en missive van 7 augustus 1972 RvM/552) voor zowel agenten van politie als brandweerlieden, en ook voor het bur­gerpersoneel van het ministerie, waarbij men langer dan 30 uren per maand over­werkt. Dit vanwege de permanente 24-urige bezetting van de dienst. Tevens geldt deze speciale regeling ook voor het Korps Penitentiaire Ambtenaren en wel ingevolge artikel 66 van het Reglement voor het Korps Penitentiaire Ambtenaren (het Reglement voor het Korps Penitentiaire Ambtenaren; GB 1973 no. 61, zoals laatstelijk gewijzigd bij de beschikking van de Ministerie van Justitie en Politie d.d. 20 september 2000 no. 2461).

Verder kan worden opgemerkt dat door de Ministeries (Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, Financiën, Justitie en Politie, Handel en Industrie en Openbare Werken) vaak samengestelde over­zichten gepresenteerd worden in de beschikkingen, wanneer meerdere ambtenaren meer dan 1 dag in de maand overwerken, waardoor het moeilijk is vast te stellen hoeveel over­uren ze per dag gemaakt hebben.
Uit de beschikking tot het verrichten van overwerk moet blijken dat naar aanleiding van de aanvraag toestemming is verleend. Het is de Kamer opgevallen dat de verkregen machtigin­gen voor het ver-richten van overwerk niet aan de desbetreffende beschikkingen zijn vastge­hecht. In de beschikkingen wordt ook niet verwezen naar datum en het kenmerknummer van de machti­ging, waardoor de verge-lijking van machtiging en beschikking niet kan plaatsvinden. De Ka­mer heeft bij de ministeries erop aangedrongen met het vorenstaande rekening te willen houden, zodat zij in staat wordt gesteld haar terzake controlerende taak naar behoren te kunnen uitoefenen.
Nadat de Kamer naar de respectievelijke ministeries een schrijven had gestuurd over de tekortko-mingen, is uit de controle van de laatste drie maanden gebleken dat er minder tekortkomingen zijn geconstateerd.
Auditprogramma Overplaatsing
1. Algemene toelichting

Het auditprogramma betreft beschikkingen waarbij een ambtenaar intradepar­tementaal of van het ene departement naar een ander departement wordt overgeplaatst. Voorafgaand aan de auditvragen be-schrijft de doelstelling van de audit, de toepasselijke wet- en regelgeving en de te raadplegen docu-mentatie. De resultaten van de audit worden vastge­legd in de rapportage van bevindingen.


2. Doelstellingen van de audit

Dit auditprogramma heeft tot doel de rechtmatigheid van overplaatsingen te toetsen in relatie tot de Personeelswet.


3. Toepasselijke wet- en regelgeving

De volgende bron is gebruikt: • Personeelswet (SB 1985 no. 41).


4. Te raadplegen documentatie

De te raadplegen documentatie bestaat uit: • de beschikking tot overplaatsing;

 • overige gegevens op te vragen naar aanleiding van de audit.


Tabel 13: Resultatenonderzoek Overplaatsing naar een ander departement ontvangen in 2008, maar handelt over 2007

Ministeries

Aantal resoluties/ beschikkingen

Tekortkoming(en)

Correctie noodzakelijk

Ja / Nee

Resolutie/beschikking kan

toetsing rechtmatigheid

wel/niet doorstaan

Binnenlandse Zaken

2

GEEN

NEEN

WEL

Buitenlandse Zaken

1

GEEN

NEEN

WEL

Handel en Industrie

1

GEEN

NEEN

WEL

Justitie en Politie

3

GEEN

NEEN

WEL

Landbouw, Veeteelt en Visserij

2

GEEN

NEEN

WEL

Natuurlijke Hulpbronnen

1

GEEN

NEEN

WEL

Onderwijs en Volksontwikkeling

16

GEEN

NEEN

WEL

Openbare Werken

3

GEEN

NEEN

WEL

Planning en Ontwikkelingssamenwerking

2

GEEN

NEEN

WEL

Regionale Ontwikkeling

2

GEEN

NEEN

WEL

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

1

GEEN

NEEN

WEL

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

4

GEEN

NEEN

WEL

Volksgezondheid

1

GEEN

NEEN

WEL

Totalen

39

GEEN

NEEN

39 WEL


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina