Inhoudstafel Demografische analyseDovnload 331.29 Kb.
Pagina1/2
Datum24.08.2016
Grootte331.29 Kb.
  1   2
Omgevingsanalyse

Capaciteitsproblematiek kleuteronderwijs en lager onderwijs

in de regio Sint-Niklaas
Datum: 31 oktober 2010
Inhoudstafel


 1. Demografische analyse
  • Evolutie bevolking

  • Bevolkingsaantal en nationaliteit

  • Evolutie leeftijdsgroepen

  • Besluit bevolkingsprofiel van Sint-Niklaas

  • Evolutie geboortes

  • Evolutie bevolking en schoolpopulatie per wijk
 1. Analyse van de capaciteitsproblematiek
  • Analyse - algemeen

  • Analyse – per onderwijsniveau

  • Analyse – per wijk
 1. Besluitvorming
 • Prognose voor de toekomst


1. Demografische analyse
1.1 Evolutie totale bevolking
Op 1 januari 2010 telde Sint-Niklaas 71 812 inwoners. Het grondgebied van Sint-Niklaas beslaat 84 km², wat betekent dat de bevolkingsdichtheid er 855 inwoners per km² bedraagt. Die dichtheid is hoog als je vergelijkt met het provinciaal gemiddelde van 467 inwoners per km², maar niet zo hoog als je vergelijkt met andere centrumsteden (Aalst = 992 inwoners/km², Gent = 1498 inwoners/km², Kortrijk = 924 inwoners/km²).
De bevolking van Sint-Niklaas is verdeeld over enkele deelgemeenten.

Op 1 januari 2010 is de bevolking als volgt verdeeld:
Deelgemeente

Aantal inwoners

Sint-Niklaas

50 056

Nieuwkerken-Waas

5 920

Belsele

9 742

Sinaai

6 094

Totaal

71 812


Kaart 1: bevolkingsdichtheid


Belsele, Sinaai en de Rand Noord telt veel inwoners.


Grafiek 1: Evolutie totale bevolking (absolute waarden)


Grafiek 2: Evolutie totale bevolking (relatieve waarden)


Grafieken 1 en 2 maken duidelijk dat Sint-Niklaas in de laatste 14 jaar een sterke groei heeft gekend. De bevolking in Sint-Niklaas is sinds 1998 beginnen aangroeien, met een versnelling van de groei vanaf 2005.

Dit is opvallend aangezien in centrumsteden vaak een stadsvlucht en dus bevolkingsafname wordt waargenomen.

In 1997 telde Sint-Niklaas 68 049 inwoners, in 2006 al 69 275 inwoners en in 2010 71 812. In de totale periode heeft Sint-Niklaas dus een groei van 3 763 inwoners of 5,5% gekend.

Grafiek 3: Bevolkingsevolutie per deelgemeente

Als de groei wordt opgesplitst naar deelgemeenten, dan is te zien dat in absolute cijfers vooral het centrum hiertoe heeft bijgedragen met een groei van 2 915 inwoners.


Worden cijfers relatief bekeken ten opzichte van 1997, dan is te zien dat vooral Nieuwkerken-Waas explosief gegroeid is (+ 607 inwoners of een groei van 11,4%). Sint-Niklaas en Belsele zijn ook stabiel en sterk gegroeid met een percentage van 6,5%. Sinaai heeft een veel grilliger groei gekend, die zelfs hier en daar onder het nulpunt ging, maar die vanaf 2007 duidelijk in positieve lijn gaat.
Kaart 2: bevolkingsevolutie

Kaart 2 toont hoe vooral het oosten de laatste tien jaar bewoners heeft bijgekregen, met name Nieuwkerken, Rand Oost en Rand Zuid.

Binnen de stad liggen duidelijke wingebieden, zoals de Stationswijk, Moerland, de Watermolenwijk, de Gasmeterwijk-Driekoningenwijk en het Reynaertpark.

De twee andere deelgemeenten, Belsele en Sinaai, hebben eveneens een bevolkingsgroei gekend.

De enige zware verliesgebieden zijn Rand Noord, de Priesteragiewijk en de Bormswijk.
Grafiek 4: Bevolkingsevolutie in andere centrumsteden

Om de bevolkingsevolutie te verklaren is het nodig dieper in te gaan op het natuurlijk saldo en het migratiesaldo van de stad.


Om het natuurlijk saldo te berekenen worden de geboorte- en sterftecijfers tegen elkaar afgewogen. In de onderstaande grafiek is te zien dat het natuurlijk saldo meestal positief was in de afgelopen jaren. Slechts twee keer was het aantal sterftes hoger dan het aantal geboortes. In het algemeen is de balans positief. Voor een deel kan de bevolkingsaangroei dus gerelateerd worden aan de positieve natuurlijke groei in Sint-Niklaas.
Grafiek 5: Geboortes, sterftes en natuurlijk saldo in Sint-Niklaas

Men dient ook rekening te houden met de migraties, dit zijn de verhuisbewegingen in en uit Sint-Niklaas.

Het migratiesaldo is het resultaat van de aftrek van het aantal emigraties van het aantal immigraties.

Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de interne verhuisbewegingen (binnen België) als met de externe verhuisbewegingen (van en naar het buitenland).

Voor Sint-Niklaas kent dit migratiesaldo een grillig verloop, maar dat is wellicht te wijten aan administratieve en registratieve redenen. Er is wel een trend zichtbaar in de evolutie en die trend verloopt duidelijk positief.

Over de jaren heen zijn er meer mensen in Sint-Niklaas komen wonen dan eruit weggetrokken. De positieve bevolkingsaangroei kan dus ook voor een deel verklaard worden door het vestigingsoverschot dat de stad jaar na jaar kent.


Grafiek 6: migratiesaldo in Sint-Niklaas


Grafiek 7: evolutie migratiesaldo en natuurlijke groei1.2 Bevolkingsaantal en nationaliteit
In 2008 waren er 4,1% inwoners met een niet-Belgische nationaliteit in Sint-Niklaas. Aangezien origine niet wordt geregistreerd in België kan het werkelijke aantal allochtonen worden onderschat.

Bijna de helft van deze 2 876 niet-Belgen Europeaan: vooral Nederlanders wonen in de stad.

De andere vaak voorkomende nationaliteiten zijn de Turkse en de Marokkaanse, twee landen die ook een groot deel van de totalen voor Afrika en Azië voor hun rekening nemen. Per land geteld levert Marokko ook de grootste groep allochtonen in absolute getallen.

Servië is een land dat de laatste jaren Sint-Niklaas heeft doen bevolken.

Immigranten uit Amerika en Oceanië zijn er nauwelijks.
Worden de cijfers verder onderzocht, dan kan vastgesteld worden dat het totale aantal niet-Belgen tussen 1997 en vandaag maar weinig is gewijzigd. In de periode tussen 2000 en 2005 is er een dieptepunt geweest, vermoedelijk te wijten aan een wijziging in de wetgeving rond nationaliteitsverwerving. In die periode is door een groeiende naturalisatie het aantal Turken en Marokkanen gedaald.
Recent is er een opvallende stijging van het aantal Europeanen, wat voor een belangrijk deel moet toegeschreven worden aan de plotse (eerder kleinschalige, maar wel aanhoudende) instroom van Serviërs.
1.3 Evolutie leeftijdsgroepen
Wordt de evolutie van de verdeling naar leeftijdscategorieën in beeld gebracht dan valt het op dat:


 • Sint-Niklaas in vergelijking met het Vlaams Gewest minder kinderen en jonge ouders heeft verloren,

 • Sint-Niklaas in vergelijking met het Vlaams Gewest een kleinere aangroei heeft gekend van 41-60-jarigen,

 • Sint-Niklaas in vergelijking met het Vlaams Gewest een grotere aangroei heeft gekend van 60-plussers.


Grafiek 8: Evolutie van de leeftijdsgroepen


Het is leerrijk om de leeftijdsgroep 0-17 jaar meer gedetailleerd in beeld te brengen, per statistische sector en per wijk.

Kaart 3: aandeel 0-17-jarigen per statistische sector


Kaart 4: aandeel 0-17-jarigen per wijk


Het aandeel kinderen en jongeren tot 17 jaar is niet duidelijk geconcentreerd, maar is wel sterker vertegenwoordigd in de westelijke sectoren rond de stad en ook in de sectoren rond Nieuwkerken en Sinaai. Het is in ieder geval duidelijk dat ze eerder ondervertegenwoordigd zijn in het centrum zelf van de stad.

Wordt dit bekeken op wijkniveau, dan is te zien dat de rand van de stad en Nieuwkerken hogere concentraties kinderen hebben, alsook de wijken in het oosten van het centrum, Elisabethwijk, Lindenstraat en Priesteragiewijk


Eveneens leerrijk is het om het aandeel 27-40-jarigen in beeld te brengen omdat jonge gezinnen zich in deze categorie situeren.
Kaart 5: aandeel 27-40-jarigen per statistische sector


Kaart 6: aandeel 27-40-jarigen per wijk

Het aandeel mensen in de categorie 27-40-jaar (gezinsleeftijd) is hoger in de westelijke rand van de stad en in de sector die rond de Bellestraat in het oosten ligt. Ook in Belsele en Nieuwkerken zijn er meer mensen van deze leeftijd. Deze vaststelling wordt uitgevlakt als er op wijkniveau wordt gekeken. Op wijkniveau is te zien dat vooral Rand Oost, Watermolenwijk, Elisabethwijk en Gasmeter-Driekoningenwijk aan meer mensen van deze leeftijd huisvesting bieden, terwijl ze in de Bormswijk en Fabiolapark daarentegen onvertegenwoordigd zijn.


1.4 Besluit bevolkingsprofiel van Sint-Niklaas
Sint-Niklaas wordt gekenmerkt door een stabiele en sterke bevolkingsgroei doorheen de jaren. Het is uitzonderlijk voor een centrumstad om geen last te hebben van de stadsvlucht. De bevolkingsgroei kan ten dele verklaard worden door het positieve natuurlijk saldo, dat sinds 2004 alleen maar groter is geworden doordat er steeds meer kinderen worden geboren. Bovendien is ook het migratiesaldo positief en zijn er meer mensen in de stad komen wonen dan eruit weggetrokken.

Worden de leeftijdsgroepen 0-17-jaar en 27-40-jaar gecombineerd dan kan vastgesteld worden dat de jonge gezinnen vooral geconcentreerd zitten rond Nieuwkerken, in Belsele en in de oostelijke en westelijke randen van het stadscentrum.

De gezinnen van middelbare leeftijd wonen vooral in en rond de drie deelgemeenten, terwijl 60-plussers vooral in het centrum geconcentreerd zijn.
1.5 Evolutie aantal geboorten
Om inzicht te krijgen in mogelijke capaciteitsproblemen in het basisonderwijs is het aangewezen de analyse te verdiepen voor de jongere leeftijdsgroepen, zijnde 0-2 jaar (potentieel dat zal doorstromen naar het basisonderwijs), 3-5 jaar (huidig kleuteronderwijs) en 6-11 jaar (huidig lager onderwijs).

Om overzichtelijk te kunnen werken, is het aantal wijken gereduceerd tot 9: • wijk Margaretha-Baensland

 • wijk Station-Walburg

 • wijk Watermolen-Clement

 • wijk Parklaan-Don Bosco

 • wijk Heimolen-Fabiolapark-Reynaertpark

 • wijk Zuid-Ster

 • Belsele-Puivelde (fusiegemeente)

 • Nieuwkerken (fusiegemeente)

 • Sinaai (fusiegemeente)


Kaart 7: wijkindeling in Sint-Niklaas

Grafiek 9: Evolutie aantal geboorten (absolute waarden)


Grafiek 10: Evolutie aantal geboorten (relatieve waarden)


Het aantal geboorten is gegeven per kalenderjaar.

De trendlijn toont aan dat het aantal geboorten ten aanzien van het referentiejaar 1997 daalt tot het jaar 2003 met een dieptepunt in 2001. Vanaf 2004 is er een aanzienlijke groei die enigszins afneemt in 2007 en 2008, maar in 2009 weer herneemt. In vergelijking met het referentiejaar 1997 waren er in 2009 23,1% meer geboorten.

  1. Evolutie bevolking en schoolpopulatie (basisonderwijs) per wijk


Wijk 1: Margaretha-Baensland
Kaart 8: situering wijk Margaretha-Baensland


In deze wijk situeren zich deze scholen:


Vrije basisschool Heilig Hart

K+L

93%

Sterke buurtschool

Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs De Ark

K+L

72%

Uitgesproken wervende school

Vrije basisschool Broeders Driegaaien

K+L

98%

Uitgesproken buurtschool

Vrije basisschool Broeders Nieuwstraat

K+L

88%

Buurtschool

Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs Jonatan

LVrije basisschool OLV Presentatie Plezantstraat

K+L

88%

Buurtschool


Grafiek 11: Evolutie totale bevolking wijk Maragaretha-Baensland

Deze wijk vertoont een bevolkingsdaling tot 2004. Sindsdien kent de wijk een bevolkingsaangroei van 7,9%.


Grafiek 12: Evolutie leeftijdsgroepen (0-2 jaar, 3-5 jaar, 6-11 jaar)


De leeftijdsgroep van 0-2 jaar groeit aanzienlijk vanaf 2005, maar deze stagneert in 2006 en 2007. Vanaf 2008 is er terug een groei. In vergelijking met 2003 - 2003 is belangrijk als referentiejaar omdat kinderen die dan geboren zijn nu het lager onderwijs hebben bereikt - kent deze leeftijdsgroep een groei van 53,4%.De leeftijdsgroep 3-5 jaar blijft constant tot het jaar 2006 en kent vanaf 2007 jaarlijks een flinke groei. In vergelijking met 2003 is er een groei van 30,3%. De leeftijdsgroep 6-11 jaar blijft constant tot het jaar 2009. Vanaf dan is er een toename. In vergelijking met 2003 kent deze leeftijdsgroep een groei van 10,5%.
Besluit:

De wijk Margaretha-Baensland kent een sterke ontwikkeling zowel voor de totale bevolking als voor de schoolpopulatie. Gelet op de evolutie bij de opeenvolgende leeftijdsgroepen (+ 53% / + 30% / + 10%) kan er gesproken worden van een opvallende verjonging.
Wijk 2: Station-Walburg
Kaart 9: situering wijk Station-Walburg

In deze wijk situeren zich deze scholen:
Vrije basisschool Sint-Camillus

K+L

94%

Sterke buurtschool

Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs De Tovertuin

K+L

98%

Uitgesproken buurtschool

Vrije kleuterschool Heilige Familie

K

92%

Sterke buurtschool

Vrije lagere school Heilige Familie

L

83%

Wervende school

Vrije basisschool Sint-Jozef-Klein-Seminarie

K+L

76%

Sterk wervende school

Vrije basisschool Sint-Carolus

K+L

88%

Buurtschool

Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs Mozaïek

LVrije basisschool Berkenboom Ankerstraat

K+L

94%

Sterke buurtschool


Grafiek 13: Evolutie totale bevolking wijk Station-Walburg


Deze wijk kent een regelmatige bevolkingsaangroei. In vergelijking met 2004 is er een groei van 13,7%.
Grafiek 14: Evolutie leeftijdsgroepen (0-2 jaar, 3-5 jaar, 6-11 jaar)


De leeftijdsgroep van 0-2 jaar kent een aanzienlijke toename vanaf 2005 die aanhoudt tot 2008. Daarna stagneert deze leeftijdsgroep. In vergelijking met 2003 kent deze leeftijdsgroep een groei van 35,7%.

De leeftijdsgroep 3-5 jaar kent sedert 2002 een regelmatige groei die vanaf 2008 nog toeneemt. Sinds 2003 kende deze leeftijdsgroep een groei van 49,5%. De leeftijdsgroep 6-11 jaar kent sedert 2000 een gestage groei. In vergelijking met 2003 kent deze leeftijdsgroep een groei van 15,4%


Besluit:

De wijk Station-Walburg kent een sterke positieve ontwikkeling zowel voor de totale bevolking als voor de jongste leeftijdsgroepen. Gelet op de evolutie bij de opeenvolgende leeftijdsgroepen (+ 36% / + 50% / + 15%) kan er nog steeds gesproken worden van een verjonging, maar de grote ontwikkelingspiek is voorbij. De piek situeert zich nu in het kleuteronderwijs.
Wijk 3: Watermolen-Clement
Kaart 10: situering wijk Watermolen-Clement


In deze wijk situeren zich deze scholen:


Vrije basisschool OLV Presentatie Watermolendreef

K+L

92%

Sterke buurtschool

Vrije basisschool Berkenboom De Fontein

K+L

87%

Buurtschool

Vrije basisschool Berkenboom Heistraat (geel en groen)

K+L

91%

Sterke buurtschool


Grafiek 15: Evolutie totale bevolking wijk Watermolen-Clement

De wijk Watermolen-Clement is de meest bevolkte wijk in Sint-Niklaas. De totale bevolking stijgt er jaar na jaar. Enkel in de jaren 2003, 2007 en 2008 is er een stagnatie. Sinds 1999 kent de wijk een groei van 4,1%.


Grafiek 16: Evolutie leeftijdsgroepen (0-2 jaar, 3-5 jaar, 6-11 jaar)


De leeftijdsgroep van 0-2 jaar kent sedert 2003 een aanzienlijke toename. In vergelijking met 2003 kent deze leeftijdsgroep een groei van 33,2%. De leeftijdsgroep 3-5 jaar blijft constant tot 2005. Vanaf 2006 is er een aanzienlijke stijging. Sinds 2003 kende deze leeftijdsgroep een groei van 15,1%. De leeftijdsgroep 6-11 jaar is sedert 2000 tot 2008 blijven krimpen. Vanaf 2009 is er een licht herstel, maar globaal is er een negatieve evolutie van -1,4%.
Besluit:

De bevolking in de wijk Watermolen-Clement kent een regelmatig groeipatroon. Gelet op de evolutie bij de opeenvolgende leeftijdsgroepen (+ 33% / + 15% / - 1%) is er sprake van een duidelijke verjonging.
Wijk 4: Parklaan-Don Bosco
Kaart 11: situering wijk Parklaan-Don Bosco


In deze wijk situeren zich de volgende scholen:


Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs De Watertoren

K+L

92%

Sterke buurtschool

Vrije basisschool DON Bosco A en B

K+L

92%

Sterke buurtschool


Grafiek 17: Evolutie totale bevolking wijk Parklaan-Don Bosco


De totale bevolking in deze wijk groeit volgens een regelmatig patroon. Sinds 1999 is er een aangroei van 6,6%.
Grafiek 18: Evolutie leeftijdsgroepen (0-2 jaar, 3-5 jaar, 6-11 jaar)


De leeftijdsgroep van 0-2 jaar kent tussen 2002 en 2007 een aanzienlijke toename. Daarna stageneert de groei. Sinds 2003 kent deze leeftijdsgroep een groei van 27%. De leeftijdsgroep 3-5 jaar kent een opvallende daling tussen 1999 en 2004. Sinds 2003 is er een stijging van 26,5%. De leeftijdsgroep 6-11 jaar blijft opvallend constant. Sinds 2003is er een groei van 1,7%.
Besluit:

De bevolking in de wijk Parklaan-Don Bosco groeit gestaag volgens een regelmatig patroon. Gelet op de evolutie bij de opeenvolgende leeftijdsgroepen (+ 27% / + 27% / + 2%) kan er gesproken worden van een opvallende verjonging.

Wijk 5: Heimolen-Fabiolapark-Reynaertpark
Kaart 12: situering wijk Heimolen-Fabiolapark-Reynaertpark


In deze wijk situeert zich slechts één school:


Vrije basisschool Heilig Hart, Kiemerstraat

K

95%

Uitgesproken buurtschool


Grafiek 19: Evolutie totale bevolking wijk Heimolen-Fabiolapark-Reynaertpark


De totale bevolking kende een opvallende daling, sinds 2007 is er enig herstel. Sinds 1999 kent de wijk een verlies aan inwoners van 2,0%.

Grafiek 20: Evolutie leeftijdsgroepen (0-2 jaar, 3-5 jaar, 6-11 jaar)


De leeftijdsgroep van 0-2 jaar kent aanvankelijk een daling, maar sedert 2001 is er een opvallende positieve ontwikkeling. Sinds 2003 kent de leeftijdsgroep een groei van 50,9%.

Ook in de leeftijdsgroep 3-5 jaar is er eerst een duidelijke daling, maar sedert 2006 is er een opvallend herstel. Sinds 2003 is er een stijging van 27,5%.De leeftijdsgroep 6-11 jaar kent een sterke daling die recent stagneert. Sinds 2003 is er een daling van 23,1%.
Besluit:

De wijk Heimolen-Fabiolapark-Reynaertpark kent een vrij unieke ontwikkeling. Gelet op de evolutie bij de opeenvolgende leeftijdsgroepen (+ 51% / + 28% / - 23%) kan er gesproken worden van een uitgesproken verjonging.
Wijk 6: Zuid-Ster
Kaart 13: situering wijk Zuid-Ster


In deze wijk situeren zich deze scholen:


Vrije basisschool Sint-Camillus, Hertjen

K

94%

Sterke buurtschool

Vrije basisschool Berkenboom Huppelpas

K

92%

Sterke buurtschool

Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs, De Kleurboog

K+L

99%

Uitgesproken buurtschool

Basisschool voor BuO van het GO!, Zonneken

K+L
Grafiek 21: Evolutie totale bevolking wijk Zuid-Ster


De bevolking in deze wijk kent groeit jaarlijks met 0,6 tot 1%. Sinds 1999 is er een groei van 11,0%.
Grafiek 22: Evolutie leeftijdsgroepen (0-2 jaar, 3-5 jaar, 6-11 jaar)


De leeftijdsgroep van 0-2 jaar kent sinds 2003 een groei van 23,7% De leeftijdsgroep 3-5 jaar heeft een vergelijkbaar groeipatroon. Sinds 2003 is er een stijging van 21,3%. De leeftijdsgroep 6-11 jaar kent tot 2006 een daling. Er is sinds 2007 een opvallende stijging. Sinds 2003 is er een groei van 22,5%
Besluit:

De wijk Zuid-Ster kent een gelijkmatige groei in alle leeftijdsgroepen. Gelet op de evolutie bij de opeenvolgende leeftijdsgroepen (+ 24% / + 21% / + 23%) is er sprake van een constante verjonging.

Wijk 7: Belsele-Puivelde
Kaart 14: situering wijk Belsele-Puivelde


In deze wijk situeren zich deze scholen:


Vrije basisschool Sint-Lutgart

K+L

82%

Wervende school

Vrije basisschool Berkenboom, De Ritsheuvel

K+L

76%

Sterk wervende school

Stedelijke basisschool Gavertje 4

K+L

84%

Wervende school


Grafiek 23: Evolutie totale bevolking wijk Belsele-Puivelde


De bevolking in deze fusiegemeente kent tot 2004 een opvallende daling. Sinds 2005 is er terug een stijging, die in 2008 stagneert, maar nadien weer herneemt. Ten aanzien van 1999 is er een beperkte stijging van 1,6%


Grafiek 24: Evolutie leeftijdsgroepen (0-2 jaar, 3-5 jaar, 6-11 jaar)


In alle leeftijdsgroepen is er een aanzienlijk verlies. In vergelijking met 2003 is er enig herstel:

0-2 jaar: + 6,4%

3-5 jaar: + 2,1%

6-11 jaar: - 1,4%


Besluit:

De evolutie van de totale bevolking en de schoolpopulatie verlopen analoog. Gelet op de evolutie bij de opeenvolgende leeftijdsgroepen (+ 6% / + 2% / - 1%) kan er gesproken worden van een zeer voorzichtige verjonging. Deze vaststelling bevestigt de waarneming dat vooral gezinnen van middelbare leeftijd woonachtig zijn in deze deelgemeente.
Wijk 8: Nieuwkerken
Kaart 15: situering wijk Nieuwkerken


In deze fusiegemeente situeren zich deze scholen:


Vrije basisschool OLV ten Bos

K+L

91%

Sterke buurtschool

Vrije basisschool OLV ten Bos, Heihoekstraat

K

93%

Sterke buurtschool

Stedelijke basisschool De Droomballon

K+L

89%

Buurtschool


Grafiek 25: Evolutie totale bevolking wijk Nieuwkerken


De bevolking in deze fusiegemeente kent een gestage groei tot 2003. Die groei herneemt vanaf 2006 en kent een steeds sterker verloop. Sinds 1999 is er in Nieuwkerken een bevolkingsgroei van 6,4%.
Grafiek 26: Evolutie leeftijdsgroepen (0-2 jaar, 3-5 jaar, 6-11 jaar)


De leeftijdsgroep 0-2 jaar toont sinds 2003 een verlies van 3,4%

De leeftijdsgroep 3-5 jaar kent een afwijkend verloop: er is eerst een sterke groei (tot 2002), gevolgd door een afname. Sedert 2006 blijft deze populatie vrijwel constant. In vergelijking met 2003 is er een verlies van 15,5%. De leeftijdsgroep 6-11 jaar toont ons weer een ander profiel, met name een jaarlijkse beperkte stijging.

In vergelijking met 2003 is deze leeftijdsgroep constant gebleven.
Besluit:

De evolutie van de totale bevolking en de schoolpopulatie zijn erg verschillend. Waar de bevolking een sterke groei kent, is deze pas recent zichtbaar in de evolutie van de schoolpopulatie. Gelet op de evolutie bij de opeenvolgende leeftijdsgroepen (- 3% / - 16% / + 0%) kan gesproken worden over een uiterst grillig verloop. Verondersteld kan worden dat de groei van de totale populatie veroorzaakt wordt door de vestiging van gezinnen op middelbare leeftijd. Deze gegevens zijn niet in overeenstemming met besluiten die werden geformuleerd in het kader van de demografische analyse.
Wijk 9: Sinaai
Kaart 16: situering wijk Sinaai


In deze fusiegemeente situeren zich deze scholen:


Vrije basisschool Sint-Catharina, Vleeshouwerstraat

K+L

92%

Sterke buurtschool

Vrije basisschool Sint-Catharina, Edgar Tinelstraat

K+L

91%

Sterke buurtschool

Vrije basisschool Sint-Catharina, Leebrugstraat

K+L

68%

Uitgesproken wervende school

Vrije basisschool Sint-Catharina, Wijnveld

K

83%

Wervende school


Grafiek 27: Evolutie totale bevolking wijk Sinaai


De bevolking in deze fusiegemeente kent een dieptepunt in 2001. Sindsdien is er op uitzondering van de jaren 2004 en 2005) jaarlijks een sterke groei. In vergelijking met het jaar 1999 is er een globale groei van 3,7%.
Grafiek 28: Evolutie leeftijdsgroepen (0-2 jaar, 3-5 jaar, 6-11 jaar)


De leeftijdsgroep 0-2 jaar kent een dieptepunt in 2002, maar sindsdien is er een jaarlijkse groei. Sinds 2003 is er een toename van 14,8%.

De leeftijdsgroep 3-5 jaar kent een dieptepunt in 2004, maar daarna is er een sterke groei te zien. In vergelijking met 2003 is er in deze leeftijdsgroep een groei van 16,8%.De leeftijdsgroep 6-11 jaar kent in vergelijking met 1999 een aanzienlijke daling van 7,1%.
Besluit:

Waar de evolutie van de totale bevolking voorzichtig positief is, is er recent een sterkere toename te zien in de jongste leeftijdsgroepen. Gelet op de evolutie bij de opeenvolgende leeftijdsgroepen (+ 15% / + 17% / - 7%) kan er gesproken worden van een duidelijke verjonging.

  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina