Inkoophandreiking boven-regionale gespecialiseerde Jeugd-ggzDovnload 88.78 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte88.78 Kb.

Inkoophandreiking boven-regionale gespecialiseerde Jeugd-GGZ
Inleiding

Voor u ligt de inkoophandreiking voor bovenregionale gespecialiseerde Jeugd-GGZ. Deze inkoophandreiking is gezamenlijk met een modelovereenkomst en een programma van eisen ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij het vormgeven van de inkoop van bovenregionaal georganiseerde specialistische Jeugd-GGZ. Allereerst wordt ingegaan op de opbouw en organisatie van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland. Vervolgens wordt ingezoomd op de kenmerken van het bovenregionale hoog specialistische deel waarna ingegaan wordt op het zorgaanbod. Tot slot worden aandachtspunten beschreven over de inkoop van deze bovenregionale Jeugd-GGZ. Voor gedetailleerde informatie over de inkoop van Jeugd-GGZ wordt ook verwezen naar de factsheet ‘Jeugd-GGZ inkopen met DBC’s en Basis-GGZ’1. Daarnaast wordt landelijk in de werkgroep overgangsmaatregelen gesproken over bevoorschotting en liquiditeit.Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

De geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen met psychiatrische problematiek (KJP) kent een soortgelijke opbouw als de somatische zorg:De weergave van de ‘GGZ-piramide’ sluit aan bij de indeling van de GGz zoals beschreven in het ‘Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ’ (2012, verlengd tot 2017). De verwijzer kan verwijzen naar de generalistische basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ.
Bij zowel de generalistische basis-GGZ als de gespecialiseerde GGZ is sprake van een (vermoeden van een) psychiatrische stoornis geclassificeerd conform de DSM IV of DSM 5. Bij de lokale ontwikkeling van wijkteams verschilt het per gemeente of een regio of een verwijzer (huisarts, wijkteam et cetera) doorverwijst naar generalistische basis-GGZ (gbGGZ) of dat deze gbGGZ aangeboden wordt vanuit een wijkteam. Gespecialiseerde GGZ wordt niet vanuit wijkteams aangeboden, maar door zorgaanbieders die deze complexere en veelal multidisciplinaire Jeugd-GGZ kunnen leveren. Een aantal KJP-functies kunnen vanwege de onderliggende complexe zorgvraag en het aantal zorgvragers en/of kosteneffectiviteit alleen op bovenregionale of landelijke schaal georganiseerd worden.

In het Programma van Eisen dat bij deze handreiking is gevoegd, zijn de algemene kenmerken van deze vorm van GGZ-zorg beschreven. Voor de specifieke landelijke en bovenregionale KJP-functies is een dynamische kaart van het ‘Jeugd-GGZ landschap’ gemaakt, zie hiervoor bijlage 1.Karakteristieken bovenregionale gespecialiseerde Jeugd-GGZ

Kenmerkend voor bovenregionale KJP is dat de desbetreffende specialistische functies voor meerdere jeugdhulpregio’s geboden wordt. De schaalgrootte van de functie, het aantal zorgvragers, de bevolkingssamenstelling van de regio’s, de mate van specialisatie en kosteneffectiviteit zijn hierbij bepalende factoren. Deze functies hebben een bepaalde ‘kritische massa’ nodig voor het kunnen bieden van de specifieke zorg en voor de instandhouding van een specialistische voorziening. Deze kritische massa is nodig vanwege: 1. Problematieken/stoornissen die weinig voorkomen (prevalentie);

 2. 24-uurs beschikbaarheid van gespecialiseerde kennis, vaardigheden en middelen voor diagnostiek en behandeling van complexe en ernstige psychiatrische problematiek;

 3. Randvoorwaarden die nodig zijn om de doelgroep te bedienen zoals accommodatie en exploitatie van bijvoorbeeld een drie milieuvoorziening.

Desbetreffende bovenregionale functies en instellingen onderscheiden zich verder op een aantal gebieden: • Het zorgaanbod is specialistisch van karakter. Deze zorg bestaat op dit moment uit verschillende onderdelen. Topreferente zorg valt deels onder de bovenregionaal georganiseerde zorg en voor een deel valt deze zorg onder de landelijke afspraken voor specialistische zorg. (zie bijlage 1). Verder is de bovenregionale Jeugd-GGZ onder te verdelen in verplichte zorg (Bopz afdelingen 24/7) en vrijwillige zorg;

 • Het zorgaanbod kan, onder regie van de zorgverlenende instelling, door middel van op- en afschaling in verschillende mate van intensiteit worden aangeboden. Hierbij valt te denken aan een klinische afdeling voor KJP voor 3-18 jaar die een crisis (op een crisisafdeling met een (high) intensive care ((H)IC-functie) bezworen heeft en een jeugdige plaatst naar een open afdeling in een drie milieuvoorziening, waarna de behandeling vervolgt wordt met poliklinische zorg aan de jeugdige en zijn/haar primaire steungroep (veelal het gezin). Door middel van een onderwijs-zorgarrangement wordt gezorgd voor een goede landing van de jeugdige in het regulier of speciaal onderwijs. Waar nodig, als de eigen regie onvoldoende is, kan het wijkteam een rol vervullen. Het gaat dus om specialistische zorg in een continuüm van consultatie, poliklinische of ambulante zorg, dagklinische zorg, crisiszorg met achterliggende 24/7 klinische zorg voor 0-18 jarigen, waarbij de instelling in staat is al deze functies uit te voeren. De zorgaanbieder die deze zorg aanbiedt, is in staat deze zorg in samenhang aan te bieden. Deze onderlinge verbondenheid en daarmee de continuïteit in de geboden zorg komt tot uiting in de zorg aan specifieke doelgroepen volgens, en beschreven in zorgprogramma’s. Klinische zorg kan waar nodig een intermezzo zijn in het zorgpad dat de cliënt doorloopt, maar het merendeel van deze veelal multidisciplinaire GGZ-zorg wordt niet-klinisch (ambulant, poliklinisch, dagklinisch) aangeboden. Om deze zorg zo aan te kunnen bieden is een zekere schaalgrootte van belang;

 • Aan desbetreffende afdelingen/instellingen zijn veelal meerdere opleidingen verbonden zoals een erkende opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater, GZ-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog en/of verpleegkundig specialist;

 • Het zorgaanbod is beschreven in zorgprogramma’s (of zorgpaden). Klinische behandeling maakt hiervan deel uit als mogelijk onderdeel van de behandeling;

 • De zorg is veelal multidisciplinair van karakter;

 • Voor de klinische capaciteit is sprake van een drie milieuvoorziening (24/7 behandeling; onderwijs op locatie; vrije tijdsvoorzieningen voor jeugdigen), maar ook is het mogelijk dat een kind in het reguliere onderwijs blijft en/of vrijetijdsbesteding elders zoekt. Ook kinderen die dagklinisch worden behandeld, mogen als ze nog niet in het reguliere of speciaal onderwijs kunnen functioneren, gebruik maken van het onderwijs op/bij de GGZ-locatie;

 • De ‘dragende’ professionals participeren vaak in bovenregionale-, landelijke en internationale netwerken en gelden als expert op hun vakgebied;

 • Het aanbod is in veel gevallen ook binnen een wetenschappelijk kader ingebed om doorontwikkeling van de diagnostiek en behandelmethodieken mogelijk te maken.Zorgaanbod van bovenregionale GGZ-functies

Het zorgaanbod kan bestaan uit de volgende functies: • Consultatie

  • Cliënt woont thuis en is elders in zorg;

  • Bovenregionale GGZ-aanbieder wordt geconsulteerd vanwege aanwezige expertise van zorgverleners;

 • Ambulante of poliklinische zorg

 • Dagbehandeling

  • Cliënt woont thuis, gezinssysteem is in evenwicht (geen uitputting);

  • Cliënt krijgt minimaal vier uur behandeling per dag in de instelling aangeboden (bijvoorbeeld: bij intensieve behandeling van jonge kinderen (<6 jaar) of intensieve behandeling bij schooluitval en gefaseerde opbouw van onderwijsdeelname);

 • Crisiszorg (acute psychiatrie)

  • Vrijwillige en onvrijwillige (Bopz) opnames;

  • 24/7, steeds vaker ook in combinatie met ambulante zorg;

  • De crisisdienst is nu georganiseerd in samenhang met de volwassenpsychiatrie in de regio’s2;

  • KJP-instellingen bieden de Bopz-voorzieningen 24/7 voor 0-18 jarigen en sommigen participeren in de outreachende 24/7 uurs acute psychiatrie/crisisdienst. Er zijn in Nederland ongeveer 1.200 klinische KJP-plaatsen, waarvan ongeveer 150 Bopz-plaatsen;

 • Opname (klinische behandeling)

  • Vrijwillige opnames;

  • 24/7, frequent ook in combinatie met ambulante zorg en instellingsgebonden onderwijs.


Inkoop van bovenregionale Jeugd-GGZ

Voor de inkoop van Jeugd-GGZ in het algemeen is een uitgebreide factsheet gemaakt waarin relevante informatie is beschreven over de productstructuur, kenmerken van het aanbod en technische aspecten. In de factsheet is veel informatie te vinden voor de inkoop van Jeugd-GGZ die ook relevant is voor de bovenregionaal georganiseerde Jeugd-GGZ. Specifiek voor de bovenregionaal georganiseerde Jeugd-GGZ dienen gemeenten rekening te houden met de specifieke kenmerken zoals deze eerder zijn beschreven in deze handreiking. Bij de uitwerking van de inkoopafspraken is het belangrijk rekening te houden met deze kenmerken: • Schaalgrootte: sommige functies zijn niet efficiënt lokaal of regionaal te organiseren;

 • Specialismen: bepaalde specialismen bestaan uit de combinatie van ambulante en intramurale hulpverlening waarbij op- en afschaling mogelijk moet zijn. De hulpverleningsvormen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zoals blijkt uit het zorgprogramma;

 • Bopz: er zijn afspraken over Bopz-bedden die bovenregionale afstemming nodig maken.

De VNG heeft de factsheet ‘Jeugd GGZ inkopen met DBC’s en Basis GGZ3

Voor overige informatie over de inkoop van Jeugd-GGZ wordt verwezen naar ‘Jeugd-GGZ inkopen met DBC’s en Basis GGZ’. In deze factsheet wordt onder andere uitleg gegeven over twee mogelijke vormen van bevoorschotting.


 • Bevoorschotting op basis van een geschatte omzet (of deel ervan) te betalen in termijnen - dus voordat het werk wordt uitgevoerd;

 • Bevoorschotting op basis van Onder Handen werk (OHW, geregistreerde tijd en dagen) - dus nadat het werk is uitgevoerd maar voordat de prestatie wordt gefactureerd.

Prestaties en NZA max tarieven.

Afgesproken is dat aanbieders van Jeugd-GGZ de zorg voor individuele cliënten blijven registreren en factureren in DBC’s-GGZ en GB-GGZ. DBC’s en de GB-GGZ zijn dus voorlopig de taal voor het maken van inkoopafspraken over Jeugd-GGZ. Voor de specialistische jeugdzorg gaat het echter enkel om de DBC-GGZ prestaties.

Binnen het gebruik van deze hoofdstructuur is er voor gemeenten beleidsvrijheid om de eigen doelstellingen in de Jeugd-GGZ te verwezenlijken.

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders zijn zelf verantwoordelijk om te komen tot verantwoorde tarieven op basis van de NZA max tarieven. In bijlage A van de modelovereenkomst staan de max tarieven opgenomen voor de deelprestaties Behandeling, verblijf GGZ en overige deelprestaties conform de beleidsregel Tariefbeschikking DBC's en overige producten en gespecialiseerde GGZ (TB/CU-5070-2)4 van de NZa5.Bijlagen:

Om een beeld te krijgen van bovenregionale en landelijke functies in de Jeugd-GGZ zijn deze in de bijlagen uitgewerkt.

Bijlage 1: Overzicht bovenregionale KJP-voorzieningen (het bovenregionale en landelijke ‘KJP-landschap).
Met de illustraties in bijlage 2 en 3 wordt beoogd gemeenten meer zicht te bieden op de wijze waarop Jeugd-GGZ aanbieders invulling geven aan evidence based/practice based behandelprogramma’s. Zorgprogrammering rationaliseert het behandelproces, bijlage 4 illustreert dat zorgprogrammering ook sectoroverstijgend een bijdrage kan leveren aan het realiseren van (meer) integrale zorg.
Bijlage 2: Illustratie zorgprogramma met behulp van stroomschema/beslisboom.

Bijlage 3: Illustratie zorgprogramma met behulp van informatiekaarten voor jeugdigen en ouders/verzorgers.Bijlage 1: Overzicht specialistische KJP-1voorzieningen (bovenregionaal en landelijk ‘KJP-landschap’)
Er zijn verschillende manieren om bovenregionale en landelijke functies binnen de Jeugd-GGZ in te delen. In deze bijlage staan de volgende overzichten opgenomen:

 1. Overzicht van GGZ-functies die onder de landelijke afspraken van de VNG vallen;

 2. Overzicht van instellingen met Bopz-erkenning;

 3. Overzicht jeugdafdelingen met TOP-GGZ keurmerk;

 4. Overzicht specifieke functies waarvoor VNG andere inkoophandreikingen heeft ontwikkeld;

 5. Overzicht acute psychiatrie/crisisdienst.

Let wel: Dit zijn niet alle bovenregionale specialismen binnen de jeugd-GGZ, maar onderstaande overzichten geven bestaande indelingen weer voor specialisme.
1a) Overzicht van GGZ-functies die onder de landelijke afspraken van de VNG vallen

De onderstaande GGZ-functies vallen onder de landelijke afspraken van de VNG en de VNG sluit voor deze functies raamcontracten af.GGZ Functie

Aanbieder

a) Eetstoornissen

Altrecht GGZ (Rintveld) en Rivierduinen (Ursula )

b) Autisme

Dr. Leo Kannerhuis en Yulius*

c) Persoonlijkheidsstoornissen

De Viersprong

d) GGZ voor doven en slechthorenden

GGMD, Pro Persona* en Lentis*

e) Psychotrauma

Centrum ‘45

f) Eergerelateerd geweld/loverboys en

prostitutieFier Fryslân

g) Universitaire/academische kinder en jeugd psychiatrie*

Universitaire en academische ziekenhuizen kinder- en jeugdpsychiatrie: UMC Utrecht, Erasmus MC, academisch deel van

De Bascule, Curium, Accare en Karakter.h) Adoptie- en hechtingsspecifieke stoornissen*

Basic Trust

i) Forensische jeugdpsychiatrie klinisch*

GGZ Eindhoven (De Catamaran).

*Toegevoegd na verschijnen LTA op 31 oktober 2013.

Let op: De VNG sluit raamcontracten af voor specifieke functies. Het gaat namelijk om functies met voornamelijk een landelijk werkingsgebied. De VNG heeft aangegeven dat gemeenten 3,76% van het budget hiervoor moeten reserveren6. De gemeenten rekenen af naar gebruik.

Met De Bascule, Curium, Accare en Karakter is afgesproken dat voor hun academische functie een landelijke raamovereenkomst geldt. De afweging om hen niet in het geheel in landelijke afspraken op te nemen, is dat ze niet alleen een landelijk, maar ook een duidelijk bovenregionaal deel hebben. Per organisatie gaat het om circa tien miljoen euro die onder de landelijke raamovereenkomst valt.


1b) Overzicht instellingen met Bopz-erkenning (jeugd en volwassenen)

In de Staatscourant is op 11 juli 2014 de geldende landelijke Regeling Aanmerking Psychiatrisch Ziekenhuis Bopz gepubliceerd7. Deze lijst bevat een overzicht van alle psychiatrische instellingen (KJP, volwassenen, verslavingszorg, forensische psychiatrie) met een Bopz-erkenning. Onderstaand staat de lijst deel V Categorie: klinieken voor kinder- en jeugdpsychiatrie opgenomen, aangevuld met enkele jeugd-erkenningen die in de andere categorieën zijn vermeld. De Bopz-erkenning is locatie gebonden. GGZ-instellingen kunnen meerdere KJP-locaties hebben met een Bopz-erkenning, verspreid over een grote regio.De Wet Bopz kent specifieke regelgeving met betrekking tot 0-18 jarigen. Vanaf 16 jaar is het ook mogelijk klinische zorg te ontvangen op een adolescenten- of volwassenenafdeling met een Bopz-erkenning voor volwassenen. Er zijn GGZ-instellingen die een specifieke adolescenten afdeling hebben (meestal 16-23 jaar). Er zijn ook GGZ-instellingen die een specifieke doelgroep (LVG, forensisch, autisme) behandelen en een KJP Bopz-erkenning hebben.


Naam instelling en plaats hoofdvestiging

Locaties met KJP BOPZ erkenning

Triversum (Alkmaar)

Alkmaar

Karakter (Ede)

Almelo, Ede, Zetten

GGZ Centraal, Fornhese (Amersfoort)

Ermelo

De Bascule

Amsterdam, Duivendrecht

Accare (Assen)

Groningen, Smilde

GGZ Breburg (Tilburg)

Breda

De Jutters (Den Haag)

Den Haag

Yulius (Dordrecht)

Dordrecht (2x) en Barendrecht

Emergis (Goes)

Kloetinge

Mondriaan (Heerlen)

Heerlen

GGZ Friesland (Leeuwarden)

Leeuwarden

Curium- LUMC (Oegstgeest)

Oegstgeest

Dr. Leo Kannerhuis (Oosterbeek)

Oosterbeek

Erasmus MC, Sophia (Rotterdam)

Rotterdam

Pro Persona GGz (Wolfheze)

Tiel

UMC Utrecht (Utrecht)

Utrecht

Mutsaersstichting (Venlo)

Venlo

Reinier van Arkel - Herlaarhof (Den Bosch)

Vught

Intermetzo Zonnehuizen (Eefde)

Zeist1c) Overzicht jeugdafdelingen met TOPGGZ keurmerk8

TOPGGZ is een door de branche geïntroduceerd keurmerk voor aanbieders met zeer gespecialiseerde patiëntenzorg (topklinisch en topreferent) in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en kennisverspreiding. Deze zorg is bestemd voor jeugdigen en/of volwassenen die vanwege ernstige, complexe en/ of zeldzame aandoeningen onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de reguliere gespecialiseerde GGZ. Om het TOPGGZ-keurmerk te verkrijgen vindt een beoordeling plaats van de afdeling (patiëntenzorg, toegepast patiëntgebonden onderzoek) en de instelling (langere termijn borging topklinische functies).De TOPGGZ-erkenning wordt verkregen voor een periode van vier jaar, vervolgens vindt hervisitatie plaats. De dynamische lijst van TOPGGZ-erkende afdelingen voor de jeugd bestaat anno juni 2014 uit de volgende afdelingen (zie voor meer informatie de website van StichtingTOPGGZ):

Instelling en afdeling

Doelgroep naar stoornis

Doelgroep naar leeftijd

Altrecht - Bipolair

Bipolaire stoornissen

Jeugd en volwassenen

Altrecht - Eetstoornissen Rintveld

Eetstoornissen

Jeugd en volwassenen

Altrecht - Psychosomatiek Eikenboom

Psychosomatiek

Jeugd en Volwassenen

De Bascule - Expertisecentrum Dwang, angst en tics

Dwang, angst- en ticstoornissen

Jeugd

De Viersprong - Persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren

Persoonlijkheidsstoornissen

Jeugd

Dimence, Centrum Bipolaire Stoornissen

Bipolaire stoornissen en

Jeugd en volwassenen

Dimence, Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS)

ADHD en autismespectrumstoornissen

Jeugd en volwassenen

GGZ Drenthe - Psychosecircuit

Psychose en schizofrenie

Jeugd en volwassenen

Lentis, Autisme Team Noord-Nederland (ATN)

Autisme

Jeugd en volwassenen

Dr. Leo Kannerhuis - Polikliniek alsook (dag)klinische behandeling

Autisme

Jeugd en volwassenen

Parnassiagroep - Centrum Eerste Psychose

Psychose en schizofrenie

Jeugd en volwassenen

Reinier van Arkel Groep - Psychotraumacentrum Zuid Nederland (PTC-ZN)

Psychotrauma

Jeugd en volwassenen

Rivierduinen - Centrum Eetstoornissen Ursula

Eetstoornissen

Jeugd en volwassenen

Rivierduinen - Psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd

Psychotrauma

Jeugd

Stichting Centrum ’45 - Locaties Diemen en Oegstgeest

Psychotrauma

Jeugd en volwassenen

Vincent van Gogh - Neuropsychiatrie

Neuropsychiatrie

Jeugd en volwassenen

Yulius - Autisme bij (jonge) kinderen, jongeren en jongvolwassenen

Autisme

Jeugd


1d)Overzicht van inkoophandreikingen Jeugd-GGZ voor specifieke functies

Erkende Topreferente Traumacentra (TRTC’s) voor jeugd9

Het voormalige Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (opgegaan in het samenwerkingsverband TRTC’s) heeft een aantal traumacentra erkend als topreferent traumacentrum (TRTC) voor jeugdigen. De TRTC’s voor jeugd bieden gespecialiseerde diagnostiek en behandeling. De doelgroep bestaat uit jeugdigen tot 18 jaar die zijn blootgesteld aan uiteenlopende traumatiserende gebeurtenissen binnen of buiten het gezin. Voor verdere toelichting op het zorgaanbod van TRTC’s zie de informatie op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.


Voor verdere toelichting zie het programma van eisen voor de TRTC’s (is apart bijgevoegd). Hierover is geen aparte inkoophandreiking.
Overzicht van de TRTC’s voor jeugd:

Erkende Topreferente Traumacentra

TRTC Herlaarhof, Reinier van Arkel Groep (Vught, Brabant)

Psychotrauma Centrum Zuid Nederland, Reinier van Arkel Groep (Den Bosch)

Kinder- en jeugdtraumacentrum Jeugdriagg (Haarlem, Noord-Holland Zuid)

Psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd, Rivierduinen (Leiden)

Intermetzo Zonnehuizen (Utrecht, Den Haag)

Riagg Rijnmond (Rotterdam

GGZ Eindhoven (Eindhoven, Brabant)

Fier Fryslân (Leeuwarden, Friesland)

Jeugdverslavingszorg

Voor de jeugdverslavingszorg verschijnt een aparte inkoophandreiking en een Programma van Eisen vanwege een aantal specifieke kenmerken van dit onderdeel van Jeugd-GGZ. Daarin staat ook een lijst met instellingen die dit bieden.


Multifunctionele Centra

Ook voor de multifunctionele centra (MFC’s) verschijnt een aparte inkoophandreiking en een Programma van Eisen vanwege een aantal specifieke kenmerken. Hierin staat een lijst met MFC’s met klinische capaciteit. Een MFC verleent zorg aan kinderen en jongeren die naast hun licht verstandelijke beperking een psychiatrische stoornis hebben of bij wie een ernstig vermoeden van zo’n stoornis bestaat. Een MFC is gebaseerd op samenwerking tussen instellingen uit de geestelijke gezondheidszorg en de verstandelijk gehandicaptenzorg.


1e. Overzicht acute psychiatrie / crisisdienst

Er is een regio indeling van de crisisdiensten GGZ opgesteld. Onderstaande regio indeling geeft weer in welke gebieden de acute crisisdiensten GGZ 24/7 werkzaam zijn (kaart is opgemaakt in december 2013). GGZ crisisdiensten maken in eigen regio zelf samenwerkingsafspraken over taakverdeling en bereikbaarheid met stakeholders.


De Bascule heeft een samenwerking met de SPA Amsterdam (achterwacht kinder- en jeugdpsychiatrie en opnamefunctie).Bijlage 2: Voorbeeld van zorgprogrammering aan de hand van stroomschema dwangbehandelingBijlage 3. Illustratie zorgprogramma met behulp van informatiekaarten voor jeugdigen en ouders/verzorgers

1 Https://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdhulp/nieuws/factsheet-voor-gemeenten-jeugd-ggz-inkopen-met-dbcs-en-basis-ggz.

2 De huidige structuur van Bopz-afdelingen voorziet in plaatsing in de nabije woonomgeving waar mogelijk. Tussen Bopz-afdelingen bestaan landelijke afspraken bij plaatsgebrek, de noodzaak tot overplaatsing et cetera.

3 http://www.nji.nl/nl/Factsheet-jeugd-ggz-inkopen-met-dbcs-en-basis-ggz.pdf

45 http://www.nza.nl/98174/137715/TB-CU-5070-2.pdf

6 NB er is dus géén landelijk budget gereserveerd.

7 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-9954.html?zoekcriteria=%3Fzkt%3DEenvoudig%26vrt%3Dtk%2B274&resultIndex=10&sorttype=1&sortorder=4

8 Bron: http://www.topggz.nl

9 Bron: http://www.kenniscentrum-kjp.nl/Gemeenten/Hulp-bij-ernstige-psychische-problemen/Trauma-en-kindermishandeling-5

: files -> vng -> nieuws attachments -> 2014
vng -> Gemeenten en overeenkomsten met kabelexploitanten rechtsgeldig
vng -> Uitvoering aangenomen moties in Buitengewone alv 10 september 2007 Aangenomen moties Motie Gemeente Heerlen
vng -> Modelbeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal onderwijs
vng -> Bijlage bij ledenbrief met kenmerk sez/U200600078, Lbr. 06/08
vng -> Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, gehouden op maandag 12 november 2007 om 16. 00 uur in de Grote Kerk te Den Haag. Aanwezig
vng -> Modelbeleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs 2008
vng -> Algemene plaatselijke verordening Transponeringstabellen
2014 -> Programma van Eisen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering gespecialiseerde instellingen
2014 -> Toegangscriteria Karakteristieken van het kind
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina