Inhoudstafel woord vooraf 5 1Inleiding 6Dovnload 2.07 Mb.
Pagina1/12
Datum22.07.2016
Grootte2.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12INHOUDSTAFEL

WOORD VOORAF 5

1Inleiding 6


1.1Het belang van een sportbeleidsplan 6

1.2Visie van de sport 6

1.3Missie van de Stad Beringen 6

2Schematische weergave van de interne gemeentelijke structuren en externe sportactoren 7

3Inventaris van de interne structuren 8


3.1Algemene inlichtingen 8

3.2Een globale identificatie van de gemeente 8

3.2.1Gemeentebestuur 8

3.2.1.1Coördinaten gemeentebestuur 8

3.2.1.2Samenstelling college van burgemeester en schepenen 10

3.2.1.3Samenstelling gemeenteraad 11

3.2.2Demografie van de gemeente 12

3.3Gemeentelijke dienst sport en recreatie: Dienst sport & recreatie Beringen 15

3.3.1Organigram dienst sport & recreatie Beringen 15

3.3.2Coördinatie, openingsuren en taken van de gemeentelijke dienst sport en recreatie 16

3.3.3Aantal en functie van de personeelsleden van de dienst sport en recreatie 17

3.3.4Coördinaten en werking van de stuurgroep sportbeleidsplan 17

3.3.5Gemeentelijke ondersteuning voor de sportverenigingen en de anders georganiseerde sport 173.3.5.1Financiële ondersteuning 17

3.3.5.2Materiële ondersteuning 18

3.3.5.3Andere vormen van ondersteuning 18

3.3.6Overzicht van andere gemeentelijke diensten waarop de dienst sport & recreatie beroep doet voor zijn werking 18

3.3.7Overzicht van andere gemeentelijke diensten die sport gebruiken in hun gemeentelijke werking 18

3.4Andere beheersvormen: vzw Sport & Recreatie 19

3.4.1Samenstelling vzw Sport & Recreatie 19

3.4.2Taken vzw Sport & Recreatie 19

3.4.3Verantwoordelijkheden 19

3.5Sportaanbod van de dienst sport en recreatie 20

3.5.1Inventaris van de eigen sportactiviteiten in Beringen 20

3.5.2Activiteiten die door de sportraad en de dienst sport en recreatie in 2006 werden georganiseerd 20

3.6Communicatie en informatieverstrekking met betrekking tot sport 21

3.7Sportinfrastructuur 21

3.7.1Inventaris sportinfrastructuur Beringen 21

3.7.1.1Gemeentelijke sportinfrastructuur 21

3.7.1.2Privé sportinfrastructuur 24

3.7.1.3Schoolinfrastructuur 28

3.7.2Bezetting sporthallen 30


4Inventaris van de externe sportactoren 32


4.1Gemeentelijke sportraad 32

4.1.1Coördinaten van sportraad Beringen 32

4.1.2Samenstelling van de sportraad 33

4.2Sportverenigingen 34

4.3Onderwijs 39

4.4Andere sportorganisaties in de gemeente 41


5Gegevensverzameling: situatieschets van de relevante noden en behoeften 42


5.1Evaluatie van het huidig sportbeleidsplan (sportpromotieplan) 42

5.2Resultaten van het onderzoek van de sportparticipatie van de Beringse sportclubs (aangesloten bij de sportraad) 44

5.2.1Doet aan sport in een sportclub t.o.v. de totale Beringse bevolking 44

5.2.2Sportparticipatie in clubverband bij de Beringse bevolking: korte bespreking 44

5.2.3Overzicht lidgelden: Beringse sportclubs 46

5.3Maatschappelijke trends 46

5.4Resultaten van de bevragingen 47

5.4.1Sportverenigingen 47

5.4.2Enquête voor potentiële sporters en ongebonden sporters 48

5.4.3Overleg met betrokken gemeentelijke diensten: overschrijdende (sport-)doelstellingen van andere diensten 50


6Gegevensanalyse 53


6.1Knelpunten clubsportparticipatie van bepaalde bevolkingsgroepen in Beringen 53

6.2Knelpunten en behoeftenota van het sportaanbod 54

6.3SWOT- analyse 56

6.3.1Hoofdstuk 1: Ondersteuning sportclubs 56

6.3.2Hoofdstuk 2: Andersgeorganiseerde sport 58

6.3.3Hoofdstuk 3: Toegankelijkheid en diversiteit 60

6.3.4Hoofdstuk 4: Sportinfrastructuur 62

6.3.5Hoofdstuk 5: Communicatie 64

6.3.6Hoofdstuk 6: Middelen ter uitvoering van het sportbeleidsplan 66

7Doelstellingen en plan van aanpak 67


7.1Hoofdstuk 1: Ondersteuning sportverenigingen 67

7.2Hoofdstuk 2: Andersgeorganiseerde sport 74

7.3Hoofdstuk 3: Toegankelijkheid en diversiteit 81

7.4Hoofdstuk 4: Sportinfrastructuur 85

7.5Hoofdstuk 5: Communicatie 93

7.6Hoofdstuk 6: Middelen ter uitvoering van het sportbeleidsplan 97

7.7Hoofdstuk 7: Impulssubsidie 102

7.7.1Oprichten jeugdafdeling 102

7.7.2Overkoepelend jeugdsportproject 102

8Evaluatie van het sportbeleidsplan 104

Woord vooraf

 
De positieve impact van sport op het psychisch, mentaal en fysiek welbevinden en de maatschappelijke meerwaarde ervan hoeft geen betoog.  Er zijn voldoende objectieve studies die de positieve meerwaarde van sport aantonen.  Het is dan ook van het grootste belang om de inwoners van Beringen warm te maken voor sport(en).


Het schrijven van een sportbeleidsplan is vanuit een weloverwogen visie en missie over sport gebeurd. De doelstellingen zijn gebaseerd op de behoeften en knelpunten die werden vastgesteld vanuit de bevolking, sportclubs, scholen en andere betrokken instanties.

Aangezien dit sportbeleidsplan het resultaat is van een grondig en volledig onderzoek kan er een beleid van zes jaar gevoerd worden dat op maat is gemaakt en dus specifiek voor Beringen.


Dit sportbeleidsplan getuigt van grote ambitie en toont de wil om de inwoners van Beringen in aangename, veilige en kwaliteitsvolle omstandigheden aan sport te laten doen. Verder is het plan een ideaal middel om het sporten aan te wakkeren en de sportparticipatiekansen voor elke bevolkingsgroep te vergroten.


Schepen van sport

Dave Schops


  1. Inleiding


    1. Het belang van een sportbeleidsplan

Het ontwikkelen van een sportbeleidsplan impliceert het ontwikkelen van een langetermijn visie met een concrete beschrijving voor de uitvoering van activiteiten over zes jaar. Het is van het grootste belang te weten welke knelpunten, noden en behoeften er zijn in de gemeente Beringen. Op basis van een gegevensverzameling van de vele actoren die een rol spelen in de sport (inwoners van Beringen, sportverenigingen, sportraad, vzw sport & recreatie, sportfunctionarissen, schepen van sport, andere betrokken diensten, …) is een grondige analyse gebeurd. Uit deze analyse volgden strategische en concrete doelstellingen, specifiek voor Beringen, waarnaar gewerkt zal worden de volgende zes jaar. Een tussentijdse evaluatie zal nodig zijn voor eventuele herzieningen in de doelstellingen. Het opstellen van de doelstellingen en het evalueren van het sportbeleidsplan zal steeds geleid worden door de visie over sport en de missie van de Stad Beringen.
    1. Visie van de sport

Het zich wapenen tegen de gevaren van een sedentaire levenswijze, de bezorgdheid voor de gezondheid, plezier beleven en er goed uitzien zijn de belangrijkste beweegredenen die mensen ertoe aanzetten om te bewegen.

We kunnen echter niet rond de objectieve vaststelling dat sport en een actieve leefstijl meer dan ooit hun maatschappelijke meerwaarde hebben op tal van vlakken. De positieve impact van beweging op het psychisch, mentaal en fysiek welbevinden van elk individu zijn voldoende gedocumenteerd, maar ook de sociale mechanismen eigen aan de sportbeoefening kunnen een dam opwerpen tegen de verzuring, onverdraagzaamheid en onveiligheid van de samenleving.

Daarenboven moeten we allen onderkennen dat de toenemende sedentariteit van onze bevolking een hypotheek op de toekomstige begrotingen van de gezondheidszorg neemt. Ook de toegevoegde waarde van sport op vlak van mobiliteit en onderwijs slaat nagels met koppen.

Kortom, sport is een wondermiddel dat heel wat maatschappelijke, sociale en andere kwalen de wereld uit kan helpen.
De Stad Beringen neemt het op tegen die sedentariteit. Ze zal een fitte en gezonde levensstijl blijven stimuleren, zodat de mensen zich goed voelen. Ook het beoefenen van sport in clubverband heeft op meerdere vlakken zijn diensten bewezen. Daarbij wordt niet uit het oog verloren dat vele kinderen en volwassenen sporten voor de sport ‘an sich’.

Clubsport geeft de meeste garantie tot een regelmatige, kwaliteitsvolle en duurzame beweging en biedt bovendien een belangrijke maatschappelijke meerwaarde.

In Vlaanderen is de groep ongebonden sporters nagenoeg even groot als deze van de clubsporters. Voor sommige van deze ongebonden sporters zal clubsport altijd een te hoge drempel hebben of gewoon geen optie zijn.

Vandaar dat de stad Beringen volgende missie voorop stelt:
    1. Missie van de Stad Beringen

De Stad Beringen streeft ernaar om zoveel mogelijk inwoners op regelmatige basis in kwaliteitsvolle omstandigheden aan sport te laten doen, waarbij de integriteit van de sport gevrijwaard blijft. De aandacht zal gericht zijn naar het promoten van ‘sporten in clubverband’. Daarnaast zal het creëren van een ‘recreatief laagdrempelig sportaanbod’ (ongebonden sportbeoefening) en ‘meer bewegen tout court’ een vooraanstaande rol krijgen.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina