Inhoudstafel woord vooraf 5 1Inleiding 6Dovnload 2.07 Mb.
Pagina7/12
Datum22.07.2016
Grootte2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Gegevensanalyse


Aan de hand van een gegevensverzameling waarbij het huidige beleidsplan (sportpromotieplan) werd geëvalueerd, de sportclubparticipatie werd onderzocht, maatschappelijike trends werden in kaart gebracht, al de sportclubs werden bevraagd, de potentiële en/of ongebonden sporter de mogelijkheid had hun mening te geven over het sportaanbod en een overleg met de andere diensten werd gevoerd, werd het mogelijk een analyse op te maken voor knelpunten, noden en behoeften met betrekking tot de sport in Beringen. Op basis van deze gegevensverzameling werd een knelpunten- en behoeftennota opgemaakt voor de sportclubparticipatie, het sportaanbod en sportinfrastructuur, en een SWOT-analyse opgesteld. De SWOT-analyse houdt rekening met zowel interne als externe sterkten en zwakten van de dienst sport en recreatie, het sportaanbod, de sportinfrastructuur, de communicatie e.d. De analyse laat toe op een adequate en verantwoorde manier een beleid op te maken.  1. Knelpunten clubsportparticipatie van bepaalde bevolkingsgroepen in Beringen

Meisjes
 • Aandacht besteden aan de leeftijdsgroep 14 jarige meisjes: hoge drop-out (ook 12 en 18 jaar)

 • Meisjes doen maar de helft aan clubsport in vergelijking met jongens

 • Nog te veel meisjes sporten niet in clubverband (62 procent)

 • Drop-out bij gymnastiek (vanaf 10 jarige leeftijd – 3° graad basisonderwijs): compenseren met volleybal, tennis, gymnastiek op recreatief niveau

Jongens
 • 27 procent van de jongens sporten niet in clubverband

 • Aandacht besteden aan de leeftijdsgroepen 12 jarige jongens en 18 jarige jongens

 • Drop-out bij voetbal aanpakken: compenseren met zaalvoetbal of veldvoetbal op recreatief niveau

Oplossingen dienen gezocht te worden binnen de bestaande sportclubs, waar een recreatieve afdeling naast de competitieve, enig soelaas kunnen brengen betreffende het tegengaan van de drop-out.
Jeugdleden


 • 18 jarige jeugdleden stoppen massaal met hun sportbeoefening bij de club. Reden: hoger of universitair onderwijs.

Deze jeugdleden trachten te stimuleren om in de studiegemeente/stad onderdak te zoeken bij een plaatselijke sportclub of, voldoende gebruik te maken van de aanwezige schoolsportinfrastructuur.
Vrouwen


 • 81 procent van de vrouwen (boven 19 jaar) zijn niet aangesloten bij een sportclub

 • Bijzondere aandacht voor de doelgroep 55+

Mannen
 • 77 procent van de mannen (boven 19 jaar) zijn niet aangesloten bij een sportclub

Een degelijk ‘los, ongebonden’ sportaanbod voor mannen en vrouwen kan een goed alternatief zijn, best geïmplementeerd bij een aantal bestaande clubs en/of uitgewerkt door de dienst sport en recreatie/sportraad.


  1. Knelpunten en behoeftenota van het sportaanbod

Algemeen sportaanbod


Hoofdstuk 1: sportverenigingen

 • Gerichte promotie van andere sporten voor leden die stoppen met gymnastiek

 • Gerichte promotie van andere sporten voor leden die stoppen met veldvoetbal

 • Uitbreiding van het aanbod: witte vlekken opvullen (handbal, korfbal)

 • Uitbreiding van het aanbod naar jeugd toe: de jeugd moet elke traditionele sport in zijn deelgemeente kunnen beoefenen (voetbal, basket, volleybal, gymnastiek), in competitief en recreatief verband

 • Informeren, ondersteunen en begeleiden bij subsidiedossiers

 • Ondersteunen bij het besturen van de club (vrijwilligersvergoeding, aanvragen verzekering bij de organisatie van een sportevenement,….)

 • Clubs meer betrekken bij schoolacties

 • Clubs informeren bij wijzigen (sport-)wetgeving

 • Clubs informeren indien vorming die betrekking heeft op de club

 • Materiële ondersteuning bieden

 • Onvoldoende bekendheid van de sportclubsHoofdstuk 2: andersgeorganiseerde sport

 • Zomerkampen voor de jeugd: 6-12 jaar en van 12-18 jaar

 • Zweminitiaties

 • Zwemlessen voor schoolkinderen

 • Bosloop

 • Laagdrempelige initiaties voor dames (36-55 jaar en 55+)

 • Initiaties voor meisjes: 14 jarige leeftijd (of 12 jarige leeftijd), linken aan een club (dans)

 • Initiaties volleybal voor meisjes: 10 jarige leeftijd gelinkt aan club en school

 • Meer aandacht voor recreatiesporten en natuurgebonden sporten

 • Omnisportclub verbeteren

 • Sportacademie linken aan sportclubs

 • Sportklassen eveneens linken aan sportclubs

 • Naschoolse sportinitiaties

 • Acties voor het stimuleren van meer dagelijkse lichaamsbeweging

 • Groot sportevenement: wandelen, lopen, MTB (voornamelijk recreatieve sportmanifestaties)

 • Middagsportinitiaties (scholen)

 • Jaarthema voor middelbare scholen

 • Doe-aan-sport-beurs voor schoolkinderen en ouders

 • Onvoldoende aanbod van gevechtssporten, danslessen, breakdance, initiatielessen, handbal op school


Hoofdstuk 3: toegankelijkheid en diversiteit

 • Seniorensportdag / volksspelen

 • Initiatieven naar bepaalde doelgroepen: personen met een handicap, hartpatiënten, mensen met obesitas,…

 • Buurtsport in zowel allochtone als autochtone wijken voor jongens (voetbal) en meisjes (dans)

 • Buurtsport voor allochtone vrouwen

 • Initiatielessen voor kansarmen (i.s.m. OCMW)


Hoofdstuk 4: Infrastructuur

 • Fit-o-meter vernieuwen

 • Publieke uren voor recreatiezwemmers verhogen

 • ontbreken van voldoende groot zwembad

 • ontbreken van polyvalente sportterreintjes

 • ontevreden over cafétaria’s (sporthallen)

Algemeen
 • Sport wordt geconsumeerd in de ‘directe’ omgeving

 • Motivator voor sport: conditieverbetering, gezondheid, plezier

 • Lievelingssporten (enquête): traditionele sporten (voetbal, basketbal), vormen van dans

Sportbeleid
 • Bevolking wenst voldoende inspraak in het sportbeleid

Personeel dienst sport en recreatie
 • onvoldoende flexibiliteit voor de inzet van lesgevers bij eigen promotionele activiteiten (geen sportpromotoren)

 • onvoldoende personeel voor opvolging en uitvoering van bijkomende promotionele activiteiten en begeleiding van clubs die zich inzetten voor activiteiten van de dienst sport en recreatie en sportraad

 • onvoldoende personeel voor het geven van sportkampen in de zomer (en andere schoolvakanties)

Communicatie
 • e-nieuwsbrief voor bestuursleden sportclubs en leerkrachten L.O.

 • beter en sneller onderhoud website

 • overzichtelijke website

 • snelle terugkoppeling bij vragen van Beringse inwoners

 • gezamenlijk promoten sportkampen

 • beter bekend maken van vrije uren in de sporthal (website)

 • via website uur vastleggen in de sporthal

 • sportprogramma (kalender) promoten via kanalen van andere diensten (folders, website, krantjes,…) en media (streekkrant, TV publiek, Benelux, …)

 • info over sportclubs (al de te beoefenen sporten in Beringen) verdelen onder schoolkinderen (boekje)

 • meer transparantie op vlak van financiële kosten indien aansluiting bij sportclubs

 • voorkeur voor het communiceren van ‘initiatiereeksen’ en ‘sporten in clubverband op recreatief niveau’

 • voorkeurskanalen voor het communiceren van sportactiviteiten: website en mail

Vorming

 • organiseren van vormingsdagen of -avonden voor bestuursleden / trainers van sportclubs en andere belanghebbenden (vrijwilligers, ….)

SportraadDienst sport en recreatie

 • Voldoende bekendheid van de dienst sport en recreatie, maar …

 • Onvoldoende bekendheid van het aanbod van de dienst sport en recreatie

  1. SWOT- analyse
   1. Hoofdstuk 1: Ondersteuning sportclubs

Hoofdstuk 1:

Ondersteuning sportclubs


KANSEN

K1: er komen meer middelen vanuit de Vlaamse overheid voor rechtstreekse ondersteuning sportclubs via het decreet ‘sport voor allen’

K2: stad moet in kader van nieuw decreet cofinancieren tot min. 50%BEDREIGINGEN

B1: vermindering van het aantal vrijwilligers (bestuursleden, trainers, medewerkers): werking en toekomst van de clubs komt in het gedrang

B2: er wordt meer kwaliteit in en van de sportclubs gevraagd

B3: gediplomeerde trainers kosten geld, clubs kunnen dit niet steeds betalen (toch zeker niet legaal)

B4: clubs hebben geen of te weinig oog voor de zgn. minder-getalenteerden

B5: de individuele sporters sluiten zich zelden aan bij een sportclub
STERKTEN

S1: goede begeleiding voor clubs bij subsidiedossiers

S2: goede logistieke en materiële ondersteuning voor clubs bij organisaties

S3: goed programma en goede communicatie van vormingsaanbod naar clubs toe

S4: vlotte infoverstrekking over de bezettingen in sporthal en zwembad

S5: vrij goede algemene administratieve ondersteuning

S6: snel en vlot overleg met of doorverwijzing naar andere stedelijke diensten bij diverse vragen

S7: snelle service in geval van defecten of tekorten aan toestellen, materialen, installaties


Benutten - investeren

K1 & K2 – S1 t.e.m. S7: De extra middelen van de Vlaamse Overheid zullen ervoor zorgen dat de sterktes van de dienst sport en recreatie op vlak van ondersteuning, begeleiding, vorming, infoverstrekking en communicatie blijvend goed aan bod zullen komen.
Verdedigen

B2- S3: vorming voor leden van de sportclub zal leiden tot een hogere kwaliteit van de club

B2 & B3-S1: een goed reglement promoot en ondersteunt financieel meer kwaliteit (gediplomeerde trainers) in de clubs waardoor de betaling ervan mogelijk moet gemaakt wordenZWAKTEN

Z1: de dienst sport en recreatie werkt te weinig aan de communicatie en samenwerking van sportverenigingen met de scholen

Z2: gebrekkige communicatie van sportgerelateerde info naar clubs en scholen toe

Z3: te weinig communicatie van het sportclubaanbod naar de inwoners toe

Z4: hiaten in het sportaanbod: o.m. ontbreken van handbal, korfbal

Z5: ontbreken van een jeugdafdeling van bestaande clubs/sporten in sommige sporthallen

Z6: ontbreken van bepaalde traditionele sporten in de bestaande accommodaties

Z7: ontbreken van recreatieve afdelingen bij vele sportclubs


Verbeteren

Z1-K2: de dienst sport en recreatie moet trachten om clubs meer te betrekken bij schoolactiviteiten en de communicatie tussen deze twee actoren te verbeteren

Z2 & Z3: de dienst sport en recreatie zal meer tijd moeten vrijmaken voor een gerichte communicatie naar de bewoners toe voor de bekendmaking van haar aanbod alsook infoverstrekking naar de clubs en scholen toe

Z4-K1: geld voorzien voor het organiseren van ontbrekende sporten

Z5 & Z7-K1: clubs stimuleren een jeugdafdeling en recreatieafdeling op te richten (financiële ondersteuning)

Z6-K1: clubs van de traditionele sporten stimuleren om een werking te starten in deelgemeenten waar deze sport niet aanwezig is (financiële ondersteuning)

Elimineren - verbeteren

B2-Z2: communicatie naar clubs toe verbeteren voor een betere clubwerking (e-nieuwsbrief)

B4-Z7: Mindergetalenteerden kunnen terecht bij de recreatieve afdeling bij de ploeg indien ze zich niet goed voelen bij de competitieafdeling

B5-Z7 & Z3: een betere kenbaarheid van de sportclubs en hun recreatieve afdeling kunnen individuele sporters misschien aanzetten tot clubsporten

   1. Hoofdstuk 2: Andersgeorganiseerde sport

Hoofdstuk 2:
Anders georganiseerde sport


KANSEN

K1: medewerking van buurtwerkers voor organiseren van buurtsportinitiatieven

K2: trends: start to run, Nordic Walking

K3: park directeur: voorzien van goede loop ondergrond (finse piste) en verlichting

K4: de Stad propageert een zo ruim mogelijk sportaanbod teneinde de algemene volksgezondheid te verbeteren

K5: sommige stadsdiensten bieden hun diensten aan om het aanbod uit te breiden en/of te verfijnen

K6: het recreatief sportaanbod biedt nog veel mogelijkheden, zeker op vlak van ‘nieuwe’ sporten

K7: scholen willen meewerken aan de promotie van het sport(club)aanbod

BEDREIGINGEN

B1: concurrentie van andere VT besteding voor de jeugd doet het aantal sporters dalen

B2: vergrijzing: aanpassen aanbod

B3: algemene trend dat vrouwen veel minder aan sport doen

B4: daling van het aantal vrijwilligers voor helpen opzetten en begeleiden van initiatieven

B5: grond wordt schaarser, speel- en sportruimtes komen in het gedrang, waardoor ook de mogelijkheden voor sporten in de omgeving verminderen

B6: medioren hebben weinig tijd voor clubsportparticipatie (werkend, gezin)STERKTEN

S1: veel mensen nemen deel aan de laagdrempelige initiatieven

S2: goede lesgevers voor de cursussen start to run

S3: goede opvolging en begeleiding van de bestaande initiatieven

Benutten - investeren

K1-S1: de dienst sport en recreatie moet zijn initiatieven uitbreiden naar verschillende buurten toe

K2 & K6 - S1: dienst sport en recreatie zet zijn werking verder van de huidige initiatieven en moet zijn kans grijpen nieuwe initiatieven te ontwikkelen om zoveel mogelijk potentiële sporters aan sport te laten doen op een laagdrempelige manier

K3-S1: voorzien van accommodatie voor deze nieuwe doelgroep (start to runners, nordic walkers) alsook voor de ongebonden sporters

Verdedigen

B1-S2: dienst sport en recreatie moet waken over een hoog kwalitatief aanbod

B2-S1: Laagdrempelige initiatieven voorzien voor senioren (nordic walking, volksspelen, wandelen, zwemmen)

B3-S1: laagdrempelige initiatieven voorzien voor vrouwen (start to run, start to swim, nordic walking, dans, …)

ZWAKTEN

Z1: weinig aanbod en opvolging van natuurgebonden sporten

Z2: weinig clubdeelname aan schoolsportactiviteiten

Z3: te weinig personeelsleden om méér buurtsportinitiatieven en initiatiereeksen te organiseren

Z4: geen personeelslid voor het geven van lessen

Z5: geen personeel om piste voldoende lang open te houden

Z6: onvoldoende aanbod (zomer)sportkampen voor de jeugd

Z7: gebrekkig vervolg van sommige bestaande initiatieven

Z8: bepaalde accommodaties zijn te weinig gekend door de bevolking (o.m. oriëntatieloopparcours)

Z9: weinig tot geen uren ter beschikking in de infrastructuur

Z10: tekort aan personeel (sportpromotoren) om een degelijk aanbod te ontwikkelen

Z11: zwakke deelname aan de gemeentelijke omnisportclub

Z10: tot op heden weinig samenwerking met andere StadsdienstenVerbeteren

K1-Z3: de dienst sport en recreatie organiseert i.s.m. de buurtwerkers buurtinitiatieven

K4-Z10: de dienst sport en recreatie ontwikkelt i.s.m. andere Stadsdiensten initiatieven ter bevordering van de dagelijkse hoeveelheid fysieke activiteit die een positief effect hebben op het milieu: 10000 stappen (milieu, SOD, toerisme)

K5-Z1: aanbod natuurgebonden sporten verder ontwikkelen i.s.m. andere diensten (groen)

Elimineren - verbeteren

B1-Z6: dienst sport en recreatie organiseert sportkampen voor de jeugd

B2-Z3: de dienst sport en recreatie moet ijveren voor meer personeel om voldoende aanbod te kunnen realiseren

B5-Z8: de accommodatie die de dienst sport en recreatie beheert meer promoten

B6-Z11: dienst sport en recreatie moet de mogelijkheid tot sporten op verschillende tijdstippen en zonder verplichting blijven aanbieden, doch een beter concept uitdenken

   1. Hoofdstuk 3: Toegankelijkheid en diversiteit

Hoofdstuk 3:

Toegankelijkheid en diversiteit


KANSEN

K1: goed werkende sportclubs voor personen met een handicap

K2: grote groep allochtonen, voornamelijk vrouwen die niet aan sport doen

K3: aanbod van een zaaltje voor sportactiviteiten in een wijk met hoofdzakelijk allochtone bevolking

K4: mogelijkheden om buurtzaaltjes en pleintjes te gebruiken voor organisatie van buurtsport

K5: autochtone wijken inschakelen voor de uitbreiding van buurtvoetbal

K6: Extra subsidies vanuit Bloso, provincie, Koning Boudewijnstichting voor het uitwerken van projecten voor bepaalde doelgroepen of reeds lopende projecten

K7: Andere diensten willen initiatieven voor bepaalde doelgroepen helpen ondersteunen (OCMW, SOD)

BEDREIGINGEN

B1: individualisme, weinig sociale contacten in de wijken, moeilijk mobiliseerbaar

B2: sporten wordt alsmaar duurder (lidgelden, sportmateriaal, consumeren, vervoer, …) waardoor de ouders van de kinderen hun kind weghouden van de sportclub

B3: in onze maatschappij hebben vele mensen te kampen met welvaartszieken zoals overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten
STERKTEN

S1: de dienst sport en recreatie heeft een basisaanbod voor personen met een handicap

S2: de dienst sport en recreatie is zopas met een bescheiden aanbod voor allochtone vrouwen gestart

S3: de dienst sport en recreatie en de jeugddienst heeft een goed aanbod voor de scholen: sportacademie en sportklasse

S4: de dienst sport en recreatie en de jeugddienst heeft een goed aanbod voor senioren: seniorengym

S5: de dienst sport en recreatie en de jeugddienst hebben een goed sport-overdag aanbod: deeltijds werkenden, werkzoekenden, en huisvrouwen

Benutten - investeren

K1-S1: De dienst sport en recreatie tracht gehandicapten voldoende sportmogelijkheden aan te bieden

K2-S2: De dienst sport en recreatie tracht allochtone vrouwen aan te trekken in het huidige sportaanbod van de dienst sport en recreatie

K3-S2: De dienst sport en recreatie tracht zoveel mogelijk mensen aan te spreken door een sport te organiseren in de buurt van de doelgroep
Verdedigen

B1- S2: De dienst sport en recreatie biedt in de wijken sportactiviteiten aan voor de mensen van de buurt.

B2 - S3: Via de scholen de kinderen de nodige info over de clubs bezorgen. De dienst sport en recreatie moet via de scholen deze info doorgeven.ZWAKTEN

Z1: er wordt tot op heden te weinig met andere betrokken diensten gecommuniceerd en samen gewerkt

Z2: bestaand aanbod is misschien te weinig gekend

Z3: de dienst sport en recreatie informeert zich te weinig over de mogelijkheid subsidies te ontvangen voor projecten voor bepaalde doelgroepen

Z4: dienst sport en recreatie heeft geen specifiek aanbod voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, mensen in armoede, diabetici, hartpatiënten,…

Z5: dienst sport en recreatie communiceert bij het aanbod van de dienst sport en recreatie geen kostenplaatje

Verbeteren

K2-Z2: Sportinitiatieven meer promoten naar de doelgroep toe

K6-Z3: De dienst sport en recreatie moet actief bezig zijn met het zoeken naar extra subsidies voor het ondersteunen van haar initiatieven

K7-Z1: Dienst sport en recreatie moet samen met andere diensten/personen projecten voor bepaalde doelgroepen uitwerken, en gezamenlijk promoten en ondersteunen: mensen in armoede (OCMW), diabetici, hartpatiënten

Elimineren - verbeteren

B2-Z5: de dienst sport en recreatie moet de mensen zo goed mogelijk inlichten over het sportaanbod met de zo getrouw mogelijke weergave van de kostprijs

B3-Z4: de dienst sport en recreatie moet een aanbod voorzien voor specifieke doelgroepen (mensen met hartproblemen, diabetici, mensen met overgewicht) onder medische begeleiding
   1. Hoofdstuk 4: Sportinfrastructuur

Hoofdstuk 4:

Infrastructuur


KANSEN

K1: mooie polyvalente locatie: mijnstadion

K2: opwaardering Mijnsite: kans voor sportgelegenheden, zoals een nieuw zwembad

K3: recreatiedomeinen Paalse Plas en Koersels Kapelleke: mogelijke locatie voor nieuwe initiatieven

K4: deelnemen aan het Vlaams Sportinfrastructuurfonds

K5: gebruik van schoolinfrastructuur en andere gemeentelijke infrastructuur (cultuur)

K6: gebruik van privé-zaaltjes in wijken

K7: park directeur, loopterrein

K8: het algemeen beleidsplan van de stad wenst de zonevreemdheid aan te pakken en oplossingen te zoeken

K9: het algemeen beleidsplan wenst haar bestaande sportieve en recreatieve infrastructuur in optimale staat te behouden en te promoten

K10: Volleybalhal in Stal: locatie voor volleybalinitiatief

K11: Trend bij kinderen: skaten
BEDREIGINGEN

B1: verouderen van de infrastructuur

B2: verouderen van de cafétaria’s van de sporthallen

B3: clubs (voornl. zaalvoetbalclubs) moeten uitwijken naar andere gemeenten op bepaalde dagen (vrijdag) om gebruik te kunnen maken van de sportinfrastructuur (eisen voetbalbond)

B4: zwemclubs kunnen niet meer aangenomen worden wegens overbezet (onvoldoende groot) zwembad, zwemclubs moeten uitwijken

B5: eigen initiatieven kunnen niet worden ontwikkeld in het zwembad waardoor vele potentiële sporters niet kunnen bereikt worden

B6: onvoldoende financiële middelen om de infrastructuur in goede staat te houdenSTERKTEN

S1: goed uitgebouwde infrastructuur

S2: tevredenheid van de inwoners over service van het personeel, beschikbare ruimte, bereikbaarheid, toegankelijkheid en tarieven

S3: lage tarieven in de accommodaties, zeker naar jeugd toe

S4: korting voor clubs met jeugd

S5: verlaagd tarief voor sportclubs aangesloten bij de sportraad

S6: gratis gebruik voor bepaalde sociale initiatieven (o.a. speelpleinwerking in mijnstadion)

S7: goede bezetting van het mijnstadion (voetbalinitiatieven, cursussen)

Benutten - investeren

K1-S7: Bestaande infrastructuur gebruiken/ uitbereidingen voor cursussen

Verdedigen

jaarlijks ‘onderhoudsbudget’ voorzien in de stadsbegroting
ZWAKTEN

Z1: verdeling infrastructuur: Beringen centrum heeft geen polyvalente infrastructuur

Z2: onvoldoende kleine zaaltjes in de sporthallen

Z3: ontbreken van voldoende groot zwembad

Z4: ontbreken van kleine voetbalveldjes en speel- en sportterreintjes in de deelgemeenten

Z5: ontevredenheid over de cafétaria’s in de sporthallen

Z6: niet communiceren (kenbaar maken) van de vrije uren in de sporthallen

Z7: weinig sport- en recreatieve zones en bijgevolg weinig uitbreidingsmogelijkheden

Z8: bepaalde accommodaties kampen met een personeelstekort (recreatiedomein & administratie) waardoor het beheer en de uitbating niet optimaal kan georganiseerd worden

Z9: weinig uitbreidingsmogelijkheden voor de clubs in de bestaande infrastructuur

Verbeteren

K2-Z3: bouw van een nieuw zwembad op de mijnsite

K5 & K6 – Z2: de dienst sport en recreatie moet gebruik maken van polyvalente zaaltjes van de scholen, culturele zaaltjes, privé-zaaltjes

K8-Z7: de dienst sport en recreatie dient de zonevreemdheid aan te kaarten

K9-Z8: door de automatisatie sporthallen kan het personeel voor andere doeleinden worden ingezet

K9-Z6: Vrije uren beter kenbaar maken

Elimineren - verbeteren

B2-Z5: Er dienen investeringen te gebeuren voor het aantrekkelijker en aangenamer maken van de cafétaria’s


   1. Hoofdstuk 5: Communicatie

Hoofdstuk 5:

Communicatie


KANSEN

K1: veel gelezen gemeenteblad: goed communicatiekanaal

K2: meer personen hebben een e-mailadres en internet: snel communicatiemiddel voor infoverstrekking

K3: samenwerken met andere diensten voor promotie van sportactiviteiten

K4: internet in de verschillende sportinfrastructuur (zwembad, sporthal) kan de communicatie naar de dienst sport en recreatie versnellen en het werk verminderen (geen dubbel werk)

K 5: er wordt gewerkt aan een nieuwe website (voor de Stad Beringen): mogelijkheid voorzien voor interactie (bijv. bekendmaking vrije uren sporthallen, uur sporthal reserveren via website, betaling via website,…)

BEDREIGINGEN

B1: geen flexibele website van de Stad: weinig toegankelijk, velen vinden de info niet

B2: vele communicatiekanalen (TV, internet, affiches,…) hebben reeds veel promotiecampagnes van andere concurrerende vrijetijdsbesteding: communicatie raakt verloren tussen de massa

B3: achterlopen op communicatiemogelijkheden in de sporthallen en zwembaden (internet, computers)
STERKTEN

S1: snelle terugkoppeling bij vragen van de bevolking of clubs

S2: vele overlegmomenten met het beheers- en adviesorgaan van de dienst sport en recreatie (VZW sport & recreatie en sportraad)

S3: website: qua informatie staan alle nieuwe activiteiten op tijd op de website (kalender e.d.), alsook info over de infrastructuur en accommodatie

Benutten - investeren

K2-S1: de terugkoppeling naar de bevolking toe of naar de clubs toe kan snel gebeuren of sneller: via e-mail

K2-S3: website blijven voorzien van nuttige info voor de grote groep mensen die van internet voorzien zijn

K5-S3: Een vlotte en flexibele website zouden meer mensen aanzetten de website te gebruiken en op zijn buurt meer info te halen uit de site
Verdedigen

B1-S3: De dienst sport en recreatie moet een flexibele en toegankelijke website verdedigen om de nodige info bij de bevolking te brengen

B2-S3: De dienst sport en recreatie moet er zich van bewust zijn zich te onderscheiden in het promoten van zijn activiteitenZWAKTEN

Z1: weinig communicatie naar clubs en scholen toe

Z2: onderhoud website: onvoldoende tijd om de website van nog meer nieuws en info te voorzien

Z3: weinig interactie met de inwoners

Z4: promotievoering van eigen activiteiten via website: weinig effect

Z5: infoverstrekking aan beheersorgaan loopt soms achter/mank

Z6: gebrek aan computers en internet in sporthallen/zwembad

Z7: stroeve manier voor reserveren van sporthallen (mensen moeten zich bovendien steeds verplaatsen naar de dienst sport en recreatie)
Verbeteren

K2-Z1: communicatie naar clubs en scholen toe via e-mail (e-nieuwsbrief)

K1-Z3: zoveel mogelijk informeren via B-magazine en via deze weg de interactie promoten of in de hand werken

K4 – Z6: zwembaden rechtstreeks hun bezetting laten ingeven (digitaal) en doorsturen naar de dienst sport en recreatie, zou het werk vergemakkelijken en verminderen

K5-Z7: vlotte reserveringen voor sporthallen zou ook de bezetting ten goede komenElimineren - verbeteren

B1-Z2: De motivatie om een ongelezen website van nog meer info te voorzien wordt niet bevorderd, indien de mensen hun weg er niet op vinden

B1-Z4: Dienst sport en recreatie moet zijn website meer promoten

B1-Z7: De dienst sport en recreatie moet een interactieve website voorzien

B3-Z6: De dienst sport en recreatie moet internet en computers voorzien in de sporthallen en zwembad om het werk te verlichten en vlotter te laten verlopen
   1. Hoofdstuk 6: Middelen ter uitvoering van het sportbeleidsplan

Hoofdstuk 6:

Personeel


KANSEN

K1: zgn. alternatieve wegen bieden misschien een oplossing voor het personeelstekort (sociale maribel e.a.)

K2: ontwikkelen sportbeleidsplan laat een goed overzicht zien van belangrijke noden en behoeften die moeten verwezenlijkt worden

K3: Stad Beringen zal meer interne vorming op maat voorzien
BEDREIGINGEN

B1: weinig politieke goodwill en interesse om personeelsbestand uit te breiden

B2: werkdruk neemt alsmaar toe

B3: uitvoering sportbeleidsplan kan niet zonder extra personeel
STERKTEN

S1: enorm werkverzet ondanks beperkte personeelsbezetting

S2: veel goede wil en motivatie
Benutten – investeren

K1-S1: De dienst sport en recreatie kan met een sportpromotor zijn werking uitbreiden en het huidig werk verbeteren

K2-S2: De dienst sport en recreatie ontwikkelde een sportbeleidsplan met het doel zijn werking te optimaliserenVerdedigen

B2-S2: De dienst sport en recreatie maakt werk voor het opstellen van goed onderbouwd dossier ter verantwoording van extra personeel om een voldoende aantal activiteiten voor de bevolking te kunnen (blijven) realiseren. Een tekort aan personeel kan niet enkel met goede inzet gecompenseerd worden.

B3-S1: De dienst sport en recreatie zal extra personeel moeten inzetten voor de uitvoering van het sportbeleidsplanZWAKTEN

Z1: onvoldoende ‘kwaliteit’ op de dienst

Z2: eng opgemaakt organigram/personeelskader

Z3: sommige personeelsleden verzuipen in het werk

Z4: opvolging bestaande activiteiten kan onvoldoende grondig worden gedaan

Z5: Geen sportpromotor voor het geven van lessen, geen flexibele werkkrachten wegens het wegvallen van 5 personeelsleden


Verbeteren

K3-Z1: De dienst sport en recreatie zal het personeel aansporen voor het volgen van interne vorming

K2-Z2: De dienst sport en recreatie zal een dossier opmaken i.v.m. personeel voor de verwezenlijking van het sportbeleidsplan

K1-Z3: De dienst sport en recreatie zal met de personeelsdienst het personeelskader van de dienst sport en recreatie bespreken voor de opvang van het vele werk

Z5: De dienst sport en recreatie moet de mogelijkheden nagaan i.v.m. alternatieve vormen van terwerkstelling (jobstudenten, 25-urenregeling BLOSO, vrijwilligers, VLABUS,…)Elimineren - verbeteren

B2-Z3: De dienst sport en recreatie dient erover te waken dat de taken goed verdeeld zijn onder de personeelsleden en niet naar een zelfde persoon gaan.

B3-Z5: Nieuwe initiatieven dat het sportbeleidplan met zich zal meebrengen kunnen niet uitgevoerd worden zonder sportpromotor.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina