Inhoudsopgave Voorwoord Stappenplan Hoofdstuk 1: Beschrijving VoetbalverenigingDovnload 308.88 Kb.
Pagina1/3
Datum21.08.2016
Grootte308.88 Kb.
  1   2   3

R.K.S.V. Excelsior’20

Schiedam


Jeugdvoetbalbeleidsplan

november 2008


Inhoudsopgave
Voorwoord
Stappenplan
Hoofdstuk 1: Beschrijving Voetbalvereniging 6

1.1 Algemene verenigingsinformatie 6   1. Korte geschiedenis van de club 6

   2. Aanwezige afdelingen 6

   3. Beschrijving accommodatie 6

   4. Ligging sportcomplex 7

   5. Competitieniveau jeugd en senioren 7

   6. Overige informatie 7

  1. Ledenaantallen 7

1.2.1 Jeugd / Senioren 7

1.2.2 Kaderleden 7

1.3 Heden en verleden 8

1.4 Actuele organisatiestructuur 9


Hoofdstuk 2: Ontwikkeling jeugdvoetbalbeleidsplan 10

  1. Aanleiding voor ontwikkeling jeugdvoetbalbeleidsplan 10

  2. Beschrijving ontwikkelingsproces jeugdvoetbalbeleidsplan 10

  3. ‘Sterkte-zwakte’ analyse en ‘kansen-bedreigingen’ analyse 11


Hoofdstuk 3: Doelstellingen jeugdvoetbalbeleidsplan 12

  1. Algemene doelstelling vereniging en jeugdafdeling 12

   1. De vereniging RKSV Excelsior’20 12

   2. De jeugdafdeling van RKSV Excelsior’20 12

  2. Doelstellingen jeugdvoetbalbeleidsplan 12


Hoofdstuk 4: Het opleiden van jeugdvoetballers 13

  1. Uitgangspunten van de club ten aanzien van het leren voetballen

  2. Uitgangspunten van de club ten aanzien van het coachen van

jeugdvoetballers 14

  1. Een vaste speelwijze als rode draad in de jeugdopleiding 14

   1. Speelwijze 14

   2. Kenmerken speelwijze 15

  2. Leeftijdstypische kenmerken: van F-pupil tot en met A-junior 17

  3. Het bevorderen van de motivatie van een jeugdvoetballer 17

  4. De individuele jeugdvoetballer versus het jeugdteam als geheel 17

  5. Selectievoetbal en niet-selectievoetbal 18


Hoofdstuk 5: Het selectiebeleid en doorstroming 19

  1. Doel van het selectiebeleid 19

  2. Selectiecriteria 19

   1. Selectie op basis van leeftijdsgrenzen 19

   2. Selectie op basis van prestaties 19

  3. Het beoordelen van de ontwikkeling van jeugdvoetballers 20

   1. Per seizoen 20

   2. Per speler 20

  4. Organisatie van het selectiebeleid 20

  5. Doorstroming 21

   1. Versnelde doorstroming 21

   2. Doorstroming tijdens het seizoen 21

   3. Doorstroming anderszins 21

  6. Overgang in de praktijk 22

   1. Overgang naar een ander jeugdelftal 22

   2. Overgang van jeugd- naar seniorenelftal 22

  7. Elftal <23 22

   1. Praktische invulling 23

   2. Begeleiding <23 23


Hoofdstuk 6: Het begeleiden van kinderen en jongeren in een

voetbalvereniging 24

  1. De speciale verantwoordelijkheid van de voetbalvereniging voor

de jeugd 24

  1. Dialoog met de jeugdleden 24

  2. Begeleiding bij de overgang van junioren naar senioren 24

  3. De lichamelijke gezondheid van de jeugdvoetballers 24

  4. Meisjes en jongens 24

  5. G-jeugdvoetbal 24


Hoofdstuk 7: Werving en opleiding jeugdkader 25

  1. Profielschetsen jeugdkaderleden 25

  2. Het werven van nieuwe jeugdkaderleden 25

  3. Interne en externe opleidingsactiviteiten 25


Hoofdstuk 8: Taken en verantwoordelijkheden jeugdkader 26
Hoofdstuk 9: Communicatie binnen de jeugdafdeling 27

  1. Overzicht van de overlegsituaties 27

  2. Dialoog met de ouders 27

  3. Informatievoorziening 27

  4. Participatie van jeugdleden 27


Hoofdstuk 10: Aanbod van activiteiten binnen de jeugdafdeling 28

  1. Trainingen en wedstrijden 28

  2. Opleidingsactiviteiten en nevenactiviteiten voor jeugd en jeugdkader 28


Hoofdstuk 11: Waarden, Normen en regels 29
Hoofdstuk 12: Randvoorwaarden uitvoering jeugdvoetbalbeleidsplan 30

  1. De financiële positie van de jeugdafdeling 30

  2. Trainingsaccommodatie en gebruik 30

  3. Materialen en accommodatie 30


Bijlage A: Leeftijdskenmerken 32

Bijlage B: Taken kaderleden 36

Bijlage C: Waarden, Normen en regels 40

Voorwoord
De RK sportvereniging Excelsior ’20 Voetbal en Cricket, hierna te noemen RKSV Excelsior ’20, is een snelgroeiende omni-vereniging met een groeiende jeugdafdeling voor het voetbal.
De forse groei van de jeugdafdeling maakt een meer planmatige aanpak van het jeugdbeleid noodzakelijk, zowel organisatorisch en voetbaltechnisch.
Dit jeugdvoetbalbeleidsplan tracht hierin te voorzien.
Het succes van RKSV Excelsior’20 was in het verleden afhankelijk, en zal ook in de toekomst afhankelijk zijn, van een organisatorisch sterke, kwalitatief goede en groeiende jeugdafdeling. De leden van RKSV Excelsior’20 moeten hiervan doordrongen zijn of gemaakt worden. Alleen als de hele vereniging de doelstellingen van dit beleidsplan onderschrijft en er naar handelt, is de toekomst van RKSV Excelsior’20 verzekerd.
Het samenstellen van dit plan is een tijdrovende maar inspirerende klus geweest. We hadden dit nooit kunnen realiseren zonder de steun en inbreng van verschillende (kader)leden, commissieleden en bestuursleden van onze vereniging. Uiteraard hiervoor onze dank!
Arne Clarijs

Karel de Rooij

Aad van Pelt

Stappenplan
De stappen die geleid hebben tot het jeugdvoetbalbeleidsplan waren:
Stap 0: Het idee om een jeugdvoetbalbeleidsplan te gaan ontwikkelen

Stap 1: Samenstellen werkgroep ‘jeugdvoetbalbeleidsplan”

Stap 2: Inventarisatie van de huidige situatie


  • Algemene verenigingsinformatie

  • Sterkte-zwakte-analyse + kansen-bedreigingen analyse

Stap 3: Bepalen van de doelstellingen

Stap 4: Opstellen plan van aanpak: prioriteiten stellen

Stap 5: Uitwerken hoofdstukken jeugdvoetbalbeleidsplan

Stap 6: Beoordelen van de proefversie van het jeugdvoetbalbeleidsplan

Stap 7: Presenteren van het jeugdvoetbalbeleidsplan

Stap 9: Opstellen en uitvoeren van jaarlijks actieplanH1: Beschrijving voetbalvereniging


  1. Algemene verenigingsinformatie


1.1.1 Korte geschiedenis van de club

De voetbalvereniging RKSV Excelsior’20 is een zondagvereniging en werd op 13 juni 1920 opgericht. De vereniging is opgericht als een katholieke omni-vereniging, met diverse takken van sport. In de loop der jaren zijn diverse takken als zelfstandige vereniging verder gegaan, of verdwenen. Uiteindelijk zijn voetbal en cricket overgebleven en tenslotte is bridge toegevoegd. De katholieke signatuur is gebleven en dit uit zich in het vieren van carnaval en het spelen op zondag door de seniorenteams. De vereniging kenmerkt zich door een nog goeddeels bestaand amateurisme, in de zin van spelen zonder vergoedingen. Desalniettemin heeft het eerste seniorenteam in het seizoen 2006-2007 het hoogste amateurniveau weten te behalen, waar dat bij cricket al langer het geval was.


1.1.2 Aanwezige afdelingen

Er is een

- voetbalafdeling

- cricketafdeling

- bridge afdeling
1.1.3 Beschrijving accommodatie

De accommodatie bestaat uit een grote kantine, met bijbehorende ruimten voor bestuur en commissiewerk en voor opslag van materialen. Hier is ook een aparte kleedkamer voor scheidsrechters.

Er zijn 8 nieuwe kleedkamers in een apart gebouw, waar ook nog een ruimte voor de onderhoudsmensen is. Veel materialen zijn opgeslagen in containers.
Er zijn nu 3 grasvelden (1, 3 en 4), een klein grasveld (5), een kunstgrasveld van 20 bij 40 meter, met boarding (7) en een groot kunstgrasveld (2). Ook is er een klein kunstgrasveld (6).

De velden 4 en 5 vormen het grote cricketveld, met daartussenin graswickets (per seizoen 2008-2009). Daar is een chalet voor de verkoop van drankjes etc. Er zijn 2 kooien voor het bowlen (cricket).

Deze twee velden zijn nog niet definitief beschikbaar voor Excelsior’20.

Langs het hoofdveld (1) staat een gerenoveerde houten tribune en er is een speeltuintje. Er is ruimte voor fietsen en er is buiten het complex veel parkeer ruimte.
1.1.4 Ligging sportcomplex

Ons sportpark ‘de Toekomst’ is onderdeel van sportcomplex Thurlede en is gelegen in een groot stadspark, in een mooie groene omgeving, met ruime parkeergelegenheid. Helaas is dit parkeerterrein niet voor bussen toegankelijk. Als relatief nadeel geldt de wat afgelegen locatie van dit park.


1.1.5 Competitieniveau jeugd en senioren seizoen 2007-2008
Jeugd Senioren


A1

1e klasse

B1

1e klasse

C1

2e klasse

D1

1e klasse

E1

1e klasse

F1

1e klasse
1

2e klasse

2

Reserve 1e klasse

3

Reserve 2e klasse


1.1.6 Overige informatie
Accommodatie: Sportpark Thurlede, Parkweg 419, 3121 KK Schiedam

Postadres: Postbus 701, 3100 AS Schiedam

Internet: www.excelsior20.nl

E-mail: webmaster@excelsior20.nl

Telefoon: 010-4706338
Clubkleuren : Zwart – Wit verticaal gestreept shirt

Zwarte broek

Zwarte kousen


  1. Ledenaantallen (seizoen 2007-2008)

In de loop der tijd is RKSV Excelsior’20 uitgegroeid tot een sportorganisatie die een voorname plaats in Schiedam inneemt. Hieronder volgt een overzicht van het ledenbestand.


   1. Jeugd/Senioren

De opbouw van ons ledenbestand is per juli 2008:

Junioren: 118

Pupillen: ongeveer 230

Minipups: ongeveer 10

G jeugd: 20 kinderen onder de 16

Meisjesvoetbal: 0

Subtotaal: ± 378 kinderen.


Daarnaast zijn er 6 seniorenteams (op zondag; ongeveer 103 mensen)

Zaterdagmiddag (Zami) en zondagmorgen (Zomo) voetbal: 121

Hallenbal: 10

Damesvoetbal: 0

Subtotaal: ± 234 volwassenen.
Totaal: ± 612 voetballende leden.


   1. Kaderleden

Verder beschikt de vereniging over vele kaderleden die zich wekelijks inzetten voor tal van taken, waaronder leiders, trainers, scheidsrechters, bestuur, commissies, accommodatie / materiaalbeheer, kantine en alle andere belangrijke taken die ervoor zorgen dat we de vereniging draaiende houden.

Onderstaand een opsomming:


5 mensen in de technische jeugdcommissie

6 x 2 selectietrainers

20 trainers van de lagere teams

20 leiders voor de lagere teams

3 trainers en 3 leiders voor de G jeugd

15 scheidsrechters, van wie 10 vast en 5 incidenteel fluiten

6 afdelingsecretarissen

1 voorzitter

1 secretaris

3 wedstrijdsecretarissen (2 voor pupillen en 1 voor junioren)

2 personen in de inschrijvingscommissie

1 scheidsrechters coördinator

3 mensen in de toernooicommissie

3 mensen in de commissie voor het internationaal toernooi

3 mensen in de kampcommissie

5 mensen in de activiteitencommissie2 mensen die de tuchtzaken beheren  1. Heden en verledenjuli

95

juli

96

juli

97

sept98

okt

99

sept00

sept01

sept02

sept03

sept04

sept05

sept06

sept07

sept08

Seniorenvoetbal

211

182

160

152

112

141

120

118

114

125

113

125

117

103

zaalvoetbal10

16

8

10

10

9

10

10

Niet-competitie voetballers


97

127

121

Jeugdvoetbal

289

286

307

285

250

250

251

227

237

208

266

309

337

378

totaal voetbal

500

468

467

437

362

391

381

361

359

343

389

540

591

612

Het aantal jeugdspelers groeit sterk; in de afgelopen 6 jaar van 227 naar inmiddels 378 jeugdleden.


1.4 Actuele organisatiestructuur
Figuur 1 geeft een overzicht van de organisatiestructuur. De structuur geeft de organisatie van de voetbalvereniging als geheel aan en de jeugdafdeling in het bijzonder. Als vereniging met 3 sporten (voetbal, cricket en bridge) hebben we een hoofdbestuur; een cricket- en een voetbalbestuur en een bridgebestuur. Bij de voetbalafdeling is er een jeugdcommissie en een werkgroep die zich met de ontwikkeling van het technische beleid bezig houdt. Daarnaast is er een toernooicommissie en een commissie voor het internationale toernooi. Er is een activiteitencommissie en een kampcommissie.
Figuur 1: Organisatiestructuur RKSV Excelsior’20 jeugdafdeling voetbal:
H2: Ontwikkeling jeugdvoetbalbeleidsplan


  1. Aanleiding voor ontwikkeling jeugdvoetbalbeleidsplan

RKSV Excelsior’20 is een (voetbal)vereniging waarbij het verenigingsaspect, en daarmee de breedtesport, voorop staat. Gezien de resultaten van zowel de voetbal- als de cricket-tak is het sporten op een hoger amateurniveau mogelijk binnen deze karakteristiek.


De eerste seniorenteams spelen op een hoog amateurniveau. Dit hoge niveau is bereikt met voornamelijk spelers die voortkomen uit de eigen jeugd.

De juniorenteams spelen echter op een aanmerkelijk lager niveau. De stap naar het senioren niveau lijkt nu te groot.

Het niveau van de junioren zal dus moet worden verhoogd, want het is niet de bedoeling van Excelsior’20 om spelers van buiten aan te trekken door middel van betaling.
De ambitie om ook met de junioren een hoog niveau te halen wordt uiteraard voor een belangrijk deel bepaald door de voetbalvaardigheden, maar is mede afhankelijk van de voetbalmentaliteit en het verenigingsgevoel van de jeugdspelers. Het vormen van deze laatste twee aspecten is dus ook een belangrijk middel om tot dat doel te komen.


 1. Het primaire doel is dus àlle voetballers naar een hoger individueel niveau te krijgen en daarmee een zo hoog mogelijk niveau te bereiken voor àl onze selectieteams.

 2. Het secundaire doel dat uiteindelijk bereikt kan en moet worden, is de overgang van junior naar senior soepel te laten verlopen en wel op een niveau dat een bijdrage zal vormen voor het spelen van onze hoogste seniorenteams op een zo hoog mogelijk niveau.2.2 Beschrijving ontwikkelingsproces jeugdvoetbalbeleidsplan
De werkgroep die het jeugdvoetbalbeleidsplan heeft opgesteld bestaat uit een gedelegeerde van de technische jeugdcommissie, een gedelegeerde van het voetbalbestuur en een gedelegeerde uit de jeugdcommissie.

Dit jeugdvoetbalbeleidsplan is opgesteld op geleide van het algemene KNVB voorbeeld en gaat uit van het huidige voetbalbeleidsplan.


2.3 Sterkte-zwakte’ analyse en ‘kansen-bedreigingen’ analyse
Uitgaande van de huidige situatie (2007), worden hieronder een aantal sterke en zwakkere punten benoemd om vervolgens een aantal kansen en bedreigingen te benoemen. Deze zijn weergegeven in de volgende matrix.


Sterke punten

 • onze goede naam als vereniging wat betreft de activiteiten voor de jeugd.

 • veel goede activiteiten buiten het voetbal. zoals bezoek wedstrijd Sparta (b.v.o.), Sinterklaasavond (voor F), de Slotdag (voor alle jeugd en ouders), Kampweek voor C, D, E en F jeugd.

 • veel activiteiten binnen het voetbal zoals

voorwedstrijden, het selectieweekend voor A, B, C en D, de strandtraining voor alle niet-selectie teams, voor alle jeugdleden 2x/week trainen, oefenwedstrijden, jaarlijks een eigen thuistoernooi voor alle C, D, E, F en G jeugd teams, voor alle teams diverse uittoernooien, en een internationaal toernooi in het buitenland voor A, B, C en D selecties.

  • G jeugd voetbal.

  • Een aparte technische jeugdcommissie

 • enthousiaste en vaak nog jonge leiders en scheidsrechters.

 • een ruim bemenste jeugdcommissie en een deskundig voetbal- en hoofdbestuur.

 • kinderopvang op de club.

 • een mooie website.
Zwakke Punten

 • onvoldoende doorstroming van junioren naar senioren; zie boven.

 • relatief weinig exposure in de regio bij de doelgroep jeugd en hun ouders.

 • aantrekken van (talentvolle) jeugd, middels talentendag, scouting en open dag.

 • de relatief zwakke financiële positie.

 • vanwege de groei: nu al een tekort aan leidend en trainend kader, dat ook niet voldoende opleidingsniveau heeft voor de hoogste regionen. Steun, hulp en begeleiding is dus nodig.

 • tekort aan scheidsrechters.

 • onvoldoende follow-up van de vraag, die bij inschrijving wordt gesteld, of mensen wat willen doen voor de vereniging.

 • onvoldoende (gesponsorde) kleding van de vereniging voor leiders en trainers en spelertjes.

 • onvoldoende ruimte voor de jeugd en spelletjes (voetbaltafels, tafeltennistafel, etc.); geen aparte ruimte voor de jeugd.

 • onvoldoende groei en ontwikkeling van het kader.

 • tekort aan kleedruimte.
Kansen

 • ontwikkeling van een nieuwe wijk aan de zuidgrens van het Beatrixpark.

 • clustering vanuit de gemeente; kleinere verenigingen zullen moeten verdwijnen.

 • het hoge niveau van ons seniorenvoetbal is een aantrekkende factor.

 • bouwen jeugdhonk, met attributen.

 • verdere samenwerking met kinderopvang, die nu met grote wachtlijsten kampt.

 • mogelijkheid tot het starten van een meisjesafdeling.
Bedreigingen

 • te veel, en/of te snelle groei van het aantal jeugdleden.

 • onvoldoende selectie van kinderen en ouders, zodat er ongewenste situaties ontstaan t.a.v. gedrag, zowel op het veld (wedstrijden en trainingen) als daarnaast.

H3: Doelstellingen jeugdvoetbalbeleidsplan


  1. Algemene doelstelling vereniging en jeugdafdeling


3.1.1 De vereniging RKSV Excelsior’20
RKSV Excelsior’20 wil graag alle voetballers ruimte en ondersteuning bieden om met plezier zichzelf te ontwikkelen in de voetbalsport en binnen de vereniging, bijvoorbeeld in kadertaken.
RKSV Excelsior’20 wil het verenigingsgevoel stimuleren, waarbij betrokkenheid, bereidheid tot samenwerken en respect voor elkaar de uitgangspunten zijn.
3.1.2 De jeugdafdeling van RKSV Excelsior’20
Binnen de jeugdafdeling moet bovengenoemd beleid specifiek worden toegepast, waarbij dit is gericht op de verschillende leeftijdsgroepen die binnen de jeugdafdeling zijn vertegenwoordigd. Daarnaast zal de jeugdafdeling op een positieve wijze bijdragen aan:

 • Continuïteit en verder ontwikkeling van de vereniging.

 • Uitstraling en het imago van de vereniging.

 • Een kweekvijver van jong talent.

 • Bron van nieuwe vrijwilligers in de vorm van ouders/verzorgers en oudere jeugdleden.
  1. Doelstellingen jeugdvoetbalbeleidsplan

Ten aanzien van het jeugdvoetbalbeleidsplan zijn twee aspecten van wezenlijk belang met betrekking tot de implementatie en invulling van het plan, te weten: • Organisatorische aspect

 • Voetbaltechnisch aspect

Ten aanzien van het organisatorisch aspect moet worden gestreefd naar: • Heldere organisatiestructuur;

 • Duidelijkheid over verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken;

 • Een goede samenwerking tussen alle kaderleden;

 • Goede ondersteuning bij interne en externe communicatie

Ten aanzien van het voetbaltechnische aspect moet worden gestreefd naar: • Verantwoorde training en begeleiding van de jeugdspelers op ieder leeftijdsniveau, rekening houdend met individuele ambities en kwaliteiten;

 • Plezier in het voetbalspel voor spelers, ouders/verzorgers én jeugdkader;

 • Aanvullende richtlijnen voor prestatievoetbal, dat leidt tot prestatieteams die succesvol uitkomen op de volgende niveaus in de komende 3 tot 5 jaar:

A, B en C - Landelijke divisie.

D, E en F - De hoogste reguliere afdeling.


 • Een continue doorstroming van voetbaltalent vanuit de jeugdselecties naar de seniorenselecties.


H4: Het opleiden van jeugdvoetballers
Opleiden van voetballers is ontzettend boeiend. Men begint met kinderen die weinig tot niets van het voetbalspel kennen. Het eindigt met bijna volwassenen die het spel in zijn totaliteit moeten kunnen beheersen. In de tussenliggende periode is er veel werk te doen.
Belangrijk is dat men de jeugd laat spelen, laat oefenen. De jeugdtrainer reikt aan, de jeugdspeler probeert, oefent en beheerst na enige tijd iets wat hij/zij eerst niet beheerste. Specifiek doel van de jeugdtraining is scholing en verbetering van de voetbalkwaliteiten. Dit kan afzonderlijk of gecombineerd getraind worden. Voorwaarde is wel dat de jeugdspeler geboeid blijft: met de bal werken, met (doel)punten werken, niet te moeilijk (plezier weg) en niet te makkelijk (verveling). Omdat de groep uit kinderen met verschillende voetbalniveaus bestaat, is het vaak lastig het iedereen naar de zin te maken. Geef dan ruimte voor de beteren en zwakkeren om ook voor hun gevoel goed bezig te zijn.
De jeugdspeler dient te beseffen dat hij voor zichzelf traint en niet voor de trainer. Aan de andere kant moet de trainer ook beseffen dat hij niet voor zichzelf traint, maar voor de jeugdspelers. De speler(s) moeten worden opgeleid in de geest van ‘het willen winnen’. Dit mag echter nooit leiden tot een opgelegd gevoel van ‘moeten winnen’ of erger nog ‘niet mògen verliezen’.
Bij de jongste jeugd (F en E) zal de nadruk vooral moeten liggen op het gewend laten raken met de bal en hem/haar de mogelijkheden geven de technisch vaardigheden te leren beheersen. Dit zal spelenderwijs aangeleerd moeten worden, zodat ze onbewust oefenen.

In het bijzonder vanaf de D-/C-jeugd kunnen we meer gericht gaan werken, bewust gaan oefenen. Spelen met een elftaltactiek en trainen n.a.v. in wedstrijden gesignaleerde tekortkomingen. Vooral door tijdens de training vragen te stellen aan spelers gaan zij nadenken en wordt het inzicht in het spel vergroot. De afronding van de jeugdopleiding vindt plaats bij de B- en A-jeugd waar de voetballers zowel technisch, tactisch als mentaal worden voorbereid op het "grote werk": het seniorenvoetbal. Dit kan alleen door maximale weerstand in training en wedstrijd en door regelmatig kennis te maken met seniorenvoetbal.


De betere jeugdspelers moeten in hun elftal op die positie(s) worden opgesteld waar zij kwalitatief zich het beste ontwikkelen. In het algemeen gesteld dus op die posities waar zij de meeste weerstand ondervinden of wel hun minder sterke kwaliteiten beter ontwikkeld kunnen worden. De beste spelers niet in de positie van de zogenaamde "laatste man". Een linksbenige speler ook eens op rechts en andersom.
Binnen de jeugdopleiding is de ontwikkeling van de individuele speler het meest belangrijk. De prestaties van de teams echter ook, zeker wanneer we spreken over onze selectie teams. Beide facetten zullen dan ook in de gaten gehouden moeten worden; uiteindelijk gaat het belang van het individu boven het belang van het team.
Bovengemiddelde spelers moeten de mogelijkheid hebben om, indien zij hiervoor de benodigde kwaliteiten beschikken (technisch, tactisch, fysiek en mentaal), vroegtijdig door te stromen naar een hogere leeftijdsgroep. Zij moeten het zelf ook willen en contact met de ouders/verzorgers is eveneens een vereiste. De voetbaltechnische ontwikkeling wordt daarmee bespoedigd.  1. Uitgangspunten van RKSV Excelsior’20 ten aanzien van het leren voetballen
 • Samenhangende trainingsaanpak van F-pupillen tot en met A-junioren, leidend tot mogelijkheden tot doorstroming naar de selectieteams senioren voor de talenten in de selectie van de A-junioren.

 • Oefenstof per leeftijdscategorie afstemmen op trainingsdoelen en spelerskwaliteiten.

 • Moeilijkheidsgraad van de oefeningen aanpassen aan het niveau van de spelers.

 • Baltechnische training (pass-, trap-, koptraining) zijn vaste onderdelen van het trainingsprogramma.

 • Techniektraining.

Voorbeeld trainingsopbouw F - A:

- Bij F-pupillen (6 en 7 jarigen) wordt getraind op balvaardigheid, balgretigheid en individuele acties richting doel.

- Bij E-pupillen (8 en 9 jarigen) wordt dit uitgebreid met strak samenspel op korte afstand (passing, 3-hoekjes, bal laag).

- Bij D-pupillen (10 en 11 jarigen) wordt dit uitgebreid met positiespel op basis van 1-4-3-3, ruimtegebruik, onderlinge coaching, spelen op balbezit en omgaan met de tegenstander.

- Bij C-junioren (12 en 13 jarigen) wordt dit uitgebreid met tactisch inzicht, omschakelen tussen aanvallen en verdedigen, tempowisselingen, spelhervattingen en inspelen op ontwikkelingen van de wedstrijd.

- Bij B-junioren (14 en 15 jarigen) wordt dit uitgebreid met snelle positiewisselingen, lange pass, kopvaardigheid en druk opbouwen.

- Bij A-junioren (16 en 17 jarigen) wordt dit afgerond met persoonlijke effectiviteit, en incidenteel een tactische omschakeling tijdens de wedstrijd.

De G jeugdafdeling neemt hierbij voor een deel een aparte positie in.

4.2 Uitgangspunten van RKSV Excelsior’20 ten aanzien van het coachen van jeugdvoetballers
Alle jeugdvoetballers spelen voor hun plezier. Motivatie en mogelijkheden van de spelers zijn in zekere mate bepalend voor hoeveel en in welk tempo ze kunnen en willen leren. Uitdaging voor de trainer en de leider is het vinden van de balans tussen ontwikkeling en plezier. Trainingsdoelen volgen bovenstaande lijn. Diepgang, moeilijkheid van de oefeningen en eisen aan de kwaliteit van uitvoering worden aangepast aan de mogelijkheden van de spelers.

- Bij F-, E- en D-pupillen ligt de nadruk op het enthousiast maken van de spelers voor het spel.

- Bij C-junioren ligt, zeker bij de selectie teams, de nadruk meer op het ontwikkelen van vaardigheden.

- Bij B- en A-junioren ligt, zeker bij de selectie teams, de nadruk vooral op het vormen van karakter, het omgaan met wisselbeurten en het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor persoonlijke en teamresultaten.
  1. Een vaste speelwijze als rode draad in de jeugdopleiding
   1. Speelwijze

RKSV Excelsior’20 hanteert het (1)-4-3-3 systeem vanaf de D afdeling als opleidingssysteem omdat dit systeem een goede opleidingsbasis is met brede toepasbaarheid en bovendien aanvallend voetbal stimuleert. Bovendien wordt er een vaste nummering in het systeem aangehouden.


Ook is een optie om op het middenveld te spelen met de punt naar achteren of naar voren. De buitenspeler heeft daarbij meer vrijheid dan alleen tegen de zijlijn te moeten spelen: hij kan dan tussen de zijlijn en 9 in spelen.

 • De verantwoordelijke D, C, B en A selectietrainer heeft de vrijheid om voor of tijdens de wedstrijd, als de omstandigheden dit vragen, van het beoogde uitgangspunt af te wijken.

 • Indien de verantwoordelijke D, C, B en A selectietrainer structureel van het beoogde uitgangspunt af wil wijken, vindt er overleg plaats met de technische jeugdcommissie en het voetbalbestuur.
   1. Kenmerken speelwijze RKSV Excelsior’20
 • Bij balbezit

Acties:


- zoveel mogelijk opbouwen van achteruit. Keeper (1) gooit, rolt naar backs (2 en 5), centrale verdediger of laatste man (3 en 4). Uittrappen bijvoorbeeld indien er voorin een 1 tegen 1 situatie ontstaat.

- zoveel mogelijk inschuiven van een verdediger (is vaak de laatste man) om zodoende op het middenveld een overtal situatie te creëren.

- spel via de vleugels spelen, spel breed houden.

- goede veldverdeling.

- technisch verzorgd voetbal in een zo hoog mogelijk tempo.

- snel aansluitende linies, om zoveel mogelijk op de helft van de tegenstander te spelen

(de keeper moet mee aansluiten).

- veel beweging zonder de bal, zodat de tegenstander door positiespel onder druk kan worden gezet.

- doel van het positiespel is uiteindelijk de lengtebal.

- constant vooruit derde man bijsluiten/aanbieden.Bedoeling: opbouw verstoren en direct scoren.

opbouw dwingen naar de zijkant.

aan de zijkant de bal terug veroveren en of dieptepass voorkomen.

aan de zijkant dwingen om langs de zijlijn in te passen en hierna de bal te

veroveren.

doelpunten voorkomen.
Acties:

- speelruimte zo klein mogelijk maken op de volgende manieren (afhankelijk van de kracht van de tegenstander):

* naar de bal toe (pressen).

* naar het eigen doel toe (laten zakken).

* altijd naar de zijkanten toe (knijpen).

- druk op de balbezittende tegenstander houden.

- scherp dekken in de omgeving van de bal.

- rug-/ruimtedekking geven.

- elke lengtebal 100% verdedigen.

- in de klein gemaakte ruimte 100% verdedigen, omdat dan laten verplaatsen zeer gevaarlijk is.
 • Wisseling balbezit - balverlies

Bedoeling: zo snel mogelijk omschakelen


Acties:

- De speler, die het dichtst in de buurt van de bal is, tracht de directe dieptepass te voorkomen; maakt druk op de bal, probeert de tegenstander tot andere actie te

dwingen, zoals de bal breed spelen, vasthouden, gaan lopen met de bal en terugspelen

- alle spelers schakelen om naar het leveren van een bijdrage om doelpunten te voorkomen:

* zgn. knijpen (de ruimte naar binnen kleiner maken, naar de bal toe).

* zgn. pressen op de bal; scherp dekken in de omgeving van de bal bij voldoende medespelers.

* zgn. ophouden positie/ruimtedekking bij te weinig medespelers.

* positief agressief bij balbezit en balverlies.

 • Wisseling balverlies - balbezit

Bedoeling: zo snel mogelijk omschakelen


Acties:

Vaak gebeurt dit in een drukgebied. Spelers (net) buiten dit drukke gebied moeten de balbezitter “van de bal afhelpen”. Dan pas is er tijd om organisatie te creëren.4.4 Leeftijdtypische kenmerken van F-pupil tot en met A-junior
De ontwikkeling die jeugdvoetballers doorlopen vraagt om verschillende benaderingen door de trainer/coach of leider tijdens het proces van opleiden. Men dient dan ook rekening te houden bij de benadering van deze jeugdvoetballer(s) met hun leeftijdtypische kenmerken. Deze kunnen als volgt worden samengevat:

 • F-pupillen: speels, beweeglijk, bezig moeten blijven, veel herhaling van eenvoudige oefeningen, zelf laten ontdekken, individualistisch.

 • E-pupillen: staan iets meer open voor uitleg, samenspelen met 1 of 2 medespelers in simpele vormen, gevoelig voor plezier buiten de wedstrijd (samen chips en limonade, vriendjes worden met medespelers).

 • D-pupillen: meer aandacht voor onderlinge verschillen, meer kritisch ten opzichte van elkaar, meer sturing nodig, onderlinge coaching.

 • C-junioren: sterke fysieke ontwikkeling (invloed op de coördinatie), ontwikkeling van kracht, ontwikkeling van assertiviteit.

 • B-junioren: aanspreekbaar op eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van team en trainer.

 • A-junioren: bestand tegen volwassen aanpak, komt met eigen ideeën, gaat discussie aan.

Een meer gedetailleerde beschrijving van de verschillende leeftijdtypische kenmerken is beschreven in bijlage A.
  1. Het bevorderen van de motivatie van een jeugdvoetballer
 • F-pupillen: stimuleren eigen initiatief, zoveel mogelijk bewegen met de bal, complimenteren.

 • E-pupillen: versterken onderlinge band op en buiten het veld.

 • D-pupillen: stimuleren teamgevoel op en buiten het veld, heldere instructies, prikkelen tot 'stapje extra'.

 • C-junioren: informeren, uitleggen, ruimte tot initiatieven uit het team.

 • B-junioren: meedenken, discussie, ruimte voor opstaan van 'natuurlijke leiders'.

 • A-junioren: team zelf oplossingen laten vinden, delegeren, op volwassen wijze benaderen.
  1. De individuele jeugdvoetballer versus het team als geheel

De vraag die hierbij gesteld moet worden is: waar ligt bij RKSV Excelsior’20 de meeste nadruk op bij het opleiden van jeugdvoetballers? Is dat het vormen en scholen van de individuele voetballer of het bevorderen van de teamprestatie in het geheel?

Beide stellingen gaan hand in hand; immers goede voetballers zorgen voor een goede teamprestatie. Toch is het niet altijd zo gemakkelijk en moet er een keuze worden gemaakt tussen de individuele speler of het team. Zoals al eerder vermeld: uiteindelijk gaat het belang van het individu boven het belang van het team.
Een voorbeeld:

Een team staat bovenaan de ranglijst. Het hele team speelt goed, maar 1 speler steekt er met kop en schouders bovenuit. Het gaat deze speler te gemakkelijk af en eigenlijk moet hij voor zijn eigen ontwikkeling door naar de volgende leeftijdsklasse zodat hij meer weerstand krijgt. Waar wordt voor gekozen; het kampioenschap of voor de speler?


Uitgaande dat het team in de hogere leeftijdsklasse hem meer kan bieden, zal de betreffende speler, als hij dat zelf ook wil, doorschuiven naar de volgende leeftijdsklasse. RKSV Excelsior’20 kiest dus voor het opleiden van de individuele speler in plaats van de teamprestatie.


  1. Selectievoetbal vs Niet-selectievoetbal

De vereniging RKSV Excelsior’20 staat voor zowel selectie voetbal als niet-selectie voetbal. Door middel van team- en klasse indeling kan er een onderscheid tussen deze twee verschillende doelgroepen gemaakt worden.


RKSV Excelsior’20 tracht zowel de selectie als de niet-selectie teams veel aandacht te geven. Zo staan er voor beide groepen vele activiteiten op het programma zoals de Herfstweek, de Slotdag, Sinterklaasfeest etc. Bovendien hebben de niet-selectie teams ook de mogelijkheid om bij RKSV Excelsior’20 twee maal per week te trainen.
Echter in sommige aspecten wordt de nadruk iets meer op de selectie teams gelegd. Zo staan er op alle selecties gediplomeerde trainers en is er bijvoorbeeld voor de D, C, B en A-selectie een selectieweekend en een internationaal toernooi georganiseerd. Bovendien wordt op de vrijdagavonden een aantal malen techniektraining gegeven voor de selectie spelers.

H5: Het selectiebeleid en doorstroming


  1. Doel van het selectiebeleid

Voetbal is een teamsport. Spelers worden daarom ieder seizoen ingedeeld in teams. Van de spelers wordt verwacht dat zij binnen een team een heel voetbalseizoen samen deelnemen aan een competitie, van augustus tot en met mei. Voor de meeste F-spelers is het spelen met vriendjes vaak belangrijker dan indeling naar voetbalkwaliteiten. Vanaf de E-pupillen worden onderlinge verschillen in voetbalvaardigheden echter steeds meer zichtbaar. Bovendien gaan deze verschillen ook het spelplezier en de individuele ontwikkeling van de spelers steeds meer beïnvloeden.


Bij niet-selectie voetbal staat spelplezier voorop. Bij selectievoetbal spelen daarnaast de prestaties een belangrijke rol. In beide gevallen is het van belang om bij het samenstellen van de teams voor het nieuwe seizoen rekening te houden met de individuele (voetbal)kwaliteiten en de wensen van de spelers.
Doel van het selectiebeleid is het bevorderen van een juiste indeling van spelers in teams door het verkrijgen van een betrouwbaar inzicht in de (voetbal)kwaliteiten van de jeugdspelers.
Onderstaande paragrafen beschrijven op hoofdlijnen de selectiecriteria, het beoordelen van de ontwikkeling van spelers en de organisatie van het selectiebeleid.


  1. Selectiecriteria
   1. Selectie op basis van leeftijdsgrenzen

Volgens de KNVB-regels per 1 januari van elk kalenderjaar.


F-pupillen 7 en 8 jaar C-junioren 13 en 14 jaar

E-pupillen 9 en 10 jaar B-junioren 15 en 16 jaar

D-pupillen 11 en 12 jaar A-junioren 17 en 18 jaar

Senioren 19 jaar en ouder


Behoudens uitzonderlijke omstandigheden wordt binnen de jeugdafdeling van Excelsior’20 niet gewerkt met dispensaties.


   1. Selectie op basis van prestaties

Bij het beoordelen van de kwaliteiten van een jeugdspeler worden diverse eigenschappen bekeken. Niet alleen voetbaltechniek is belangrijk, ook andere factoren bepalen de kwaliteiten van een speler, zoals: • balvaardigheid.

 • inzicht.

 • snelheid, kracht, uithoudingsvermogen.

 • op welk niveau de speler speelt.
 • het trainingsbezoek.

 • het wedstrijdbezoek.

 • het gedrag tijdens trainingen/wedstrijden.

 • karakter/persoonlijkheid van de speler.

 • persoonlijke omstandigheden zoals werk, studie e.d.

Oplopend van F-pupillen tot en met A-junioren worden steeds meer kwaliteiten belangrijk en nemen ook per kwaliteit de verwachtingen toe, zeker voor de selectieteams.


Bovengenoemde criteria moeten ervoor zorgen dat de speler in het juiste team wordt ingedeeld. Dit geldt zowel voor de selectie- en niet-selectieteams.
Bijzondere aandacht verdient de overgang van E-pupil naar D-pupil i.v.m. omschakeling van 7 tegen 7 naar 11 tegen 11 en spelregelaanpassingen.


  1. Het beoordelen van de ontwikkeling van jeugdvoetballers
   1. Per seizoen

Voor het verkrijgen van een evenwichtig oordeel over de kwaliteiten van onze jeugdspelers, wordt ieder seizoen gebruik gemaakt van diverse informatiebronnen. Het voordeel hiervan is, dat persoonlijke interpretaties minder meespelen en dat iedere beoordelaar vanuit zijn of haar eigen discipline naar een speler kan kijken. Bij het verkrijgen en verwerken van voldoende informatie spelen de volgende kaderleden een rol: • Trainer(s).

 • Leider(s).

 • Technische Jeugdcommissie.

Zij zijn verantwoordelijk voor het vastleggen van gegevens in het ‘speler-volg systeem’.


Voor de indeling voor het nieuwe seizoen wordt de verkregen informatie besproken en volgt er een voorlopige teamindeling.
Van belang is dat de voorlopige selectie/niet selectie indelingen tijdig bekend zijn. Begin mei dient hierbij als uitgangspunt te worden gebruikt. Het is dan mogelijk om ter bevordering van een zo optimaal mogelijke selectie oefenwedstrijden met nieuwe teams te spelen.
Na de voorbereiding van het nieuwe seizoen kan in overleg tussen trainers, de technische jeugdcommissie en de betreffende leiders bekeken worden in hoeverre de selectie bijgesteld moet worden.
5.3.2 Per speler
Het goed inrichten van een jaarlijks terugkerend selectieproces is belangrijk om te kunnen beoordelen welke speler de kwaliteiten heeft voor het spelen in een selectieteam.
Daarnaast is het van belang om de individuele ontwikkeling van een speler over langere termijn (meerdere jaren) te kunnen volgen.
Omdat een speler gedurende zijn ontwikkeling met meerdere trainers en teambegeleiders te maken krijgt, wordt voor alle jeugdspelers een zogenaamd 'speler-volg systeem' gehanteerd. Dit 'speler-volg systeem' ondersteunt de registratie en het gebruik van spelergebonden kenmerken, die een rol spelen bij het selectieproces. Dit geeft de vereniging de mogelijkheid spelers individueel te begeleiden en groeimogelijkheden aan te bieden.

Het vastleggen van persoonlijke gegevens geschiedt met inachtneming van de wettelijke regels op het gebied van privacy.
  1. Organisatie van het selectiebeleid

Zoals boven beschreven, worden bij het vergaren van informatie over de individuele kwaliteiten van de jeugdspelers diverse bronnen benut: trainers, teamleiders en de interne scoutingscommissie. Zij ontvangen allen bij aanvang van een nieuw seizoen schriftelijke instructies van de coördinator ‘speler-volg systeem’. Bij deze persoon worden ook de resultaten ingeleverd. Coördinator ‘speler-volg systeem’ en technische jeugdcommissie zien toe op tijdige en serieuze terugkoppeling naar de scoutingscommissie en de betrokken trainers/leiders. Het gaat hier immers over de groeimogelijkheden van onze jeugdspelers.


Het samenstellen van de voorlopige selecties en niet-selecties voor het volgend seizoen en het hierover informeren van spelers, is een jaarlijks terugkerend proces dat bij voorkeur vóór het eind van het lopende voetbalseizoen (dus: zo vroeg mogelijk, het liefst voor half mei) is afgerond. Zo weten spelers nog ruim voor 31 mei (einde overschrijvingstermijn) of ze wel of niet in de voorlopige selectie zitten.
Het is verplicht dat de trainers de ouders/verzorgers van spelers die niet in de selectie terugkomen (terwijl ze er in het afgelopen seizoen wel bij zaten) in een persoonlijk gesprek hierover uitleg geven.
Vanaf de E-pupillen tot en met de A-junioren wordt voor de selectieteams actieve prestatieselectie toegepast.
Vanuit de behoefte aan kwaliteit, de vereiste bezetting van posities en de behoefte aan balans in persoonlijke vaardigheden wordt op basis van alle verkregen informatie besloten welke jeugdspelers het volgend seizoen in de voorlopige selecties spelen. Deze spelers worden hiervan op de hoogte gebracht middels een brief voor aanvang van het begin van het seizoen.
Op basis van de KNVB-leeftijdsgrenzen en het verkregen inzicht in individuele voetbalkwaliteiten van jeugdspelers uit informatie van trainers, teamleiders en speler-volg systeem wordt in augustus/september de definitieve selectie samengesteld.
Of een speler gedurende het afgelopen seizoen in een selectie speelde, is daarbij niet van doorslaggevend belang. Daardoor kunnen spelers, die zich pas op latere leeftijd sterk ontwikkelen, alsnog de gelegenheid krijgen om te worden ingedeeld in een selectieteam. Deze spelers worden uitgenodigd om enkele selectiewedstrijden te komen spelen.
Voor niet-selectieteams wordt de elftalindeling gebaseerd op de KNVB-leeftijdsgrenzen en informatie van trainers, teambegeleiders over individuele voetbalkwaliteiten.


  1. Doorstroming
   1. Versnelde doorstroming

Indien bij een speler meer dan voldoende kwaliteit aanwezig is, kan waar nodig van de KNVB-leeftijdsgrenzen worden afgeweken. Een zogenaamde 'versnelde doorstroming’. In principe komen hiervoor alleen spelers in aanmerking, die zich op alle aspecten van het voetbalspel binnen hun huidige leeftijdscategorie maximaal hebben ontwikkeld en daarom voor verdere groei behoefte hebben aan weerstanden die met name in hogere leeftijdscategorieën kunnen worden gevonden. Beslissingen hieromtrent worden geagendeerd door de technische jeugdcommissie. De betrokken trainer(s) en leider(s) hebben hierbij een adviesrol.
   1. Doorstroming tijdens het seizoen

Om een goede doorstroming te bevorderen kan al tijdens het lopende seizoen mee getraind worden met een team in een hogere groep (dit heeft betrekking op alle teams, standaard en niet-standaard). De betrokken trainers regelen dit in onderling overleg. Gemaakte afspraken worden teruggekoppeld naar de technische jeugdcommissie.
   1. Doorstroming anderszins
 • In het belang van het spelpeil van de individuele speler wordt medewerking verleend aan de selectie van spelers voor vertegenwoordigende teams en tot deelname van spelers aan het Jeugdplan Nederland.
 • Wanneer er in een bepaalde leeftijdsgroep door schorsingen of blessures een tekort aan spelers ontstaat, wordt van trainers verwacht in onderling overleg, een oplossing te bespreken. Op grond van de kennis van de trainer/begeleider van het elftal dat een speler afstaat, zal hij de meest geschikte kandidaat aan kunnen wijzen. Wanneer het dus echt nodig is, kunnen de trainers/begeleiders een beroep doen op andere teams. Dit dient, liefst zo vroeg mogelijk, gemeld te worden aan de afdelingssecretaris.
  1. Overgang in de praktijk

De overgang van een speler naar een hoger team is zeer zeker geen kwestie die zich beperkt tot het eind van een voetbalseizoen. Dat dit met zorg dient te gebeuren is reeds eerder gememoreerd. Daarom is het een voorwaarde hier de tijd voor te nemen, zodat de speler in kwestie in alle rust naar de nieuwe situatie kan toe werken.


Met inachtneming van de hieronder vermelde afspraken zal de “overgang” gestructureerd en duidelijk zijn voor alle betrokken partijen.


   1. Overgang naar een ander jeugdelftal

De geselecteerde spelers gaan 1x per week trainen met de selectie waarvoor zij geselecteerd zijn.

De training mag niet ten koste gaan van de training bij hun eigen groep, d.w.z. 1x per week traint men met de eigen groep mee.


   1. Overgang van jeugd- naar seniorenelftal

Vanaf 1 januari mogen de 2e jaars A-spelers 1x per week trainen met de seniorengroep waarvoor zij geselecteerd zijn. De training mag niet ten koste gaan van de training bij de eigen A-groep, d.w.z. 1x per week traint men met de eigen groep mee.


Voor 1 mei worden de jeugdspelers, die het nieuwe seizoen naar overgang naar de senioren selecties samengesteld door de senioren-selectietrainers, de A-jeugdtrainer en een afgevaardigde van de technische jeugdcommissie en wordt dit mondeling gemotiveerd meegedeeld aan de spelers.
In het nieuwe seizoen vindt er voor 1 december een gespreksronde plaatst met de jeugdspelers die de overstap naar de senioren hebben gemaakt. Klachten en wensen kunnen dan worden behandeld.


  1. Elftal < 23

Een elftal onder de 23 jaar moet er toe bijdragen, dat de overgang van de junioren naar de senioren wordt versoepeld. Hierbij moet het belang van het jeugdige individu voldoende gewaarborgd zijn. Dit biedt de speler de mogelijkheid zijn individuele kwaliteiten tot ontplooiing brengen, waarbij de opleiding als primaire taak moet worden gezien, ondergeschikt aan de prestatie.


De volgende aandachtspunten zijn hier dan ook van toepassing:

 • Aanvallend voetbal en een creatieve speelwijze nastreven.

 • Het opleiden van sportmensen.

 • De betrokkenheid bij de vereniging wordt gestimuleerd.

 • De continuïteit in de vereniging wordt door het vastleggen van een jeugdelftal < 23 jaar bewerkstelligd.

 • Het voetballen met leeftijdgenoten: spelplezier en beleving!
   1. Praktische invulling
 • De groep wordt samengesteld uit spelers van het 1e, 2de (3de) en de A1 (evt. talentvolle B-spelers).

 • De spelers worden op de hoogte gesteld via het overlegorgaan <23 (zie volgende paragraaf).

 • De begeleiding (zie onder) heeft bij het selecteren de volgende bevoegdheden/plichten:

- heeft de beschikking over minimaal 3 senior A-selectie spelers,

- bepaalt de selectie na overleg met de betreffende jeugd- en/of

seniorentrainers.


 • De begeleiding van het elftal is in handen van het overlegorgaan <23.

 • De selectie wordt samengesteld door het overlegorgaan <23.

 • Het elftal speelt circa 4-6 keer per seizoen.

 • Tijdens wedstrijden dient er een verzorger, een leider en grensrechter bij het team aanwezig te zijn.
   1. Het overlegorgaan <23

Deze bestaat uit: • De trainer van het 1e elftal senioren.

 • De trainer van het 2e elftal senioren.

 • Gedelegeerde van de technische jeugdcommissie.

 • De A-jeugd selectietrainer.

H6: Het begeleiden van kinderen en jongeren in een vereniging


  1. De speciale verantwoordelijkheid van de voetbalvereniging voor de jeugd

Bij de jongste spelers gaat het allereerst om het spelen, en in oplopende intensiteit om de aard en uitvoering van het voetbalspel. Tevens gaat het om sociale omgangsvormen, aanleren van respect, leren samenwerken en leren volhouden om een gesteld doel te bereiken. Het tonen van inzet voor je eigen team, maar ook voor anderen en voor de vereniging is van belang.

Een (voetbal)vereniging begeleidt kinderen in een voor allerlei invloeden gevoelige periode van hun leven en kan de bakermat vormen voor de ontwikkeling van persoonlijke en sociale vaardigheden, naast een gezonde en opbouwende levenswijze.

Tenslotte kan de vereniging de basis vormen voor langdurige sociale contacten en vriendschappen voor het leven.

In bijzondere zin is bij het G jeugdvoetbal sprake van het bieden van kansen voor deze doelgroep. Tevens leidt dit tot integratie in de valide sportwereld.


  1. Dialoog met de jeugdleden

We moeten actief en op structurele wijze aan de jeugdspelers en hun ouders vragen wat de kinderen vinden van dat wat wij als vereniging aanbieden.

Dit met als doel het doorlopend kunnen evalueren en waar nodig bijstellen van de aangeboden activiteiten.


  1. Begeleiding bij de overgang van junioren naar senioren

Voorafgaand aan het seizoen wordt met de nieuwe seniorspelers gesproken. Tijdens het seizoen vindt regelmatig evaluatie plaats. Er is een <23 team dat een belangrijke rol speelt bij deze overgang.
  1. De lichamelijke gezondheid van de jeugdvoetballers

Hier moet nog invulling aan worden gegeven.
  1. Meisjes en jongens

Er zijn geen meisjesteams bij RKSV Excelsior’20. Wel speelt een aantal meisjes mee bij jongensteams.
  1. G jeugdvoetbal

Er wordt bij RKSV Excelsior’20 G jeugdvoetbal gespeeld, wat andere en meer individuele aandacht vraagt bij de training en begeleiding.
H7: Werving en opleiding jeugdkader


  1. Profielschetsen jeugdkaderleden

De jeugd (selectie) trainer en jeugdleider is een persoon met:

- interesse voor het trainen/begeleiden van jeugdspelers.

- eigen voetbalervaring.

- pedagogische vaardigheden.

- communicatieve vaardigheden richting ouders, publiek en bestuurders.

- organisatorische bekwaamheid.

- belangstelling voor het verenigingsleven.


Hij is een persoon die:

- in alle opzichten een voorbeeld is voor de spelers.

- respect heeft en toont voor alle personen in zijn omgeving.

- open staat voor opbouwende kritiek.

- zich committeert aan de gemaakte afspraken aan het begin van het seizoen.


  1. Het werven van nieuwe jeugdkaderleden

Dit zal gaan gebeuren in het grotere kader van activeren van leden en met name ook ouders van jeugdleden tot het verrichten van diverse taken binnen de vereniging. Intern kan en moet bij jeugdleden enthousiasme worden gekweekt voor kadertaken zoals:

- leider lagere F en E.

- trainer lagere F en E.

- scheidsrechter lagere F en E.
Het is uiteindelijk aan de voorzitter van de jeugdcommissie om personen direct te benaderen voor specifieke taken en daar afspraken mee en over te maken.


  1. Interne en externe opleidingsactiviteiten

Er wordt nu actief deelgenomen aan de opleidingen van de KNVB wat betreft jeugd(selectie)trainers. Leiders moeten nader worden geïnstrueerd; dit zou intern moeten gebeuren. Er moeten mogelijkheden komen voor opleidingen tot scheidrechter bij de E en F pupillen; spelregelwedstrijden kunnen daartoe bijdragen.H8: Taken en verantwoordelijkheden jeugdkader
Het betreft hier de omschrijving van de taken van de diverse kaderleden.


 • jeugdvoorzitter
  • afdelingsecretaris
  • algemeen jeugdsecretaris
  • wedstrijdsecretaris
  • scheidsrechtercoördinator
  • technische jeugdcommissie
  • toernooicommissie
    • internationaal toernooicommissie
 • kampcommissie
 • activiteitencommissie
 • inschrijvingscommissie
 • tuchtcommissie
   • Taken en verantwoordelijkheden jeugdtrainers

Jeugd-selectietrainer.

Jeugdtrainer niet-selectie team.
  • Taken en verantwoordelijkheden jeugdleiders.

Jeugdleider/grensrechter van een selectie team.

Jeugdleider/grensrechter van een niet-selectie team.
Keepers coördinator jeugd.

Looptechniektrainer jeugd.


Deze omschrijvingen zijn opgenomen in bijlage B

H9: Communicatie binnen de jeugdafdeling


  1. Overzicht van de overlegsituaties

- Maandelijkse bijeenkomst van de jeugdcommissie

- Maandelijks overleg tussen jeugdvoorzitter en het voetbalbestuur

- Wekelijks overleg met de technische jeugdcommissie

- Tweemaal per jaar overleg tussen de technische jeugdcommissie en de selectietrainers over het functioneren van de selectietrainers

- Tweemaal per jaar overleg tussen de technische jeugdcommissie en de selectietrainers over de samenstelling van de selecties.
  1. Dialoog met de ouders

Zie ook hieronder.

Kaderleden dienen voldoende aanspreekbaar te zijn voor de ouders van hun spelers.


  1. Informatievoorziening

Het verdient aanbeveling aan het begin van het seizoen een kennismakingsavond te organiseren voor alle ouders, met het voltallige jeugdkader. Hierbij kan men dan in kennis worden gesteld van alle regels binnen de vereniging en de ouders kunnen de personen leren kennen die zich over hun kind gaan ontfermen.


  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina