Inhoudsopgave Voorwoord en visie Infrastructuur en organisatie 4 Team 9 Patiënten 11Dovnload 0.7 Mb.
Pagina9/12
Datum21.08.2016
Grootte0.7 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Kwaliteitsvisie


We vinden het belangrijk en leuk om binnen onze praktijk aan kwaliteit te werken. Het maakt ons handelen en de geleverde zorg en service zichtbaar en geeft handvatten voor verbetering. Het uitvoeren van verbeterprojecten doen we met elkaar, wat een stimulerend effect heeft op het hele team.

Eind 2009 hadden we 3 jaar de NHG-praktijkaccreditering. We hebben besloten om wel aan kwaliteit te blijven werken, maar dit niet in het kader van de NHG-praktijkaccreditering te doen. De kosten zijn namelijk hoog en er staat geen vergoeding meer tegenover.

In 2009 lag het accent op het verder verbeteren van het oproepsysteem voor cardiovasculair risicomanagement (met name het doen van herhaaloproepen voor mensen die na de eerste oproep niet kwamen), het blijvend goed coderen en koppelen van medicatie aan ICPC codes en het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid.

Evaluatie verbeterplannen 2009

In het kader van het laatste jaar van de NHG-praktijkaccreditering hebben we de onderstaande plannen gerealiseerd:Tabel 20. Verbeterplannen praktijkaccreditering 2009

Onderwerp plan

Doel

Gerealiseerd

Oproepsysteem CVRM

Jaarlijkse controle hypertensie en sec preventie bij HVZ

ja

Oproepsysteem CVRM

Systeem voor herhaaloproep bij non-responders

ja

Nieuw telefoonsysteem

Verbeteren telefonische bereikbaarheid

ja

Coderen


Problemen, episodes en medicatie coderen

ja

Arbo-risicoanalyse

In 2005 is een Risico Inventarisatie en Evaluatie Huisartsenpraktijken (RI&E) uitgevoerd en deze is samen met het plan van aanpak goedgekeurd door Maetis.

Naar aanleiding van de RI&E hebben we de volgende acties ondernomen:


 • Procedure melding incidenten patienten (MIP)

 • Protocol agressie en geweld gemaakt en geimplementeerd

 • Toegangsbeveiliging (alarmsysteem)

 • Richtlijn infectiepreventie geimplementeerd

 • Telefoonsysteem aangevuld met headsets.

Scholing

In de volgende tabel wordt het aantal uren nascholing per medewerker opgegeven.Tabel 21. Scholing praktijkmedewerkers 2009

Wie

Aantal uren:

geaccrediteerd

Aantal uren:

niet geaccrediteerd

Arts:

Claudia Tergau40

-

Arts:

Annet Wind82

-

Praktijkassistente:

Gesa v Sikkelerus-Zijp0

-

Praktijkassistente:

Ans Schuit3

-

POH:

Yvette Jansen80

-

De keuze van de nascholingsonderwerpen was gebaseerd op persoonlijke belangstelling en adviezen praktijkmedewerkers.

Acties en/of plannen die voortvloeiden uit de gevolgde nascholing, zijn: 1. FTO – werkafspraken, voorkeursbeleid

 2. Kaderopleiding Ouderengeneeskunde – nadruk functionele benadering en proactief beleid, inzet POH ouderenzorg

 3. West Friese Meerdaagse – diverse onderwerpen

 4. Intervisie artsen – persoonlijke groei en ontwikkeling, spiegelen aan anderen

 5. Nascholing assistentes – accent op communicatie

 6. Opleiding POH – persoonlijke groei en ontwikkeling POH, aanpassen en ontwikkelen protocollen en werkafspraken

Verslag van Yvette Jansen, praktijkondersteuner:

“Tijdens mijn opleiding tot praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk heb ik de afgelopen 2 jaar o.a. nieuwe consult- en gesprekstechnieken aangeboden gekregen. Het toepassen van deze technieken heeft geresulteerd in een andere benadering naar de patiënt toe. Ik probeer de hulpvraag duidelijker te krijgen en meer aan te sluiten bij de beleving van de patiënt.

Ook heb ik protocollen aangepast en ontwikkeld, en wordt er via deze protocollen gewerkt. Er is wekelijks patiënten overleg ingevoerd tussen huisarts en praktijkondersteuner. Dit structurele overlegmoment voorkomt onnodig wachten op elkaar en verhoogt de efficiency. Ik heb het foldermateriaal op functionaliteit en leesbaarheid gecontroleerd en een keuze uit het grote aanbod gemaakt. Deze keuze heb ik gepresenteerd aan alle medewerkers en er is gekozen voor uniformiteit. Jaarlijks wordt deze keuze geevaluëerd en zonodig aangepast.

Yvette heeft samen met 4 praktijkondersteuners uit de regio een intervisiegroep. Zij komen iedere 8 weken bij elkaar.Overlegsituaties

In de tabel 22 is aangegeven welke vormen van gestructureerd overleg in de praktijk bestaan. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn geweest en de acties die daaruit zijn voortgekomen, zijn eveneens aangegeven.Tabel 22. Structureel intern overleg

Overleg van

Met

Freq.

Onderwerpen

Acties

Huisarts

praktijk-assistente

104

Lopende zaken, protocollen, adviezen

Gegeven advies wordt gefiatteerd door ha

Aanscherping protocollenHuisarts

praktijk-ondersteuner

52

Lopende zaken, protocollen, voortgang opleiding

Aanscherping protocollen en ontwikkelen van nieuwe protocollen

Huisarts

huisarts

40

Lopende zaken, casuistiek, diagnostiek / behandeling

-

Praktijk-ondersteuner

praktijk-assistente

40

Lopende zaken, triage, gespreksvoering, sociale kaart

Ondersteuning bij uitvoering

Praktijk-assistente

praktijk-assistente

10

Praktische zaken, afstemming taken


Onderlinge taakverdeling en afspraken uitvoering

Allen

Allen

6

Zie werkoverleg

idemWerkoverleg

Binnen de praktijk hebben we 6 x per jaar werkoverleg, waarbij de artsen, assistentes en POH aanwezig zijn. Er wordt een agenda en een verslag gemaakt. We bespreken allerlei praktische zaken, vakanties, evalueren werkafspraken, stand van zaken verbeterplannen, gevolgde nascholing, etc. Dit structurele en gestructureerde overleg stimuleert een soepele uitvoering van allerlei zaken in de praktijk, het signaleren en tijdig bespreken van knelpunten en draagt daardoor positief bij aan de werksfeer in de praktijk.Extern overleg

We hebben ca. 4 keer per jaar een lunchbespreking POH, als samenwerkingsverband Dubloen / Glazen Linde te Opmeer. Per keer wordt een onderwerp behandeld, zowel het protocol als de praktische uitvoering als de mogelijkheden en problemen mbt medicom. In 2009 is dit in totaal 3 x geweest.

We hebben 6 x per jaar uitgebreid HAGRO overleg (grotere punten, bespreking met agenda en notulen) en ca 12 x per jaar kort HAGRO overleg (medische vragen en lopende zaken). Binnen de Hagro vergaderingen komen inhoudelijke en praktische zaken aan de orde met betrekking tot locale en landelijke ontwikkelingen.

Tevens vindt 6 x per jaar een FTO bijeenkomst plaats: de leden van de hagro en de apothekers. We functioneren sinds enkele jaren op Nivo IV. Annet Wind is FTO voorzitter en Claudia Tergau FTO notulist.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina