Inhoudstafel woord vooraf 5 1Inleiding 6Dovnload 2.07 Mb.
Pagina8/12
Datum22.07.2016
Grootte2.07 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Doelstellingen en plan van aanpak


Op basis van de gegevensanalyse werden er voor de sport in Beringen knelpunten, noden en behoeften vastgesteld. In overleg met de stuurgroep zal een gevolg gegeven worden aan relevante noodzakelijkheden die een meerwaarde betekenen of een noodzaak zijn voor de sport in Beringen teneinde de missie van de Stad Beringen over sport te realiseren. Per hoodstuk werden strategische en operationele doelstelling en maatregelen opgesteld. Bovendien werd bij de opmaak van de doelstellingen rekening gehouden dat deze specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden zijn om een goede evaluatie mogelijk te maken.    1. Hoofdstuk 1: Ondersteuning sportverenigingen


Strategische doelstelling 1: De jeugd van Beringen kan in de ‘directe’ omgeving elke traditionele sport (basketbal, voetbal, volleybal, handbal, gymnastiek) beoefenen binnen een gestructureerd verband.Operationele doelstelling 1: De dienst sport en recreatie stimuleert de clubs om een gekwalificeerde trainer ter beschikking te stellen voor het geven van initiaties in de scholen, tijdens lessen van de sportacademie en de sportklassen.Indicator: Een jaarlijkse toename van het aantal trainers van sportclubs die (initiatie-)les geven in de scholen, sportacademie, sportklassen van 2008 tot 2013.Financiële prognose: 4 000 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Clubs informeren over de subsidiëring wanneer ze een trainer ter beschikking stellen voor schoolinitiaties, sportacademie, sportklassen (via reglement).


2008

Sportgekwalificeerde ambtenaar

2. Clubtrainers inschakelen bij schoolinitiaties, sportacademie, sportklassen


2009

Dienst sport en recreatie, jeugddienst, scholen, sportclubs

3. Financiële tussenkomst voor sportverenigingen.Bij ter beschikking stelling

Dienst sport en recreatie
Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Aantal clubs die trainers ter beschikking stellen (sportacademie, sportklasse, initiaties scholen)

2008
Aantal trainers ter beschikking gesteld (sportacademie, sportklasse, initiaties scholen)

2009
Jaarlijkse financiële subsidie?


Operationele doelstelling 2: De dienst sport en recreatie tracht op een gestructureerde manier een aantal ontbrekende sporttakken in Beringen op te richten (handbal, korfbal, dans, minivoetbal,…).Indicator: Aanwezigheid van nieuwe club(s) in 2012.Financiële prognose: 2 000 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Organiseren van initiaties in de lagere scholen.


2010

Dienst sport en recreatie, sportraad, VLABUS of sportpromotor

2. Inrichten van initiaties in de sporthallen voor jeugd.


2011

Dienst sport en recreatie, sportraad, VLABUS of sportpromotor

3. Goede uren ter beschikking stellen in de sporthallen.


2011

Dienst sport en recreatie

4. Nodige ondersteuning bieden aan nieuwe clubs.


2011


Dienst sport en recreatie, Sportraad, BLOSO
Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Initiatie van ontbrekende sporttakken in scholen in:

2010
Initiatie in sporthallen van ontbrekende sporttakken voor jeugd in:

2011
Nieuwe club in:

2011
Jaarlijkse financiële subsidie?

Strategische doelstelling 2: De financiële ondersteuning voor de Beringse sportverenigingen wordt verruimd en geoptimaliseerd.Operationele doelstelling 1: Vanaf 2008 krijgen de sportverenigingen van Beringen die competitie spelen financiële ondersteuning o.b.v. objectieve kwaliteitsnormen die kaderen in een goedgekeurd subsidiereglement.Indicator: Aantal Beringse clubs die financieel ondersteund worden.Financiële prognose: minimum 50 000 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Ontwikkelen van een subsidiereglement o.b.v. objectieve kwaliteitsnormen


2007

Sportgekwalificeerde ambtenaar en sportraad

2. Organiseren van een infosessie over de subsidiëringscriteria van het subsidiereglement voor de competitieve sportverenigingen


2008

Sportgekwalificeerde ambtenaar en sportraad

3. Zorgen voor een goede begeleiding van de clubs bij de opmaak van het subsidiedossier


2008

Dienst sport en recreatie en financiële dienst

4. Uitbetaling subsidie


Vanaf 2008


Financiële dienst


Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Aantal Beringse competitieclubs die worden ondersteund via “subsidiereglement: ondersteuning sportclubs” in:

2008
Jaarlijkse financiële subsidie?
Operationele doelstelling 2: Vanaf 2008 is er financiële ondersteuning voor de sportverenigingen van Beringen die een bijzondere manifestatie inrichten.Indicator: Aantal georganiseerde manifestaties, georganiseerd door Beringse sportverenigingen.Financiële prognose: 2 500 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Verbeteren van het bestaand sportraadreglement voor betoelaging van bijzondere manifestaties


2008

Sportgekwalificeerde ambtenaar en sportraad

2. Organiseren van een infosessie over het subsidiereglement rond betoelaging van bijzondere manifestaties


2008

Sportgekwalificeerde ambtenaar en sportraad

3. Financiële tussenkomst bij organisatie bijzondere manifestatie


Bij organisatie


Dienst sport en recreatie en sportraadEvaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Aantal georganiseerde manifestaties in:

2008
Jaarlijkse financiële subsidie?


Operationele doelstelling 3: Vanaf 2008 worden er inspanningen gedaan vanuit de dienst sport en recreatie voor de aanmoediging van het organiseren van (zomer)sportkampen door sportverenigingen. Via het subsidiereglement zal dit ook financieel ondersteund worden.Indicator: toename van het aantal zomersportkampen in BeringenFinanciële prognose: vervat in subsidiereglementMaatregelen


Timing


Wie?

1. Clubs hun reeds georganiseerde sportkampen laten meedelen aan de dienst sport en recreatie


Vanaf 2008


Dienst sport en recreatie en sportraad


2. Clubs op de hoogte brengen van financiële ondersteuning bij organisatie van sportkampen (cfr. hoofdstuk 1 subsidiereglement)


Vanaf 2008


Dienst sport en recreatie en sportraad


3. De organisatie van sportkampen bij sportclubs promoten


2008

Dienst sport en recreatie en sportraad

4. Gezamenlijke promotie voeren voor al de (zomer)sportkampen via verschillende communicatiekanalen: website, B-magazine, scholen, …08

Dienst sport en recreatie en sportraad


Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Organisatie van zomersportkampen door sportclubs in:

2008
Jaarlijkse financiële subsidie?


Operationele doelstelling 4: De dienst sport en recreatie zal de indirecte financiële ondersteuning handhaven: democratische tarifering in sporthallen, zwembad en andere accommodaties.Indicator: Behoud van de tarifering (2008 t.o.v. 2013) voor volwassenen en jeugd.Financiële prognose: /Maatregelen


Timing


Wie?

1. Toezien op behoud van tarifering sporthallen en sportcentra


Vanaf 2008


Dienst sport en recreatie, VZW sport en recreatie, sportraad


2. Toezien op behoud van tarifering zwembad


Vanaf 2008Dienst sport en recreatie, VZW sport en recreatie, sportraad

3. Bij tarifering nieuw zwembad, visie handhaven om democratische prijzen te behouden alsook een jeugd- en/of doelgroepentarief.


Bij bouw nieuw zwembad


Dienst sport en recreatie, VZW sport en recreatie, sportraad


Evaluatie:

Jaarlijks vanaf

Behoud van tarifering in sporthallen, zwembad, en andere accommodaties in:

2008
Operationele doelstelling 5: De dienst sport en recreatie tracht aan de hand van een nieuw toelagereglement de Beringse recreatiesportclubs, die op een gestructureerde en transparante manier sportbeoefening en –beleving aanbieden en/of organiseren, in voldoende mate te ondersteunen.Indicator: Aantal recreatiesportclubs dat in 2009 financieel wordt ondersteund.Financiële prognose: 10 000 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Samenstellen werkgroep


2008

Sportgekwalificeerde ambtenaar, sportraad,

2. Optellen van een subsidiereglement (opstelling objectieve criteria)


2008

Sportgekwalificeerde ambtenaar, sportraad, i.s.m. recreatieclubs

3. Goedgekeurd subsidiereglement


2009

College van burgemeester en schepenen

Evaluatie:

Jaarlijks vanaf

Aantal clubs:

Ontvangen van toelage door recreatieve Beringse sportclubs

2009

Strategische doelstelling 3: De dienst sport en recreatie beoogt een kwaliteitsverbetering van de werking van de sportverenigingen uit Beringen.Operationele doelstelling 1: De sportverenigingen van Beringen die een jeugdwerking hebben, krijgen financiële ondersteuning o.b.v. objectieve kwaliteitsnormen die kaderen in een goedgekeurd jeugdsportsubsidiereglement.Indicator: Aantal Beringse clubs met jeugdwerking die financieel ondersteund worden.Financiële prognose: 30 000 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Het bestaand jeugdsport- subsidiereglement afstemmen op het nieuw subsidiereglement


2008

Sportgekwalificeerde ambtenaar en sportraad

2. Organiseren van een infosessie over de subsidiëringscriteria van het jeugdsport- subsidiereglement voor sportverenigingen


2008

Sportgekwalificeerde ambtenaar en sportraad

3. Zorgen voor een goede begeleiding van de clubs bij de opmaak van het dossier


Jaarlijks


Dienst sport en recreatie en financiële dienst


4. Uitbetaling subsidie


2008

Financiële dienst

Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Aantal clubs met jeugdwerking die financieel worden ondersteund in:

2008
Jaarlijkse financiële subsidie?


Operationele doelstelling 2: De dienst sport en recreatie stimuleert een niveauverhoging van de trainingen voor jeugd en volwassenen bij de Beringse sportclubs en spoort trainers aan voor het behalen van een sporttechnisch diploma en regelmatige bijscholing.Indicator: Het jaarlijks aantal gediplomeerde jeugdtrainers en aantal bijscholingen van trainers van Beringse sportverenigingen in kaart brengen, waarbij een percentage van 75 wordt beoogd betreffende het aantal gediplomeerde trainers in 2012 en waarvan 15 procent van de trainers een bijscholing volgt.Financiële prognose: 1 500 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Verbeteren van het bestaand reglement voor opleiding en bijscholing


2008

Sportgekwalificeerde ambtenaar en sportraad

2. Organiseren van een infosessie over de subsidiëringsmogelijkheden bij opleiding en bijscholing


2008

Sportgekwalificeerde ambtenaar en sportraad

3. Financiële tussenkomst bij het volgen van opleidings-, bijscholingscursus


Bij deelname aan cursussen


Dienst sport en recreatie


4. Zelf organiseren van cursussen voor sporttechnische cursussenJaarlijks vanaf 2008


Dienst sport en recreatie, sportraad, sportclubs, VTS, sportfederaties, sportac


Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Aantal trainers die een diploma behaalden in:

2008
Aantal trainers in clubs?

2008
Jeugdtrainer? = …… % van het aantal trainers

2008
Trainer met initiator diploma? = …… % van het aantal trainers

2008
Trainer met B diploma? = …… % van het aantal trainers

2008
Trainer mer A diploma? = …… % van het aantal trainers

2008
Aantal trainers die bijscholing volgden in:

2008
Jaarlijkse financiële subsidie?
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina