Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord Samenwerkingsverband van bewoners uit Amsterdam NoordDovnload 21.13 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte21.13 Kb.

Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord

Samenwerkingsverband van bewoners uit Amsterdam Noord


___________________________________________________________________________________________________________


contactadres: H. Wanders, Voorsteven 8 ,1034 SK Amsterdam tel: 020 6316682 (na 16:30 uur) , website: http://www.ibw-n.nl,

e-mail: secretariaat@ibw-n.nl, Postbank: 5167223


PERSBERICHT Amsterdam, 5 januari 2008

Lokale lasten huishoudens Amsterdam Noord

gemiddeld hoger dan de rest van Amsterdam


Einde heffing wegenbeheer pas in 2009

Huishoudens in Amsterdam Noord betalen gemiddeld ruim 32 Euro meer aan lokale lasten dan het gemiddelde in de rest van Amsterdam. Zo blijkt uit berekeningen welke het Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBW-N) jaarlijks aan het begin van het jaar presenteert.

Het IBW-N heeft opnieuw de verschillende tarieven van de 14 stadsdelen met elkaar vergeleken die gelden voor een meerpersoonshuishouden. De berekening vond plaats op basis van de tarieven van de stadsdelen voor het ophalen van huishoudelijk vuil (afvalstoffenheffing) en de waterschapslasten.

De bewoners van Amsterdam Noord betalen al jarenlang de hoogste lokale lasten !

Mede door de activiteiten van het IBW-N, gesteund door duizenden bewoners, wordt het verschil aan lokale lasten in vergelijking met de rest van de stadsdelen kleiner.

Huishoudens in de stadsdelen Amsterdam Noord, Oost/Watergraafsmeer en Oud West betalen dit jaar ruim 563 Euro aan lokale lasten en zijn daarmee koplopers als ‘hoogste’ lokale belastingbetalers van Amsterdam.
Dit komt omdat de huishoudens in Noord meer kwijt zijn aan waterschapslasten ondanks dat het (dure) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ook dit jaar het totaal aan waterschapslasten niet verhoogd heeft. Dit in tegenstelling tot het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), welke de tarieven wel verhoogd heeft en de waterschapstaken in het overgrote deel van Amsterdam uitvoert.
Dat de stadsdelen Oost/Watergraafsmeer en Oud West tot de koplopers behoren, komt omdat deze het hoogste afvalstoffentarief van geheel Amsterdam ( ruim 332 Euro) heffen.

Toch het is het bedrag aan lasten voor de Noordse huishoudens (563,44 Euro)) nog belangrijk hoger dan die van het Amsterdams gemiddelde (531 Euro) n.l. ruim 32 Euro.

Dit verschil wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de huishoudens uit Amsterdam Noord nog apart een heffing krijgen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor het onderhoud van wegen in het gebied van het HHNK.

Deze heffing bedraagt voor 2008: 35 Euro per huishouden in geheel Amsterdam Noord

Vanaf 1 januari 2009 zal deze heffing pas vervallen ondanks een door de Amsterdamse gemeenteraad aangenomen motie (december 2006) om deze onrechtvaardigheid in overleg met alle betrokken bestuursinstanties voor het jaar 2008 op te lossen.


Bestuurlijke traagheid (college van B&W Amsterdam), gebrek aan initiatief (stadsdeel Amsterdam Noord), financiële belangen ( jaarlijks leveren de heffingsinkomsten voor het wegenbeheer van alleen de huishoudens uit Amsterdam Noord ruim 2.5 miljoen Euro op en dat wilde het HHNK nog wel een keer ontvangen) en politieke onwil (Provinciale Staten van Noord Holland om de wegentaakgrens per 1 januari 2008 te verleggen). Veelvuldig verwezen de besturen naar een ander bestuursorgaan om aan te geven dat daar de schuld voor het stagneren van een oplossing lag..
Het IBW-N kwam dit de afgelopen maanden tegen bij haar pogingen om, o.a. met brieven aan de Provincie en inspreken bij (commissie)vergaderingen in stadsdeel en gemeente, de betrokken bestuursorganen tot spoed te manen om tot een oplossing te komen om voor 1 januari 2008 en in ieder geval garant te staan dat deze voor 2009 gerealiseerd zou worden.
Inmiddels is er een akkoord tussen de betrokken besturen. Per 1 januari 2009 zal het beheer van de wegen in Landelijk Noord overgenomen worden door de Gemeente Amsterdam en het beheer daarvan uitgevoerd worden door het stadsdeel Noord.

Jaarlijks zal de Gemeente Amsterdam aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 700.000 Euro betalen als compensatie voor niet gederfde heffingsinkomsten.


Door de jarenlange druk van de bewoners uit Amsterdam Noord is dit resultaat uiteindelijk bereikt.
De afgelopen jaren heeft het IBW-N campagne gevoerd om met zoveel mogelijk mensen bezwaar te maken tegen met name de hoge waterschapslasten.

Op dit moment liggen nog steeds ruim 25.000 bezwaarschriften (over de jaren 2003, 2004, 2005, 2006 en 2007) ter behandeling bij gerechtelijke instanties.


Het IBW-N is in overleg met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waternet (die de aanslagen voor de waterschapsbelasting voor het gebied ten zuiden van de Waterlandse Zeedijk verstuurt en int) dat diegenen die in voorgaande jaren een bezwaar hebben ingediend niet opnieuw een bezwaarschrift hoeven in te dienen en dat deze ook geldt voor 2008.
Daarnaast wil het IBW-N de bewoners die eerder geen bezwaar hebben ingediend middels een bezwaarschrift, opgesteld door het IBW-N, voor dit jaar ( 2008) de mogelijk bieden zich alsnog aan te sluiten.

Wanneer de aanslag voor de waterschapsbelasting in de bus valt, zal het bezwaarschrift te downloaden zijn via haar website ( http://www.ibw-n.nl) of op te vragen bij Alie van der Kuil tel: 6315077 en/of Han Wanders tel: 6316682 (na 17.00 uur).


Wilt u meer informatie bezoek dan onze website of neem contact op met:

Han Wanders, IBW-N, p/a Voorsteven 8, 1034 SK Amsterdam, tel: 020-6316682 (na 17.00 uur)Bijlage: overzicht lokale lasten (zie volgende pagina)

Bijlage: overzicht lokale lasten
Hoe komen de berekeningen tot stand?

De berekeningen zijn gebaseerd op een meerpersoonshuishouden.

De heffingen die deel uitmaken van deze berekeningen zijn:

  • ingezetenenomslag (waterschapsbelasting voor o.a. beheer dijken, pompen etc.)

  • heffing verontreiniging oppervlaktewater (om vuil water te zuiveren)

  • afvalstoffenheffing (huisvuil)Ingezetenenomslag:


Amsterdam (met uitzondering van Amsterdam Noord en deel nieuw west) 42,47 Euro te betalen aan AGV/Waternet
Amsterdam West ( Slotervaart, Osdorp, Geuzenveld en Slotermeer) 25,40 Euro te betalen aan AGV/Waternet en 23,90 Euro te betalen aan Rijnland/Waternet = 48,30 Euro
Amsterdam Noord: onder de Waterlandse Zeedijk 42,47 Euro (AGV/Waternet)+ 35 Euro (wegenbeheer HHNK) =77, 47 Euro

Amsterdam Noord boven de Waterlandse Zeedijk: 91,15 Euro te betalen aan HHNK


Verontreinigingsheffing:

Amsterdam (behalve deel van Amsterdam Noord): 189 Euro (AGV/Waternet)

Amsterdam Noord ten noorden van de Waterlandse Zeedijk: 170.46 Euro (HHNK)


Afvalstoffenheffing:


Stadsdelen stellen de afvalstoffenheffing vast, er zijn maar liefst 14 verschillende tarieven, de verschillen daarin zijn (zeer) groot.
Drie stadsdelen hebben voor 2008 de afvalstoffenheffing niet verhoogd: stadsdeel Oud Zuid, de Baarjes en Zuider-Amstel.
Een stadsdeel heeft het tarief ten opzichte van 2007 verlaagd: Oost/Watergraafsmeer, maar daar blijft men desondanks wel het hoogste tarief betalen 332, 28 Euro
Het laagste tarief heeft stadsdeel Osdorp: 248,05 Euro

Een verschil van ruim 84 Euro.
Het Amsterdams gemiddelde van de afvalstoffenheffing is 297,53 Euro
Wat betaald men aan lokale lasten per stadsdeel:
Lasten per stadsdeel 2008 2007
1) Oost/Watergraafsmeer 563,75 565,40

2) Oud West 563,55 532,43

3) Amsterdam Noord 563,44 559,77

4)Bos en Lommer 561,71 545,-

5) Zuider Amstel 557,11 547,16

6) Baarsjes 541,55 530,60

7) Zuid Oost 537,47 515,48

8) Geuzenveld/Slotermeer 536,98 494,40

9) Slotervaart 535,15 515,17

10) Zeeburg 516,47 499,64

11) Amsterdam Centrum 514,47 500,24

12) Westerpark 500,27 476,84

13)Osdorp 486,35 484,10

14)Oud Zuid 481,27 470,32

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina